ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  วงศ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลพร  ละออตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายคณพศ  ชินะโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจักรกฤษณ์  รอคนคอย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่เต็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรเมธ  บุตรเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรายุ  นพโสภณ
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชญานุตน์  สว่างสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธนภัทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชยพล  สุขกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชยวัส  ญาณพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชลดา  ทูลไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชาคริยา  เมตตาจิตสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชาญณรงค์  ถนอมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชุติพนธ์  สินสมใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายญัฐพัชร์  พิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญาณิศา  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงฐิติญา  สิงหนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณฐกฤษฏ์  กี่ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณภัทร  คำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์  อริยกุลนิมิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐกา  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐจิรา  บริบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  รัตนศฤงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐธนัน  มนูญธรรมพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐนันท์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พูนสุขวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายตะวัน  พันธุ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤต  เวชปรีชา
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนดล  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนเดช  เชื้อฉ่ำหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนปิติพล  จรณายุธ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนภัทร  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนวัต  ศรีเหรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนัทเดช  สื่อประเสริฐสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนนทกร  สุขล้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายนฤเบศ  ดิษยานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนวพร  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนัฐชยานันท์  ลิ้มหลาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  พัชรอธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนันภ์นภัส  โกมลเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปฏิญญา  ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปฐมบท  เหลืองเกษมนิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปาณิศา  ปรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายปิยะวัฒน์  คันโธ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปุณยนุช  สิทธิสุธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเปมิกา  มะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพรพิมล  คงยืน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพลภัทร  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชญาภา  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพิพัฒน์  อู่พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพบูลย์ภาณุพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฟ้าประทาน  กำธรพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงภคพร  วิไลประภากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภควัต  ม่วงยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภวินสิฐ  รอดจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภัทรดนัย  สีไส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภากร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงภาลิสรา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงมธุรวันต์  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงมาติกา  ชิวพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายยศกร  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายยศวีร์  เวชสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายรตนภูมิ  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายรัชกฤต  เกตุมะยูร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงลักษิกา  โสมเมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวารินทร์  เปลี่ยนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศรัณยภัทร  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศาริศา  กุลนภาดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิวรรณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายศุภิสร  พานทวีป
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายสรกล  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสิรินดา  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุธารัตน์  แสงเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุพิชฌา  ตั้งประสิทธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุมิตตรา  ไตรทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสุวิชาญ  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายอดิศร  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอริสา  นาคประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอาทิตย์  พงศ์แสนพัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายฮาจิเมะ  ตันคงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจุฑาบดี  วิชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชัยอนันท์  สุขศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์  ศิริวรรณ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณิชากร  คนดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนบดี  ทองอร่าม
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุโลทัยพิภพ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธีร์วรา  ตรีศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธีรัช  ความมานะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนริศรา  บัวเขียว
ม.1
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนันทภพ  เอี่ยมนพคุณ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นายบริพัตร  อรัญยกานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายประกาศิต  แก้วตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปิโยรส  ลิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเปรื่องปรัชญ์  สุทธิวารี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพงศ์วิทย์  กี่ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพรปวีณ์  สายัณห์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพัชรพล  เงินกอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายภัคพล  มีกุศล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายวิชญ์พล  ก๊กเฮง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวุฒิชัย  กิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
นางสาวศิริณะภา  สุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
นางสาวอนัญญา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกนกชล  กำแหงฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกรกนก  พุทธนิมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกรกฤช  สุขพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกรณ์ดนัย  กิจนุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกรทิพย์  โชคชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงกรรณิกา  พรมมาอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกรวิชญ์  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายกรวีร์  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงกฤตธีรา  เจษฎาวงษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงกฤติยาณี  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์อ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งตัว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายกฤษดา  วรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงกวิสรา  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงกัญจณพร  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกันตพัฒน์  มานะวะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสพโชค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกัมปนาท  เทียนงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกีรติ  นนทจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกุลจิรา  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกุลฑีรา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงเกตสิรีย์  ศิริประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงเกศรา  ผลอาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายเขมนัส  เอกนก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายเขมาทัศน์  กระจ่างวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายครรชนะ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงครองขวัญ  หล่อเรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจรรยพร  สุระ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายจักรภพ  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายจักริน  จินดารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจารุณี  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายจารุพร  ใยชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงจิดาภา  จูเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงจิตรานุช  กันฮก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจิรชยา  อยู่ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายจิรพัส  มาระโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงจิรัชญา  สีต๊ะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายจิรันธณิน  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจีรนันท์  วัลลานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายเจตนิพัทธ์  นิยุตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรศรีวิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงฉัตรฐริกา  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงฉันท์สินี  เชื้อภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชญาดา  กรัตพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชญานี  มิตะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชนกม์นัญฑ์  เทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชนัญชิดา  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชนัญญา  ธิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงชนิดา  อินลมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเสียงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายชยุต  จีนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงชลิสา  น้อยลี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงชวลิตา  ด้วงไผ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายชานนท์  มณฑาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายชิติพัทร์  ยัณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงชุติญา  หยัดน้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชุติมา  ลาภดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายญาณกวี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงฐิตาพร  พิทักษ์ผล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงฐิติกานต์  ใหลทูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงฐิติพัธร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงฐิติมา  สุดนุช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณฐกร  คำเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กชายณทรงกลด  รักพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงณปภา  โชคชัยอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณภัทร  พันเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณภัทร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณัฏฐนิช  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนดำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสอิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัฐณิชา  การทนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณัฐธิดา  นวกิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสาลีกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐนันท์พร  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณัฐพัชร์  จวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณัฐภัทร  เสวตคัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมเกษียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฐวดี  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีรือแสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงณิชาพัชร์  นามนุชสกุลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายดุลยพัฒน์  รักษ์กวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงตะวัน  ปานเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายทองสุข  ณรงค์หนู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงทัชชญา  ภูริชญาธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงทิอาภา  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ยมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายธนกร  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายธนโชติ  ทำเลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายธนดล  โชคอนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธนพร  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงธนพร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงธนพร  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงธนภรณ์  ธนาไชยสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธนภัทร  จริยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธนภัทร  ทองคำกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายธนภัทร  อุยโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงธนัชพร  สมบัติภูธร
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธนากร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงธนิดา  โชคอนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธราดล  สมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงธัญชนก  มาตเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาวกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงยืน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงธัญธร  เข้มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงธัญพร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธิชานันท์  นาดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธีปกรณ์  สุดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธีร์มนธร  แฝงวัด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธีรวัฒน์  กุลโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายนนทกร  แย้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงนภัสรพี  จากหนู
ป.4
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงนภิสรา  วุฒธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงนรมน  คำตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายนวพรรษ  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงนวพรรษ  สุขโขใจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงนันทิชา  โตศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงนันทิชา  ภาษิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงนารดา  ลีระสันทัดกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายนิธิศ  ด้วงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงบงกช  ป้อมมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายบัลลพ  บัวลพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายบุณยทรัพย์  ฮวยตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเบญจพร  จริยพิเชษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเบญญาพร  ธีระวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายปกป้อง  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงปนัดดา  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายปภัสชล  คำศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายปภาวิชญ์  กมลรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายปรวิทย์  เกิดทรวงดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายปรัชญา  ประเสริฐผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายปรีชา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปรียดา  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปาณิสรา  จามกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปารณีย์  เพ็ชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาชีวะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปิยดา  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปิยวัฒน์  หลายพิทักษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปุณณมา  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปุณยานุช  ไตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปุณยาภา  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปูรณ์  แมลงภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงผกามาส  มากมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพชรดนัย  พิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงพนิตพิชา  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แแจ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพรรณิศา  ปันตะระษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพลภัทร  ไชโย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพลอยพระจันทร์  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพลาวัฒน์  คนรู้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพาขวัญ  บัวน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิชชาพร  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพิชชาภา  ชุ่มกมล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  สุขกิจภากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพิรัลพัชร  สมรู้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพีรชญาภา  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายพีรภัทร์  แก่นพะวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายพีรภาส  เรื่องฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพีรวิชญ์  จักษ์ตรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพุทธรักษา  เสถียรวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพูษรี  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภรัณยู  ลักษณะวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วบันดาลพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉลาดสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เต็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงภัทรวดี  สุรัตตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงภัทรอร  ภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงภัทราพร  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงภัทรียา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายภาณุเมศ  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงมนทกานติ  ธูปเกิด
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงมัลลิกา  ตันสดสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงมินตรา  วาสะศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายเมธาวี  คุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิจิตรนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภัสราเยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงยุศินานันท  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายรชต  คดีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายรัชชานนท์  พวงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายรัชตะ  รวยธนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงลลิตา  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงลักษณารีย์  น้อมหนู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายวรกฤศ  ศิริไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายวรพล  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายวรเมธ  หุตะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวรัทยา  กุคำใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวลิษชญา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวัชรพงศ์  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายวัฒน์ชัย  สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายวุฒิกร  รักษาถ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายเวทิตา  จุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายศรวัส  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงศรัญญา  ธรรมศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อุทยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายศราวิน  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายศรุต  เลาะซำซู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงศศิกร  บุตรดาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงศศิกัญญา  ตันสุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงศศินิภา  เห็มภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายศักดิพัฒน์  กสิผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายศาสวัติ  วิสารยศกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายศิวกร  ลี้หยง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายศุภกร  อุไรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายสงกรานต์  ดาบจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายสนชัย  ตัวตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสมิตานันท์  จันทะศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายสิทธินันท์  พันแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายสิร  นิ่มเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสิรภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสิรินญา  ธูปเกิด
ป.5
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายสุขพล  พรมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุชานุช  สระอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงสุพิชชา  มะลิรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายสุรเกียรติ์  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสุริวิภา  ทองเชียง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงหทัยชนก  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงอชิรญา  จรกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายอติวัชช์  โสธรอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงอธิชา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอธิบดี  สันสินธุ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอภิกฤษฎิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงอภิชญา  พินิจค้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอภิสรา  มีสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอภิสรา  ยังให้ผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงอรปรียา  อุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอรพรรณ  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอรรณวินทร์  ชุ่มชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายอวิลชัย  พรมจุ้ยพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายอัครินทร์  สุดตาธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายอานนท์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายอิทธิณั,ฐ  กล่อมดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายเอกณัฐฐ์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์