ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/2) /ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรกฎ  ประดู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรพัฒน์  สักแกหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษณะ  ก่อสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษดากร  ราหุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ขุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติชัย  สุรัน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติรัตน์  วงษ์สุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเกียรติคุณ  ปงใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคุณวุฒิ  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคุณากร  รู้งาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจอมทัพ  ยองเพชร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนะวงศ์  หอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชยกร  บุญเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชัยภัทร  จินดาจักร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชานน  อยู่ลือ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/3) /ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชินวัตร  ไชยสพ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศืริ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีอำคา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณภัทร  เป็งอินแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัญวุฒิ  อุทริยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐชนน  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเมืองกล
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐวุฒิ  เตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนภัทร  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนวินท์  คำฟู
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนันชนัย  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนากร  ตะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนาทร  สุทธศิลป์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธวัชชัย  จินะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/5) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธาวิน  หมื่นไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายนพดล  จิตถา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายนพรัตน์  ตัน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนฤเบศวร์  ก๋องวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนวพร  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนันทโชต  กำจัดภัยพาล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนัสนันท์  เดชะตน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงบุณยดา  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายบูรพา  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปรเมศวร์  ยอดปา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปาณิสรา  อำนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปุญญิศา  พรมจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายผดุงศักดิ์  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารสามัคคีล้ำเลิศ (ห้อง ป.1/4) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพลอยทับทัม  สว่างกรรณ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิชชานันท์  ฉลาดแหลม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อินปันส่วน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภัทรกร  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภัทรนันท์  ทองจำรัส
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายภัทรพล  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภูมินทร์  บัวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายมนทกานต์  อุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายรชต  ยานะธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/1) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรุจจิรา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายวรธน  วงศ์เวียน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายวรภพ  อุทริยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวีรดนย์  ขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวีรเทพ  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายศิวกร  ศรีใจมา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ใจ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายสิทธิพร  อินธิยศ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสุธีรา  อภิวัฒนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสุภาสินีย์  แสงปราการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/2) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอริษศราภรณ์  อภิราช
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/3) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกมลกานต์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายก้องภพ  แปงใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชนาภา  ยอดสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพชร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชัยรัมภา  คำแปง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
นายโชคศิลป์  ยั่วยวน
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายซัน  สง่าผล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงญาณัชชา  คำเรือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวทดิยา  ไชยะ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ท้าวราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธีรภัทร  สมผล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นายนราวิชญ์  หาญสุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  อินต๊ะอดทน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภูริพัตน์  ธรรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฎ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงสาย้ำผึ่ง  ไพรบรรจง
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นางสาวสิรินทร์ยา  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงหมวย  อินทะเสน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอรพิมพ์  เพิ่มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารจริยธรรมล้ำค่า (ห้อง ป.3/4) /ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอาทิตติญาพร  สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/1) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงกชพร  ผาบไชย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกนกรดา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกรกฎษณ์  เขียวปัญญา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายกฤตากานต์  เด็ดกล้า
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายกวิน  ยั่วยวน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมาตร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิยันค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกันตพร  ชาภักดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกัมปนาท  อนันติยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อคำหล้า
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินสะริยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/2) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กชายกิตติกร  อุปพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกิตติพัศ  กันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกิตติภพ  ภู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายกิตติภม  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายขวัญชัย  มานะยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงขวัญสุดา  มนะสิฐ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายคณิตศาสตร์   คำเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายคีตารัตน์  บุญเรศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายจตุพล  ผากอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงจรรยพร  บุญยอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายจักรพงษ์   ทนันไชย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงจันท้ปปภา  อรชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายจิรโชติ  แก้ววงค์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/3) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กชายจีรพัส   ลินใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายเจษฎา  กองฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงฉัตรพิชา  ปินคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายฉัตริน  พัดริม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชญานันต์   พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายชนกันต์  อะโนราช
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายชนะพล  วางวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชนันธร  สีใส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายชยากร   ทะนะใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชินานา  แปงกล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชุดาภรณ์  ขันทะลี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชุติเดช  หัวนา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายชูกิจ  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.4/4) /ชั้น2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุขทะเล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายโชคทวี  ทองยา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงญาดา  ธิวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายฐิติภูมิ  ทิวาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายณ้ฏฐริตต์  ศรีอำคา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณธิดา  ตาลำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณภัทรสร  กาใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรง์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัชชา   ติบปัญโญ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัชพล  ดงปาลี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายณัฎฐภัทร  ทำของดี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายณัฐกรณ์  ถุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฐกฤต  สมปาน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒนาชัยกุล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฐชยา  อุปถะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องภาษาอังกฤษ) /ชั้น3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทณ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วการี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายณัฐพล  คลหาญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายณัฐพล  อินผง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายณัฐภณ  การรักษา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุ่นญาติ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันคำมา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายดนุเดช  พิลานอก
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงดาฟเน่ส์  แฟร์ต
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายแดนไทย  เทพสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงทัศนีญา  จันวิลัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สันน้อย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายแทนคุณ  ชาลาพิสฐ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายธนกร  หม้องาม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนกฤต  โสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนโชติ  สารคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธนดล  เข็มปัญญา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธนธร  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/1) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธนภรณ์  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนภัทร์  รวงทอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนวิชญ์  นาคเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธนัทเทพ  เครือวงค์สืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงธัญชนก  น้ำสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธัญธร  จันต๊ะขัติ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธัญธร  น้ำสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธัญพิมล  พรมศร
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวังค์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธิญาดา  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธีรกานต์  โนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธีรกานต์  พิณโสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธีรดา  พิสยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นภาไพศาล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธีรภาพ  ต๊ะจันทร์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/2) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายนนทกร  ปันนิตมัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนนท์นภัทร  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายนพรัตน์  ท้องทากาศ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายนพรัตน์  อยู่หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายนพัศกร  โชตินอก
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายนราวิชญ์  เถื่อนท้าวลา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนัธชยาภา  เวียงระเป็กข์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนารดา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภิระปาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายนิติ  ลือชา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายนิธิศ  แก้วกัน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงบัญจรัตน์  สนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายบุณยกร  เครือวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายบูรพา  จันมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/3) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธะนะวงค์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเบญยาพร  หมูแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปนัดดา  ไม้นำนา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปภาดา  วงค์สรรคกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายปภิณภัทร  เขื่อนศิริ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายประกาศณ  ลิขิตศรีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายประชาคม  แซ่ท่อ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงประติภา  สิทธิแปง
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปราณปรียา  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปรินทร  โสภาวาง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายปาณัฐพล  ศรีไกรรส
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปาณิสรา  มิมาละ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปาริตา  วงค์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปิยธิดา   ตุงคณาคร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปุณมนัส  กติยา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายผดุลพล  สนั่นเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.5/4) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพรชนก  แปงคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรปวีณ์  กาตา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพัชรพล  ธิทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินสาม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพัสกร  ชินายศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิกุล  กองกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิชชาพร  ลาดตะน๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิชญสินิ  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพิชิตชัย  อนันตศีล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายพีรภัทร  มะโนดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องภาษาไทย) /ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงฟ้าใส   แซ่ต่า
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภคนันท์  ณ นาน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงภภรกัญ  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงภัญญาญัฐ  อนันติยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัททริยา  ดวงสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงภัทรทิยา  โยหลง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงภัทรธิดา  ก๋าวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพชร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายภัทรพงษ์  พรมมะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายภัทรพล  กุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายภัทรพล  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงภัทราพร  วัฒนาผาติ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะน้อย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภาชฎ  กิจถาวรวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงภานุดา  แซ่่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภานุวัฒน์  จันต๊ะนาเขตร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงภูชิดา  ยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายภูมิพัฒน์   ยศคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงภูริชญา  อุดใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายภูริภัทร  สมวรรณ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/1) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายยศพัทธ์  ชายสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายรธีพัฒน์  ธีพเป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงรักษิตา  ตันจะผัด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยองเพชร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยเพีย
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายลภัสกร  แก้วข้าว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงลักษิกา  พิณโสดา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีอารยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายวงศธร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวชิรวิท  ฟองฝน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวรกมล  อนุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/2) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กชายวรเมธ  อนุกิจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายวรฤทธิ์  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวรัญญา  นันธิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายวสุธร  หินใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวัรญญา  สมยอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงวิชญาพร  สมชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายไวทย์วิช  ราชมา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงศร์ญญา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายศรัญยพงศ์  งามบ้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศริวิทย์  ศรีอำคา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงศศิธร  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงศศิประภา  กุลเสนชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายศักรภพน์  ธนะวดี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายศิริกร  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศิริเกศ  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/3) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายศุภชัย  สอนอับ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจใหญ่
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสรยุทธ  ใจโน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสายพิณ  ลุงคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสาวิตรี  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายสินทวีชัย  ทิพวิชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสุจิรา  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายสุทธิรัตน์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุทิพพ์กาจ  หิรันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสุประวีณ์   วงศ์รักษาธรรม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงสุพิชญา  ติยานันท์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงสุภัสสร  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายสุรวิช  ปงใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายสุรวิศ  จดจำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายสุรัชพล  ราญรอน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้อง ป.6/4) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงสุวิมล  อินต๊ะโน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายอจลวิชญ์  แสงคำมา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอนัญญา  ผาเงิน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วหุ่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายอนุกุล  ตันบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอโนชา  เกษรจำปา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอภิรักษ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนเมฆ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายอภิวิชญ์  ฝ่ายกลาง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอภิสิทธิ์  อิสระ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายอรรถเชฎฐ์  วงศ์ยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายอรรถพล   ไชยพาลี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอรษา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอริสา  โยสุทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมรงค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายอัศกร  นาราช
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอาทิติยา  ภูแสง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคารราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องวิทยาศาสตร์) /ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายอานุภาพ  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายเอกรินทร์  ชนะแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายเอสรา  คำยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์