ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  ลิมป์ชยานันท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  นันทสินธ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกิตติยาพร  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลชา  ศรีระชัย
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
8
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
12
เด็กชายจิติณรงค์  ยะคะเสม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์กลม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรนันท์  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิรภัทร  วงค์กำภู
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจีรนันท์  เตียวเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชณาภัส  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงญาณิศา  บุตรดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กชายฐปนรรฆ์  บัวพินธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กชายณภัทร  พลแสน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ฉิม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรัพย์อุดม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐติศักดิ์  วงษ์คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐพล  เถื่อนไตรสาร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐวีร์  คงแสงพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กชายติณพัฒน์  พลาหาร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กชายแทนคุณ  กำลังดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
38
เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กชายธนากร  ทองนุช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กชายธีระศักดิ์  วิรุณราช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนงนภัส  เรืองวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กชายนราวิชญ์  นาคเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กชายนันท์มนัส  ชุมเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  คงภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปณิดา  มโนรมณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปภัสรา  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
53
เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทวิชิต
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปาณิสรา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุตรดีวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเปมิกา  คำพันน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กชายพรพพรหม  นุชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพลอยณิศา  ธนะพงศ์ธำรงกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กชายพัชรพงษ์  เกียรติปนันท์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชชาอร  มีพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
64
เด็กชายพิชญากร  ลาพิงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา  เวียงแสง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
66
เด็กชายพีระภัทร  การะเกต
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพีรัชยา  คุ้มสา
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
68
เด็กหญิงแพรวรรณ  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภรภัทร  ยี่เฮง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
70
เด็กชายภัทรพงศ์  เหลืองอร่ามจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
72
เด็กชายภูริวัฒน์  ทูลนอก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮวดสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงมาลิณี  ตรีรัตนนุกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงรวิสรา  เจริญกิจวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพรมอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงรัชนีพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
79
เด็กหญิงลลิตภัทร  สมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวรณัน  พวงผกา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวรรษมล  ทิพประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
84
เด็กชายวิศรุต  เลื่อมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
85
เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศศิกัญญา  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศศิกานต์  วาสิกศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
89
เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
90
เด็กชายศิวกร  อุทิศ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
91
เด็กชายศุภกร  สมมา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
92
เด็กชายสรวิชญ์  ทะวะวัง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กชายสิทธารถะ  ส่องแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ประภาศิริสุลี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
96
เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสุเดช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วประภัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอริสรา  วนกิตติวัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอาทิตยา  พันธุ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอาทิมา  โกสินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภัทรศิริพงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
105
เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
107
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาวรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา  จุฬากูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกุลปรียา  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงชนิศา  สนเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
120
เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรประไพ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงฐิติมา  มาปลีดา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วนุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณภัทร  คงกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
131
เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณภัทร  สนนำพา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัชชนันท์  ภู่ทิม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
135
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
137
เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
138
เด็กชายณัฐกิตต์  นพชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
140
เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
145
เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
146
เด็กชายเดโชพล  วิเศษกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
147
เด็กชายถิรศักดิ์  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
148
เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนะรัฐ  เจริญเชาว์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธยาน์  กรัตพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
156
เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนริศรา  พดุงยาม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
159
เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปะรา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายนันทภพ  รักอิสสระ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงนิชดา  โสริบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนิชาภา  ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะหัตตะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงปนัดดา  เพียรงาน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กชายปวรปรัชญ์  ชินศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงปวริศา  เหนืออำนาจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปิยะธิดา  จีนพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพนมกร  บุญยะวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงพรรณนภา  จรัสโชติอมร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงพรลภัส  พุดเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพิชญานิน  บุญลือ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงเพชรพลอย  คำชมภู
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงภัททิยา  กิ่งงาม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
194
เด็กชายภาคิน  สวัสดิ์พรชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงมนรดา  นาคเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงมนัสนันท์  ิอนุลาวันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงราเชล  เอรูเร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายฤทธิพร  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธนัชญา  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวรรณวนัช  เกษมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงวริศรา  ทำนานอก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงวารุณี  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุดาภัทร  นันทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายสุเมธ  บุญเอก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายอดิสรณ์  วงค์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอภิชญา  นัคเรต
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอรรัมภา  ทิพยานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม