ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 123 ชั้น 2 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกขวัญ  ตอฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  กังสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตภาส  สกุลไพศาลศิริ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งทา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติภูมิ  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุ่งแฝงกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลือแรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
29
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรธนภัทร  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กชายโกสินทร์  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 132 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กชายจตุพร  ลาวิน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจรัญญา  กองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กชายจักกรวิวัฒน์  ทวีสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กชายจักรี  สร้อยชมพู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจามิกร  สุมทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจาลิสา  สมบุตร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนราเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรวัฒน์  ธงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจปลื้ม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรัชยา  แต่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
55
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลือเพียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจุทามณี  สบายจิตต์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กชายเจตษฎา  ไพศาลพงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
59
เด็กชายเจษฎา  ศิลป์สาคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
63
เด็กชายชนกันต์  นันทศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนาภา  คุ้มกุดขมิ้น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 133 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชิตากานต์  นาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
74
เด็กชายชินพัต  ดาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
76
เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
79
เด็กชายฐปนวัฒน์  มณีพล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กชายณฐกฤษ  ศรีสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณฐกานต์  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
86
เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายณรพล  เจริญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัชชา  ประจญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์กำแหง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
91
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐกิตติ์  ป้อกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐจิกานต์  พันธ์ุกุ่ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐชนน  แม่นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคคำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐธิดา  ทองสมบูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐนนท์  สุขจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 134 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐพล  ยิ้มสงบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
116
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กชายเด่นภูมิ  ใสแสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
118
เด็กชายแดน  ทาสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงตมิสา  ตีบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงเตชินี  เจริญภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
121
เด็กชายเตวิชญ์  อุดนอกชุมสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงทสมา  คุ้มเขว้า
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กชายทินรัตน์  ชาญครไทย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
126
เด็กชายธณาวีร์  ลือไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธดาภรณ์  จุมพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
128
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
129
เด็กชายธนพงษ์  คำชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
130
เด็กชายธนพล  ชื่นเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กชายธนภูมิ  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
133
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
134
เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
135
เด็กชายธนศักดิ์  ญาตินิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายธนากร  เพิ่มยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายธรณัส  สังฆพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชะนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธัญธร  ดีบ้านโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 135 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
142
เด็กชายธิติวัฒน์  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
145
เด็กชายธีระพัฒน์  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
146
เด็กชายธีระพันธุ์  วิสัยพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
147
เด็กชายธีระภัทร์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
152
เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
157
เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนัยนา  วัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงน้ำเพรช  ดงขาว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนิชาดา  วิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
165
เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
167
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงใบหม่อน  โพธิ์หนองคูณ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
172
เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 136 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปภังกร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
178
เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กชายปรพล  กองทอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กชายปรวีร์  คงเทียมศรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กชายปรวีร์  ศิลปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
182
เด็กชายประชา  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงประดิภา  ปราบพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
185
เด็กชายปรัชญา  เส็งนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปราณนิชา  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปรายฟ้า  ขลังวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
188
เด็กชายปริณยวิทย์  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปรียานุช  ปิสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปวีณา  ชำกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปสุตา  เกรียงเกษม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
194
เด็กชายปัญจรัตน์  วรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปัณฑิตา  ธุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
198
เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
202
เด็กหญิงเปมิกา  โยธานันท์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
203
เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
204
เด็กชายพงพิสิษฐ์  อินพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
205
เด็กชายพงศกร  กาลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
206
เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
207
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
208
เด็กชายพงษ์ศกร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 137 ชั้น 3 อาคาร 1 นิโลตบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
214
เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพัชชาภา  เจนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิชชาพร  พิศนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
226
เด็กชายพิชญวัฒน์  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพิชญา  ฐิติศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิชญาภา  คนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กชายพิชญุตม์  สารเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพิมชนก  จรัสสุริยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมานญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
239
เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
240
เด็กชายพีรพล  อินทรพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
243
เด็กชายพุธิดา  ระหันสิม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กชายภคนันท์  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
250
เด็กชายภคิน  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
251
เด็กหญิงภทร์ศยา  แสงพราว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
252
เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภัทรธิดา  ซาทัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
256
เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
259
เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
261
เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
262
เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
263
เด็กชายภีรภัทร  อักษรนู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
264
เด็กชายภูธนิก  ดวงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
265
เด็กชายภูบดินทร์  วิญญายงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
266
เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงมณิกุล  เปสาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงมาริษา  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงมิ่งกมล  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงมีสุข  อิ่มบุญสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงยวิษฐา  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
277
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
278
เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
279
เด็กหญิงรัตตพร  ขำเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กชายราเชนทร์  รักษายศ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 223 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงลภัสรดา  คะระมะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
286
เด็กชายวรภพ  ลุนลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวรรณภา  มีครไทย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวรัชญา  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวรัชยา  เขียวเขว้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
294
เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
296
เด็กชายวรากร  หวดสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
297
เด็กชายวรากรณ์  สอางชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวรินทร์  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
308
เด็กชายวิรภัทร  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
309
เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงศรัณยา  บุญถือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงศศิขวัญ  ทาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กหญิงศศินันท์  แสนชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงศิรประภา  มูลฉลู
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 224 ชั้น 2 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
317
เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
318
เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กชายศุภกร  คะณาเขว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
321
เด็กหญิงษนิษฐา  ปลื้มชาติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
322
เด็กชายสหพงษ์พันธ์  วิชาพลู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
323
เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
324
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กชายสิริ  สาระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กชายสุปรียา  นิสัยพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสัจจัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสุภาพร  กุดวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
335
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
337
เด็กชายโสรกิตติ์  ศรีโฉม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสลานอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
339
เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายอชิรภัทร  มะณีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กชายอนิวัตติ์  อุปรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
345
เด็กชายอนุวัฒน์  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดซา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
349
เด็กชายอภิรักษ์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
350
เด็กชายอภิวัฒน์  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอรจิรา  ศรีมะณี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอรอุรินทร์  แฝงสระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอริษา  เล้าการนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
360
เด็กชายอาทิวราห์  อุขุนทด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอาริสา  แดงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
363
เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
364
เด็กชายอิทธิพงศ์  หิรัญสิทธางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
365
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
366
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงไอรัดดา  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงเกษฎาพร  อ้อชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายจิรายุ  เอกกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงชฎาธาร  ไทยภักดี
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 234 ชั้น 3 อาคาร 2 สัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายติณณภพ  ดิเรกโภค
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายถาวร  ปลิวแสง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายนทีกร  ปรมะ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนนทพัทร์  ภักดีสาร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงปานตะวัน  พิพิธกุล
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 313 ชั้น 1 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายภูมิรพี  มีแสง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายเมฆา  ฝาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงวรรณวิษา  เพ็ชร์มล
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงวรรณิษา  บุญคำ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงศศิวิมล  ม่นจะบก
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายสุธาธิวัฒน์  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งใจ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงอานิสา  อาจอารัญ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกชนันท์  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกนกพร  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยามชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกมลชนก  โชคเหมาะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกมลชนา  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกมลทิพย์  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกมลพรรณ  กล้วยน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกรเกศ  พงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกรชนก  เกิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกรพินท์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
493
เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
500
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  ุคุณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกฤษณ์  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกฤษดา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 321 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงกวินตรา  การละออ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกวีกานต์  ฐานอุดม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
514
เด็กชายก้องภพ  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายก่อพงศกร  สวงโท
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกัญญาณัจฐ์  พิณนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกัญญานุช  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สนั่นนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกัญฐ์ณิชา  จำเริญพล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกัญณิกา  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกัลยา  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกาญกนก  บุตรสาทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชัยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกานต์รวี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงการัณธนัตถ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 322 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายกำเนิดคุณ  แจ้งเขว้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายกิตติกรณ์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายกิติทัต  สมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกุลนัฐ  อัตตะริยะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงเกล้าลฎา  หรมกุดตุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงเกศินี  สมบบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเกสรา  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายคชาชาติ  คงชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายคณาธิป  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
569
เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงคริมา  คงเหมือนเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
573
เด็กชายคาเวียร์  วิเซีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงจริยา  วงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 323 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
578
เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงจารวี  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
583
เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หลง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงจิดาภา  ปรียานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงจินต์จุฑา  คนตรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายจิรเดช  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
592
เด็กชายจิรภัทร  มัจฉวานิช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
595
เด็กชายจิรสิน  เสนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงจิรสุดา  เสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงจิราพร  โคตหนองปิง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงจิราวรรณ  ภัทรทรงโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงจีรนันท์  อินทรตะโนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงจุฑานวรัตน์  แก้วเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
604
เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
605
เด็กชายเจษฎากร  ชัยเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงฉันทพิชญา  เจือหนองแวง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงชญานันท์  ทับพรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงชญาภา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายชนกนันท์  นอกจาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายชนวรรณ  สุวรรณสาร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงชนัญญา  หาญประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายชนาธิป  หาญมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
621
เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายชลณธารณ์  เทพขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายชลธี  จงถือกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงชลิญญา  โจระสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชวัญรัตน์  ปัดทุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กชายชิชนุพงศ์  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงชิดชนก  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายชิติพัทธ์  หาญพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
637
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
640
เด็กชายโชคชัย  พบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
643
เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
645
เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
659
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงฐิติรัฐน์  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
665
เด็กชายฑีฆาพัฒน์  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
666
เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายณพปวร  โพธิ์ศรีมา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
669
เด็กชายณภคดล  จันณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
670
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายณภัทร  บุระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
672
เด็กชายณภัทร  พรโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
673
เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายณรงค์พัฒน์  เพิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงณัฎฐวาณี  โยวะบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
681
เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 412 ชั้น 1 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
683
เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
684
เด็กชายณัฐกฤต  จิตราคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  จรแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงณัฐณิชา  โมงขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงณัฐณิชา  สายชำนิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงณัฐธิตา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายณัฐนันท์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
700
เด็กชายณัฐพงค์  คำสำแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
702
เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณัฐพนธ์  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายณัฐพร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงณัฐภัทร  พันธ์ไชย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาคผิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
709
เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญมูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณัฐริการ์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัฐวดี  ดังชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 421 ชั้น 2 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
720
เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณิชนันทน์  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงดีน่าห์  วาโรเย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
726
เด็กชายเดชธนินธิ์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงต้นกัลยา  คละสกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงตรีเพรช  ชาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
730
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
732
เด็กชายเตชินท์  เตชากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายทักษ์ดนัย  แผนวิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
734
เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายทัตเทพ  กัณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สามารถกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเทวิกา  ผดุงพล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงธณัญชนก  ติดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
742
เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธนกฤต  พันธุ์จำรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายธนพงษ์  เต็งผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายธนพน  แย้มสำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายธนพล  ชาวปทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธนพล  พื้นดงเค็ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธนภัทร  ยศรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
756
เด็กชายธนภัทร  อ้นชาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธนภูมิ  ตอสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
761
เด็กชายธนวัตน์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธนวินท์  มวลชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายธนเสฏฐ์  รุ่งทองศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนัญกร  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงธนัญญา  ดวงเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธนากร  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนากร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนาวรรธ์  เชื้อชีลอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธนาวัฒน์  หุ้มไธสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธราเทพ  โชติประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเศษแสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงธัญรดา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 431 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
793
เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงธิดาพร  ปัญหา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงธิติมา  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงธินันท์ชา  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายธีรกานต์  บุญเกิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธีร์จุฑา  อุ่นหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
801
เด็กชายธีรโชติ  ลบบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธีรญาพร  ขันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายธีรเดช  สาวิชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธีรพงศ์  เปรี่ยงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
806
เด็กชายธีรภัทร  ยะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
807
เด็กชายธีรภัทร  รูปชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
808
เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
809
เด็กชายธีรยุทธ์  สาวห้วยไพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธีรสินธ์  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงนนทพร  บุญชูรัตนภาพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายนพคุณ  งอกสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
820
เด็กชายนพคุณ  ปุชินกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 432 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงนรกมล  สมอนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายนรวร  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงนรินทร์  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงนฤภร  แขวงตาดโตน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
837
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนวันณา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนันทท์รวี  จุลละนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนันทพร  อุทิศจันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนันทิชา  เนียนพุทซา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงนันทิชา  บำรุงราชษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
852
เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ราาษฎร์ใจดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ธิถา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 433 ชั้น 3 อาคาร 4 สัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงเบญญาภา  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงปกเกศเกล้า  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
860
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
861
เด็กชายปชินวิทย์  สะอาดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงปฎิมากร  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
863
เด็กชายปฏิภาณ  พงษืราศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงปณตพร  บุดสี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงปนัดดา  นานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงปนัดดา  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
869
เด็กชายปพิชญา  ปราบพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปภาวี  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
873
เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
874
เด็กชายปรเมศร์  แสนเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
875
เด็กชายประกฤษฏิ์  ประยูรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
876
เด็กชายประกาศิต  ล้ำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
878
เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
879
เด็กชายปรัตถกร  พิชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายปริญญากรณ์  ห้าด่านจาก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปริยากร  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปลายฝน  คนอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายปวริศ  เทศทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
891
เด็กชายปัชกฤษ  ชื่นหัวนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 822 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
894
เด็กชายปัญญาวัฒน์  เนตรเรืองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
897
เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดกลางเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปานชนก  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปารฉัตร  ทิสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปาริฉัตร  โภชนุกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
908
เด็กชายปิติภัทร  วงศ์ณรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงปิยนันท์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปิยนุช  มาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
914
เด็กชายปิยวัฒน์  จูมนาฝาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
915
เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปุญณิศา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปุณณกานต์  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
919
เด็กชายปุณณภพ  ฝ่ายสัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
920
เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงปุณยนุช  อิ่มอารม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 823 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายพงศกร  คำพอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายพงศพัสศ์  จำชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
930
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพรชนก  วังศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงพรธิตา  พิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพรพรรณ์  เขียนเขว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพรสุดา  มนต์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
940
เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพลอยประดับ  เลิศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธิศรชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งพวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพัชราพร  ศรีกรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพัญพิชชา  แก้วตำแย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงพัฒน์นรี  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงพัณนิดา  สถิตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายพัทธดนย์  ปราบนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพิชชญาพร  ดำรงพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพิชชา  สีนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงพิชชาพร  ดังชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพิชญดา  กำมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพิชญธิดา  สงวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 824 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงใส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพิชาภา  ประโพทานัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาพิมลพักตร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
971
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
972
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เสนามาตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงพิมพ์ธนารัตน์  วีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
985
เด็กชายพิยดา  โพโส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงพิยดา  หาญจิตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีบัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงพิศมัย  ภูวญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
989
เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
990
เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
991
เด็กชายพิสุทธิ์  โฮมแพน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
993
เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
995
เด็กชายพีระพัฒร  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 825 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
998
เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงเพรชดา  อาสาศึก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายเพรชแท้  จินเจา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายเพิ่มพูน  พลูเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงไพลิน  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายภคพล  โคตรศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายภคพล  นาคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงภณิด  ทองเดื่อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงภภรภัญ  สุนคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายภรดร  พันธ์หล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงภัคนันท์  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงภัคศินี  มูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายภาคิน  มือชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 826 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงภาพิมล  นามวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภีรเดช  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายภูฐิษ  แต่งแดน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายภูบดี  ใจอดทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายภูมิวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายภูเมธัศ  สร้อยมาลุน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุ่มถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงภูวเดช  ศิลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงมณัญชยา  บุญปรากาาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงมนต์ทิวา  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตั้งพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยศอักษร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงมินตรา  ดาบถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงมีนา  วงศ์วิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 827 ชั้น 2 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายยศวัตร  โสระขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายรวีกิตติ์  ฤกษ์สกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงรัชดา  สุภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงรัชนก  กาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรัญธิดา  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงรัตนปภา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายรายแอน  มาคิเนน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายเรืองราช  วันนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงฤทัยชนก  วงษ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงลดาวัลย์  มนต์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงลลนา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงลักษมี  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายวงศกร  จิตพิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายวงศ์วรัณ  มณีกรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 832 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายวนศักดิ์  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายวรกิตติ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงวรนุช  จิตร์จันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายวรปรัชญ์  น้อยยะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงวรรณธิดาลักษณ์  จงรักกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงวรรณรท  ชัยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงวรรณิษา  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงวรัญญา  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงวรัญญา  หมู่หัวนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงวริชญ์สรณ์  ผจญจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงวริศรา  หัตถประนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายวศิน  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงวันวิสา  จำชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงวันวิสา  ตอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงวิชาดา  จบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญพามา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปรางค์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายวิรุณ  วิสัยดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แก้วขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 833 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายวิษณุชิน  วังราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายวีรภพ  เขียงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายวีรภาพ  รัปภา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงเวฑิตา  เมวงษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงศรีประไพ  ภูวญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงศศิกานต์  ไพศาลพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศศิธารา  นิยมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายศาสวัฒน์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศิรดา  ดำรงเชื้อ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศิรประภา  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายศิรศักดิ์  พิรารัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศิราพร  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงศิริกัลยา  เสียงใส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงศิรินทร์ฑิพา  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 834 ชั้น 3 อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงศิริประภาพร  ศรีสายคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงศิริรัตน์  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายศุภพัตร  นาคจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงศุภารัตน์  นวนละโหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ประสงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ประสงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายสกรร  อาจอารัญ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงสพิชญา  วงค์จันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายสมประสงค์  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายสมศักดิ์  ผิวคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ