ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เทศนา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกนาฎ  หาญปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกรดา  สกุลงาม
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  จิระวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติพงศ์  กลิ่นเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโญอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์พัชชา  นักผูก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติกานต์  ภิญโญยิ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติ์ธนศักดิ์  ทรัพย์รวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติภณ  ปาดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจรรยพร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เผือกเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิตชฎามญฑ์  อ่วมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรพัส  ศรีธูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมรัตนตันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนิกานต์  นิลฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
23
เด็กชายชลกร  พิศภา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลฑิฌา  กุลมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
25
เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงญาณิศา  โอเว็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
27
เด็กชายฐานภัทร  ทรงความเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
28
เด็กชายฐิราชัย  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
29
เด็กชายฑณธรรม  อินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
30
เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตัณฑวรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
คณิตประถม
35
เด็กชายต้องชนะ  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
36
เด็กชายทิวากร  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
37
เด็กชายทีฆายุ  มูลมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกร  น้ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
39
เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
40
เด็กชายธนันธร  อินลี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
คณิตประถม
41
เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
42
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธีราพร  กองคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
44
เด็กชายธุวานนท์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
45
เด็กชายนครินทร์  ริมวรลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
46
เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายนรวร  วุฒิเดชกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนวนันท์  บัวตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
49
เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
50
เด็กชายนัทวุติ  วราเอกศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
52
เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนิภาธร  จึงสมเจตไพศาล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
54
เด็กหญิงบุญสิตา  โพธิวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
55
เด็กหญิงบุณยานุช  ปานขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
57
เด็กชายปฏิภาณ  ร้อยแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปัณฑาวีร์  เล็กสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
60
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
62
เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
63
เด็กชายพิททา  กุลวงษ์วาณิชย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
65
เด็กชายพีรธัช  นาคแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพุฒิตา  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
67
เด็กชายพุทธ  ชมพูนุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
68
เด็กชายภราดา  ทองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภัทรพร  ทุเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
70
เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
71
เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
72
เด็กชายภูริพัฒน์  คำฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
74
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศํชัยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
75
เด็กชายรพีภัทร  แป้นคุ้มญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรัชนันท์  สวนบ่อแร่
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงรัมภ์รดา  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเล็ทซี  กลั่นขจร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวรวรรณ์  รอดพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
80
เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศรัญญา  หลำเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงศรัณยพร  เอกศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศรันย์พร  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
86
เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
คณิตประถม
87
เด็กชายศิวัฒน์  แสงสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
88
เด็กชายศิษฎิภัคฐ์  ทองดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศุภนา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
92
เด็กชายณดณ  บินกาซานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณธิดา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณภัทร  พูลเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปุณยภัทร  ฮวดสกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  แก้วชะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
98
เด็กชายพชรพล  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
คณิตประถม
99
เด็กชายพชรวิชญ์  วุฒิวิวัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรปวีณ์  มาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสาธนี  ขันตี
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
102
เด็กชายสิรดนัย  จันทร์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
103
เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสิสิระ  ใจแจ้ง
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
106
เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
107
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
108
เด็กชายสุวิจักขณ์  มัดสุรีย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอนุสรา  หนูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอริศรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอิสรีย์  พึ่งประยูร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกัลยา  นิสัยกล้า
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายกิตติพงษ์  มีรักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเกวลิน  หมวกทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจันทกานต์  นาคช่วย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือใย
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ
ม.1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวปณิดา  ทองสาย
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ชื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงปุญญิศา  พิจิตร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง
ม.1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี
ม.2
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงรัตราวดี  นุ่มหอม
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายศิริชัย  ศิริปภาพัศ
ม.1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงสาวิตรี  กำจาย
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงสุชาดา  สาตราวุธ
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงอลินรดา  ศรีคร้ามครัน
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กหญิงกชพร  ตติยก้องเกียรติ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกฤตภาส  จบสุบิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
145
เด็กชายกฤติเดช  ปานสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
146
เด็กชายกฤติเมธา  วอเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกฤษช์ทิพงศ์  แจ่มไทย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกวินธิดา  ตาสุติน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกษิดิ์ภัทร  กาแสงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานเกิด
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกัญญาภัค  พัสสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัลยกร  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกีรติญา  ธัชกัญญพัชร
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเขมรุจิ  ดำรงกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงคิรากร  ประสงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
161
เด็กชายจักริน  เผือกเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจารวี  สุหงษา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
163
เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
165
เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิรประภา  พุ่มมูล
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจุฑานาถ  โพชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
168
เด็กชายเจตนิพนธ์  ขำดำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
169
เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชญาภา  จุฬาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชนนิกานต์  นิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชนัชพร  นุ่มดี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชนาภัทร  แจ่มวิจิตรโต
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กชายชยุตม์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชลมาศ  ด้วงช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงช่อชมพู  อุ่ยเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
178
เด็กชายชินรัตน์  ขำเปรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
179
เด็กชายชิษณุพงศ์  พริกบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงญาดา  จันกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ผิวเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
183
เด็กชายฐิติพันธ์  สายสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฐิวรรณภรณ์  สาตจีนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
185
เด็กชายณฐพบ  ธรรมสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
187
เด็กชายณปก  มีเสมา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณภัทร  มั่นปาน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัชชา  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เทียนเถื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยมุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
198
เด็กชายณัฐนันท์  อ่อนสะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญบุญ
ป.4
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐภัสสร  อิ่มพรหม
ป.5
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐศรัญญา  พงษ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
202
เด็กชายณัฐศุภเสฏฐ์  จันทร์จิตร
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณิชชยา  แดงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
205
เด็กชายเดชศิริ  ทับเปีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงทิพย์สุดา  อ่ำพึ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงทิยากร  เชื้อน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธนวิชญ์  บุตรเมือง
ป.5
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธนัญญา  วังชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงธนิสรา  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงธัญธร  กลิ่นประชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงธัญพัชกร  พ่วงสำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธัญยวรรณ  อัมราบุตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธาวิน  แย้มคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธิชนันทร  บาลี
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธีระ  สูรโรคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
225
เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงนันทัชพร  มีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
228
เด็กชายบวรวิทย์  ศุภปัญญาพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงบัญฑิตา  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
230
เด็กชายบุญณพัฒน์  บุญลี้
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงบุณยาพร  ชูกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงบุตรนภา  นิลณะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปณิดา  ปรีดิลก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปภัสสร  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
235
เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปริยากร  ปักษาศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปวริศา  กิ่งกัน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงปีชฎา  พรมหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงผ่องบุญ  วิมลอนุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
242
เด็กชายแผ่นดิน  มั่นอยู่คง
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
243
เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ขำเดช
ป.5
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายพชร  โห้ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
246
เด็กชายพชรกร  กำมา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพรรณนารา  ดวงจินดา
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
248
เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพริมรตา  ทาเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์ธรรมจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพลอยพิชชา  จีนจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โห้ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
253
เด็กชายพัชรพล  พุทฒิพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรรุกขา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพิชชาภา  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพิชญ์พรรณ  พัชราภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพิมลพัชร  เกยพยา
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
262
เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
263
เด็กชายพุฒิพงศ์  อินทรไทยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงฟ้าประทานพร  อังศิริ
ป.4
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
266
เด็กชายภานุพงศ์  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภิรัญญา  ศรทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
268
เด็กชายภีมพล  แก่นดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงภูริชญา  หนูประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงมนสิชา  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
271
เด็กชายมนัสวิน  กงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงเมธาพร  แขกใจเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
273
เด็กชายยศกร  เดชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
274
เด็กชายรชต  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
276
เด็กชายรดาธร  ปานกิตติเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงรักษิณา  สุนทรเกส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
278
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงรัชนิกา  ตาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงรัตติยากร  มาลัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเรวา  จุลละวร
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
283
เด็กชายวชิรวิทย์  ด้วงเหม็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
284
เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวรินทิรา  เก่งสาริกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวานิสสา  อุบลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงศรัญญา  ศรชัย
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
289
เด็กชายศรัณรัชต์  เงินแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
292
เด็กชายศิวัชฒ์  อินอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
293
เด็กชายศุภณัฎฐ์  สันต์สิริตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงศุภัสรา  ใจแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
295
เด็กชายสรวิชญ์  สุขะโต
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
296
เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงสุชญา  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสุพิชฌาย์  เชตุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงชนารัญช์  อินมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชนิตา  เต็งมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชนิตา  แพรดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเตชินี  มีมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
306
เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงทัตพิชา  เดชมา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงปวันรัตน์  แจ้งมณี
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
314
เด็กชายสุภกิณห์  มะโน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
315
เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงอนวัชชา  เรืองเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงอนัญญา  โมลิษวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงอนันตญา  เสมา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
322
เด็กชายอภิเดช  เตียนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงอรณิชา  ศิริทองคูณ
ป.4
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงอรนิชา  มีรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
328
เด็กชายอัคคพล  ริยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
329
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอินทิรา  โตบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
วิทย์ประถม