ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  มาสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชชา  กันทะอิน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกมล  เจริญเอกลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกริชศิวะ  หล้าภูเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตเมธ  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกวิน  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษม  เรืองเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  คำเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายก้องภพ  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทาบัณดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญพิชชา  ชนะพาห์
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันต์ธีร์  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกันต์พจน์  สิริมังคลกิตติ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันติณัณท์  พิเชียรเสถียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติเดช  มูลตรีปฐม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติพัฒ  นางาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกุมุท  ตาเรือนสอน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกุลธร  แสนเสนา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  วันพุธ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายขอบฟ้า  ทิพย์กองราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคฑาวุธ  สมบูรณ์นาวิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคธาภัทร์  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคฤหัสถ์  สอรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจักรพงศ์  ไตรกิศยากุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจักรากร  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจารุวรรณ  โยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจินดาหรา  สมวาจา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิรภัทร  เขียวศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรภัทร์  นนท์ชาลี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลน้ำผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เฟอร์กูสัน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชญาพิมพ์  วงศ์ดำรงพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีตระเวน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชลดา  นิลสาวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชลนิภา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชลันธร  เกรียงไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชัชวาล  ไข่มุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชัยพัทธ์  ทุ่งระเหิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชัยยศ  ประภานฤชัย
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชานน  มัครมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชาลิตา  บุญทิม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชาลี จอห์น  แม็คเกรย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชิณณวรรษณ์  บุญสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชิษณุพงศ์  พารา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชีวานนท์  หอยสังข์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงญาณภัทร์  เวียงลอ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฐากร  จันสมุด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฐิตาพร  เทพมา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงฐิติพร  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณภัทร  เมมาลี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัชชิตา  จำนิล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  รื่นเริงใจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฏฐวี  ฮามพันเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกน้อย
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐกิตติ์  ยามาชิตะ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐค์ภัทรสุดา  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐฐานันท์  ช้างสาร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐฐินันนท์  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐณิชา  จานุสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์มาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสมัย
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐนพิน  สกุลคู
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐนิชา  กราบเรียบ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐพงษ์  อุดม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐพล  จันทร์เกษร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐวัสส์  นันทอุฬารกุล
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐิภา  โกมลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณิจิรสิริ  สถานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายตุลยวัต  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเทพพิทัก  มูลอามี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงแทนขวัญ  รักเงิน
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธงไชย  พรมีไชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนกร  อิริยาภิชาติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนโชติ  สิริเลิศปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธนัญญาพร  กลิ่นฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนากร  ทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธนากร  มากรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนากร  อ่วมแย้ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธนาคาร  ชื่นอร่าม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธรรมธร  มานะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธัชธรรม์  เตชะราชันย์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธันวา  สารี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธิติมา  ศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธิติวุฒิ  ละออเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีรดนย์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธีรเดช  มีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธีรวัฒน์  พีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธีรวัตร  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนพดล  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไผ่สีสุก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนริศรา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายนฤสรณ์  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายนัธทฒน์  ยวงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนันฑิญา  ลาเบ้า
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนันทิกานต์  อาษามั่น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายนิลพัทธ์  เลี่ยงความชั่ว
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงบุญวดี  การุญบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายปกร  ปราบพาลา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปฐิญญา  จันทา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายประเสริฐศิลป์  อุดม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายปรัชญา  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปองกานณ์  นิ่มสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปองคุณ  คำสา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปองคุณ  นวชินกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายปัญญา  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปิยดา  ตีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปิยธิดา  จิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปิยวรรณ  พังขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมดา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปิยะวัชร์  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปุณญาพร  จีระสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปุณณภพ  เอี่ยมเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอมอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพนิตตา  เข็มสอน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพรกนก  พุ่มรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพรทิพา  แก้วไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพรประภา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายพริษฐ์  จันทอุตสา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพฤทธิพร  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ห่อยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัตนวิมลพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพัทธดนย์  ฆนาพรวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพิชชาพร  เนียมกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพิชญาภา  เชื่อมสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายพิชัย  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พันธ์ุโศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพิญญ์สินี  เปลี้องเจริญ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพิรพัฒน์  จิตรประทักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพีรพัทธ์  วิริยะโยธิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอื้อไทสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฟาตินโมฮาเหม็ด  ออนดาวูด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงฟ้าใส  ภายศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภณพงศ์  ทองสอน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภัณฑิรา  พินันพร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภัทรกร  ต้นน้อง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภานุสรณ์  ผาดำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายภูธเนศ  เอนกคณา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงภูธรินทร์  ภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายภูริวัฒน์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายเภฑาย  รัชรากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญภาส
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงมาเรีย  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงมีณา  คงมณี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายยศกร  เจริญวัฒนวิญญู
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงยศกร  ชาญสำโรง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงรญา  เปรมอิสระกูล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายร่มเกล้า  จุลถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายรักคุณ  สยามไชย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายรัชชานนท์  ปัฐวี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรรอด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงรุจิรา  หูประโคน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวรนุช  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  ยะภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ยิ่งอนันต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวิกรม  วงค์ดินดำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวิชญาดา  เทพเสน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวิทกร  แป้นเชื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวิศวกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายวิศิษฏ์  นิลทัย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายวิสุทธิ์  ชู
ป.4
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศรัญกร  ก้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศรัญกร  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศรันยา  นุชถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศศวิมล  รอยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศศิกานต์  ประสพลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศาสตร์ตราศิลป์  ดิษประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศิราพร  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศิวกร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายศุภกร  สายธนู
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศุภกร  สุโรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายศุภชัย  มูลต้น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายศุภากร  ซื่อภักดี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสายธาร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสุจิตรา  คินธร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุชัญญา  นพพงษากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุชานันท์  ชินโฮง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์วาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายสุทธินัย  กะทิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธวัจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุทัศนี  จ้อยมณี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุพัตชา  คินธร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุภัสสรา  โกมรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายสุรศักดิ์  ปันเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอธิชา  อานีกู
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายอนันตชัย  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายอนุวิท  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายอนุศักดิ์  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอโนชา  มิลานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอภิฤดี  ท้าวพา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอภิวัฒน์  ไตรรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอภิสรา  สถิตถาวรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมพรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอริยา  ห้วยใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายอัคราวัตร  ชาเคน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอัศวิน  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอารดา  จันโท
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอินทัชฌา  โปร่งพรมมา
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอุรชา  พนมเชิง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายเอลีชา  ตลึงจิตร
ป.4
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายไอศูรณ์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงุวัญทิญา  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกฤติยาณี  สัมผัสสิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นางสาวกสิณา  ผ่านด่าน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวกัลยากร  มูลน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายขัตติยะ  นาสิงบุตร
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
นางสาวขัติยาภรณ์  ผมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
นางสาวจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงจิรัญญา  หาประโคน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายจื่อ ซิง  นิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตันเสวตวงษ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
นายฉัฐกนก  กนกหงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายฉัตรมงคล  กาฬสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงชนกนาถ  ผลไธสง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
นางสาวชนกนาถ  เสือรักษ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงชนันธร  รวมเจริญ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
นางสาวชมพูนุช  นันทนิน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นางสาวชไมพร  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายชยพล  ตุลาผล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นางสาวชลธิชา  ดอกมะลิ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
นางสาวชวัลลักษณ์  นามประโคน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายชิษณุพงศ์  อิทธิพรศิริ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
นายญาณสิทธิ์  ฮุนศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
นางสาวฐานิดา  คงศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายณฐวัฒน์  วิวรรธนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณภัทร  กงพาน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นายณภัทร  ทานะวัตร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นางสาวณัชชา  คำพรม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงณัชญาวัลภ์  ไพลดำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัช่ลิฏา  ศรีโนนยาง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
นางสาวณัฐณิชา  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นายณัฐนันท์  พรมสุ่น
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
นายณัฐนิช  โพธิราช
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐนิชา  หาศรี
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นางสาวณัฐริกา  แก่นทน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐวรา  จุดมี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณัฐวีร์  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงต้นน้ำ  ตรีปัญจศิล
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนพนธ์  สายบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล
ม.2
โรงเรียนอักษรพัทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นายธัญชนิต  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
นางสาวธิดารัตน์  อำพันเสน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
นายธุวานนท์  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนพดณ  ขอศรีกลาง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนรัตน์วรรณ  สกุลนิรันดร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นางสาวนฤพร  ทบอาจ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนฤมล  ไปนาน
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
นางสาวน้ำฟ้า  เฉวียงหงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนิชานันท์  กลึงกลางดอน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นายนิพิฐพนธ์  สัจจเดว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
นายนิรันดร์  พูนศรี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายบุริศร์  กงพาน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉลอมพงษ์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเบญญาภา  คิม
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเบญญาภา  สุจริตกุลธร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กหญิงปณิดา  ในโนน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นายปรมัตต์  คำแสง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
นายปราชญ์  วิเชียรเครือ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นายปิยนาวี  แสวงหาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
นางสาวปิยะณัฐ  แซ่โซว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวปิยะธิดา  แนงแหยม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นางสาวปิยะรัตน์  สัตตะนาโค
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นายพงศ์พณิช  ทาเคอิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพรพล  สุขธงไชยกูล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นางสาวพรรณนิภา  สมสาย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
นายพลกฤต  กิตติกุลนารา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพสชนัน  ศรีธรรมมา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
นางสาวพัตรพิมล  เบอร์ไธสง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรสุริยา
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพิชชาภา  หาบุญมี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นายพิธิวัฒน์  สุพัฒทา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วราเมธาชัยกุล
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภัทรพล  ชมบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภัทรพล  ปันตุ่น
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภาคิน  สราวุธวัฒนากร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภูผา  ฐิติสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงมัณยาภา  แจ่มเจริญ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นางสาวมินตรา  พรมสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายรังสรรค์  สุขทวี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
นายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญเหลือ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นางสาวรัตติกาล  สินนอก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทราช
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญเดชาสิน
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นางสาวลลิตา  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวรธร  คชรักษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวรรณขวัญ  จันทร์หล้า
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นายวรวุฒิ  หลีกทุกข์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
นางสาววรัญญา  อาคเทา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
นางสาววัลยา  สุขคง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศศิธร  เตชะพงศ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นางสาวศิริขวัญ  จันทร์หล้า
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
นายศิวกร  สอนสะอาด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสายชล  แช่มช้อย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นายสายฟ้า  งามสมชาติ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสาริศา  ระดาวงค์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
นางสาวสาวินี  ศรีอุดม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นายสิรภพ  แช่มชอง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นางสาวสิริยากร  เทพคำดี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
นางสาวสุดารัตน์  สร้อยดอก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวอธิตญา  ทิมกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอนันตาพร  นาคพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นายอภิมุข  นุ้ยห้วยแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
นายอัครเดช  โคเรซาวา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอัครพล  อินทร์รอด
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาวอาทิตยา  สายโสภา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอิทธิเดช  โฉมกลาง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงกนกลักษณ์  โกวิทวิฑูร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายกรพัฒน์  โสมมาก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกรีติกา  ซิงค์ ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนโพนงาม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกันธิชา  ปั้นสง่า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกานต์รวี  จันทกุล
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกุลรัตน์ชนม์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายเขมณัฏฐ์  แก้วไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงเขมิกา  พรภิกานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงคีตารัตน์  มณีภาค
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายคุณัชญ์  อาบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายคุณานนท์  ยืนยัง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายจิณณะ  เกียรติสุดาเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายจิณณะ  ทิพยศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยอาดูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายชนม์ธนัช  กอบชวาล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงชนาภัทร  อุ่นผง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายชิน  ธนชัยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายชีวอน  ชอย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายโชติศุภกานต์  อำไพ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงญาณาภรณ์  ขอค้า
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงฐนัทธญาณ์  นิกรมวโณลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณภศิริ  ทองสอน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายณภัทร  กาลจักร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณัฐชนน  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ดำพะธิก
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายณัฐนันท์  สุวิปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฐนิชา  เภตรา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง
ป.4
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กุลโชติชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิพักษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายเดชานนท์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายตฤณ  กันยะธง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายตฤณ  ศิริเนตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงทรรศอร  อุดมพรพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายทีฆโชติ  เกิดดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธนกฤต  กลางพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายธนธัส  ทวีนุช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนวันต์  พัฒนะกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงธนัทสุดา  นิ่มสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดชิด
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธิปรมี  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงธีรกานต์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายธีรนัย  กังอี้
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงนภัสสร  วัชรพงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายนรภัทร  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงนฤภร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายนวศรณ์  ลับภู
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สุวรรณณิน
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงนันทวรรณ  ตันนานนท์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงนิมมานนรดี  กรี่ทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปนัดดา  ปานเจริญ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงปนิตา  รัตนวราหะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์เด่นวงค์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงปภาวรินท์  สาระรัตน์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายปภินวิช  ทองเสริมสุข
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปริยากร  อนุตรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายปรีติรัตน์  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปวีณธิดา  วงศ์เด่นวงค์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายปุณญพัฒน์  สุวิปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปุณณวิทย์  พันธ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพชร  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพชร  สุมะนา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายพชรคุณ  วจนานวัช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพชรพล  พัฒโนทัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพรปวีณ์  ยงยุทธ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพฤทธิ์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายพลภัทร  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายพลรัตน์  ไพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพลาพิพัฒน์  รัตนวิจิตร
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพัชญ์อนัญญา  วงศ์เดชสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพัชรวลัย  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายพันธุ์ธัช  ห่าว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพันพัสสา  ริยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปัญจลักษณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพิชญาภา  หนุนภักดี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพีรยา  ทิวาสถาพร
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพุทธิมา  นวลนาค
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ธรรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเพ็ญณัฐศร  คุ้มภัยเพื่อน
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงภัทรจาริน  สุทธิโอภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภัทรจิต  สุทธิโอภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงภัทราภา  คำศรีไพร
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายภากร  ทองมีหลาก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงภารดี  พิลึกเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภูผา  อุตเสนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงมนฤดี  ขำหาญ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงมุกตะวัน  ยะราช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงมุธิตา  แม่นมั่น
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายรชต  พาภักดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงรตนพร  พูลสิน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงรินรดา  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุกแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงลภัสรดา  เอมลับ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายวรดร  รัตนรจนานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายศรัณยพงศ์  อิศรานุกูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกุลขจร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงศิรินภา  ก้องสมุทร
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงศิริพิไลพรรณ  สัยอีเม้ง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายศุภกร  กฐินใหม่
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงษิรภัทรษร  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายสรวิศ  บุญมา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายสัณห์  กางกรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสิฏางค์  ลิ้มวาณิชชัยกิจ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายสิรภพ  บุตรสาร
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสิริกมล  เพชรสมนึก
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วสม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสุดารัตน์  พลแสน
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงสุรภา  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอชิรญา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอชิรญา  ตันติเสรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอดิเทพ  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอนรรญภรณ์  กันนุลา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอนุศิษฎ์  จินตนา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอัจฉรินธร  ปุณโณฑก
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตนภัทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กหญิงเพชรศิลา  สมทิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์