ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ป.3/1 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกานต์สุดา  วงโค้ง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
3
เด็กชายกีรติ์บดินทร์  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลปริยา  ตันตราทร
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายคมชาญ  ฤกษ์กำยี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
6
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรายุทธ  จะปู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  ลีนาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงญาณิศา  จินา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
10
เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
11
เด็กชายณภน  โรจนมนัสพงศ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
12
เด็กชายณภัทร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณภัทร  ปิติภูริมงคล
ป.5
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
17
เด็กชายเดชาธร  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธนันญา  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
20
เด็กชายธีรภัทร  สีตา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
21
เด็กชายธีรเมธ  เร็วการ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
22
เด็กชายนครินทร์  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
23
เด็กชายนนทวัฒน์  วังเบอะ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
24
เด็กชายนภัสรพี  มณี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
25
เด็กชายนราวิชญ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ป.3/2 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
27
เด็กชายนิติธร  ลี้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
28
เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
29
เด็กชายนิติภูมิ  ประยูรสุข
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
31
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
32
เด็กหญิงปฐมพร  โพธิปัญญา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปทิตตา  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
36
เด็กหญิงปุณญิสา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปุณยนุช  แสนศิริ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเปมิกา  โกเมนรัตน์กุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
39
เด็กชายผณินทร  ปัญโยใหญ่
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
40
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ขันทะ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพัชยา  ชัยชะนะ
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
45
เด็กชายพัสกร  ออละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพัสภรณ์  ลุงต่ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพิชญ์ภัทราพร  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพแก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
50
เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ป.4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงภคพร  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
53
เด็กชายภัทรวิทชญ์  คิดอ่าน
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
54
เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
55
เด็กชายภูชิตสะ  เครือวงค์
ป.4
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
57
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรุจิภาส  หาญภักดีสกุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
59
เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
61
เด็กชายศักรนันทน์  จุมปูอา
ป.5
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงศุภมัญชรี  ภู่ดี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
64
เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
65
เด็กชายสรศักดิ์  แซ่พากู่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสโรชา  ยอดสมนา
ป.5
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์ษาคำ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสิริธัญชยา  ทิพจร
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
70
เด็กหญิงสุภาวดี  ตาต่อม
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
72
เด็กชายอชิรญาณ์  ทาอุปรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอภิสรา  ยีเซาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอรณิชา  บุญฟู
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอรภัส  โฮซิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคารพระราชทาน ชั้น 2 ห้อง ม.1 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกนกอร  ทาแกง
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกมลพร  วังหมื่น
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวกมลรัตน์  ตอนใจ
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกิตติพิชญ์  อินหลี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกิตติภพ  ใจวุฒิ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกุลธวัช  หวังคู่คุณากร
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
83
สามเณรจักรพนธ์  ปันตา
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเจียงฟาง  อัศววารี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชญานันท์  อุปเสน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชัญญานุช  คำพุทธ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชัญญาพร  พัฒนคำแป้น
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชินกฤต  ทะรินทร์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชินกฤต  ปิยะลังกา
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายฐปนัท  เทพศรี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงฐานัชฌา  ตันนวล
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใจปิน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวณัฐนรี  เก่งดี
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณัฐพล  กันทา
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณัฐเศรษฐ  จ๋าจุ๋มป๋า
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณิศวรา  ตาบู้
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเดชาธร  บุตรโคตร
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงติณณา  ชุมภูศรี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธนกฤต  สำราญวงษ์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธรณินทร์  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธราเทพ  ปานแก้ว
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธีรพงศ์  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายนพกร  ยะมงคล
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร
ม.1
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผิวทอง
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ
ม.1
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายบารมี  บุญสูง
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายปกป้อง  ประสาท
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคารพระราชทาน ชั้น 2 ห้อง ม.2 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายปฐมพงษ์  พุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์วาท
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงปันปรีดา  จีนทอง
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ
ม.1
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นันต๊ะภาพ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายพิพัฒน์เมธี  อุดแก้ว
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพีรพัฒน์  พันนาม
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ราชคมน์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงภัทรภร  ก๋าละปุ๊ก
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายภูบดินทร์  ประสาริบุตร
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงมนิกา  มาเยอะ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงมยุรฉัตร  ขัดมูล
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายยศวัฒน์  โปทา
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายรัฐภูมิ  กันทะยศ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายรัตนกร  กันจินะ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงรัตระวี  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงลลิต  จิโนการ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวลลิตา  เหลี่ยมแก้ว
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินยาศรี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายศุภธวีร์  ขันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงสริตา  ทิพย์มลฑา
ม.2
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายสิรภพ  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายสิริรัฐ  โพธิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เมืองมูล
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายสุระเชษฐ  เดชกล้า
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์
ม.1
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มูลดี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหรัญญะ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายอดิศักดิ์  เพนนี
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคารพระราชทาน ชั้น 2 ห้อง ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกวินธิดา  ฟองสมุทร
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญาณัฐพัชร  ทวดอาจ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าคำ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจิรภัทร  โปธา
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
155
เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิราพร  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชลธร  กันทะปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชวัลวิทย์  เตวิจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชานุ  ห่านตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
163
เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
164
เด็กชายณฐรัฐ  รักแม่
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฏฐกมน  ปัญญาหลวง
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฏฐศรัณย์  หวังคู่คุณากร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
171
เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายเทวกฤต  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายธนวัฒน์  อาแบ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธนอนันต์  หันตา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธนัทชกร  มูลศิริ
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธนันธร  ยานะ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธนาพัฒน์  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธรรมธัช  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธีราภรณ์  คำเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนธิเดช  มารแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนฤเบศ  ทัศนาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนลินนิภา  กาวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เมฆสงฆ์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
188
เด็กชายนันทกร  แก้วฟ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
189
เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงเบญจรัศมี  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเบญาภา  กองจินดา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปณัญชญา  เพลินสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
196
เด็กชายปภังกร  ปาราเมศธนกร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
198
เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปวิชญา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปาณรพี  มหาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
204
เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
206
เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายภราดร  กันทะเป็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัทรธิดา  กันจินะ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะวัง
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
212
เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  ใจจง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร ชร.01 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงลลนา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงวราลี  มุณีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวริศรา  ปวนปุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
222
เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
223
เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงสุจินดา  รุจิราวรรณ
ป.6
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
228
เด็กชายอดิเทพ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
229
เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม