ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 (424) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วารีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
คณิตประถม
3
เด็กชายกรปภา  ไทยนุกูล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  สัณฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตพร  ประสมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
7
เด็กชายกวีวัธน์  ทรัพย์อดุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลสุขการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
11
เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกายรติกานต์  กรดหนู
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
19
เด็กชายโกเศส  กำเหนิดเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
20
เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
21
เด็กชายไกรวิชญ์  ชุมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
23
เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงคุณัชญา  พูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
25
เด็กชายจักรพงษ์  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
26
เด็กชายจักรภัทร์  อุ่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจันทัปปภา  รักเมือง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
28
เด็กชายจาตุรัตน์  พรมอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
29
เด็กชายจีรพงษ์  อรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
30
เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
31
เด็กชายฉัตรชานนท์  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
32
เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูสังกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 (425) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนิดาภา  กอุพาณิชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
38
เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
39
เด็กชายชยาพล  คุ้มมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
41
เด็กชายชลกร  ยางกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
42
เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชัญญา  มาลากาญจน์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
44
เด็กชายชัยมนัส  รัตนบัลลังก์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
45
เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสีห์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชาคริยา  คำสิน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
47
เด็กชายชายครอง  ทวยหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
48
เด็กชายชิตวัน  ลิ่มวิโนทัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
49
เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
51
เด็กชายฐปนรรฆ์  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิดาภา  เนาวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติวรดา  วิวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
55
เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
56
เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
57
เด็กชายณฐกร  สุขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณธิดา  ทองเอียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
59
เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัชชา  พยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
61
เด็กชายณัชพล  สุขพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฎฐชา  เนียมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฎฐพล  สินเกตุ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฎฐพีร์  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐชนน  พุกบัวขาว
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐชยา  เนียมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐณณณ์  ปุจฉาการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 (431) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐดนัย  ยังปักษี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐพนธ์  สนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐพัชร์  โอภาธันยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิชา  ธนาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณิชารีย์  พงษ์ลิมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงดวงกมล  นาคหกวิค
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
82
เด็กชายเตชนา  ราชานาค
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
84
เด็กชายทีปกร  ศิรินิล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
85
เด็กชายเทวฤทธิ์  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
86
เด็กชายธนพร  สาดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
87
เด็กชายธนภัทร  ภู่ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
89
เด็กชายธนากร  กุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตวังจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธันย์ชนก  เหล์กคม
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
96
เด็กชายธาดากานต์  หนูทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธิดาภรณ์  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
98
เด็กชายธิติพล  นันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
99
เด็กชายธิติวุฒิ  ไกรมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
100
เด็กชายธีธัช  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
102
เด็กชายธีรภัทร  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
103
เด็กชายธีรภัทร  พรหมชู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
104
เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
105
เด็กชายธีรศักดิ์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 (432) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนภธร  บูรณเทศะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
109
เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
110
เด็กชายนรวิชญ์  หงษ์สท้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
111
เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
112
เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
113
เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
114
เด็กชายนันทภพ  พิณวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนันทิชา  บุตรวาทิตย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันทิวา  เพชรพิรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงน้ำเพชร  บูรณเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงบุณยวีร์  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
121
เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
122
เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
123
เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปภัสสร  สารวัลภ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปริชญา  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปริณชยา  เล็กเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
128
เด็กชายปวริศ  สินเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
129
เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แคล่วคล่อง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
131
เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
132
เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
133
เด็กชายปัณณ์  ชุมเกษียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
135
เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพนิดา  จุเจ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรพิมล  ทีทำมา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
138
เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
139
เด็กชายพสธร  พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
140
เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 (433) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพัทธนันท์  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
142
เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาเหว่าลาย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
147
เด็กชายพิมาย  คำทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
148
เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
149
เด็กชายพีคพันธ์  จันทร์สิน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
150
เด็กชายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
151
เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงเพชรรดา  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงภัคจิรา  สมิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภัณฑิลา  มีล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
158
เด็กชายภาสกร  ดุลยไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
159
เด็กชายภูดิศ  จุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
160
เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
161
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณจันทร์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
162
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
163
เด็กชายภูริทัต  กลิ่นละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงมนฤดี  คลี่เกสร
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงมนัสนันท์  เดี่ยววาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงมัลลิกา  สานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงมิ่งกมล  อินทรสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
168
เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
169
เด็กชายรณกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงรวิพร  ชูคต
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
172
เด็กชายรหัท  โพธารส
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงรักษิตา  แสวงสว่างอารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
174
เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงแสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 (434) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
177
เด็กหญิงเรวดี  เมืองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
178
เด็กชายวงศธร  ธนบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
179
เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
180
เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงวรัญญา  ริมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ลีลาภรณ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
184
เด็กชายวันจักรี  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวารินทิพย์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวาสนา  พุฒศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
188
เด็กชายวิเศษ  องค์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
189
เด็กชายวีรภัทร  เมฆพะโยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวีรภัทรา  คะโรมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คณิตประถม
191
เด็กชายวีรภูมิ  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
192
เด็กชายวีริศ  จืบบรรจง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
193
เด็กชายวุธิชัย  ศรีพัธยากร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศศิวิภา  เยาวยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มกะเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศิรนุชา  กำลังใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงศิริประภา  ช่วยเกิด
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศิริยากรณ์  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
199
เด็กชายศิวกร  กิติพนาศิลป์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
200
เด็กชายศุภโชค  แก้วหนูนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศุภนุช  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสวามินี  ขำคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
204
เด็กชายสหฉัต  ควรคนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสาธิดา  จันทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสาวิกา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสิริกร  สนธิเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสิรินทรา  ขานสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 (435) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
212
เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
213
เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบัณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
214
เด็กชายอภิวิชญ์  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอภิษฎา  สุขนิตย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอภิสรา  จันเกตุ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
217
เด็กชายอภิสิทธิ์  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอรุณฉาย  เอี่ยมยิ่งพานิช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอลิส  เอริษา คลีเมนส์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอัณณ์  ชินวงษ์จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอาทิตยา  มัชฐารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอิสรีย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 (542) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงกมลพร  ฉิมระฆัง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเอียด
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายกฤตภัทร์  ใยบัวทอง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายศรี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงกิ่งปริชาติ  รอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายกิตติพงศ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงขวัญข้าว  แสวงสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงจริญยา  ศรีหมอก
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายจักรภพ  จรัสวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงจีรัสยา  อ้นหวล
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงจุฑาพร  สมอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงเจนจิรา  สำราญ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชญาดา  สีเงินยวง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุประภาพ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชฏาพร  บำรุง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชนาธิป  ทุ่งนา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชมพูนุท  กิจปกรณ์สันติ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงชวัลญา  หย่นครบุรี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชัญญานุช  กรแก้ว
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายชัยรัฐ  จินตะวรณ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายชินวัตร  บรรจง
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 (543) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรอด
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวณัฏฐณิชา  มีกุศล
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัฐดนัย  ไทยถาวร
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวลหอม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐพงค์  เมนไธสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐมนต์  สายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายถิรวัสส์  กุลโคตร
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายธนนชัย  แจ่มจำรัส
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายธนภัทร  เพชรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนภัทร  อภิวัฑฒะโน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนภูมิ  อภิวัฑฒะโน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่องนาวา
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธันยพร  เอมสะอาด
ม.3
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธันรดา  โปทอง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงธิดารัตน์  น้ำผึ้ง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธีรวัฒน์  จันหล่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนลินนิภา  เยาว์รัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนัฏฐิกา  ประจันบาล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้างการนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนิชา  กองเกิด
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนิราวรรณ  สะท้านถิ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 (544) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงนุชรดี  สัทธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายบัญญพนต์  เหลาอ้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงเบญญาภา  นาคเนียม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงปณัฐฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงศ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปัณพัฒน์  เขยแก้ว
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปิยะภรณื  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปิิยวรรณ  ศรีโยวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายเปรมปรีดา  เดชพิน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายพจนกร  ดำสง่า
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวพัชรพร  บู่ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพิชชานันท์  เตือนวีระเดช
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพิชชาภา  ลิ้มวัฒนา
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพิมพิศา  มนต์นิมิตร์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพิริยะ  พุทธพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพีรวิชญ์  ก่อเกียรติตระกูล
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชิดดุษดี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงภัทรจาริน  สายแก้ว
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงภัทรดา  ดาวตุ่น
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงภัทราณรณ์  เครือสนิท
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 (545) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายภานุ  ชุมเย็น
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายภูสิทธิ์  มากวันดี
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงมณฑกานต์  เพียงไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงมณฑิตา  ถนัดพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงมนต์ธัชสุธา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงมันทนา  รัตนอุดม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงมานิตา  ย่อมเที่ยงเเท้
ม.3
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายมาร์โค  ไคเซอร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงรพีพรรณ  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายรพีภัทร  ยานุ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงรุ้งนภา  จันทะแพน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภูอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายล้อมพงศ์  แก้วผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
348
นางสาววริสรา  อุส่าห์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายวิชชุปภากร  ศรศิษย์
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศิราณี  ฤทธิแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศิษฏิภรณ์  หนูขลิบ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายสรศักดิ์  คลี่เกษร
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงสวรส  บัวแช่ม
ม.2
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงสายธาร  ทาธิแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายสิทธิพล  อินทวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงสิรภัทร  บุยใช้
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  หมั่นทองหลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 (546) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายสุพศิน  เนาแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสุพิชญษ  อินหญีต
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสุวนันท์  สุดธาดี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงสุวรัตน์  แก่นทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ไพรกรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอภิภุ  ชังช่างเรือ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอรุณ๊  ชูชัยนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอลิษา  มีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอัยสวรรค์  ด้วงหวัง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายอัษฎาวุธ  แป้นงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงอาทิตตยาภรณ์  พันมาต
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
382
นายอาทิตย์  กลิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงอารยา  พรมลุน
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงอินทิรา  โคกเปือย
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอินทิรา  จันตรา
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายอิศเรศ  พาประจง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 (225) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูสังกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วทองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกรกนก  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกรวรรณ  เกตุพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกรุณา  ชูชัยนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกฤตภัค  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกฤตเมธ  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกฤตเมธ  รัตนภา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสูบ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายกวี  นุ้ยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกัญจนพัชร  ซังธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกัญจ์ภพ  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัณชิศา  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกัณญาวีร์  วัชรนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกันตินันท์  แสงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกัลยากร  นิลสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกาญจน์กมล  จีนจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิ่งน้ำฉ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกานดา  พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกานต์รพี  ศิริขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกิตติ  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกิตตินันต์  ใยนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกิตติพงศ์  อนุมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกิตติภณ  ตรีสุชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 (224) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายกิตติศักดิ์  สายัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกีรัตยา  รอดนิกร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกุณณ์ญาวี  สุวรรณพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
428
เด็กชายคณัสนนท์  คุ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายคมน์คณัฎฐ์  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงงามลออ  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงจรรยาพร  อนิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายจักรพงศ์  เอื้ิออารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
433
เด็กชายจักรภัทร  เล่งน้อย
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจักรภัทร์  พงษ์ศักดิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงจันจิรา  ทิมนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจัสติน  นิสเทลเปียเกีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายจิตติพัฒน์  จิตภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจินดาภา  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจิรัชญา  วิญญูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
442
เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจุลชาติ  ศรีช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
444
เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
445
เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
446
เด็กชายชคัทพงษ์  ปราบจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชญานิศ  กิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อุไรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชญาภา  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
452
เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชนัญชิตา  สินบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
456
เด็กชายชนินทร์  เพ็ชรพิรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 (223) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กหญิงชนิสรา  จันทรมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชยกฤศ  บำรุงแขวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
459
เด็กชายชยากร  รัตนภักดี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชลดา  ตั้งสถาพร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชลิตา  กระต่ายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
462
เด็กชายชวันรัตน์  ตันหยง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายชวัลวิทย์  จิรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชวัลวิทย์  วรรณครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชัชชัย  สุขฝัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชาญณรงค์  หอมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชาติญาด  กิมเซียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อุ่น
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชิตชนก  มูนี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงชุติมา  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงโชติกา  เทียนมนัส
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงญาณิศา  พลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงญาณิศา  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงฐาปนี  กัลชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงฐิติชญา  สมตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
482
เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณกัญญา  จันทร์ทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณฐพฤฒ  ธงพุดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วบังตู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฎฐิกา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฏฐวี  อินทร์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 (222) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณัฐพร  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณัฐพล  เถาเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณัฐพล  พัดจิ๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยชนะกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
499
เด็กชายณัฐภัทร  ใยบัวทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณัฐมน  ชังอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐวัตร  คุณวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐวิศา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณิชนันทร์  มีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณิชวรรณ  มูลสุวรรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นนาค
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงดรุณรัตน์  พุ่มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงดวงกมล  ยังชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงตรีฐิญา  เจียมรจนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
512
เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงทิพย์อาภาบุษย์  นุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
515
เด็กชายเทพนิมิตร  อาสาสำเร็จ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนกร  นิลสังข์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนกฤต  ธนาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนกฤต  สังวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธนกานต์  เพชรไฝ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธนพร  ช่วยชูหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธนพร  เอกวรรณัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนพล  ชายสมุทร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 (221) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธนัชชา  ชื่นแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธนัชชา  อินทพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธนัชพร  ทรรปณะวิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธนิดา  ทุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธนิสร  ขรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธรรมรัตน์  สื่อมโนธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธัญธรณ์  สิริบรรณนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธัญพร  ผลประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธัญรดา  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงธันญธร  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธันญ์รวิน  กรแก้วกิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูเยาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธีรภัทร  ชุมนาคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยมศุภฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธีรยาภัทร  พรมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธีร์สุดา  นรพันธุ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนนทวัฒน์  ภิญโญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
550
เด็กชายนภลภัส  เผือกผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนภวรรณ  เอกวรรณัง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนภสร  จีบบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนภสร  ชายสมุทร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนภัสสร  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนฤภรณ์  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
557
เด็กชายนวกร  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนันท์นภัส  โคนาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนันทพร  บุรีกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 (235) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนันธกานต์  ปักษิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนัยนา  กลางนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
565
เด็กชายนาราภัทร  วัชระศุภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญญตา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนีรพัชร  วัฒนะศันสนีย์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
569
เด็กชายเนตรณรงค์  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
570
เด็กชายบรรณสรณ์  กุนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงบุญนิสา  อินทร์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงบุษกร  สมบัตินา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
573
เด็กชายเบญจรงค์  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงเบญญาภา  ตีสิงห์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปณิตา  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงปภาสรณ์  เวชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปรายฟ้า  สว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปรียากร  เกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงปวิชญาดา  อินทรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปวีณศรณ์  เทียนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
584
เด็กชายปัญญาวุธ  คล่องบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปัณณิกา  พาศประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปาณิศรา  พัชนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปานไพลิน  มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปิย์วรา  สว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายปิยะวัฒน์  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปุณณยาพร  ภิรมย์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
593
เด็กชายปุณยวัจน์  คูประดิษฐานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายปุณยวีร์  เที่ยงตรงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปุณยวีร์  รุนอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปุณิกา  พิทยาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 (234) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงปุณิกา  ศิโรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
598
เด็กชายเป็นไท  ยังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงเปรมวดี  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
601
เด็กชายพงษพัฒน์  จางบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพจน  รอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
603
เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงพรธีรา  บุญคล้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพัณณิตา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพันทิพย์ภา  อินฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
611
เด็กชายพิชญดนย์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพิชญภัค  ทันพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพิชญอร  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพิชญาภา  บินโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพิมนภัส  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำสมอ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนั่นแสง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  ยังรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพิมพิศา  มาตฒิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
623
เด็กชายพิสิษฐ์  พิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
624
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
625
เด็กชายพีรวิชญ์  กรประสิทธิ์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
626
เด็กชายพุฒิเมธ  พสุโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพุทธธิดา  อำพันกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
628
เด็กชายเพชรรัตน์  โกฎเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงแพรวา  สงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงไพลิน  พงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 (233) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงฟาร์ร่า  ม่วงอุมิง
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงภัคสินี  บุญจำนงค์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงภัณฑิรา  พุทธแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงภัททิยา  สำมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงภัทราพร  มีเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงภัทราพร  อินทนาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
วิทย์ประถม
639
เด็กชายภาคย์วิภู  ดวงคงทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
640
เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
641
เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
642
เด็กชายภาคิน  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงภานิชา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงภาวิตา  บุญเรืองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
649
เด็กชายภีมณภัทร  พุ่มสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงภูรดา  ช่วงคงทอง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายภูรินทร์  นิลสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
652
เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
653
เด็กชายภูวศิษฎ์  เนื่องชุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
656
เด็กชายมหรรณพ  ทรายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
657
เด็กชายยุทธพงศ์  กาญจน์สำเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงยุษฎาพรรณ  รักษาวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงโยษิตา  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
660
เด็กชายรชฏ  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
661
เด็กชายรชานนท์  ไกรบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงรมิตรา  เพชร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงรวมอักษร  เผดิม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
664
เด็กชายรัชพล  โตวังจร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
665
เด็กชายรัตนภูมิ  แสนเสนา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
666
เด็กชายราชันย์  ศิริมังกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 (232) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
667
เด็กชายราเมศ  โกศลเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงรุจดา  วานมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงลภัสรดา  รัตนจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงลักษมิกร  ชุมเกษียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงลีลาวดี  โลพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
672
เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงวรวรรณ  รวมศิริ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงวราภรณ์  สินสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวรินทร  ชุมเกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
679
เด็กชายวรินทร  เอมห้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวริศรา  สินธุฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงวริศรา  อัคราจินดากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
683
เด็กชายวศินภัทร์  กันจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงวิชชุลดา  รักษาราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงวิระษา  ขำเกิด
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงวิษิพรร  ชิวปรีชา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
689
เด็กชายวีรภัทร  วิชัยชลีชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงเวธนี  จันทร์ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงศกฤตฎิรา  สุทธานี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
693
เด็กชายศรัณย์  วัดนครใหญ่
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
694
เด็กชายศราวุธ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงศรุตยา  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
697
เด็กชายศักรินทร์  บุญรอบทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
698
เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
700
เด็กชายศิรายุ  สุหุโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงศิริกัญญา  นุ้ยมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 (244) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
702
เด็กชายศิวกร  ศีลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
703
เด็กชายศุภชัย  วินารัตนฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
704
เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
705
เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงศุภธวดี  นาคดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
707
เด็กชายศุภวิชญ์  ราชบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงศุภิสรา  นครเสด็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงศุภิสรา  สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
711
เด็กชายสรวิศ  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสโรชินี  วรรณนิยม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายสฤษฎ์พล  มณีโสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสาริศา  อุ่นใจเพื่อน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
716
เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
717
เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสิริกร  ดำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงสิริกร  ทิพเบ็ญจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสิริวิมล  ศิวิลัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสิรีธร  ไชยกิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุชานันท์  นุ้ยสุข
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุทัตตา  วัฒนานิล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
727
เด็กชายสุธิป์รัก  ชยนวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุพนิตา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสุภชา  สุวรรณเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายสุรพัชร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงสุริยาพร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
733
เด็กชายสุวิชชา  ศรีลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
735
เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
736
เด็กชายเหมรัศมิ์  วรังอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 (243) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
เด็กชายอติวิชญ์  ชูธิบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงอนันตญา  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
741
เด็กชายอภิชาติ  พิมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
742
เด็กชายอภิภู  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงอภิษฎา  แดงสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
746
เด็กชายอัครพล  สุทธิผล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
747
เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงอัญชิสา  ชิตโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดินทร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงอัญชุลี  วานมณี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงอัญญามล  ระลึกเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงอันนา  จตุสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงอันนาวี  ดำกระบี่
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
755
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กลัดกลีบ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
756
เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงอินทิรา  อินทวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
758
เด็กชายอินธิพัทธ์  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงิิอลิศา  สายพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม