ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/2) /ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
2
เด็กชายกรกฎ  ประดู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
3
เด็กชายกรพัฒน์  สักแกหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษณะ  ก่อสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษดากร  ราหุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ขุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
13
เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติชัย  สุรัน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติรัตน์  วงษ์สุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติคุณ  ปงใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญกล้า  กนกสิงห์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
18
เด็กชายคุณวุฒิ  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายคุณากร  รู้งาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
20
เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
21
เด็กชายจอมทัพ  ยองเพชร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
24
เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
25
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
27
เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
28
เด็กชายชนะวงศ์  หอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายชยกร  บุญเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
33
เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายชัยภัทร  จินดาจักร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายชานน  อยู่ลือ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/3) /ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
37
เด็กชายชินวัตร  ไชยสพ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศืริ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีอำคา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
43
เด็กชายณภัทร  เป็งอินแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายณัญวุฒิ  อุทริยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐชนน  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเมืองกล
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐวุฒิ  เตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
59
เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กชายธนภัทร  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
62
เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
63
เด็กชายธนวินท์  คำฟู
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
64
เด็กชายธนันชนัย  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
65
เด็กชายธนากร  ตะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
66
เด็กชายธนาทร  สุทธศิลป์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
67
เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
68
เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
69
เด็กชายธวัชชัย  จินะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
70
เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/5) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
76
เด็กชายธาวิน  หมื่นไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
78
เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
79
เด็กชายนพดล  จิตถา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายนพรัตน์  ตัน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
82
เด็กชายนฤเบศวร์  ก๋องวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
83
เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
84
เด็กชายนวพร  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
86
เด็กชายนันทโชต  กำจัดภัยพาล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
88
เด็กชายนัสนันท์  เดชะตน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
91
เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
94
เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงบุณยดา  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
96
เด็กชายบูรพา  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
97
เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
98
เด็กชายปรเมศวร์  ยอดปา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปาณิสรา  อำนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปุญญิศา  พรมจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
104
เด็กชายผดุงศักดิ์  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/4) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพลอยทับทัม  สว่างกรรณ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
108
เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพิชชานันท์  ฉลาดแหลม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
110
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อินปันส่วน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภัทรกร  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
119
เด็กชายภัทรนันท์  ทองจำรัส
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
120
เด็กชายภัทรพล  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
123
เด็กชายภาคิน  ศรีอิทยุทธ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
124
เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
125
เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
126
เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
127
เด็กชายภูมินทร์  บัวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
128
เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
129
เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
130
เด็กชายมนทกานต์  อุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
133
เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
134
เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
135
เด็กชายรชต  ยานะธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
136
เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
140
เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/1) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรุจจิรา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
143
เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายวรธน  วงศ์เวียน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
145
เด็กชายวรภพ  อุทริยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
149
เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
150
เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
151
เด็กชายวีรดนย์  ขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
152
เด็กชายวีรเทพ  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
153
เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
157
เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
158
เด็กชายศิวกร  ศรีใจมา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
159
เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
160
เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
161
เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
162
เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
163
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ใจ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
164
เด็กชายสิทธิพร  อินธิยศ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุธีรา  อภิวัฒนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุภาสินีย์  แสงปราการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
174
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
175
เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/2) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอริษศราภรณ์  อภิราช
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
179
เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/3) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกมลกานต์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายก้องภพ  แปงใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชนาภา  ยอดสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพชร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชัยรัมภา  คำแปง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
187
นายโชคศิลป์  ยั่วยวน
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายซัน  สง่าผล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงญาณัชชา  คำเรือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวทดิยา  ไชยะ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ท้าวราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธีรภัทร  สมผล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
199
นายนราวิชญ์  หาญสุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  อินต๊ะอดทน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายภูริพัตน์  ธรรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฎ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงสาย้ำผึ่ง  ไพรบรรจง
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวสิรินทร์ยา  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงหมวย  อินทะเสน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงอรพิมพ์  เพิ่มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/4) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงอาทิตติญาพร  สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/1) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงกชพร  ผาบไทย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกนกรดา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกรกฎษณ์  เขียวปัญญา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกฤตากานต์  เด็ดกล้า
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกวิน  ยั่วยวน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
235
เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมาตร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิยันค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกันตพร  ชาภักดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกัมปนาท  อนันติยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อคำหล้า
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินสะริยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/2) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กชายกิตติกร  อุปพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกิตติพัศ  กันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกิตติภพ  ภู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกิตติภม  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายขวัญชัย  มานะยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงขวัญสุดา  มนะสิฐ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายคณิตศาสตร์   คำเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายคีตารัตน์  บุญเรศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจตุพล  ผากอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจรรยพร  บุญยอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจักรพงษ์   ทนันไชย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจันท้ปปภา  อรชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจิรโชติ  แก้ววงค์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/3) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กชายจีรพัส   ลินใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายเจษฎา  กองฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงฉัตรพิชา  ปินคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายฉัตริน  พัดริม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงชญานันต์   พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายชนกันต์  อะโนราช
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายชนะพล  วางวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชนันธร  สีใส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
302
เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
303
เด็กชายชยากร   ทะนะใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
309
เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
312
เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
313
เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชินานา  แปงกล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชุดาภรณ์  ขันทะลี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชุติเดช  หัวนา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชูกิจ  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
322
เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/4) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุขทะเล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายโชคทวี  ทองยา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงญาดา  ธิวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตตา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายฐิติภูมิ  ทิวาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
331
เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายณ้ฏฐริตต์  ศรีอำคา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณธิดา  ตาลำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณภัทรสร  กาใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
336
เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรง์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัชชา   ติบปัญโญ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัชพล  ดงปาลี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายณัฎฐภัทร  ทำของดี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐกรณ์  ถุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายณัฐกฤต  สมปาน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒนาชัยกุล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฐชยา  อุปถะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
356
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องภาษาอังกฤษ) /ชั้น3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทณ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วการี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายณัฐพล  คลหาญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัฐพล  อินผง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐภณ  การรักษา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุ่นญาติ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันคำมา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
375
เด็กชายดนุเดช  พิลานอก
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงดาฟเน่ส์  แฟร์ต
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
377
เด็กชายแดนไทย  เทพสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงทัศนีญา  จันวิลัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สันน้อย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
385
เด็กชายแทนคุณ  ชาลาพิสฐ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธนกร  หม้องาม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธนกฤต  โสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายธนโชติ  สารคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายธนดล  เข็มปัญญา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนธร  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/1) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธนภรณ์  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนภัทร์  รวงทอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนวิชญ์  นาคเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนัทเทพ  เครือวงค์สืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธัญชนก  น้ำสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธัญธร  จันต๊ะขัติ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธัญธร  น้ำสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธัญพิมล  พรมศร
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวังค์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธิญาดา  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธีรกานต์  โนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธีรกานต์  พิณโสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธีรดา  พิสยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นภาไพศาล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธีรภาพ  ต๊ะจันทร์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/2) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายนนทกร  ปันนิตมัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนนท์นภัทร  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายนพรัตน์  ท้องทากาศ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายนพรัตน์  อยู่หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนพัศกร  โชตินอก
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
437
เด็กชายนราวิชญ์  เถื่อนท้าวลา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนัธชยาภา  เวียงระเป็กข์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนารดา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภิระปาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายนิติ  ลือชา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายนิธิศ  แก้วกัน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงบัญจรัตน์  สนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายบุณยกร  เครือวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
461
เด็กชายบูรพา  จันมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/3) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธะนะวงค์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเบญยาพร  หมูแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปนัดดา  ไม้นำนา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปภาดา  วงค์สรรคกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
471
เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
472
เด็กชายปภิณภัทร  เขื่อนศิริ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายประกาศณ  ลิขิตศรีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายประชาคม  แซ่ท่อ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงประติภา  สิทธิแปง
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปราณปรียา  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปรินทร  โสภาวาง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
480
เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
483
เด็กชายปาณัฐพล  ศรีไกรรส
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปาณิสรา  มิมาละ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปาริตา  วงค์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปิยธิดา   ตุงคณาคร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายปุณมนัส  กติยา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
494
เด็กชายผดุลพล  สนั่นเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/4) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพรชนก  แปงคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพรปวีณ์  กาตา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
505
เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพัชรพล  ธิทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินสาม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
510
เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายพัสกร  ชินายศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิกุล  กองกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพิชชาพร  ลาดตะน๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิชญสินิ  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
522
เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพิชิตชัย  อนันตศีล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายพีรภัทร  มะโนดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องภาษาไทย) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงฟ้าใส   แซ่ต่า
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายภคนีนท์  ณ นาน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงภภรกัญ  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงภัญญาญัฐ  อนันติยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงภัททริยา  ดวงสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงภัทรทิยา  โยหลง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงภัทรธิดา  ก๋าวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพชร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายภัทรพงษ์  พรมมะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภัทรพล  กุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภัทรพล  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงภัทราพร  วัฒนาผาติ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะน้อย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายภาชฎ  กิจถาวรวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงภานุดา  แซ่่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายภานุวัฒน์  จันต๊ะนาเขตร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงภูชิดา  ยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายภูมิพัฒน์   ยศคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงภูริชญา  อุดใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายภูริภัทร  สมวรรณ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/1) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
572
เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
573
เด็กชายยศพัทธ์  ชายสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายรธีพัฒน์  ธีพเป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรักษิตา  ตันจะผัด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยองเพชร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยเพีย
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
588
เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
590
เด็กชายลภัสกร  แก้วข้าว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงลักษิกา  พิณโสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีอารยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายวงศธร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวชิรวิท  ฟองฝน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวรกมล  อนุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/2) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กชายวรเมธ  อนุกิจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายวรฤทธิ์  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวรัญญา  นันธิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
609
เด็กชายวสุธร  หินใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงวัรญญา  สมยอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงวิชญาพร  สมชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายไวทย์วิช  ราชมา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงศร์ญญา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
621
เด็กชายศรัญยพงศ์  งามบ้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศริวิทย์  ศรีอำคา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงศศิธร  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงศศิประภา  กุลเสนชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
628
เด็กชายศักรภพน์  ธนะวดี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
629
เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
631
เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
632
เด็กชายศิริกร  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงศิริเกศ  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
634
เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
636
เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/3) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายศุภชัย  สอนอับ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
640
เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
641
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจใหญ่
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
644
เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
646
เด็กชายสรยุทธ  ใจโน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
647
เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสายพิณ  ลุงคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสาวิตรี  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
650
เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
651
เด็กชายสินทวีชัย  ทิพวิชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
655
เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุจิรา  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายสุทธิรัตน์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงสุทิพพ์กาจ  หิรันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสุประวีณ์   วงศ์รักษาธรรม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงสุพิชญา  ติยานันท์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสุภัสสร  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กชายสุรวิช  ปงใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กชายสุรวิศ  จดจำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กชายสุรัชพล  ราญรอน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/4) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงสุวิมล  อินต๊ะโน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายอจลวิชญ์  แสงคำมา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
676
เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอนัญญา  ผาเงิน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
679
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วหุ่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายอนุกุล  ตันบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
685
เด็กชายอโนชา  เกษรจำปา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
687
เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
688
เด็กชายอภิเดช  ไชยค้า
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายอภิรักษ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
690
เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนเมฆ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายอภิวิชญ์  ฝ่ายกลาง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
692
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
693
เด็กชายอภิสิทธิ์  อิสระ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
695
เด็กชายอรรถเชฎฐ์  วงศ์ยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
696
เด็กชายอรรถพล   ไชยพาลี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงอรษา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงอริสา  โยสุทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมรงค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
701
เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
702
เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายอัศกร  นาราช
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงอาทิติยา  ภูแสง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องวิทยาศาสตร์) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายอานุภาพ  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
712
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
713
เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเอกรินทร์  ชนะแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กชายเอสรา  คำยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม