ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 123 ชั้น 2 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกขวัญ  ตอฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  กังสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตภาส  สกุลไพศาลศิริ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งทา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติภูมิ  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุ่งแฝงกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลือแรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายเกียรธนภัทร  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายโกสินทร์  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 132 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจตุพร  ลาวิน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจรัญญา  กองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักกรวิวัฒน์  ทวีสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักรี  สร้อยชมพู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจามิกร  สุมทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจาลิสา  สมบุตร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนราเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรวัฒน์  ธงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจปลื้ม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรัชยา  แต่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลือเพียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจุทามณี  สบายจิตต์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเจตษฎา  ไพศาลพงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเจษฎา  ศิลป์สาคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชนกันต์  นันทศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนาภา  คุ้มกุดขมิ้น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 133 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชิตากานต์  นาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชินพัต  ดาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายฐปนวัฒน์  มณีพล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณฐกฤษ  ศรีสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณฐกานต์  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณรพล  เจริญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัชชา  ประจญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์กำแหง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐกิตติ์  ป้อกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐจิกานต์  พันธ์ุกุ่ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐชนน  แม่นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคคำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐธิดา  ทองสมบูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐนนท์  สุขจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 134 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐพล  ยิ้มสงบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเด่นภูมิ  ใสแสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายแดน  ทาสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงตมิสา  ตีบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเตชินี  เจริญภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเตวิชญ์  อุดนอกชุมสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงทสมา  คุ้มเขว้า
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายทินรัตน์  ชาญครไทย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธณาวีร์  ลือไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธดาภรณ์  จุมพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนพงษ์  คำชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนพล  ชื่นเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนภูมิ  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนศักดิ์  ญาตินิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนากร  เพิ่มยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธรณัส  สังฆพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชะนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญธร  ดีบ้านโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 135 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธิติวัฒน์  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธีระพันธุ์  วิสัยพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธีระภัทร์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนัยนา  วัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงน้ำเพรช  ดงขาว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนิชาดา  วิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงใบหม่อน  โพธิ์หนองคูณ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 136 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปภังกร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปรพล  กองทอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปรวีร์  คงเทียมศรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปรวีร์  ศิลปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายประชา  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงประดิภา  ปราบพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปรัชญา  เส็งนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปราณนิชา  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปรายฟ้า  ขลังวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปริณยวิทย์  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปรียานุช  ปิสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปวีณา  ชำกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปสุตา  เกรียงเกษม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปัญจรัตน์  วรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปัณฑิตา  ธุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเปมิกา  โยธานันท์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพงพิสิษฐ์  อินพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพงศกร  กาลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพงษ์ศกร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 137 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพัชชาภา  เจนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชชาพร  พิศนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพิชญวัฒน์  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิชญา  ฐิติศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชญาภา  คนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพิชญุตม์  สารเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิมชนก  จรัสสุริยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมานญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพีรพล  อินทรพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพุธิดา  ระหันสิม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภคนันท์  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภคิน  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงภัทรธิดา  ซาทัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภีรภัทร  อักษรนู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภูธนิก  ดวงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภูบดินทร์  วิญญายงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงมณิกุล  เปสาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงมาริษา  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงมิ่งกมล  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงมีสุข  อิ่มบุญสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงยวิษฐา  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงรัตตพร  ขำเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายราเชนทร์  รักษายศ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 223 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงลภัสรดา  คะระมะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวรภพ  ลุนลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวรรณภา  มีครไทย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวรัชญา  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวรัชยา  เขียวเขว้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายวรากร  หวดสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวรากรณ์  สอางชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวรินทร์  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวิรภัทร  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศรัณยา  บุญถือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศศิขวัญ  ทาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศศินันท์  แสนชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงศิรประภา  มูลฉลู
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 224 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศุภกร  คะณาเขว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงษนิษฐา  ปลื้มชาติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสหพงษ์พันธ์  วิชาพลู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสิริ  สาระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสุปรียา  นิสัยพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสัจจัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุภาพร  กุดวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายโสรกิตติ์  ศรีโฉม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสลานอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายอชิรภัทร  มะณีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอนิวัตติ์  อุปรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอนุวัฒน์  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดซา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอภิรักษ์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอภิวัฒน์  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอรจิรา  ศรีมะณี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอรอุรินทร์  แฝงสระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอริษา  เล้าการนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอาทิวราห์  อุขุนทด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอาริสา  แดงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอิทธิพงศ์  หิรัญสิทธางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงไอรัดดา  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงเกษฎาพร  อ้อชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายจิรายุ  เอกกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชฎาธาร  ไทยภักดี
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 234 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายติณณภพ  ดิเรกโภค
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายถาวร  ปลิวแสง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนทีกร  ปรมะ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายนนทพัทร์  ภักดีสาร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปานตะวัน  พิพิธกุล
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 313 ชั้น 1 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายภูมิรพี  มีแสง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายเมฆา  ฝาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวรรณวิษา  เพ็ชร์มล
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวรรณิษา  บุญคำ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศศิวิมล  ม่นจะบก
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสุธาธิวัฒน์  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งใจ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอานิสา  อาจอารัญ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกชนันท์  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกนกพร  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยามชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกมลชนก  โชคเหมาะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงกมลชนก  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกมลทิพย์  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกมลพรรณ  กล้วยน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกรเกศ  พงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงกรชนก  เกิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงกรพินท์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  ุคุณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายกฤษณ์  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายกฤษดา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 321 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงกวินตรา  การละออ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกวีกานต์  ฐานอุดม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายก้องภพ  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายก่อพงศกร  สวงโท
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงกัญญาณัจฐ์  พิณนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงกัญญานุช  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สนั่นนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกัญฐ์ณิชา  จำเริญพล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกัญณิกา  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงกัลยา  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกาญกนก  บุตรสาทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชัยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกานต์รวี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงการัณธนัตถ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 322 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายกำเนิดคุณ  แจ้งเขว้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายกิตติกรณ์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกิติทัต  สมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกุลนัฐ  อัตตะริยะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงเกล้าลฎา  หรมกุดตุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเกศินี  สมบบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเกสรา  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายคชาชาติ  คงชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายคณาธิป  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงคริมา  คงเหมือนเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายคาเวียร์  วิเซีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงจริยา  วงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 323 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงจารวี  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หลง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงจิดาภา  ปรียานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงจินต์จุฑา  คนตรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายจิรเดช  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายจิรภัทร  มัจฉวานิช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายจิรสิน  เสนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงจิรสุดา  เสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงจิราพร  โคตหนองปิง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงจิราวรรณ  ภัทรทรงโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงจีรนันท์  อินทรตะโนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงจุฑานวรัตน์  แก้วเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายเจษฎากร  ชัยเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงฉันทพิชญา  เจือหนองแวง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงชญานันท์  ทับพรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงชญาภา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายชนกนันท์  นอกจาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายชนวรรณ  สุวรรณสาร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงชนัญญา  หาญประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายชนาธิป  หาญมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายชลณธารณ์  เทพขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายชลธี  จงถือกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงชลิญญา  โจระสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงชวัญรัตน์  ปัดทุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายชิชนุพงศ์  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงชิดชนก  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายชิติพัทธ์  หาญพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายโชคชัย  พบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงฐิติรัฐน์  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายฑีฆาพัฒน์  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายณพปวร  โพธิ์ศรีมา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายณภคดล  จันณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายณภัทร  บุระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายณภัทร  พรโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายณรงค์พัฒน์  เพิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณัฎฐวาณี  โยวะบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 412 ชั้น 1 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายณัฐกฤต  จิตราคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  จรแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงณัฐณิชา  โมงขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงณัฐณิชา  สายชำนิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงณัฐธิตา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายณัฐนันท์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณัฐพงค์  คำสำแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายณัฐพนธ์  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายณัฐพร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงณัฐภัทร  พันธ์ไชย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาคผิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญมูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงณัฐริการ์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงณัฐวดี  ดังชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 421 ชั้น 2 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงณิชนันทน์  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงดีน่าห์  วาโรเย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายเดชธนินธิ์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงต้นกัลยา  คละสกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงตรีเพรช  ชาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายเตชินท์  เตชากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายทักษ์ดนัย  แผนวิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายทัตเทพ  กัณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สามารถกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงเทวิกา  ผดุงพล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธณัญชนก  ติดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธนกฤต  พันธุ์จำรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายธนพงษ์  เต็งผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายธนพน  แย้มสำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายธนพล  ชาวปทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายธนพล  พื้นดงเค็ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายธนภัทร  ยศรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายธนภัทร  อ้นชาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายธนภูมิ  ตอสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายธนวัตน์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายธนวินท์  มวลชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายธนเสฏฐ์  รุ่งทองศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธนัญกร  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงธนัญญา  ดวงเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายธนากร  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายธนากร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายธนวรรธก์  เชื้อชีลอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายธนาวัฒน์  หุ้มไธสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายธราเทพ  โชติประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเศษแสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงธัญรดา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 431 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงธิดาพร  ปัญหา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงธิติมา  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงธินันท์ชา  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายธีรกานต์  บุญเกิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงธีร์จุฑา  อุ่นหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายธีรโชติ  ลบบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงธีรญาพร  ขันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธีรเดช  สาวิชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธีรพงศ์  เปรี่ยงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธีรภัทร  ยะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธีรภัทร  รูปชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธีรยุทธ์  สาวห้วยไพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายธีรสินธ์  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงนนทพร  บุญชูรัตนภาพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายนพคุณ  งอกสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายนพคุณ  ปุชินกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 432 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงนรกมล  สมอนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายนรวร  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงนฤภร  แขวงตาดโตน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงนวันณา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงนันทท์รวี  จุลละนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนันทพร  อุทิศจันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนันทิชา  เนียนพุทซา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงนันทิชา  บำรุงราชษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ราาษฎร์ใจดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ธิถา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 433 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงเบญญาภา  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงปกเกศเกล้า  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายปชินวิทย์  สะอาดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงปฎิมากร  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายปฏิภาณ  พงษืราศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงปณตพร  บุดสี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงปนัดดา  นานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงปนัดดา  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายปพิชญา  ปราบพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงปภาวี  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายปรเมศร์  แสนเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายประกฤษฏิ์  ประยูรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายประกาศิต  ล้ำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายปรัตถกร  พิชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายปริญญากรณ์  ห้าด่านจาก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงปริยากร  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงปลายฝน  คนอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายปวริศ  เทศทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายปัชกฤษ  ชื่นหัวนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 822 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายปัญญาวัฒน์  เนตรเรืองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงปานชนก  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงปารฉัตร  ทิสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงปาริฉัตร  โภชนุกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายปิติภัทร  วงศ์ณรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงปิยนันท์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงปิยนุช  มาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายปิยวัฒน์  จูมนาฝาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงปุญณิศา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงปุณณกานต์  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายปุณณภพ  ฝ่ายสัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงปุณยนุช  อิ่มอารม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 823 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายพงศกร  คำพอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายพงศพัสศ์  จำชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงพรชนก  วังศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงพรพรรณ์  เขียนเขว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงพรสุดา  มนต์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงพลอยประดับ  เลิศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธิศรชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งพวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพัชราพร  ศรีกรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงพัญพิชชา  แก้วตำแย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงพัฒน์นรี  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายพัทธดนย์  ปราบนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพิชชญาพร  ดำรงพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพิชชา  สีนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงพิชชาพร  ดังชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงพิชญดา  กำมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพิชญธิดา  สงวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 824 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงใส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาพิมลพักตร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เสนามาตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพิมพ์ธนารัตน์  วีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายพิยดา  โพโส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพิยดา  หาญจิตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีบัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพิศมัย  ภูวญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายพิสุทธิ์  โฮมแพน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายพีระพัฒร  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 825 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงเพรชดา  อาสาศึก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายเพรชแท้  จินเจา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายเพิ่มพูน  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงไพลิน  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายภคพล  โคตรศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายภคพล  นาคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงภณิด  ทองเดื่อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงภภรภัญ  สุนคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายภรดร  พันธ์หล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงภัคนันท์  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงภัคศินี  มูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายภาคิน  มือชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 826 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงภาพิมล  นามวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภีรเดช  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายภูฐิษ  แต่งแดน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายภูบดี  ใจอดทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภูเมธัศ  สร้อยมาลุน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุ่มถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงภูวเดช  ศิลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงมณัญชยา  บุญปรากาาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงมนต์ทิวา  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตั้งพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยศอักษร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงมินตรา  ดาบถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงมีนา  วงศ์วิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 827 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายยศวัตร  โสระขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายรวีกิตติ์  ฤกษ์สกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงรัชดา  สุภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงรัชนก  กาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงรัญธิดา  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงรัตนปภา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายรายแอน  มาคิเนน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายเรืองราช  วันนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงฤทัยชนก  วงษ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงลดาวัลย์  มนต์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงลลนา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงลักษมี  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายวงศกร  จิตพิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายวงศ์วรัณ  มณีกรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 832 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายวนศักดิ์  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายวรกิตติ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวรนุช  จิตร์จันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายวรปรัชญ์  น้อยยะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงวรรณธิดาลักษณ์  จงรักกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวรรณรท  ชัยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงวรรณิษา  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงวรัญญา  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงวรัญญา  หมู่หัวนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายวริชญ์สรณ์  ผจญจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงวริศรา  หัตถประนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายวศิน  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงวันวิสา  จำชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงวันวิสา  ตอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงวิชาดา  จบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญพามา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปรางค์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายวิรุณ  วิสัยดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แก้วขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 833 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายวิษณุชิน  วังราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายวีรภพ  เขียงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายวีรภาพ  รัปภา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงเวฑิตา  เมวงษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงศรีประไพ  ภูวญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงศศิกานต์  ไพศาลพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงศศิธารา  นิยมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายศาสวัฒน์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงศิรดา  ดำรงเชื้อ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงศิรประภา  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายศิรศักดิ์  พิรารัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงจิราพร  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงศิริกัลยา  เสียงใส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงศิรินทร์ฑิพา  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 834 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงศิริประภาพร  ศรีสายคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงศิริรัตน์  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายศุภพัตร  นาคจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงศุภารัตน์  นวนละโหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ประสงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ประสงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายสกรร  อาจอารัญ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสพิชญา  วงค์จันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายสมประสงค์  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายสมศักดิ์  ผิวคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงสโรชา  กวีกิจบารมี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กอสาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสาธิตา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงสายฝน  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายสิทธิศักดิื  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสิรินดา  สร่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงสิริยากร  พิเศษฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงสุกัญญา  โคตะลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 835 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1207
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสุชานันท์  ยอดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสุชานาถ  ครองถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงสุฐิตา  มีเค้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  การปลูก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมรส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายสุทธิกานต์  กุศลครอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  โชควิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสุธีรา  แต่งภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงสุพัฒกัลญา  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสุพิชชา  แผงตัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงสุภนิจ  งาคม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงสุวิษา  ถนอมจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายโสภณวิชญ์  พรโสภิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วเมืองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 836 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1242
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายหฤษฏ์  ไชยลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายอติเทพ  นาที
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายอธิป  ขยันการ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอนิรุทร์  ศรีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอนุชา  ขาวขำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอนุตรีย์  ต่อโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอนุศิษฎ์  อ่อนสกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอนุสรา  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอนุสิทธิ์  บุตรคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอภัสรา  อำมะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอภิโชค  จานมาตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอรปรียา  มิตรชอบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอรษา  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอริศรา  กุ๊กสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงอริสา  สามารถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายอรุชา  ถึงปัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายอัคคี  ปัญญางาม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายอัครวินท์  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอัจจิมา  บำรุงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอัจจิมา  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอัจฉริยา  นิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 837 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1277
เด็กหญิงอัญรินทร์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายอัฐพล  สมานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายอัตถากร  โสภาสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายอัยการ  เหล่าปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอัยยา  มณืเนตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายอัสนี  สงคราม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงอาฒยา  พลวิชิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายอาทิตย์  เลิศนอก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงอาภัสรา  กอบเงิน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงอารดา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอาริตา  แพงไทสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงอินกรแก้ว  คูณฉนวน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอินทร์ธิตา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายอินทัช  สิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายอิสรีย์  หอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน