ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 121 (ป.2/1) อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุขขาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  เหล็กนาพญา
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตั่น
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีพิน
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  แสงอุดม
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรรนิกา  ศักดิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตยชญ์  ตาตะนันท์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติยา  ขำชู
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษกร  ปิ่นจอม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษกร  เมตตาจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนนน
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษดา  คงมณี
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัณพัสตร์  เรืองธารา
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพงศ์  ทองจีนสังข์
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตพิชญ์  ฤทธิโสม
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณภพ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กัลญาน
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
25
เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตตินันท์  ขาวล้วน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติภูมิ  เฐียรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุสุมาพอน  สมีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงแก้วกัลญา  จูค้า
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมมิกา  สุขลิ้ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
33
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
35
เด็กชายจตุรภัทร  โสมขันเงิน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 122 (ป.2/2) อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจตุรวิทย์  ทัศนภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรภัทร  กังวาฬ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรภัทร  นวลสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
39
เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิณตศจี  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิตติญาดา  แพคีรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล  ปานโบ
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
44
เด็กชายจีรายุ  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจุฑามณี  นาคพจน์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุ้ยแท่น
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
48
เด็กชายชนกันต์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนาภา  ศิริมาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชลิษา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
54
เด็กชายชัชนัย  พวงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
55
เด็กชายชินดนัย  ดวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราษฎร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชุลีพร  ปานเถื่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
59
เด็กชายญาณวิจิตร  พันธุ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฐานิสรณ์  ผ่องชินวงศ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฐาปนี  รอดบน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  มุขสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
66
เด็กชายณภัทร  คชาเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยังภักดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฏฐวดี  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 123 (ป.2/3) อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐวิญา  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐวิภา  พยุหกฤษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิชารีย์  ใจอดทน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงดวงพร  นุ้ยรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดารารัตน์  คงทวี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
81
เด็กชายติณณภพ  วรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพย์วิภา  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธณัฐดา  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
85
เด็กชายธนกร  ทวิชศรี
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
87
เด็กชายธนกฤต  เจตจันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
88
เด็กชายธนกฤต  มีมุสิก
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
89
เด็กชายธนภัทร  จันทร์พงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
90
เด็กชายธนวัฒน์  จีนด้วง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
91
เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
92
เด็กชายธนวินท์  สิทธิฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
94
เด็กชายธนากร  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
95
เด็กชายธนาธิป  รัตติโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
96
เด็กชายธเนศ  กุยุดำ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
97
เด็กชายธรรมวุฒิ  ศรีพรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญชนก  ดำโรง
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
101
เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
103
เด็กชายนพดล  งามฉวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
104
เด็กชายนพดล  ทองอนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 221 (ม.1/1) อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนภสร  ชูฝ่ายคลอง
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนภัส  สุดเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนริศรา  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนัฐธิชา  ป้อมมาตา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
114
เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
115
เด็กชายปภินวิทย์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยชนะกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปรีญาพร  เพ็งเมือง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เขียวอ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปวริศ  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวันรัตน์  อารุณ
ป.4
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปวีณา  ทับประโคน
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปัญฑิตา  ประทีป ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
123
เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
124
เด็กชายปารมี  ทองปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปาลิตา  แสงภารา
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปิยวรรณ  สี่สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
131
เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนไหม
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปุญยนุช  เกิดกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
134
เด็กชายพงศธร  โลหะภัย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
135
เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพรทิพา  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพรรณทิภา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพรรณวรินภร  ฉัตรวิรัชวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 222 (ม.1/2) อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
142
เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิชญพรรณ  ไทยชน
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
146
เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
147
เด็กชายพิพัฒพงษ์  คชแสน
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หลีเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
151
เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
152
เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพีรดา  จำปาจวบ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงเพชรชมพู  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเพชรประกายรุ้ง  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
158
เด็กหญิงภคพร  พจนพิมล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภัณฑิลา  ภู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
160
เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัทรวดี  กะฐินทิพย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
162
เด็กชายภานุสรณ์  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
163
เด็กชายภูชิตร์  พัฒน์ทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
164
เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภูริชญา  สินชู
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
166
เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
167
เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
168
เด็กชายมงคล  เกิดอุดม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
169
เด็กชายยศชน  จันทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
170
เด็กชายรณกฤต  ดีพื้น
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงรลิตา  ล้วนเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
173
เด็กชายลัญฉกร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
174
เด็กชายวงศพัทธ์  รักขาว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
175
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 223 (ม.1/3) อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวรโชติ  ปานจุ้ยพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
178
เด็กชายวรภพ  แซ่เหง่า
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
179
เด็กชายวรวิทย์  คลิ้งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภพ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พูนทวี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงวิจิตรา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
185
เด็กชายศตพร  โพธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศรุดา  เหวียดแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
188
เด็กชายศศิวงศ์  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
189
เด็กชายศิรวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
190
เด็กชายศิรวิชญ์  โอพั่ง
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
คณิตประถม
191
เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
195
เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
196
เด็กชายศิวกร  ภูมิไชยา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
197
เด็กชายศุภกฤต  ศาริตวรรธน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลิศอัศวพงษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
199
เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
200
เด็กชายสันติ  ซุ่นอื้อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
201
เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสาริสา  ชูเสือหึง
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
204
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
206
เด็กชายสืบพงษ์  เพชรสง่า
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเกษม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุชานันท์  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุณิชา  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุทธิณัดฐา  วิศิษฏ์รัฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 322 (ป.3/1) อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสุทธิพงษ์  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
214
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป่านเทพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
215
เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
216
เด็กชายอติชาติ  แก้วประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอนัญญา  พุทธรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
219
เด็กชายอนุพันธ์  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
220
เด็กชายอภิรักษ์  สอนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทัพไทย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอมลวรรณ  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
223
เด็กชายอรรถสิทธิ์  ชุมวิสูตร
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอรัญญา  ธิวิรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอริสา  พุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรุณวดี  บุญห้อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
228
เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
229
เด็กชายอันดามัน  เกี้ยวสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดวาลุการาม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอัยยาดา  ชวดชุม
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
231
เด็กชายอารักษ์  วริทยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
233
เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเอมมิกา  ไชยเฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเอมิกา  สามัคคี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 323 (ป.3/2) อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุบัติ
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายกวินท์  อ้นโตน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
238
นายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธราเทพ  โตวิเศษ
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวนันทิชา  ไชยแสง
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพาฝัน  อุ่นพรเลิศ
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายพิสิฐพล  คำภีร์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงศรุตา  นุ้ยเชียว
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 324 (ป.3/3) อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงกชกร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูกรอบ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกรกมล  ยูซบ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกรินทร์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกฤษฎากรณ์  ตามบุญ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกฤษณา  ปิ่นจอม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมหาญ
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกษิดิศ  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเกีย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญคีรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกานนท์  อินทร์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกิตติภณ  ขาวล้วน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกุลฑีรา  เจนเจษฎ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
272
เด็กชายเกรียงศักดิ์  คล้ายอุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
273
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมืองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
276
เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงคีตกานต์  ใสผอม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจารุวรรณ  เด่นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิตติมา  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิรวรรณ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคจุติ
ป.4
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจุฬาภา  ปฏิสัมภิทากุล
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชญานิศ  จิตกมลกานต์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง (ป.4/1) อาคารใหม่ สพป.ชั้น 3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงชนกานต์  สุริวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายชยุติธรณ์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
289
เด็กชายชลกร  น้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชโลทร  อุดมศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชาริฟา  ปทาน
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงสาคร
ป.5
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเฌอเอม  แต้มจันทร์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงญาณิกา  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงญาณิกา  นิลเสถียร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงฐิติมา  บุญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐกมล  ยามาชิตะ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฐนิชา  กิตติดุษฎี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพัทรเกษม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงตุลยวีร์  ขาวจันทร์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงทัศนีย์  จันทร์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธนกฤต  สอนตะโก
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธนดล  เทพประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธนทัต  โอฬาผล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธนภูมิ  พวงแสง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งมณี
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธฤษณุ  สุขวโรดม
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธีรพงษ์  โรยนรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนภสร  เปียสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง (ป.4/2) อาคารใหม่ สพป.ชั้น 3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายนภัสกร  แก้วสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนราวิชญ์  โพธา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนฤมล  ชุมละออง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปพิชญา  ขวัญยุบล
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปรรณพร  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปรีดารัตน์  นิคมเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปาณิศา  อักษรพจน์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปิยภัทร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเปรมวดี  ไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายพงศภัค  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพรพิมล  คงรักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพัชราพร  เนื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพิชชาภา  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
343
เด็กชายพิธวัส  อบแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพีชนาถ  แดงสุทัศนีย์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงเพราพิลาส  ภูบัวบาน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงภัคนันท์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงภัทรปภา  กลิ่นเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
350
เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายภัทรพล  นาคเป้า
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงภัทราพร  พีรกานต์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
353
เด็กชายภานุพงษ์  ชุมสมุย
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายภานุพัฒน์  มุสิกสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
355
เด็กชายภูดิท  บุญกาญจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง (ป.4/3) อาคารใหม่ สพป.ชั้น 3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงภูพิศชญา  ฤกษ์สมเด็จ
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงภูริตา  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
358
เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงมัทนียา  บัวทรา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงมีนา  ปอดทลุง
ป.6
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนสงคราม
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเมธิสา  ร่องไร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงรัฐนันท์  สุภัทรนิยพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงรินนภาภรณ์  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
368
เด็กชายวงศกร  กอสุข
ป.5
โรงเรียนวัดวาลุการาม
วิทย์ประถม
369
เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายวรกันต์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
372
เด็กชายวรัญญู  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงวรีลักษณ์  หมวดคง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
375
เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
376
เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
377
เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงศรุตา  สิทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงศศิประภา  อรุณโชติ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงศศิวรรณ  เงินแท่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรศักดิ์สูง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงศิริการย์  สกุลวรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
386
เด็กชายศุภกันต์  เรืองธารา
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
387
เด็กชายศุภณัฐ  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
388
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายสิปปกร  อะวะภาค
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
390
เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง (ป.5/1) อาคารใหม่ สพป.ชั้น 3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสิริพร  พิมพ์สาร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายสิริพล  เพชรโสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงสุธาพร  เกิดบางกา
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงสุปริพัตร  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนนน
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงสุภัทรวดี  วันทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงโสมรัศมิ์  จิญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอนุชา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
404
เด็กชายอภิวิชญ์  รงแป้น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอัปษรศรี  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง ป.4 M อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงกมลวรรณ  สั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
407
เด็กชายกัณฑ์อเนก  สมตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
408
เด็กชายกิตติธัช  ตระหง่าน
ป.5
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
409
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
410
เด็กชายกิตติภูมิ  ทิณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงเกริกชัย  แดงเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
412
เด็กชายคณาธิป  ภู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
413
เด็กชายฆัฏนกฤษฏิ์  จันทรโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
414
เด็กชายจตุภัทร  รอดระกำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงเจวลิน  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
416
เด็กหญิงชยากร  ทับซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
417
เด็กชายชัชนันท์  เภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
418
เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
419
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
420
เด็กชายฐานวุฑ  สิทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
421
เด็กหญิงณพิชญา  รัชฎานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
422
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
423
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
424
เด็กชายณัฐภูมิ  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
425
เด็กหญิงณัฐริกา  หนูบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
426
เด็กชายณัฐวริทธิ์  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
427
เด็กหญิงณิชกานต์  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
428
เด็กชายดรัญพร  พรมมาตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
คณิตประถม
429
เด็กชายเดชา  วงสา
ป.4
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
430
เด็กชายแทนคุณ  รัตนตระการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
431
เด็กชายธนกร  พรพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
432
เด็กชายธนวัฒน์  ปานเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
433
เด็กชายธนาธิป  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
434
เด็กหญิงธมนวรรณ  คชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
435
เด็กหญิงธราธิป  ณะทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
436
เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
437
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
438
เด็กชายธันวา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
439
เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
440
เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงนฏพิชามญชุ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
442
เด็กชายนนท์ปวิทย์  วีระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
443
เด็กหญิงนนทวรรณ  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
444
เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
445
เด็กชายนรินทร  เมืองประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
446
เด็กหญิงนวสนันท์  เหง่าหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
447
เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
448
เด็กหญิงนิลดา  รัตนโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงนิศากร  แขวงเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
450
เด็กชายบรรณสรณ์  สดชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
451
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
452
เด็กหญิงปฐมาวดี  ฐิตะฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
453
เด็กหญิงปรารถนา  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วนาบอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
455
เด็กหญิงปัณษฏากร  โปตะการักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
456
เด็กหญิงปาณิศา  แสงพายับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
457
เด็กชายปิติภัทร  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
458
เด็กหญิงพรไพริน  อภัยแสน
ป.6
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
459
เด็กหญิงพรสินี  หนูบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
460
เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
461
เด็กหญิงพิมพ์ธีรา  แก้วบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
462
เด็กหญิงพีชญาดา  พุฒพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
463
เด็กหญิงภัทราวดี  ตระหง่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
464
เด็กชายภูวเดช  ตะโกท่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
465
เด็กหญิงภูษณิศา  รินสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
466
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถวิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
467
เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
468
เด็กหญิงวรรณกร  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
469
เด็กหญิงวรรณนิศา  ซั่วเซ่งอิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
470
เด็กหญิงวีรยา  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
471
เด็กชายศตายุ  อิ่มทั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
472
เด็กหญิงศศิวิมล  จั่นเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
คณิตประถม
473
เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
474
เด็กหญิงศิริวรรณ  วุฒิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
475
เด็กชายสรธร  แก้วสวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2) อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายสุชานนท์  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
477
เด็กหญิงสุชานาฏ  จันเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
478
เด็กชายสุพศิน  หญีตอัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
481
เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
484
เด็กชายสุวภัทร  สังฆเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
485
เด็กหญิงสุวัสสรา  จินาอู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงโสภิตนภา  แซ่ซั่ว
ป.4
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
487
เด็กหญิงโสรยา  จันทร์ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
คณิตประถม
488
เด็กหญิงโสรยา  ภักดิ์วิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
489
เด็กชายอนพัช  วีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
490
เด็กชายอภิชาติ  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
491
เด็กชายอภิวัฒน์  ธนเชวงวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
492
เด็กชายอภิสร  นุ้ยสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
494
เด็กชายอัครชัย  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
495
เด็กชายอานุภาพ  แสงสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
496
เด็กชายเอกรินทร์  สุดสาคร
ป.4
โรงเรียนวัดท้องตม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงกนกนิภา  เกลี้ยงกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกันตพิชญ์  คีรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเกศศิริ  วิเศษศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงขวัญธิดา  กลิ่นมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงจิดาภา  โฆษิตกุลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงชวิศา  ผู้เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชาณิศา  รื่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
วิทย์ประถม
505
เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณภัทราพร  ตระหง่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภุมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงตัสนีม  หวังเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
511
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงทิชากร  พัฒน์คล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนดล  สนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนรัตน์  มากภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนวิชญ์  หีตนาคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนารัตน์  ไล่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธัญชนิต  แอ่งสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงนันธิชา  เอาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
521
เด็กชายปวริศ  ซั่วเซ่งอี่
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัชราภา  อุดเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงภวิษย์พร  เอี่ยมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โทแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงภูษิตา  ยมขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายรัชพล  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกตุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
529
เด็กชายวีระพัฒน์  ชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสาวิตรี  ครัวจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสิธิธัญญา  จำเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ ห้องภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงโสพิศตา  วงศ์สงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลิมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
537
เด็กชายเอกวีร์  เกลี้ยงนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม