ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวลอย
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
2
เด็กชายกิตติพงศ์  ชมมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
4
เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
5
เด็กชายจักรภัทร  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรกร  สีึคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรเดช  มารศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิระนันท์  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิรานันท์  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
11
เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
13
เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชัญญา  พานารถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
16
เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
17
เด็กชายชุมพล  สุทธิแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐพัชร์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณิชา  เหลาสุพะ
ป.4
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
20
เด็กชายทวีพงศ์  นาคสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กชายทัฬหชนม์  อรุณโชติวณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
22
เด็กชายธนกฤต  สำราญพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กชายธนชาติ  กะวันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมเกษร
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
25
เด็กชายธนภูมิ  สุตะภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีผล
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
28
เด็กชายธีรภัทร  สุขพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนงนภัส  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
30
เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กชายนนทพัทธ์  จองมุ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
32
เด็กชายนาวิณ  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
33
เด็กชายนิรวิทธ์  ตระกูลมีเมตตา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
34
เด็กชายบริพัฒน์  นิคม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
35
เด็กชายบัญญวัต  ขันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปณิตา  เตบุญมี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงประภาพร  ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปรัญญาฤดีพ์  สินสายออ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพรนภัส  สิงห์ผา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
44
เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพิญชา  โครตรักษา
ป.6
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
50
เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงแพรวา  พิมเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
52
เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
54
เด็กชายภานุภัทร  โรจน์พวง
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
55
เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
56
เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
60
เด็กชายรชต  สอดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
61
เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวรัญญา  สุนทวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวริษา  พระสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
65
เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวารินดา  ปล้องเงิน
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
68
เด็กชายวุฒิ  กิตตา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศวิตา  โตวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายศิรสิทธิ์  บัวเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงศิราภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงศิริวรรณ  หะชะชู
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศุภกานต์  กุมภะ
ป.4
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
76
เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงสรัลรัตน์  จันทฑีโร
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
79
เด็กชายสิทธิกร  อยู่รักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
80
เด็กชายสิทธิชัย  เสวานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
81
เด็กชายสินชัย  สุรินทรา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสิริกัญญา  แอกประโคน
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสิริวิมล  มุกเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุพรรณษา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงเสาวรส  จิตรโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงหญิง  ลอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
92
เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
93
เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงอภิญญา  สีหะสุทธิ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอรดา  เขียวมรกต
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอวัศยา  พะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอัจจิมาพร  สรรพกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
98
เด็กชายอีริค ยูฮง  ลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
99
เด็กชายเอกภพ  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กหญิงกมลชนก  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
103
เด็กชายกันทรากร  ปฏิการสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
111
เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงคริษฐา  แพงพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
113
เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
117
เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
118
เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
119
เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายจิรภัทร  ผลบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแสงเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
125
เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรภูหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชนันธร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายชลัช  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงญาณิศา  เขตร์คีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงฐิติยาพร  ปาละพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณภัสสิริณ  บุญเลิศล้น
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัฐชา  โกทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
135
เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เกษม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงตะวัน  ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
140
เด็กชายเตชภัทร  สุขเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงทิพย์นภา  ทาอ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
142
เด็กชายทิวากร  ขาวไกล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธนกร  จุติ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
145
เด็กชายธนวัฒน์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธนัญญา  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธัญญวิทย์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายนนท์นริฐ  ดำรงเลิศพิริยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปทิตตา  ลายประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
162
เด็กชายปรัตถกร  คำสัตย์
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายปวรวงศ์  สุขขี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  จันทเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงพรธิดา  ยศศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
171
เด็กชายพรพิพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตรโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพรเพียว  พล
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพรรณิภา  หาญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพลอยบูรพา  พัสดุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  งามบุญปลอด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
181
เด็กชายพิสิทธิ์  เทง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพีรภัทร  กกหนุน
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฟ้าใส  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงภาวิดา  งามการ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงมัญฑิตา  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
188
เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงยุพารัตน์  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายรัฐภูมิ  ประทุมนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยืนยงเจริญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายวงศธร  พัสดุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายวริทธิ์ธร  หลอดทอง
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายวริศรา  อินทร์แพง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงวริษา  นุกูลภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทดี
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงศรวณีย์  ค้าผล
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงศศิชา  ไกรนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงศศินิภา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาญเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายสุพศิน  ชั้นเชิง
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอธิฐาน  ฤทธิบันลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอโรชา  แซ่เหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายอัฑฒกร  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
224
เด็กชายอุดม  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงเอมฤดี  เรืองกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงไอยวริญท์  งามบุญปลอด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม