ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จอมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชณัติ์  สมวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  เผ่าเรืองรุจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนชิตา ชีน่า  โคลบลาล
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรกฤต  ปราบพุทจา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรรณิกา  ปันสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤชนัท  ชัยอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตนัย  แชมือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษณะ  ปาโปท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤษติพงศ์  พรเมธีไกรเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกวีวัฒน์  ถูกจิตต์เสฎฐี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นมุกดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันต์นที  มโนใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกันตพงศ์  ลอหล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิพย์รดาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิต์ระธิษณ์  ทิพย์พละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเกศภรณ์  เดชธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเกศร  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเกสรา  ขัดพะนัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเกื้อกูล  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายขจรยศ  ชุมภูสมษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงขจาริน  คมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงขวัญข้าว  พละขันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงขวัญพิชา  กุดดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงคีตา  บูรณะฤทธิ์ทวี
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจตุพล  บุตรศรีชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจรูญวิทย์  ยาวิเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายจารุภัทร  มูลสารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจิดาภา  คำเตือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายจิตตินัย  พวงมะณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจิตติพฒน์  นาคพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจินดามัย  ธิวังการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจินตพร  ปานจิตร
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจิรพงศ์  เตชะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจิรศักดิ์  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรัฐิพร  โยธิกา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจื๋อฉิง  โฮง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเจตนพัทธ์  บุญเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงเจียรนัย  ศักดิ์ดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชญานินท์  นามหนวด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชญานิศกัญญ์  อินทร์จักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนกพร  ครุฑจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชนชนก  หกสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชนพล  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชนวีร์  ขัดสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชนัญธิดา  ภาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนาภัทร  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนิกานต์  ทะนันวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชยางกูล  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชยานันท์  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชลณิดา  ใจหลัก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชลแดน  กันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชัชญาณิช  เรือนมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชาร์ลส์ เจมส์  แม็คคาย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชิดชนก  หินเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชินดนัย  ไชยปัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชินท์ณภัทร  พงศ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชินวัตร  ใจเติม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายชินาธิป  คำเวียงสา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชิษณุ  ธรรมนวรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาบคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชุติมา  คำดวงดี
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชุติมา  ธนะวราดิลก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเชน  บินเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายโชคชัย  ดวงลัดดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายไชยวัฒน์  รินนายรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงญัญรัตน์  เป็งคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงญาตาวี  ราชตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงฐานิดา  พรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงฐิญาภรณ์  พรหมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงฐิตารีย์  โตบันลือภพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญาบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงฐิตินันท์  อยู่เบิก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายฐิติพงษ์  เขื่อนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายฐิติวัสส์  ใจอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณกร  ประพรรดิจักกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณฐกร  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณฐกร  เขื่อนแปด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณฐกฤต  ยอดยา
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณฐมน  อรัญชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณดา  ท้าวศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายณธกร  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเเจริญคุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณนก  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณปภัช  มะโนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณพัฒน์  กองมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณภพ  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายณภัทร  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัชชานนท์  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัชรประภรณ์  กุมหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัฎฐวัฒ  ใหญ่ผา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฎฐา  สนองญาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมพุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทราพูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิชัยดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฏฐ์  ราชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณัฐกร  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณัฐกรณ์  ภูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไทยใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฐกานต์  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายณัฐณกร  นันชะดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฐดนัย  สีใจสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชื่นดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิงเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐธยาน์  มังคะละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณัฐนนท์  สันธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แปง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐพล  โว่ยแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐภูมินทร์  กันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณัฐวัตร  เทพดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณัฐวิทย์  บุญประเสริฐ หมอวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณิชชา  มหาใจดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงณิชาภัทร  สิริสิทธิมหาชน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณิรัญญา  มีชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงดารินธร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายเดชาวัต  พิณใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายเดวิด  ยลเลอร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเตโชเพช  จันทร์ตุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายเตวิท  บุญวิเศษจินดา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงถลัชนันท์  ไกรขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายทรงสิทธิ์  ปวงใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายทักษดนย์  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงทับทิม  จันทร์วงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายทัศน์พล จัสติน  ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายทีปกร  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายทีปรกอน  สุธรรมเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนกฤต  ไชยชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธนกฤต  ปิติปุณณโชติ
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธนกฤต  พรฆเนศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธนกฤต  อุดปิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนชาติ  กุดดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนโชติ  ชุ่มมะโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนโชติ  สิทธิพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนเดช  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนทัต  สายวงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธนบดี  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงธนพร  คงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธนพล  มงคลเด่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธนภรณ์  เฉลิมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนภัทร  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนภูมิ  บุญทิพย์จำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนภูมิ  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนวินท์  ชูชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธนัชพร  ภุมมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธนัญญา  อุปการคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธนัฎชา  ภูล้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนากร  ใจสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนิสร  มโนเรือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธเนศ  วัจน์นารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธรรมปพน  จีสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธรรมรัตน์  สุพรรณ์ชัย
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธราเทพ  คันธะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธฤตวัน  วงค์มะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธัชชัย  ตะมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธันยบูรณ์  ยอดสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธันยพร  เลขนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธันย์พัทธ  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธารญา  ชญาดาสิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธาวิน  เล็กจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธิชาภัทร  สวิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรเมธ  ดีอันกอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรัตน์  อุดมธีรสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนนทกร  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนพเก้า  ศรีพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนภสร  ปิ่นศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนภัสดล  คำยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนราทิพย์  ธนันวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนราวดี  แปงชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนราวิชญ์  เสาปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เลิศบรูณฉัตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายนฤเบศร์  วงศ์วิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนฤพร  พรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนฤมล  สาขานุละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนันท์นลิน  วงค์ษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายนันทวิทย์  ของใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนันทวุฒิ  คุณประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนาตาลี  อังคะปาน สแปรค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนิชานาถ  มูลเทียร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนิธิภูมิ  มูลข้าว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ป๊อกบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนิภาดา  เสาร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนิรัมพร  หลักแน่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนิวิฐ  เตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนีรชา  จักร์สาน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเนตรนภา  สันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงบัญฑิตา  ยอดกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงบัณฑิตา  โยคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงบุญฑริกา  ปรโลกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงบุญธิชา  ฉันสิมา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเบญญา  ทะลือชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงเบญญาพร  บุญเทียม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงเบญญาพร  โยคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายเบนจามิน  ดัชชี่ โคลบลาล
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงเบรนด้า  เบห์เรนส์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปฏิภาน  เขยนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปณิธิ  ทิพพวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปพิชญา  นิลคูหา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายปภาวิน  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปรเมศวร์  แก้ววงค์วาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายปรวัฒ  แม่นหมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายประภวิษณ์  สงคราม
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงประภาวรรณ  ผู้นำทาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปรัชญาภา  นันต๊ะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปรานต์  อุ่นกาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทสารคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปวริศา  คำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปวิตรา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายปัญญพนธ์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วกันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงปัญญาพร  จำรัสฉาย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปัณฑิกา  เปลี่ยนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายปัณณฑัต  คำพุฒ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายปัณณพงศ์  นันต๊ะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปัทมพร  ฉัตรมณีฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปาณิสรา  มูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปารมี  ลีเจริญเกียรติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปิติพล  ต๊ะเขตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปินตาสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายปิยชาติ  นวมยากูล
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปิยวลี  ปานกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายปิยวิศว์  วงค์น้อย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปุณณิภา  บุญทาศรี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปุณยภา  โยธา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายผไทเทพ  อุตมา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพงศกร  กาเซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชัยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายพงศ์เพชร  ใจนาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายพชญกร  กุนเส็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายพชร  ช้างหิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพชร  มนตรีมโนรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายพชร  ลิ่มพิพิธสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายพชร  อาริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพชรปกรณ์  วิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพชรพล  ฝุ่นวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพชรวิน  แดงฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงพรประภา  ใจมิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพรประสงค์  เชอหมื่อ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพรรณผกา  แก้วบุญทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรวิภา  ธนาภัทรกิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายพลภัทร  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพลลภัฒน์  ชนันต์ธนันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพลอยจันทรา  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพลอยจุฑา  พิลาศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพลอยนภัทร  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพลอยลายรุ้ง  ธรรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพัชรพล  กันทะวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพัชรารัตน์  มีอาหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายพัทธดนย์  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพัทธดนย์  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพัทธนันท์  อันภูวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพัทธรินทร์  คำเก่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพันธดนย์  ไชยาเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพันธิตรา  กรรณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพาณิชา  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิชญาภัค  สว่างตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพิชเญศ  ไชยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพิตรพิบูล  ตะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พลอยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิม  หน่อคำฟอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  ด้วงชุมภู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชุ่มมงคล
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพิมลวรรณ  เพชรเรือง
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพิริษา  ไชยราศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพีรณัฐ  หมั่นยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพีรดา  ชาติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพีรพล  ไทยใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพีรพัฒน์  มูลศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพีร์วาทิน  สวรรณไชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชาย่พีรวิชช์  ด่านบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงเพชรกัญญา  แส้สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเพชรล้านนา  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสาน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายเพิ่มพรหม  พรหมมหาราช
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเพียงขวัญ  กาวิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายเพียรพอ  เลิศศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงแพรพิชญ์  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภคพร  อุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิง่ภคพร  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภคมน  ไชยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายภักควีร์  พิทักษ์ภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงภัคนันท์  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภัทรกร  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงภัทรชญา  ยืนยงแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายภัทรดนัย  ใจเผือ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายภัทร์นรินทร์  หิรัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภัทรพล  พานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายภัทรพล  วงอามาต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายภัทรพศุตม์  หล้าเต๋จ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงภัทราพร  ทองล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงภัทราพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายภาคิน  สุใจบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายภูชิสส์  จันปัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายภูดิศ  สิทธิวงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายภูธเนศ  เลิศรัตนนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายภูเบศวร์  สุขิตาวุธ
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายภูพิทักษ์  โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายภูมิเมฆินทร์  ชัยสุขโกศล
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงภูริชญา  วิรัตน์เกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงภูริยา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายภูวกร  เชาว์ยุทธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภูวดล  ประสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภูวเดช  บุรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายภูวสิทธิ์  ขจรงามวิไล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภูวสิษฎ์  ศศิวิมลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภูษณิศา  ต๊ะสอน
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงมาริสา  เซสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ชัยกุลโชตน์ธนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเมชญา  ยะหม้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเมธาวินี  อินทจักร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายไมค์  ศรีมกุฎ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายยศชนก  วงศ์ประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายยศรัล  จันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายยสินทร  เกิดพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงยุวะรี  ใจเหิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายรฐณัช  ครองงามภิญโญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายรฐนนท์  กันมูลทา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายรฐนนท์  บุณยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายรพีพงศ์  ราชคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรรัญรัตน์  สุริยะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรวีรัตน์  สิทธินันชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายรอชิต  สิริสิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงรักษิณาย์กร  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายรัฎฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายรัฐภาค  วงค์มูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายรัฐภูมิ  เชอหมือกู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายรัฐภูมิ  วารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายรัฐศาสตร์  จรเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายรัฐศาสตร์  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงรัตติกาล  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายรัตรินทร์  ร้องหาญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายราชินทร์  ใหญ่ยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายริวตะ  มาสึมาเอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงรุ่งฐิษิมนต์  สวนทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงลักษิกา  กองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงลิลลี่  เฌอหมื่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวงศ์วรรธน์  คำสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวงศ์วริศ  วุฒิเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายวชิรวิทย์  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวชิราวิทย์  โตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวรจักร  รักกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายวรธน  กุศล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวรนุช  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวรปรัชญ์  สาปคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวรเมธ  ปวงคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายวรสิน  ภัทรนันทกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงวรัชยา  เขื่อนเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวรัญญา  กุมาทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวรัญญา  บัวน้ำจืด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวริยา  ธรรมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายวริศรา  ใจประการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวริศรา  สุขเจริญไกรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายวโรดม  โกมลวานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงวัชราภรณ  บุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงวัลภา  เครือวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงวารุณี  โชครัตนสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวาสนา  มอโป๊ะกู่
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงวิชญา  สายฉลาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงโสภิต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายวิทย์ชญานนท์  ยาดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวิภาศิริ  เวียงนาค
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงวิรัญญิกา  คำเชื้อ
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายวิรัญญู  เหล่าลุมพุก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวิราวานี  ทรายเมืองมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายวีรชิตคุณ  แดงฟู
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายวีรภัทร  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวีรากร  กองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวุฒิชัย  ปุดอุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวุฒิพงศ์  คำพีระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายวุฒิภัทร  อินต๊ะนอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายศจิ  คันธวังอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายศรัณยพงศ์  ตุลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายศรัณยพงศ์  สุตะวงค์
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายศรัณย์พงศ์  ติ๊บมา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศศิกานต์  สมส่วน
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายศักย์ศรณ์  อัถประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายศิรากร  ใจนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศิริกรณ์กมล  บัวนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศิรินทิพย์  บรรดิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายศิวกร  พรมมาลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศุภกร  เขื่อนศิริ
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายศุภกร  เพียรดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายศุภโชค  เขื่อนคำป้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายศุภณัฐ  แปงสุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงศุภวดี  ใจวรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายศุภวิชญ์  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายศุภสิทธิ์  ศุภาตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ็นอ่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายเศรษฐ์วิทย์  จิตปรีชาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสโรชา  เตชะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสัณหณัฐ  กัลยา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสาริศา  ณะอุโมง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายสิงหราช  ใจฟู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายสิทธิชัย  ศรีวิไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายสิรภัทร  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสิรวิชญ์  เทพเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสิรวิชย์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสิริโชค  วรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  อัครวงศาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสิริพร  ใจดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายสุกฤษฏิ์  คล้ายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสุชัญญา  คำภีระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสุชานันท์  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสุฐธีรักษ์  ราชคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายสุดประเสริฐ  เจือฮ่วย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายสุธีเดช  ตุงใย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุภาพร  พรายวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุภาวดี  คมชายชาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุภิฌา  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายสุรชัช  กุลอัชชะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายสุรสิทธ์  วงศ์คำแน่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายสุวพิชญ์  รักประชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายสุวิจักษณ์  ทรายคำมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สารอินมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายโสภณวิชญ์  กาลทะนิด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงโสรยา  เดชาสัตถากูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงหทัยฉันท์  เหล่าไพโรจน์จารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงหนึ่งพระพร  คำงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเหว่ย เล่อ  ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายอกัณห์  ชนะพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายอดิเทพ  วงสลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายอติชาติ  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอธิชา  นัยติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอนุพงษ์  ศรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายอนุภัทร  วรรณกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายอนุวัฒน์  ปินใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอภิชญา  ตานี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงอภิชญา  ยรรยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอภิชยา  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายอภิภู  ยอดสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอภิมุข  สามนปาล
ป.4
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอภิรดี  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอภิวัฒน์  วรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอภิวัฒน์  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอภิศรา  อุปรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงอมราพัฒน์  เตวิยะ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอรพรรณ  มโนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอรวรรณ  งามจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอรวรา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายอรหันต์  วิงวอน
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอรอนงค์  สีแดง
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอริสรา  พรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายอัครพนธ์  วงค์ยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายอัฐพงษ์  บุญประเสร็ฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอัฑฒกร  คำอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายอัตติยะ  วุฒิพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายอัยการ  สามคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายอัศม์รวินธ์  น้อยมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายอัศวิน  อุปรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอัษฎาวุธ  พิพัฒน์กังวาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายอาณกร  กาวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงอาเทีย  สมิธ
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายอานันทภัทร์  จันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอารยา  นำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จุมปูโล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  วงค์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บุตสดี
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงอิสรีย์  ชวลิตดำรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายเอกชนก  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายเอกรพี  ใจปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงเอมอัชฌา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงไอรดา  ปัญญาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงไอรินลดา  ซองทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายิกิตติ  จุมทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายีพีรเดช  เหลากลม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กหญิงกชกร  กิติมา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงกนกกร  บุญเป็งแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงกนกพร  บุตรละคร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกนกวรรณ  อู๋เมืองคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
นางสาวกมลทิพย์  ปันอินแปง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัทมพันธโกวิท
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงกรกนก  ธนสินสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายกรณัฐ  อินพรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
นายกรรชัย  แก้มพรม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
นายกรรชัย  แก้วพรม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกรรณิการ์  ธีรไกร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกรรภิรมณ์  นาชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
นางสาวกรรภิรมณ์  สักลอ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายกรวิชญ์  เดชสิงห์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายกฤตนัย  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกฤตพร  ไชยคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกฤตพร  ต๊ะต้องใจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายกฤตยชญ์  เทพวงค์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกฤติกาณต์  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายกฤษฎา  ยาปะโรหิต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดวงงา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมืองดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายกฤษดา  ปิตะกา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายก้องภพ  ผ่องสติปัญญา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันธิ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
นางสาวกัญญาดา  ใจบาน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายกัมปนาท  สินอ้วน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงกาญจนา  ติ๊บทะวงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทะสีมา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงกานต์สินี  หน่อคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกิตติธรา  คำแก่น
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกิตติยา  โสมนัส
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายกิตติวัฒน์  สายแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงหา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสอน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงกุลธิดา  วิริยะเกรียง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายกุลพัทธ์  สร้อยเสพ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
นายเกรียงไกร  เรือนปานันทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายเกียรติกวี  หาญแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายเกียรติภูมิ  อนุวรชิกา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงขนิษฐา  ภาคภูมิเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงขวัญวดี  สมใจ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายขุมเงิน  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายเขมรินทร์  โจ่ยสา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงเขมิกา  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงเขมิกา  ธิยะศิริ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายคฑาทัสต์  ลือสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงจรีรัตน์  ธรรมสอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
นายจักรพรรณ์  สุปัญโญ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายจักรวาล  นพวงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายจัตุมงคล  อินจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงจารุภา  บั้งเงิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายจิณณพัต  จิตมโนวรรณ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
นางสาวจิดาภา  ต๊ะปัญญา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายจิตติพัฒน์  เข็มขาว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงจิตสุภา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายจิรโชติ  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงจิรนันท์  เตจา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงจิรภัญญา  ใจเรือนสูง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไกลถิ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงจิรภิญญา  คงเพชร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒฑปุญโญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงจิรัชญา  เครือมี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงจิรัชญา  พร้อมจันทึก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
นางสาวจิราพร  สุขรักษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นางสาวจุฑาทิพย์  ธะยะธง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  เพ็งจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงเจนจิรา  บัวอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงเจนจิรา  สืบขวัญ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายเจษฎา  สุภายอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชญานิน  ศรีพรม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงชญานิษฐ์  กันไชยา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัฒนศรีสุธากุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงชฎาพร  เย็นใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงชนกนันท์  ช่างปัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายชนกพร  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงชนันเนตร  เนื่องชมภู
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
นางสาวชนานันท์  ไชยอินปั๋น
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงชนิสรา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
นางสาวชยาภรณ์  ภิระบรรณ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
นางสาวชยิศรา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายชยุต  สมบัติเจริญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายชโยทิต  คำวาง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นางสาวชลธิชา  จั่นเพชร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงชลลดา  จุมปา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงชัชฎาพร  สีภาชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายชัยวัตร  แรงจินะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายชาญวิทย์  บุญวัฒนเกียรติ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายชานนท์  สุมัชยา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงชาลิตา  แลยี่
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วัชระภาสร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีน้ำเงิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมี้ยงหอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
นายชีวธันย์  คำปัน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
นางสาวชุตินันท์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันต๊ะนาเขต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงชุติมา  โลจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงชุลิตา  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
นายชูศักดิ์  นามราช
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายฌัฐกฤษ  อภิกูลวงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงเฌนิศา  นันทคีรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงญาณิสา  ปินคำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วจันทรา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงฐิติญา  เกษณา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายฐิติพงศ์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงฐิติพร  พยัคฆา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงฐิติภา  สมุดความ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภาสน์ประวิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนเส็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงฐิษณา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงณฐมน  มะณีโชติ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายณภัทร  สุริยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายณรงณ์ฤทธิ์  ศักดิ์สูง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณวพล  เชียงพิณ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณัชกานต์  ใจนา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงณัชชา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัชชา  นิ่มพิศาล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
นางสาวณัชชาภัทร  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายณัชพล  ปัญต๊ะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะโนหาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก่นท้าว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายณัฐชนน  สีสัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายณัฐชนนท์  กันทวี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายณัฐชัญ  ทานะผล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงณัฐชา  ยอดคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายณัฐฐ์ดนัย  รามาจันดราม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
นางสาวณัฐฐาพร  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
886
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภู
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายณัฐดนัย  ปิตะกา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุ่นติ๊บ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายณัฐธรา  ปินตา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายณัฐธิกรณ์  แซ่ซือ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาคุณ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงณัฐธีรากร  โพธิจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายณัฐนนท์  จอมสว่าง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงณัฐนรี  ลาวิชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
นายณัฐพงค์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายณัฐพงศ์  ยศยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชุติวัติชยังกูร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายณัฐภัทร  เหล่ากาวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐภัทรา  เป็งเขียว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
นางสาวณัฐริกา  แสนติยศ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ธนรักษ์กิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัฐวดี  ดำเขียว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชาติคง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณัฐวีณ์  โชคมั่งมีพิศาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณิชกานต์  จารึก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณิชกานต์  ท้าวงาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
นางสาวณิชนันท์  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยงาม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณุกานดา  ชินบุรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
นายดนัทธ์  สกูลหรัง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายดนัย  พงษ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงดารากานต์  ชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงดาริกา  สุประการ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงดารินทร์  อุทยานรักษา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงตรีดาว  สุรินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
นางสาวตรีสุคนธ์  อุไชย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายต่อตระกูล  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายติณณ์  พลชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
นายทรัพย์มงคล  แปงสุธรรม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
นายทวีวุฒิ  ไวยะกา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงทิพปภา  ช่างเขียน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงทิวากร  ศรีปะโค
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
นางสาวทิวาพร  กตเวทิตากุล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายแทนคุณ  วงค์ไชย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายแทนคุณ  สุภาวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายธณัฐพงค์  ทะรินทร์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธนกร  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายธนกร  บุญยะมหา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธนงศักดิ์  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายธนโชติ  ปัญญาทิพย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนโชติ  อินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธนโชติ  ฮงประยูร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนวัตร  บุญทนุวัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงธนัชชา  รัตนพงศ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธนัญญา  จันต๊ะชัย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธนัฐชัย  สุขสุแดน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
นายธนันชัย  สุริยะวงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
นายธนาธร  กันทะวงษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธนาธิป  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธนานุรักษ์  จาไผ่
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
นางสาวธนาภา  กันไชยศักดิ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายธนารักษ์  เข็มราช
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงธัญจิรา  วงษา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงธัญชนก  กันธิยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นางสาวธัญชนก  ปัญโญวาด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธัญชนก  สมเมืองมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีพรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงธัญพิชา  มั่นขันธ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
เด็กหญิงธันยชนก  บุญเทพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงธันยธรณ์  เกเย็น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงธารวิมล  ธุระวรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงธารา  ศรียุทธไกร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงธิติพร  พิศาลกิจวณิช
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
นายธีรพัฒน์  ยะฟู
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
นายธีรภัทร  ฤทธิ์เปี่ยม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายธีรมนตรี  ท้าวชัยมูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายธีระศักดิ์  พรหมมาลี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายธีราพัฒน์  พรหมจิต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงธีวรา  บุตรพลวง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายธีวสุ  กันทะสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายเธียรวิชญ์  เสภู่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
นายนพณัฐ  มณีคำ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
นายนภสินธุ์  ฐานะกิจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
นางสาวนภัสวรรณ  นวานุช
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเทพ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงนภาพร  วงค์จันทร์มา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายนราทร  จันกิติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายนฤนาท  สารรินมูล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงนฤมล  ทาวา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงนวรัตน์  จาระวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงนศราพร  ชัชวาลพิมล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงนัฐวีรญา  ภิระบรรณ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายนัทวุฒิน์  จันสา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงนันทกา  ปัญญาภู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวัฒนสิน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
นางสาวนันทิญาพรรณ  ตันแข็ง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนันธิยา  เชื้อสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายนารุโตะ  นาคามูระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พนาพงค์พิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงน้ำหวาน  สายวัน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายนิธิศาสตร์  ยอดกระโทก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
นายนิสิต  ประมูลวงษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถเดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงบัวคำ  บุญทิพย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายบุญรัตน์  วิลัยวงค์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงเบญจมาศ  เครือวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงเบญจศิรินทร์  สุริยาตระกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงปกิตตา  สีพรมมา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
นายปฏิภาณ  จันกาวี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงปฐมพร  ภูสว่างวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงปนัดดา  แสนอามาตร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงปพิชญา  จันทะกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายปภังกร  แถลงนิตย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
นางสาวปภัชกร  อินโต
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายปรเมศ  นันชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
นางสาวประกายรัตน์  โปทารี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงประภัสสรา  จอมสวรรค์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงประศิประภา  นันไชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายปรัชญา  ดอนเลย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
นายปรัชญา  อ่อนศรี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปวรปรัชญย์  ปันศรีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปวริศ  ต๊ะต้องใจ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงปวริศา  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตต์พลีชีพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปัตศิมา  มาตา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปาริชาติ  ชุมผาง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายปิติกร  เผือกพรหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปิยนันท์  ขันเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปิยพรรณ  มณีจันสุข
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปิยะอร  พิมพิลา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายปุญชรัศมิ์  ผลประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงปุณยภา  กรกฏกำจร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปุณยวีร์  คำดวงดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1046
เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงผกามาส  ใบลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายพงศ์กฤต  สายชมภู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
นายพงศภัค  ทะริยะ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายพงศภัค  ท่าดีสม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายพชร  หมื่นแหล่
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงพนิตพร  มณีจันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
นางสาวพรชิตา  กุลณา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
นางสาวพรไพลิน  แปงชิด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายพรภวิษย์  ตระกูลสำราญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
นางสาวพรรณภัทร  บุญกว้าง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
นางสาวพรสวรรค์  ชำนาญกิจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพราวนภา  ชุ่มหา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพลอย  ไทยใหญ่
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงพลอย  แสงดี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เปียสุยะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายพลาธิป  ประกันทะ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายพศุตม์ภัทร  หล้าเต๋จ๊ะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพศุตห์ฑิภัค  สักเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงพัชริญา  ดอกคำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทิพย์คำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพันธิสา  ทาลมดี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายพัสกร  ขัตติยะ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายพัสกร  คิดอ่าน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
นางสาวพิชญดา  เกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพิชญาพร  ใจยะสุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพิชญาภา  บุรมย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
นางสาวพิทยา  ปัญญาใจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสวัสฉิม
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คำสูนชา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
นางสาวพิมพ์นิรา  พานิชย์วิไล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงพิมพร  ธุระวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
นางสาวพิมพิกา  วงศ์ไชย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงพิมพิกา  สุปัญโญ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
นายพิสิษณ์  แก้วสุภลักษณ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพีรยสถ์  หลวงหาญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
นายพีรวิชญ์  สุวิชัย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายพีระ  จิริศานต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
นายพีระวัฒน์  ค้ามาก
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพุฒิพงศ์  เขื่อนเพชร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โลจันทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายภคพล  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงภัคจิรา  อินต๊ะวัง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงภัทรจิราพร  งามขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายภัทรดนัย  ทาคำมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายภัทรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
นางสาวภันทิลา  เยาว์ธานี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงภัสสร  เดชพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายภากร  คำแขก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
นายภาคิน  คำติ๊บ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
นายภานุพงศ์  ราชลำ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายภานุพงศ์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงภาวันสินี  ต๊ะต้องใจ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงภิรัญญา  คงพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
นายภูชิสส์  พรหมไชย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายภูพันนา  ธรรมธิ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญวงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ต๊ะกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายภูริชช์  ธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
นายภูรินท์  ถิ่นสอน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงมณฑิรา  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายมนตรี  สายกาวี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงมนัญชยา  สีดำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงมยุรฉัตร  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฏ์รัฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วนาติ๊บ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงเมธินี  คงหนอน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายรชานนท์  จักรหนู
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายรฐนนท์  งามเนตรพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กชายรฐภูมิ  เมฆนามนิตย์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงรวิพร  ทิศเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
นางสาวรสิตา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงระพีพรรณ  พีระไชยสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงรัชประภา  กอบวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายรัฐรินทร์ธร  วงค์คำปั้น
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงรัตติกาล  มุทไทยา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงรัตนพร  ขันแข็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงรัตนา  เชอหมื่อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงรินฤดี  ทินนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
นางสาวรุ่งนภา  วุทธิยา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงรุจิรา  กันศรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงรุจิวัลย์  สนองศรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงเรือนระพี  ยอดเรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงวทันยา  สิริประภาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายวรชัย  แก้วเลิศประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายวรชาติ  นามฮูง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายวรดร  เกียรติพรศักดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงวรดา  ธีระภินันท์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญางาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงวรัญญา  เทพอุดม
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงวรัญญา  ผลทิพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายวรัญญู  อภิวงค์ษา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงวรารัตน์  อินปั๋น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์อุโมงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงวริศรา  ศิรสิทธิ์คงกิจ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงวริศรา  อารมดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยกิจวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
นางสาววศินี  เสาร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงวัศยา  มงคลดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1166
เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงวารีทอง  เด่นเกศินีจันท์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงวารุณี  คำวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงวิชญาดา  อินต๊ะวิชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงวินันตรา  อ้ายขอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
นางสาววิรัญญา  ชนะพิมพ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงวิริยา  วงด้วง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพิราศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงวิสสุตา  จินดาธรรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์สลับ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายวีรภัทร  สีใจ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงวีรภัทรา  รักพ่อ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
นายวีรรัฐ  เกษมปก
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงวีรวรรณ  โพธิ์สาจันทร์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงเวรุวัลย์  สนองศรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายศร  แสนดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายศรศักดิ์  อินทรโสภา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงศรสวรรค์  อรรถอาภา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายศรัณยภัทร  ปัญญาฟู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายศรัณยู  ปันวิชัย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
นายศราวุธ  ปิจวงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
นายศราวุธ  แปงชมภู
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงศรีกมล  ศิริวงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
นางสาวศศิกร  ฟ้าคำตัน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงศศิธร  จันทร์วงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงศิรชญา  รีอินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
นางสาวศิรดา  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงศิรปภา  ท่าดีสม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงศิรประภา  สีอุดทา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงศิริกานดา  แหลมไธสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงศิริกานต์  คำโอภาส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงศิรินภา  พยาสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงศิริยากร  บาลเย็น
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
นางสาวศิริรัตน์  ปิงผล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายศึกษิต  สุวรรณเนตร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1206
นางสาวศุจิกา  เสธา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายศุภกร  วอหล้า
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
นายศุภกิจ  สายเครือรินทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นหน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายศุภณัฐ  เอกมงคลสกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงศุภพิชญ์  วงศ์รินทราเมธี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงศุภรักษ์  จูเปาะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงศุภัสษร  วงษ์สระใส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
นางสาวศุภิจตรา  ศรีสุริยชัย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงศุภิสรา  ปันเหมย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
นางสาวสลิลญา  อัศดรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีสุภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายสหรัฐ  นาวา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายสัญชัย  ปงกันมูล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายสัณหณัฐ  พิพิธภูมิภักดี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายสันติกร  ภูพลฝัน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสาธิตา  คำลือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสิรินดา  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
นางสาวสิริยากร  ยิ่งยน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงสิริราช  นันต๊ะภาลัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายสิริราช  วาจาสัตย์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงสุชาดา  หมื่นคุ้ม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
นางสาวสุณิสา  บุตรที
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงสุดารัตน์  นากองศรี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายสุทธิกานต์  อรุโณทัยจิตร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายสุทธิเกียรติ  แสนวงศ์สม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงสุพรรษา  โสเจยยะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงสุพิชชา  สุพัฒนกิตติ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปานันท์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
นางสาวสุภรัตน์  นกชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงสุภารัตน์  รัตนจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1246
เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงสุวีรยา  นวลฝัน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ณ เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอชิรญา  เพียรพิเศษ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอดิศร  สุพรรณ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
นางสาวอติกานต์  พันวัน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอธิชาติ  เส็นเหมาะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอนวัช  ยานะสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอนิรุต  จำรัส
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
นางสาวอนิสรา  ทาทองหลาง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอนุชิต  จิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
นางสาวอภัสราภรณ์  มะโนวรรณ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
นางสาวอภิชญา  พาไธสง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์คม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอภิชยา  ทิศอุ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์