ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวีร์  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตนน  ธรรมจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษบดินทร์  ปะตังเวสา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญต์กมนต์  เกตุโชติเจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
9
เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาณฑ์  กังวานพณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุณนัดดา  ขุนทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
13
เด็กชายเขมทัต  พรหมมามั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
14
เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรภัทร  ชลารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรเมธ  ทีแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราภา  เชี่ยวชาญกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธิสามี
ป.6
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
คณิตประถม
22
เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเจนจิราณ์  ผลผลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสระนา
คณิตประถม
24
เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนัญชิดา  สนิทใจรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชลนิภา  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
28
เด็กชายชวนากร  กำจาย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
29
เด็กชายชวิน  เวศพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
30
เด็กชายชวินทร์  บ้งชมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
31
เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
32
เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยภัทร  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
34
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองบุตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลินเปราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายญาณวุฒิ  ใหม่เมือง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐิติพร  สุนทราวิฑูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
39
เด็กชายฐิติพัฒน์  ติ่งแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
40
เด็กชายณฐกร  วรกลีบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณปภา  ยาวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
42
เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
43
เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สินธุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนพเก้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ปรัชญาสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐชัยธัช  เจริญธนกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐนัญช์  พีรบูรณ์วศิน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐภัทร  วราพงษ์ลิขิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐภัทร  โอ๋อาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐรดา  ขุนเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธารวิทยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลวันโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิภาตผลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณิชารีย์  ทองดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิศวรา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณีรนุช  ทองดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
59
เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
60
เด็กชายดิษยภัทร  พันธ์สนิท
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
61
เด็กชายธนกฤต  ดอกไม้คลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
62
เด็กชายธนกฤต  ธนะนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกฤต  วันจงคำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
64
เด็กชายธนโชติ  จุกสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
65
เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนภรณ์  ดำสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
67
เด็กชายธนภัทร  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธนสร  เพชรคอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
70
เด็กชายธนากร  อนุวัฒนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธริศรา  คีรีมา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
74
เด็กชายธันวา  นิลวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธาราทิพย์  นฤมิตร
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธารารัตน์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
77
เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธีราพร  กลิ่นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
80
เด็กชายนนทกร  มัติโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนพภัสสร  จิตนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนรีรัตน์  บัวส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนลพรรณ  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
85
เด็กชายนวภู  ศิริโชคปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนัจ  กาญจนบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
87
เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนีรา  นทีบุร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
91
เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
92
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปภาวรินท์  กลีบลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงประภาศิริ  บุญมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปราณปรียา  ธนูทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปริภัทร  ซอคลองตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
99
เด็กชายปริยากร  เตียงกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปวริศา  วุฒิวรศิริ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
103
เด็กชายปัณณธร  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชินวสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
105
เด็กชายปิยะวัฒน์  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิยะตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
107
เด็กชายปุณณาวิช  หน่ายคอน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
109
เด็กชายพรชัย  จงมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
110
เด็กชายพลกฤต  เกษตรสีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพัชร์ธรนันท์  รุ่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชรี  พจนวิจัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัฒน์นรี  มิ่งสันติสุข
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
114
เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ิมิตรจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชญาภา  ทนงใจ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชฎา  โพธิเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพกานต์  ฉลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
121
เด็กชายพีรพัฒน์  นันกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
122
เด็กชายพีรภัทร  อินทสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
123
เด็กชายพีรยุทธ์  เย็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระนา
คณิตประถม
124
เด็กชายพีระพัฒ  ทองดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
125
เด็กชายพีระพัฒน์  ภาสวัฒน์โฆษิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
126
เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
127
เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัณฑิรา  พิทักษานนท์กุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัททิรา  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภัทรญาดา  อังคณาวิศัลย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภัทรินทร์  มนตรีวิจิตร์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
134
เด็กชายภัษกร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
135
เด็กชายภาคิน  ยางเอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงภาวิณี  พจนวิชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภูริดา  คำบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
139
เด็กชายภูริภัทร  แพงไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
140
เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรชต  นกประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
142
เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงรัชวินท์  อินคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
146
เด็กชายฤทธิกร  ป้อมบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวรญาภร  สายสืบสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรารักษ์  ทองบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
151
เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
153
เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวาริชา  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
155
เด็กชายวิชญะ  นิธิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
156
เด็กชายวิรชัช  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
157
เด็กชายวุฒิชัย  ชาญวราห์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศศิประภา  พุทธรา
ป.4
โรงเรียนบ้านสระนา
คณิตประถม
159
เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศิโรรัตน์  วีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
161
เด็กชายศิวกร  พรมตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
162
เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศุภนุช  พุ่มพันธ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
164
เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
166
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
167
เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุกฤตา  ล้วนไพรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาพล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุณภา  นทีบูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุธาสินี  วารเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุพิชชา  บรรเทิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุพิชชา  พุทโธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คมกล้า
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายโสภช  นาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
178
เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอภิชญา  แสนบัวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ทวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงจิรภัทร์  ราชสีห์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจิรารัตน์  นุกอนรัมย์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายฐิติโชติ  ขจรสินกุลชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธนากร  สังลาย
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงธิาดรัตน์  ชื่นใส
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายปรเมษฐ์  ครูส่ง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปัทมาพร  วรขัน
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปาลิตา  แผ้วสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายปีติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายพิชญุตม์  ภูวาปี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงเพียงขัวญ  ขวัญมุก
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายภัทรพล  สุกใส
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายภาคิน  เมฆสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายภูธเนศ  สละจิตตาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วแสงทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายวีรพล  พวงพยอม
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงกชพร  เปรมกสานติ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
204
เด็กชายกนกพล  จำปาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกนกวรรณ  กระจ่างทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกนธิชา  นฤมิตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกฤตานนท์  โทนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายกฤติธี  หล่อทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกฤษชัย  ไพจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกวิน  เอนกบุญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกวินตา  คำยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกษมา  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกสิณา  อินตรา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
216
เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชลวานิช
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกันต์กนิษฐุ์  แคว้นโอฬาร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไชยรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกันตพงศ์  อัมรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกันตินันท์  นานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วาปีเน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกานต์มณี  อนันตชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกานต์สุภัค  สวัสดิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
228
เด็กชายกิตติคุณ  พิทักษ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
230
เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกุลธิดา  ญาณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกุลปริยา  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกุลิสรา  กรุณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงเกียรติญาภา  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงขวัญจิรา  ผสมทรัพยื
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงขวัญจีรา  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กชายคณิศร  ระมั่น
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
239
เด็กชายจักรกฤษ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจักรีรดา  บุญถนอม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิตติพร  เพ็งโหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สนิทกูล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
247
เด็กชายจิรัชญา  จันทราวงษ์เดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจิรัชญา  พอกพูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวะสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
250
เด็กชายจิรัญธร  ยอดสง่า
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สมัครกสิกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายจิรันธนิน  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
257
เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชญานันท์  เพิ่มบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิง์ชญานันท์  วุฒิปัญญารัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงชนกานต์  แน่่นหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนันธร  เทพวิวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชนาภรณ์  เถระขนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระนา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชนาภา  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชนิสรา  สุทธา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชยางกูร  เชยชม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายชยางกูร  ผาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงชยิสรา  มินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชัญญา  กองนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงชัญญานุช  เคนหา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายชาคริต  จันสมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงญาณิศา  ตระกูลไตรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงฐิติชญา  จันทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายฑิมพิกา  วัฒนเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณชพล  เกตุจรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณฐชยา  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณธยา  ธนเจริญโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณภัทรพงศ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เจริญวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิริจันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฏฐปัถย์  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
300
เด็กชายณัฐกฤต  ์จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
301
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐจิตรา  พิจารณา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กชายณัฐดนัย  มนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฐนันท์  สูงเนินเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฐพนธ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐภัสสร  รุนสาเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เสียงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐวดี  อินล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐวัตร  พาพวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐษิฎฒ์  ทาต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเดชาธร  ศุภพิชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
325
เด็กชายเตชิต  พัฒนาโภครัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
326
เด็กชายเตชินท์  ยามานากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
327
เด็กชายเตชินท์  ลอออรรถพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
329
เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงทีอาร์นี  ฮอลล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธนกร  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธนกฤต  ทวีวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนชัย  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธนพร  ทามิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธนพร  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธนพร  สุขสอน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนพล  จารแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนภูมิ  ปานสอาดโชค
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนยศ  จ้อยลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนวัฒน์  เนตรคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
344
เด็กชายธนะกฤษฎิ์  วรวัฒน์เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธนัญชนก  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  สายพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนาธิป  บุพชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธมน  จึงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธรรมมธัช  เมืองเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธัชพล  ทองดี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธัชพล  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธัญญรัตน  ชมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธัญรดา  เชนสกี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธัตธน  วงศเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธันต์ปวรปรัชญ์  ไกรวิจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธาดา  เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธีรโชติ  ภัทโวาสน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธีรภัทร  ยุทธการ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายนนทวัชร์  วรรณเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนปวรรณ  ชัยวัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงนภษร  สิทธิ์ปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนภัทร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายนราธร  มีสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนลพรรณ  จุงศิริ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนัชชา  หงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายนัตชานนท์  ละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายนันทพงศ์  ไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนันทิกานต์  น้อยใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  อินทรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าฤทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงนิชาภรณ์  พรหมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนิพาดา  ตันติจิตจารุ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนุชสรา  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายเนวิน  จินโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงเบญญา  แย้มบาล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงเบญญาภา  เลขาวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายปภังกร  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปรองดอง  อ่อนประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วปินใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาวเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปวริศา  เปรมปรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายปัญจพล  พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปัณฑาวีร์  ธรรมนิติเวทย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปัณณ์ณรัคน์  ตระกูลโยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  พนัสพิทักษ์ชล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายปาณัสม์  ธนเชวงวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปาณิสรา  จึงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กหญิงปาณิสรา  ธีรธนันกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปานไพลิน  ปานสอาดโชค
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงปิณฑิรา  ภักดีแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปิ่นราชินี  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปิยธิดา  ขมเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิองค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
420
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงปุณฐ์ญิศา  โตปัญจทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงเปมิกา  เล่เหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงผนิดา  ช่วยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
426
เด็กชายพงศกร  ผาบจันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพงศ์จักร  พิชชาพรพรรณา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพงศภัค  สายญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพชรพล  พิพัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายพนัส  เจริญเศรษฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพรนัชชา  พรพิฒเนส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพรพิมล  สุพจนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพรภัทรา  หัวใจ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพลอยนิชา  มงคลเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพลากร  การินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพัชรนันท์  ทรงเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
441
เด็กชายพัชรพล  รุ่งโรจน์วิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพัสกร  แย้มขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพาขวัญ  ทรงโสภา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิชชภา  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชญ์ฐานินน์  ์เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ดาประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิบูลย์ศิริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุดมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพิมลพรรณ์  ปานาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสระนา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ชวลิต
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพุทธธิดา  นิมิตลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงเพชรลดา  แสงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเพียงฟ้า  อานุภาพพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงภคพร  กฤตย์ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภคภัทร  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภคมน  บูรณเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
472
เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภัทรชนน  จารุการ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภัทิยบุรุษ  แนมผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภานุพงศ์ เควาน  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภาสกร  อุทัยสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 (อาคารสีเทาติดโรงอาหาร) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กชายภูมิพัฒน์  ขมสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายภูริพัฒน์  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายภูวิช  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภูวิศ  มหัทธนกร
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงมณีมัญชุ์  คำบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงมนณิชา  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงมนัญชยา  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
494
เด็กชายมโนชา  พันลำพึง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงมิณนิญาณ์  เลารุจิราลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงมุทิตา  พิสิฐธำรงกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายมุนินทร  แป้นทิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงยลรดี  อาศัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงยวยง  วุ้นวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายยิ่งคุณ  พุฒจีบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
506
เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายรวิโรจน์  มาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงรุ้งกัลญา  แก้วดวงตา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงลภัสรดา  ปริวรรตสกุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงลภัสรดา  โมกขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงลักษิกาวาสน์  ต้นเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
516
เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 (อาคารห้องสมุด สีชมพู) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายวงศ์วริศ  อินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
518
เด็กชายวชิรวิทย์  อัครมหานิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวณิชพร  แสนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวนิชชา  สืบชาติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวรกมล  เฉยสอาด
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวรวลัญช์  เฉลยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวรเวช  เกตุวัตถา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวรัชยา  กลัดประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวรินทิพย์  ปิยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
529
เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายวิชญกุล  คลังสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุพรมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวิรันดา  พุทธรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระนา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวิราธิภรณ์  ตาดเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
537
เด็กชายวุฒิภัทร  สาธิตวงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศมลทรา  รุกขพันธ์ ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พงศ์ทะจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศรุตา  อินทรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
545
เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฏิน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
547
เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายศุภสันต์  กรีวัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศุภิสรา  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายเศวตโชติ  วรปรัชญา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 (อาคารห้องสมุด สีชมพู) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงสาธิตา  วิมุตติโกศล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงสิทธินี  กองวัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์ชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสิรภพ  ปาเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
559
เด็กชายสิรภพ  วรมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
560
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายสิริณัฎฐ์  สายสืบสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายสิริภิญโญ  คิสาลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสิริวิชญ์  ดีดอกไม้
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสิริวุฒิ  สุนันท์โทเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสิรีรัศน์  อังคะนาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสุกนต์ธี  จิรัฐติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสุจานันท์  พึ่งพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุพักตร์ษร  วัฒนประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
570
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุภนิดา  ทิวาวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุภัควัน  สะตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุภาวดี  พวงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์วัชราดิเรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายสุรชัย  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายสุวิจักษณ์  เฮงธารากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
581
เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายหมิงจู  ทองเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอชิตะ  อัตกะวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายอชิระ  สารภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
585
เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 (อาคารห้องสมุด สีชมพู) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กหญิงอธิชา  เอนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอภิชญา  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอภิชญา  โฮนกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอภิมุข  จุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอมลภา  อินเต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอรณิชชา  ทาทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอรนุช  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอริสา  โกหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอลิน  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายอัครินทร์  วรารัฐพรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงอัญพัชร์  อภิวงศ์ธนภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายอาชวิน  อัตกะวรพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงอิสรีย์  หนูยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงิจิราพร  มงคลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม