ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจิรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายจักรกฤษ  จานิกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทรังศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านทามจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายทรงพล  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธรณ์เทพ  พวงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาณรงค์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงพัชรีญา  ปราสาทกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านทามจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายภีรภัทร  เวกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทามจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายศศิวัฒน์  อินทะโมรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายอชิตะ  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายอนาวิน  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตภณ  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐกานต์  งามสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทามจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสาบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านทามจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฐรัมภา  ม่นจะบก
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธนวรรษน์  เลาลาด
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายนนทกร  ตู้พิมาย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนภัสรา  วิลาศ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนริศรา  มีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนวภัทร  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปนัสยา  รัชวการ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงประภาพร  พลน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปรัชพร  หาญรบ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปราณปรียา  ปึกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปรายฟ้า  โฉมนิธิตานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปัญญาวุธ  เกื้อกูลบำรุงสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทามจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงผกาวดี  เชยชม
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพัณณิตา  ยศจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลิ่นไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิยดา  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงภัคศรัณย์  กุมขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงภัทรลดา  อาจศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภารุจ  ลอยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงภุมวารี  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงมลธิชา  มาตรังศรี
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงวราภรณ์  กลางเมืองขวา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวาสนา  แม้นขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงวิภารัตน์  ผิวรักษา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายสหรัฐ  ลำเภา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสิริธร  จรแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสุฑามาศ  สุหร่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงโสภิตนภา  รัตน์อนุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอชิน  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอนันตญา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงอภิชดา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงกนกภรณ์  คงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกรรณิกา  พวงโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกรรณิการ์  จูงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกองแก้ว  ญาณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจักรภัทร  เพชรวิเศษอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรายุ  มาสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐจิรา  เต็งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณัฐสุดา  สินตะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐกานต์  สูงขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเดชาธร  โสภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายทักดนัย  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนกฤต  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนนันท์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธมนวรรณ  กาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญญ์นรี   มณีประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธีรภัทร  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายนนทกร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปภาวิน  คชเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพิชญา  โคทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพิชาภรณ์  ยุ้งจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพิริยะพัทธ์  เหล่าสถิตย์ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายภัทรภูมิ  เลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงภูมรินทร์  ศรีรัตนาธารา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายภูริณัฐ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
เด็กชายภูรินทร์  ศิริภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายรตน  หิตะปิตะนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายรัฐภูมิ  ทำไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวริศรา  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวัชรากร  เล็บครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายวิรสิทธิ์  โพธิ์นอก
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงแววดาว  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายศิวัช  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายสิริพงษ์  พวงสิริภควัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์ประทุม
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสุพรรณ์ษา  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสวภาว์  คล่องใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอนัญญธิดา  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายอนิวัตติ์  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอริสา  สินธะวาชีวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กชายกฤษฎา  บุญสมบัติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจิรเมธ  แหลมจะบก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  สามสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงยาว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปริยากร  ภูชื่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพรพิมล  ชำนินอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภูวนาท  อุตราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอัญชลี  ปีกขุนทด
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงกชกร  เดชสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกชกร  แสนน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกชนันท์  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกมลชนก  สอนกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียบขุนทด
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกัลญา  เที่ยงพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สานอก
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายไกรศร  เมืองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงขวัญแก้ว  นาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายจตุรวิทย์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจรัญพร  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายจักรภัทร  ชุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจันทิรา  เปลี่ยนผึ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิราภา  ชะอุ่มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงฉัตรพร  อุ่นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชญานนท์  เรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชนัดดา  แจ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชินดนัย  พันธ์เพียร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายฐาปกฤต  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายฐิติพงศ์  แสวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณภัทร  ภาระราช
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัจยา  คชโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขึงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐชยา  อินชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดิ์นที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐภูมิ  ครึ้มค้างภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงดวงกมล  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงดวงเดือน  บาโทโร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงทับทิม  เด่สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายทินภัทร  พงค์มั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายไทยเทพ  ปะตะทายัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนกร  ถนอมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธนัชญา  ธรรมสโรช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนันชัย  เนตรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธนาวัลย์  ผัดพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธฤษญา  ใกล้สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ศิริหมั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนที  เงินทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนนทิยา  พึบขุนทด
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนพรุจ  เอื้องมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนภัสสร  พูนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายนราธิป  นามแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนันทรัตน์  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนันธิดา  ภู่กันมาศกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปกาศิต  โกยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปนิดา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปพิชญา  พันธุมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรฉลูอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปภาวิน  ศรีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปภาวี  โสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปาริตา  กามขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปารียา  มูลสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปิยวิมล  ภามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงเปรมจิรา  คุ้มบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงพิชญ์ธาดา  คำลา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพิชญะ  กลัดพ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพีรญา  พูนพัฒนาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิง้เพชราภรณ์  สีแก้วก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภัทรวรเมธ  เผือกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภาณุพงศ์  พือขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภานุ  จินาญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภานุพงศ์  วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภูสิทธิ  ชมชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงเมธาวี  โกมาสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเมษา  ชาดาเม็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงรชาร์  มานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายราชันย์  พลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฤทัยชนก  กรงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวนิดา  พงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายวรโชติ  ไชยโฆษ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวรณัน  รอดวินิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวรัทยา  โมมขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวราภรณ์  คำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายวรายุทธ   พัดขุนทด
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวาสนา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวิชุดา  ในจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอนกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายศักดา  กลอนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายศักดิ์ดา  รักงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศิตานนท์  โทแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงศิริประภา  เบอร์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศิววงศ์  หอดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงสโรชา  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายสายนที  ชอบใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายสิทธิโชค  มุ่งพิงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสุทธิพงษ์  รัตนพร
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสุภาพร  พลพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุภาวิดา  หีบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมมะลัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายสุวิชา  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอภิชญา  จอมโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายอาเนช  เป้ขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอาริตา  ไพลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์