ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  วงศ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพร  ละออตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
4
เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
8
เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
12
เด็กชายคณพศ  ชินะโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
15
เด็กชายจักรกฤษณ์  รอคนคอย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
16
เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่เต็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรเมธ  บุตรเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรายุ  นพโสภณ
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชญานุตน์  สว่างสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธนภัทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
30
เด็กชายชยพล  สุขกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
31
เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
32
เด็กชายชยวัส  ญาณพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลดา  ทูลไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาคริยา  เมตตาจิตสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชาญณรงค์  ถนอมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
38
เด็กชายชุติพนธ์  สินสมใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
39
เด็กชายญัฐพัชร์  พิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงญาณิศา  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
43
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิติญา  สิงหนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
46
เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
47
เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐกฤษฏ์  กี่ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
51
เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายณภัทร  คำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์  อริยกุลนิมิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐกา  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐจิรา  บริบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  รัตนศฤงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐธนัน  มนูญธรรมพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐนันท์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พูนสุขวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
66
เด็กชายตะวัน  พันธุ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
67
เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
68
เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
69
เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
70
เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤต  เวชปรีชา
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
72
เด็กชายธนดล  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
73
เด็กชายธนเดช  เชื้อฉ่ำหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
74
เด็กชายธนปิติพล  จรณายุธ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
76
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายธนภัทร  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
79
เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
80
เด็กชายธนวัต  ศรีเหรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
84
เด็กชายธนัทเดช  สื่อประเสริฐสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
85
เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
87
เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
91
เด็กชายนนทกร  สุขล้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
92
เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายนฤเบศ  ดิษยานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนวพร  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
95
เด็กชายนัฐชยานันท์  ลิ้มหลาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  พัชรอธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
98
เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนันภ์นภัส  โกมลเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปฏิญญา  ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
104
เด็กชายปฐมบท  เหลืองเกษมนิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
105
เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
110
เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
111
เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปาณิศา  ปรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
116
เด็กชายปิยะวัฒน์  คันโธ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปุณยนุช  สิทธิสุธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเปมิกา  มะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
119
เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
120
เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพรพิมล  คงยืน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
122
เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
124
เด็กชายพลภัทร  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
126
เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
129
เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชญาภา  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
132
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
133
เด็กชายพิพัฒน์  อู่พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพบูลย์ภาณุพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
135
เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
138
เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงฟ้าประทาน  กำธรพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงภคพร  วิไลประภากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
144
เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
145
เด็กชายภควัต  ม่วงยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
147
เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
148
เด็กชายภวินสิฐ  รอดจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
150
เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
151
เด็กชายภัทรดนัย  สีไส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
152
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
153
เด็กชายภากร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภาลิสรา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
155
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงมธุรวันต์  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงมาติกา  ชิวพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
160
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
161
เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
162
เด็กชายยศกร  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
163
เด็กชายยศวีร์  เวชสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
164
เด็กชายยศสรัล  จันทรืเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
165
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
166
เด็กชายรตนภูมิ  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
168
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
169
เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
170
เด็กชายรัชกฤต  เกตุมะยูร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
171
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
172
เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงลักษิกา  โสมเมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
174
เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
175
เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
177
เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
180
เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงวารินทร์  เปลี่ยนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
182
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศรัณยภัทร  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
185
เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศาริศา  กุลนภาดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิวรรณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
188
เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
189
เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
190
เด็กชายศุภิสร  พานทวีป
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
192
เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
193
เด็กชายสรกล  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
194
เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
196
เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสิรินดา  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
198
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
199
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
201
เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุธารัตน์  แสงเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
203
เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุพิชฌา  ตั้งประสิทธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุมิตตรา  ไตรทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
206
เด็กชายสุวิชาญ  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
208
เด็กชายอดิศร  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
209
เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
210
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
212
เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอริสา  นาคประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
215
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
216
เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
218
เด็กชายอาทิตย์  พงศ์แสนพัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
219
เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
220
เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
221
เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
222
เด็กชายฮาจิเมะ  ตันคงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจุฑาบดี  วิชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชัยอนันท์  สุขศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์  ศิริวรรณ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณิชากร  คนดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายธนบดี  ทองอร่าม
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุโลทัยพิภพ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงธีร์วรา  ตรีศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายธีรัช  ความมานะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนริศรา  บัวเขียว
ม.1
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายนันทภพ  เอี่ยมนพคุณ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
260
นายบริพัตร  อรัญยกานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายประกาศิต  แก้วตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายปิโยรส  ลิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายเปรื่องปรัชญ์  สุทธิวารี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายพงศ์วิทย์  กี่ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงพรปวีณ์  สายัณห์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายพัชรพล  เงินกอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายภัคพล  มีกุศล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายวิชญ์พล  ก๊กเฮง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายวุฒิชัย  กิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวศิริณะภา  สุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพลี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
นางสาวอนัญญา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
295
นายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกนกชล  กำแหงฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกรกนก  พุทธนิมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกรกฤช  สุขพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกรณ์ดนัย  กิจนุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกรทิพย์  โชคชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกรรณิกา  พรมมาอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกรวิชญ์  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกรวีร์  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกฤตธีรา  เจษฎาวงษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกฤติยาณี  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์อ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งตัว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกฤษดา  วรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกวิสรา  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกัญจณพร  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกันตพัฒน์  มานะวะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสพโชค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกัมปนาท  เทียนงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกีรติ  นนทจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกุลจิรา  เกรงกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกุลฑีรา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงเกตสิรีย์  ศิริประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงเกศรา  ผลอาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายเขมนัส  เอกนก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายเขมาทัศน์  กระจ่างวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
361
เด็กชายครรชนะ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงครองขวัญ  หล่อเรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจรรยพร  สุระ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
365
เด็กชายจักรภพ  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายจักริน  จินดารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจารุณี  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายจารุพร  ใยชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจิดาภา  จูเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจิตรานุช  กันฮก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจิรชยา  อยู่ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายจิรพัส  มาระโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจิรัชญา  สีต๊ะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
381
เด็กชายจิรันธณิน  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจีรนันท์  วัลลานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายเจตนิพัทธ์  นิยุตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรศรีวิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงฉัตรฐริกา  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงฉันท์สินี  เชื้อภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชญาดา  กรัตพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชญานี  มิตะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชนกม์นัญฑ์  เทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชนัญชิดา  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชนัญญา  ธิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชนิดา  อินลมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเสียงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชยานันท์  สิขัณฑกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชยุต  จีนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชลิสา  น้อยลี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชวลิตา  ด้วงไผ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชานนท์  มณฑาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชิติพัทร์  ยัณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงชุติญา  หยัดน้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชุติมา  ลาภดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายญาณกวี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงฐิตาพร  พิทักษ์ผล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงฐิติกานต์  ใหลทูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงฐิติพัธร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงฐิติมา  สุดนุช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายณฐกร  คำเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กชายณทรงกลด  รักพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณปภา  โชคชัยอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณภัทร  พันเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณภัทร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงณัฏฐนิช  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนดำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสอิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฐณิชา  การทนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณัฐธิดา  นวกิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสาลีกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐนันท์พร  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐพัชร์  จวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณัฐภัทร  เสวตคัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมเกษียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐวดี  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีรือแสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณิชาพัชร์  นามนุชสกุลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
479
เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายดุลยพัฒน์  รักษ์กวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
481
เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงตะวัน  ปานเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายทองสุข  ณรงค์หนู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงทัชชญา  ภูริชญาธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงทิอาภา  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
491
เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ยมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายธนกร  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
495
เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายธนโชติ  ทำเลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนดล  โชคอนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธนพร  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธนพร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธนพร  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงธนภรณ์  ธนาไชยสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนภัทร  จริยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนภัทร  ทองคำกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนภัทร  อุยโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธนัชพร  สมบัติภูธร
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนากร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธนิดา  โชคอนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธราดล  สมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธัญชนก  มาตเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาวกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงยืน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธัญธร  เข้มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธัญพร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธิชานันท์  นาดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธีปกรณ์  สุดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธีร์มนธร  แฝงวัด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธีรวัฒน์  กุลโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายนนทกร  แย้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนภัสรพี  จากหนู
ป.4
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนภิสรา  วุฒธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงนรมน  คำตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
550
เด็กชายนวพรรษ  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนวพรรษ  สุขโขใจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนันทิชา  โตศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนันทิชา  ภาษิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนารดา  ลีระสันทัดกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายนิธิศ  ด้วงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
563
เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงบงกช  ป้อมมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายบัลลพ  บัวลพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายบุณยทรัพย์  ฮวยตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเบญจพร  จริยพิเชษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเบญญาพร  ธีระวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายปกป้อง  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
572
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
573
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงปนัดดา  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
577
เด็กชายปภัสชล  คำศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายปภาวิชญ์  กมลรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
580
เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
581
เด็กชายปรวิทย์  เกิดทรวงดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายปรัชญา  ประเสริฐผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
588
เด็กชายปรีชา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปรียดา  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
594
เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปาณิสรา  จามกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปารณีย์  เพ็ชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาชีวะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
599
เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปิยดา  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
602
เด็กชายปิยวัฒน์  หลายพิทักษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปุณณมา  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปุณยานุช  ไตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปุณยาภา  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
610
เด็กชายปูรณ์  แมลงภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงผกามาส  มากมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
614
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพชรดนัย  พิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพนิตพิชา  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แแจ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพรรณิศา  ปันตะระษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
627
เด็กชายพลภัทร  ไชโย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพลอยพระจันทร์  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
629
เด็กชายพลาวัฒน์  คนรู้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
632
เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพาขวัญ  บัวน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
638
เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพิชชาพร  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพิชชาภา  ชุ่มกมล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
647
เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  สุขกิจภากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพิรัลพัชร  สมรู้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพีรชญาภา  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพีรภัทร์  แก่นพะวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายพีรภาส  เรื่องฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพีรวิชญ์  จักษ์ตรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายพุทธรักษา  เสถียรวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพูษรี  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
675
เด็กชายภรัณยู  ลักษณะวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วบันดาลพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
677
เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
678
เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉลาดสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
680
เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เต็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงภัทรวดี  สุรัตตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภัทรอร  ภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงภัทราพร  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงภัทรียา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
690
เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
691
เด็กชายภาณุเมศ  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
692
เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงมนทกานติ  ธูปเกิด
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงมัลลิกา  ตันสดสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงมินตรา  วาสะศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
703
เด็กชายเมธาวี  คุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
704
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิจิตรนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภัสราเยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงยุศินานันท  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
709
เด็กชายรชต  คดีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
712
เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
713
เด็กชายรัชชานนท์  พวงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
714
เด็กชายรัชตะ  รวยธนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงลลิตา  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงลักษณารีย์  น้อมหนู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
721
เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
722
เด็กชายวรกฤศ  ศิริไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
723
เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายวรพล  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
726
เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
728
เด็กชายวรเมธ  หุตะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงวรัทยา  กุคำใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงวลิษชญา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายวัชรพงศ์  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
741
เด็กชายวัฒน์ชัย  สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
748
เด็กชายวุฒิกร  รักษาถ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
749
เด็กชายเวทิตา  จุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายศรวัส  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงศรัญญา  ธรรมศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
752
เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อุทยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายศราวิน  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายศรุต  เลาะซำซู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงศศิกร  บุตรดาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงศศิกัญญา  ตันสุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงศศินิภา  เห็มภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายศักดิพัฒน์  กสิผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
766
เด็กชายศาสวัติ  วิสารยศกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
767
เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายศิวกร  ลี้หยง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
770
เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
771
เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
772
เด็กชายศุภกร  อุไรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายสงกรานต์  ดาบจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
778
เด็กชายสนชัย  ตัวตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงสมิตานันท์  จันทะศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
781
เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายสิทธินันท์  พันแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายสิร  นิ่มเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายสิรภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสิรินญา  ธูปเกิด
ป.5
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายสุขพล  พรมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงสุชานุช  สระอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
796
เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสุพิชชา  มะลิรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
799
เด็กชายสุรเกียรติ์  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสุริวิภา  ทองเชียง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงหทัยชนก  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงอชิรญา  จรกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
804
เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
805
เด็กชายอติวัชช์  โสธรอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงอธิชา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
808
เด็กชายอธิบดี  สันสินธุ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายอภิกฤษฎิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงอภิชญา  พินิจค้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
813
เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
814
เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงอภิสรา  มีสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงอภิสรา  ยังให้ผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงอรปรียา  ยันตะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงอรปรียา  อุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงอรพรรณ  วิสาขะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
823
เด็กชายอรรณวินทร์  ชุ่มชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายอวิลชัย  พรมจุ้ยพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
827
เด็กชายอัครินทร์  สุดตาธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายอานนท์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายอิทธิณั,ฐ  กล่อมดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
835
เด็กชายเอกณัฐฐ์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม