ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกานต์  รุ่งโยธิน
ป.5
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกนก  หมอยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรฤทธิ  ผลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตเมธ  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตยชญ์  แสงอังคนาวิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตัญชลี  พงษ์สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษฎ์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกวิน  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวินธิดา  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกษมาพร  เกิดกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กุลชาติวิจิตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพงศ์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันติทัต  ปานเกิดผล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  รุ่งเรืองปิติกุล
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โกสินทรจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกิตญดา  เครือคฑาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติธัช  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติภณ  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิติพัฒน์  ดิลกวงศ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายเกริกบุระ  สารมานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกล้ามณีรัตน  จึงจรัสทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลายะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเขมจิรา  ปุราชะทำมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/2 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคมพัชญ์  สันติรังสีมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคริษฐ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคุณานนต์  ศรีประพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจักรกฤษณ์  สีรังกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจักริณทร์  สีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจารุกิตติ์  ประกายจินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิดาภา  อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจิรพนธ์  เกษม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิรภัทร  พูลหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรภิญญา  กรใหม่
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิรเมธาวุฒิ  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันท์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุไพสาลี
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิราพิวัฒน์  ชนะรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฉัตรสุดา  กรีธาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฉันท์สินี  เลิศเมฆปรีชา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชญานันทน์  ตุลาผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชฎาพรรณ  มันทนะกิจ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชณพิชชา  ช้างแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชนวีร์  พิมพ์โปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชนัดดา  วรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนาพา  นามอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชมพูนิก  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชยุต  ตันติวรนุกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลธิดา  ทัศนะภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชลันธร  ตึ๊นงึ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชวกร  หลู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/3 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชัญญาวีร์  ผลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชัยทัศ  วิเศษไชยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชัยพัทธ์  คร้ามไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชัยพิริยะศักดิ์  พลายด้วง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชาช่า  สุขสุแพทย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชาญเมธา  กิจบำรุงลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชาลิสา  วิริยบัณฑร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชินภัทร  ศรีทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชีวิน  ไหลทา
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฌัชชา  สุดสัตย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายฌัณสิทธิ์  มุติโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายฌาน  เชื้อชาวนา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงญาณิศา  ปุราชะทำมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงฐานิกา  ปิยัง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฐานิตา  ขจรไชยกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายฐิติวัชร์  ธรรมนิยมกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฑิติชัย  ทองประกอบ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณฐ  กวาวหอม
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณฐพร  อิริยะโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณฐภัทร  วงศ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณฐรัช  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณดล  พันธ์ภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณตะวัน  ลาภเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณวิพา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัชชากัญญ์  วรานนท์เดชพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  โฆษิตดิษฐวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฏฐพัชร  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ศิวัฒน์ธีรธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/4 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐดนัย  ธีระพชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐดนัย  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐนรินทร์  ไชยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐพงษ์  ไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณัฐพนธ์  ซีกงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐวรรธน์  ชูติสูตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยเกตุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐวุฒิ  จิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณิชาพร  วงษ์พิไลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงดนสุข  วัชราพลเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายดนัย  อาสา
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงดลพร  นาคหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงดลลชา  ธเรษตรีศวร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงดุลยา  บุตรดีวงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายเตชนิธิ  คุณวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายเตชินท์  รักษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเทพทัต  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนกฤต  งามเมืองแมน
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนกฤต  จูโล่ห์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนกฤต  สุขสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนชาติ  วงษ์ธนาภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนณัฏฐ์  ดีเจริญวงษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนพัฒน์  ฉั่วบันลือ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนเสฎฐ์  สุรังษี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนะเมศฐ์  วัชรโชติหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนากิจ  อ่อนหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/5 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธรรม์ธนัช  วัดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเบญญาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปริ่มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์กรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงธิดากานต์  อ้อคำ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธีรกานต์  รงค์หริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธีรกานต์  ลมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธีรภัทร  ลำมะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธีร์  ธีรนาทธนบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายเธียรวิชญ์  ผโลทัยนภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนภษร  หมอกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนภัสรพี  จันทนเสถียร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนภัสสร  ปุกคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนรภัทร  สมจิตรักษากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายนราธิป  จอนงามเนตร
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนราธิป  ไมตรีจิต
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนวภพร  วิเศษประทับ
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนันท์ณภัส  วิริยะประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนันทิชา  ทองวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนัยน์ปพร  อุดมวัจนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนิชาภา  ละอองศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/6 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนิธิโชติ  รัศมาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนิธิวิทย์  รัศมิ์กนกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนิธิศ  แก้วพิพิธภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายบวรชัย  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศนิมิตเทวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปณัฐชนม์  ปิติพันธุ์เกตุเกล้า
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปพิชญา  สากล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปภาวี  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปรณัฐ  สว่างโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปรมะ  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปิยะอุดมชัย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงประภัสสร  แซ่กอ
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปราณต์  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปริญญา  วิบูลย์จักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปริตถกร  รักถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปริยากร  จิตติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปรีชา  ปรีชาผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปวรณัฐรดี  ศรีชู
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปวริศ  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โฆษิตไชยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปัณณวัฒน์  สายดาราสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปารณีย์  แสงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปารดา  วัชระชาญชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปาริชาติ  สิโรดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  จงวัฒนาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปุณณภา  อ่วมเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายปุณณัตถ์  พจนบรรพต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/7 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปุณยวีร์  คงนาคา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายเป็นเอก  ไชยคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเปียน  เวย เวย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงโปรดปราน  วรพันธนายุต
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพงศ์นริศย์  สรวมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพงศภัทร์  เจริญพงรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพชรณัฏตรัย  แก้วสุดศรีคชนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพณัชกร  เขตรสมัคร
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพณีรัตน์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพรนภัส  เพิ่มทวี
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพรปวีณ์  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพรพิมล  เกโส
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพรวัชรา  วงษ์บำรุงจิตร์
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายพรหมพิริยะ  พลอยประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพศิน  สังขวาสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพอใจ  รัตนวิสาลนนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพัชรนันท์  มณีรัตนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพัชรพล  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพัชริดา  จันทนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สกุลอำพรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพัทธดนย์  นิลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพัทธดนย์  เอี่ยมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพัทธเดชน์  นนตะพันธ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มหาทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิริพัฒน์เดชากร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลสุทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิชญาภา  รอดเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรกุลเลิศวงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.3/8 อาคาร อบจ. ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ยูถะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  นพรัตนธีระวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพีรเชษฐ์  อภิกิตติภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพีรณัฐ  จุลนพ
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพีรเดช  เสนาะล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายพีรพัฒน์  เจียรวรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายพีรวิชญ์  อินทพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายพีระพัฒน์  มะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพุทธธิดา  พันแสงมาศ
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภริษฏ์  กวินกมลโรจน์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภวิศ  ชัยวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิตยารักษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภัทร  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภัทรกฤช  หลงอุย
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภัทร์นรินทร์  เอื้ออารีมิตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภาณุพงศ์  รายา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภาสวิชญ์  ตัญญะเสถียรวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายภูมิพัฒน์  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายภูวดิท  ชอบอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภูสิทธิ  เก่งปรีดา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงมณีรัตน์  สมราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงมธุริน  มุธุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายมนันทสิษฐ์  เซ่งฮะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงมนัสนันท์  บัณฑิตมนตรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายมัททวัฏ  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเมธัส  สร้อยคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/8 อาคาร อบจ. ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเมธาพงศ์  เลิศเสริมสุข
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงเมวิชญา  บริรักษ์สาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงโยษิตา  ดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงรพีญา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายรัฐนันท์  สุดสัตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงริรัลพัช  โทตรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงลภัสลดา  อบมาลี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงลีลาลลิล  บำรุงนา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายวณิชพงศ์  อำไพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวรรธนันท์  อุดมเดชภาคินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์พฤกษารัตน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐ์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงวรันลักษณ์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวราวุฒิ  เขียวใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายวสุศิวกิจ  แนบบุญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวัชรากร  สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวิลาสินีณ์  ธนากรฐิติคุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวีรดา  จันทรโรทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายวีรภัทร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายเวสารัช  สีแสด
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/7 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศักดินนท์  จูงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศักดิ์สิริ  ศักดิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายศาสตราณัฐ  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศิฐาพงษ์  สุวรรณเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศิรสิทธิ์  สมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศิริกัญญาภัทร  ถินมานัด
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศิริวิสา  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายศิวัช  กิตติอิทธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงศุภรดา  ศรศรี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายศุภวิชญ์  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงคุณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสกาวรัตน์  นาคสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสงกรานต์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสรวิชญ์  สุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสาธิดา  ประสานตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสิรินิสา  สถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสุกัญญณัฐ  คงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสุขชีวา  เวหนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสุญญตา  วงศ์มาก
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์พริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายสุภกร  สมานคุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายสุรชา  ก้อนเครือ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสุริสา  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสุวพิชญ์  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสุวิชาดา  เจตนา
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายองศา  ธีรนรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/6 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอดุลย์  วัฒนโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายอธิปดี  อร่ามแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอธิวัชร์  กาญจนประภาส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริรูป
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอภิชา  เดชาวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายอภิภู  ฤทธิปวรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์หนังสือ
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝังใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอรณิชชา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายอรรจพล  ไตรวุฒานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอัครเดช  อัศวภัทรกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอัตต์  อัตตสัมมากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายอันเดร  บุญจบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอากร  เพ็งสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายอิทธิกร  ถนอมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/4 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงกนกพร  เกตุสอน
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกัญญาภัค  กวินนิธิกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
นางสาวกัญญาวีร์  ประสงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
นางสาวจุฑามาศ  ธนกิจการเกษตร
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
นางสาวชนิจกานต์  ลาภมูล
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายชยธร  บุญฉลวย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นางสาวชลมาศ  บรรจงผล
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายฐิติกร  มาศสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
นางสาวฐิติยาภา  วงษ์ทองคำ
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายณชพล  ศุภจิตกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนกฤต  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธนัญญา  เนื่องจำนงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธนาพร  สายกระโทก
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธเนศพล  ศิริราช
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์วศิน
ม.2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นางสาวน้ำลิน  ไร่วิบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปัญญวัฒน์  เชื้อวัชรินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายปุญญพัฒน์  สะบาย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปุณพรรณพงศ์  พงษ์ศิริรัชกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
นางสาวพัชรินทร์  ขันตรี
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ซีเจ  เรืองเจริญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
ม.3
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวภรภัทร  เหมือนมณี
ม.3
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/5 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กชายมณฑล  ดาราพันธ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นางสาวมัลลิกา  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายฤทธิ์พิชัย  จิรกรพงศ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา
ม.2
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจือ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวรัญรัฐ  พิกุลศรี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายวุฒิภัทร  แผ้วพลสง
ม.1
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
นางสาวสินิทรา  แทนแสง
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
นางสาวสิริภัทร  ศรีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คูณตุ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอังคนาวิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอินทรเดช  คำหงษา
ม.2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/1 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
424
เด็กหญิงกชกร  คล้ายแดง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกชกร  พาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งสุขผล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกมลนิตย์  ชำนาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกรวรรณ  วิจิตร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกรวิชญ์  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกฤตกรณ์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายกฤติพงศ์  เกษดี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกวินธิดา  โรจน์ปรัชญารักษ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายกวี  ดีรักษา
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายก่อหลวง  เตียวสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกัญชรัตน์  สุวิสิฐพรกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  วรานนท์เดชพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกัณจน์อมล  สิงห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายกัณฑ์เอนก  จันทร์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกันต์กวี  คนเที่ยง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายกันตพัฒน์  สีมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายกัมปนาท  เจนการวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาวยามกา
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกัสสชาณ์  แก้ววงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวลาดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกานต์พิชา  กาศเกษม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกิรณาพัชญ์  สงคลังธนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกุลกันยา  ศิลาแยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกุลธรา  นวลฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกุลปริยา  หวานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงเกศกนก  โรจนทิมทอง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/2 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ฮวดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงคณิฐาพัชร  ปฏิยัตต์โยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจรรย์จิรามนต์  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายจักรภัทธ์  เพชรชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงจิณณพัต  ปะนันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจิดาภา  หิริธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิตจุฑา  ทองบุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายจิรกิตติ์  ถิ่นมีผล
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายจิรพันธ์  อุดมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจิรวิช  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  โพธิสุนทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายจิรัสย์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จีนโน
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายชญานนท์  องค์อินทร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชญานันทน์  อยู่เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชญานิน  ลีลาประภัสสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงชญานินทร์  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชญาภา  เฮียงฮะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชฎาณัฐพร  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายชนนัช  กิจประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายชนันธร  พงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายชโนทัย  ก๋งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชมพูพิชชยา  ประมาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายชยพล  ศรีพลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายชยพล  อินทรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.4/3 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กหญิงชยามร  แปน้อย
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชยุตา  ประทุมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงชลธิชา  โอเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชลนธี  สวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายชวัลวิทย์  วาริชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชัชพงศ์  วงษ์ดาว
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชัชพิมุข  สามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชัญญอร  ภูลำสัตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชัญญา  เพียรพินิจสิริ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ชัยสุริยเทพกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายชัยนันท์  อิงเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายชิติพัทธ์  ชลศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชิมณี  รัตติกาลสุขะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชุติปภา  ฉันทวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงโชติกา  สังโยคกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฌิณาพัญช์  ชัยสุริยเทพกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงญาณภัทร  หาญพร้านิล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงญาณิศา  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงญานภัทร  ศรีทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงฐานิดา  กฤตโยภาส
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงฐานิสา  จันชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายฐาปน  สีมีแสง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงฐิตารีย์  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณกร  ชูเกษมรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายณฐ  ขจรวนิชโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณฐกร  เคียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายณฐกร  แย้มโอษฐ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณทิพญดา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/1 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
เด็กหญิงณพิชญา  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัชชา  จำนงค์ผล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณัชชา  ศกุนตานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทะรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามกิตติเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายณัฏฐพล  สมฝั้น
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายณัฐชนน  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐญาดา  เบ้าเงิน
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐณิชา  กาพล
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐณิชา  โออภิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัฐธิดา  คิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณัฐนพิน  ผดุงเทียน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายณัฐนันท์  เธียรวุฒิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายณัฐนันท์  ไพศาลจิตร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณัฐนาถ  ลีลาเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณัฐปกรณ์  ทองนวด
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายณัฐพงษ์  เถาว์โมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณัฐพนธ์  หลวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายณัฐพัชร์  ฉัตรเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายณัฐรัฐ  หิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัฐวีณ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/2 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณิชภัทร  ขุนอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณิรดา  สินทะเกิด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงดาราทรัพย์  จองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายดิศรณ์  ศรีโยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายตฤณ  กิจถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายตฤณ  สังข์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายตุลธร  จริตพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายทองพิสุทธิ์  เลิศสุรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเสถียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายแทนคุณ  งามเนตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธนกฤต  สานุสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธนพนธ์  วงษ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนัช  กิมตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธนัชวิทย์  ปัญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธนาโชติ  ฉิมประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธรณิศ  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายธรานนท์  เสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงธัญชนก  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายธัญญ์ดนุภพ  บุญถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธัญญ์ธิทัต  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธนิพัฒน์อภิสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัตตัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/3 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรแทน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายบุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงธัญรดา  ตาบุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงธาราทิพย์  สุนทรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีถัน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธิติพงศ์  ผึ่งผาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธีรเนตร  อรรฆยโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธีรภัทร  ใบงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธีรภัทร  แป้นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายนนทกร  บรูณะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนพกร  หินจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงนภัทร  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงนภัส  ใจสถาพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญนนทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายนฤเบศร์  ชูศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนวพร  จินดาทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปั้นนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  โอบีซี่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงนินธารา  ธีรพัฒนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายบรรชาการ  มารศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายบุญญฤทธิ์  เอมโกวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงบุญญาณัฐ  วัฒนพานิช
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงบุญราศี  เอี่ยมอารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงบูรญา  กาชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/4 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
634
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โภคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปฐภรณ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายปภังกร  จุติผล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายประวีร์  วิกร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปรัชญา  สุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปริยากร  หันประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปวันรัตน์  จูงศัดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมกลม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปัฐมวรนันท์  เพชรสระ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายปัณณ์  สิมมาสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปาณิศา  กิจกาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปารมีย์  ชลไชยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปารียา  เทพลิบ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์อยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายปีติภัทร  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายปุญญพัฒน์  อธินุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายปุณยวัฒน์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปูริดา  เตคุณาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายเปรมอนันต์  ฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  เพชรเจริญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/5 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ประดิษฐผลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพจน์ภัสสรฑ์  พวงลำใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพชร  อุตรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายพชรพล  ชอบชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพชิรา  พุทธชาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายพนธกร  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพรประภา  จิตติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพรพิมล  จารุรัตน์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงพรพิมล  วิมลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพรภวิทย์  ทิพย์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพรรณปพร  ผ่องเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพรรษชล  บุญพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพระณายล์  ศรีอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพลพัลฐ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพัชรพร  แสงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพัชรพล  ศรีใสคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพัชรศรี  สุระรักษ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพัฒน  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพัทธกานต์  แซ่ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมความคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพัทธิรา  นงนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพัสชมณท์  มณีกูลโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพาขวัญ  อุทยานิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพาทินธิดา  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิชญามนชุ์  ทวนดิลก
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธีรพิบูลย์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  อิ่มจิตร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/6 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กชายพิธาน  นรการ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ส่งศิลป์สอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พินิจชวนันท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพิมพ์พร  ตันติปัญจพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพิมพ์พร  บำเพ็ญขจรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสรีวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปักเขมายัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพิมพ์วิวรรณ  ธรรมวัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพิริยะกานต์  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพีรกร  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพีรพงศ์  ตั้งศิริเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายพีรวิชญ์  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายพุฒิสรรห์  มุ่งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพุทธรักษา  ฮ่วมกี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายแพทริค  วาล์บวร์ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงแพรวพิตรา  ตรีรัตนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงภคพร  จินตทิพย์วรรณ
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงภรภัทร  ชัยสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภวัต  จันทรสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงภัคจิรา  ช่อนาม
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายภัฎฎิ  จ๊ะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงภัทรภร  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงภัทรมน  รัตนภาสกร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงภัทรวดี  คำนึงสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงภัทรวดี  เอกคุณาปกรณ์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงภัทราพร  มณีแดง
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงภัสสร์อร  ชัยสิรินิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/7 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กชายภาธรธฤต  จงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายภานุมัค  ห่อวิจิตร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายภาวัช  ไวทยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภาสกร  พีรภคพงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงภาสิตา  ห่อวิจิตร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายภาสิน  ห่อวิจิตร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชินศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายภีมากร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงภูริชญา  จิตติวัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร
ป.5
โรงเรียนศุทธรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายภูสภัทร  ขจรเดชาภิวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงมนัสพร  พงสุภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงมสารัศม์  ภควัตศิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงมีนา  ฟุชซ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายเมธพนธ์  บุญรัตนบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงเมธาพร  ถิระกิจ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายเมธาสิทธิ์  นุเกตุ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายยศพัทธ์  ศักดิ์เสมอพรหม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายยศพัทธ์  เสรีกิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงรวิ  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงรวินทท์นิภา  ดวงสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หลอดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายรัชพล  ชมภูแก้ว
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายรัฐอภิยุต  กิตติเมธีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงรัตนากร  อินทร์จินดา
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายราเชน  คันธะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.5/8 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กหญิงรุจิภัทร์  เลิศวิริยะวณิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงลภัสรดา  สอนใย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงลลดา  ฐานัสธนภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงลลิตตา  ตรวจมรคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงลินรดา  นนดี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายวงศธร  พุทธกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวชิรวิชญ์  เดชนาคประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แต้พานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวรนิษฐา  ถวิลวงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงวรนิษฐา  พุทธา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวรปภา  ชยุตชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายวรพรต  รอดบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายวรพล  ประจันพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวรรธน์อร  เพียรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายวรัญญู  เตชะปรีชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวรัทยา  ตันวงศ์วาล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวรัมพร  สาธุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายวริทธิ์  คล้ายพันปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวรินทร  แต้พานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวรินทร์รตา  พงศ์เรืองรอง
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวริศรา  กลีบบัว
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวริศรา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวิกาญดา  โคตก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวิชญาดา  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายวิธวิทย์  อมรเลิศวิทย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวินทภัทร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงวิภาวี  จูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงวีรดา  โชติสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.6/6 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายวีรนันท์  อินทรารักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงศตพร  กนกศิขรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศมณรัตน์  กะตากูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลอยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงศศิกานต์  มีสอาด
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงศศิธร  กันตังกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงศิชา  สีปัดขน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงศิริกร  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายศุทรา  ศิริพรสุข
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายศุภกฤต  อาจยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เบ้าเงิน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายศุภมิตร  ถาวรเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายเศรษฐพัฒน์  เจตเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายสพลกิตติ์  สันติประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายสหพัฒ  ชาติไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสาธิกา  พันอ้น
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายสาริน  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงสาริสา  เทพบำรุง
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายสิทธิพล  มัทธวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายสิปปกร  พัฒนาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายสิรธีร์  มากมูล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายสิรภพ  จรัสกุล
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายสิรภพ  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายสิรวิชญ์  จุนเด็น
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายสิรัฏฐ์  สถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสิรินทร์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.6/7 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุชญา  สวัสดิธนสาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุชานันท์  ชูจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุดนับพร  แย้มหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายสุพศิน  เรืองชัย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุภัชชา  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายสุวพิชญ์  แตงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุริพล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสนแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงหยกวรรษมน  น้าวิไลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงหยิ่ว ซวิน  อดุลย์เบญจกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายหฤษฎ  จันทรสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงเหนือน้ำ  ลวสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอชิรณัชย์  เหมือนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงอชิรพร  อ่อนปานนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายอดิลักษณ์  วังวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายอธิคุณ  ถิรวิลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายอธิษฐ์  ทุ่งสะโร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายอธิษฐ์  อัตตสัมมากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายอนันทวีป  ศิริเมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายอนุชา  ศรีดารา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอนุพงษ์  นักเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงอพิชญา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอภิชญา  อัญชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายอภิวิชญ์  จ่ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายอภิวิชญ์  เนื่องจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอภิสรารินทร์  ติณชาติอารักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงอรกช  ประมงคล
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอรณิฎาศ์  จันทร์เทวาลิขิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ ป.6/8 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงอรัญญา  รั้วสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอริสา  หนูน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายอัครินทร์  เสารยะวิเศษ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงอันนา  ผลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงอัยย์รัญชนา  กานต์นิภากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายอัสดง  สมสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงอาภัสสร  วงษ์โสม
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอาริยา  อยู่บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายอิทธิชัย  สิริภาคยโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักสี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงอิสริยาพร  รูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายเอกภาวี  ผากำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายเอกวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์