ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หมูหล้า
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกลักษณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลวิช  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
4
เด็กชายกรกฤต  ท่าเรือ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณ  บุราสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกริน  ศุภกังวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญนัท  ล้อรุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิเวช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัลยกร  วนวาที
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทังตระกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
31
เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
35
เด็กชายกุลธวัช  ระวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายขวัญชัย  ภารวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเขมจิรา  คล่องขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
39
เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
40
เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
41
เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
42
เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
43
เด็กชายฆนวันต์  โกยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิดาภา  วสุวัตรศรสกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
45
เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
46
เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรเดช  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรัชยา  วรอรรถ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรัฏชวิน  เหลืองปัญญาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
55
เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนันท์กานต์  เชื้อพรมมา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
57
เด็กชายชนาธิป  ฟรานส แฟบบรี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนาภา  ตะเพียนทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนินาถ  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
61
เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
62
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรนิวรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
63
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
64
เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
68
เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
70
เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
74
เด็กชายณชพล  เดชกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณชสร  คลองคต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
76
เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
77
เด็กชายณภสุ  กาญจนนิมมาน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
79
เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัชชา  ศิลปมั่นคง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัชธนาพักตร์  ปิ่นอนุกูล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐกิตติ์  ทัพฤทธิ์พรศิริ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐชานนท์  กระทอง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐดนัย  สุโชควรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐภีม์  ไข่แก้ว
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐวิลัย  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชากร  เขาจารี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
104
เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
105
เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
107
เด็กชายเตชวัตร  เจริญสถาพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
108
เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
109
เด็กชายเทวกุล  สุนทร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
110
เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
111
เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
112
เด็กชายธกฤต  วนิชย์ถนอม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
113
เด็กชายธนจร  ท่าม่วง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
115
เด็กชายธนบดี  ระกำทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
116
เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
117
เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
118
เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
120
เด็กชายธราเทพ  เมฆจันทร์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
125
เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายธีภพ  สอดสี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
127
เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรพงษ์  ดรประทุม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
129
เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
130
เด็กชายธีรวัฒน์  ธารพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
132
เด็กชายนภนต์  ชินวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
133
เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนภัสสร  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
140
เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
142
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาหร่ายรักษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
143
เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
144
เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนิศาชล  วิสารัตน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
146
เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเบญญาภา  ผลพุฒ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
148
เด็กชายปกรณ์  ตรงต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปพิชญา  แจ่งแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปภาดา  จรัญฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
154
เด็กชายปริกร  นัทธกรณ์ธัญ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปรียากร  มหเศรษฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปวรรัตน์  หัตถแพทย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
157
เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปวีณ์กร  ธานินทร์ปฐมรัฐ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
161
เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิริยะสิทธารถ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
163
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับมี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
164
เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาริชาติ  รักษ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปุญณิศา  งามระเบียบ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
169
เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
170
เด็กหญิงไปรยา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
171
เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
172
เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
173
เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
177
เด็กชายพลภัทร  บำรุงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพลอยธีรา  จันทศิริ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
180
เด็กชายพสุธร  วนจารี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพัณณิตา  ผาชลา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพิชญาพร  ทองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพิชญาภา  แพงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพิมพ์รรรญา  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ผิวโพนม่วง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
194
เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพีรดา  จำนงค์สุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
197
เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
198
เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
199
เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายพุฒิธร  พุทพอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
201
เด็กชายเพชรถิรวัฒน์  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
202
เด็กชายเพชรบูรพา  วงศ์บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
203
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมพร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
205
เด็กชายเพิ่มพูล  พันธ์อมตะ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงฟองขวัญ  สรรพคุณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
207
เด็กชายภคดล  ภักคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงภควดี  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
209
เด็กชายภวัต  เวชานนท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
210
เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภัทรพล  เขียวผึ้ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภัทรภร  สำโรงลุน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัทราพร  แสงอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
214
เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
215
เด็กชายภาณุวัฒน์  โต้วฮวดใช้
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงภารดี  พลารักษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
218
เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายภูดิท  พรหมนาค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
220
เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
221
เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
222
เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
224
เด็กชายภูรีพรรค์  บรรจง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
225
เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
226
เด็กชายภูวดิท  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
227
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
228
เด็กชายมะห์มุด  ทัวเร่
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
229
เด็กชายมาร์คัส  แอนทูนี ชาร์บพารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมุกวดี โปเล็ต  ดูพุย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงเม็ดทราย  บุญเปรี่ยม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
232
เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
233
เด็กชายแม๊กส์  สเปนเซอร์ แนช
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรักษณีย์  ทรัพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
235
เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
236
เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงลักขิณา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
238
เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
239
เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
240
เด็กชายวชิรวิชญ์  เมืองวงค์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
241
เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
243
เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวรานุรักษ์  วงษ์จั่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
245
เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรินทร  สาสะเน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
248
เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
249
เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวารารี  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
251
เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชุมสาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
254
เด็กชายวีรภัทร  เจนทนา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวีร์สุดา  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
256
เด็กชายวูดโรว์  นอร์แมน กิจจานนท์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงศดานันท์  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  บุญนาคฉัตรทิพย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
261
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุรัสวดี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
262
เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
264
เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
265
เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
266
เด็กชายศุภธัช  เจนการ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
267
เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงเพีย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
269
เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
270
เด็กชายสมชาติ  กลิ่นสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสมบัติ  ซุม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
272
เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
273
เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
274
เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสัตตบุษย์  เอี่ยมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสาริศา  กราบทอง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสาริศา  พันธษา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
279
เด็กชายสิตาภพ  แสงศิริ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
280
เด็กชายสิทธิเดช  อังคะหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสิปปกร  อุทัยรัศมี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
282
เด็กชายสิรภพ  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
287
เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
288
เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุภัชชานันท์  วงสกด
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
291
เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
292
เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
293
เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
294
เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
295
เด็กชายอธิป  ศรีพญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอนรรฆวี  จันทประสิทธิ์สุข
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงอนัญญา  เจริญนาวี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
300
เด็กชายอภิภู  บุปผเวส
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
301
เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
302
เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอลิสสา  แมรี่ ล็อค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
305
เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอันนา  ฉัตรภูติ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
307
เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
308
เด็กชายอาจอง  แทนนิกร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอาทิตสมา  กิจจานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
310
เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
311
เด็กชายอินทัช  ตระกูลดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
312
เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอิสรีย์  โฆสิตไพศาล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
315
เด็กชายเอเชอร์  เซียง ยี วอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
317
เด็กชายเอื้ออังกรู  ภัยผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
318
เด็กหญิงไอศิมา  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  เต๋นเต้
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญเกตุ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงกุลนันท์  เอียวซู
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายจีรภัทร์  ลิ้มบุญยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
334
นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงโชติกา  ผ่องสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
337
นายฐิติกร  คำคนซื่อ
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายณภัทร  วิเศษพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวณัฐณิชา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงดนิตา  นันทพานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงดลธาดา  พินิจนอกภดา
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงดวงดาว  วิเศษการ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สิงสกุล
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
353
นายธนภัทร  จันทกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธิดารัตน์  งามล้วน
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายนภัสรพี  อภัย
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนอังกูร
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายบุณยธร  อินทไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
367
นายปรินทร์  เมฆไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงปานชีวา  สมหมาย
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายเปรมากร  อนันต์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพชร  มงคลสุข
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายพลวัฒน์  ธีราทรง
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพิจิตรา  ชัยสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายพิชญางกูร  ขอดเตชะ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพท์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงเพชรรดา  เลียวกสิกร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวภิชญาภา  สนธิโสภณ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวมธุรดา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงเมธิศา  สอดสี
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตั๋น
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
390
นายรัชชานนท์  พลอาจ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
391
นายรัฐธีร์  ทองปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
392
นายวรชิต  สิงห์ทน
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายศุภกร  สันติสุขโพธา
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขวัญมา
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายอัครัช  วรรณสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงอารยา  ทองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงอุรชา  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงกชกร  พรมนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
412
เด็กชายกนกพล  มีพืชน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกมลวรรณ  คำภา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกริษฐ์บุญ  โภคจรัสสุนทร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ผลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกฤตภาส  จงส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกฤตัชญ์  จันทิวาริน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกฤติเดช  วงษ์สุภา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤติพัฒน์  อสุนีย์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤษฎิ์  พินธุกนก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกฤษดาวรรณ  ฉวีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกลวัชร  นอยเม็ง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกวินธิดา  บุญการี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญญาภัค  นครชัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกันต์กัสกร  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกุลิสรา  สบายเย็น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงคุณณิชา่  พูนชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
449
เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงจันทกานติ์  อิชยาวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงจันท์สุภากานต์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงจิดาภา  จีนสุขแสง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
454
เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
457
เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
458
เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
459
เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงโจอัน  เลอเฟวร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงชญานันท์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชนกันต์  สีสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กชายชนะภัสร์  อภัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชนาภา  นามประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายชยานันต์  แทนบุญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงชยาภา  แก้วพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชลดา  สังคีรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชลธี  วุฒิ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชลรพี  รอดมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชาลิณี  เหลี้ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
482
เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจขำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงโชติกา  สุขาชีวะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
489
เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงญาดา  วรรณสุข
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
492
เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
493
เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงฐิติวรยา  ฐิติพัฒนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายณกฤศ  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
500
เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณฐมน  พวงผกา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณฐาภพ  โพธิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณปภัส  สาหร่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรนันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พลคิด
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฏฐ์รียา  คำมิทัน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาชลา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
512
เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
513
เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวไสว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฐพร  จิตรถวิล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณัฐภาสน์  พุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณัฐรัฐ  นามบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณีัฐกานต์  กิตติเรืองทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงดากานดา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงดาริกา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายดิรินทรธรณ์  บัวเกิด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายเตชัส  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายเตชินท์  ฉายาชวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
535
เด็กชายทวีวัฒน์  ชัยเด่น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงทอรุ้ง  จันทวิสูตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงทักษอร  สรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
539
เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
542
เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธชธร  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนกฤต  ชลธารกัมปนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธนกฤต  พรจิรกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธนณัฐ  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนภัทร  พืมพ์โพนทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธนอรรถ  นนทกนก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธมลวรรณ  เถื่อนวงษ์จ้ำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธรรวา  สิงห์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุทัยรัศมี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธันยมนย์  สุภาเส
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วโสนด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
577
เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนงนภัส  ลิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนนท์ตระการ  พลสิน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนพรัตน์  สุขโชคกุศล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนภสร  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ วิริยะลัมพะ โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนวพร  สัตยาภูมิ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนันท์นภัส  กีรติโภฌานันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
593
เด็กชายนัสเตชินท์  คำมิทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
594
เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
598
เด็กชายนิลล์ณภัทร  เธียรวรโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนีรชา  อิ่มรัตน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
602
เด็กชายบุณยกร  สุขาชีวะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงบุปผา  พนาเจริญไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงบุรัสกร  คำนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงใบบุญ  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
606
เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปนัดดา  ชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
609
เด็กชายปพนศักดิ์  ตั้งตนดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
610
เด็กชายปภังกร  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปภาวี  ถึงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปภิณทิพย์  กิจพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปรมะ  อารีสกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปรัชญวีร์  พลชาลี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
615
เด็กชายปริญญา  ปริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หาญเทศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
618
เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
620
เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
622
เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปาณรวินท์  วิทยวินิต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปาณิสรา  พลอยฉัตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
628
เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปิยาอร  ศิวิไล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปุณิกา  ยอดอานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
639
เด็กชายพงศกร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำทวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพชร  บัวตูม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพนิตสิรี  จิโรจน์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
646
เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยอภิเจริญ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายพลกฤต  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพสธร  ชื่นบาน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
เด็กชายพสิษฐ์  คติทองเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพสุสิทธิ์  วรรณชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพัชราภา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพัทธนันท์  สง่าแสง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพันธ์ประภา  โพธิเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพิชชาภา  เกษสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพิชญะ  พรหมศิริ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพิชญูตม์  สุขิโต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
669
เด็กชายพิพิชชัย  พลอยชาติตระกูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิมพ์นารา  อิทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพีรยา  พีซ ศรัทธาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
674
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภควดี  เถาวันนี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงภภรกัญ  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงภวพร  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
684
เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
685
เด็กชายภัทรดนัย  อุดมเลิศวนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภัทร์พิวุฒิ  ตั้งใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงภัทรศยา  ภัทรศยา สุนากร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
689
เด็กหญิงภาณิชา  พานิชผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
690
เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงภิรมณ์นารถ  วีระธรรม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
692
เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
693
เด็กชายภูเบศ  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
694
เด็กชายภูปกรณ์  อนัญญพร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
696
เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายภูมิเมธ  พัทธเสมา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
698
เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
699
เด็กชายภูรินทร์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
700
เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
701
เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงมนสิชา  กิจดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงเมธาพร  ปัดทุม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
705
เด็กชายยงกฤต  โภคัยจิรพัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กชายยุทธวีร์  นาคทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
707
เด็กชายรชต  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงรมิตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
709
เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
710
เด็กชายรัชกฤช  สาธุกิจชัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
711
เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงลักขณา  สารทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
718
เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กชายวชิระ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
720
เด็กชายวชีรวิชญ์  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวรกมล  งามมี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงวรินทิรา  เเก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงวริมน  วนสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวริศรา  พูลเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงวริศรา  ภูคำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
731
เด็กชายวสุธา  วารนิช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
732
เด็กชายวัชระพงษ์  คำผัน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
734
เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวินนตา  อนันต์มหพงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
737
เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
745
เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
746
เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
747
เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
749
เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงสกุลตลา  เกษสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
754
เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
755
เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
756
เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงสวรส  พงษ์พูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงสิรภัทร  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงสิระกา  กอร์ปไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงสิรินยา  กิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงสิรีธร  คงถ้อย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงนภา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
766
เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
767
เด็กชายสุทธินันท์  สงวนสิน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงสุมัจฉา  จุ้ยทองคำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
771
เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงสู่ขวัญ  ทับลา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
774
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
777
เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
779
เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
780
เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
781
เด็กชายอนาวิน  แสงหา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
782
เด็กชายอนุภัทร  เกียรติภัทรชัย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงอมรา  อยู่ป้อม
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงอมลรดา  มงคลพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
785
เด็กชายอรรถพงษ์  เรืองเศษ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
786
เด็กชายอัครกร  พลมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
787
เด็กชายอัครณคร  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
788
เด็กชายอัครพัชร์  เชาว์อารีย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงอังค์วรา  บุญเกตุ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  อุดมธนภาคย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงอัยยาดา  อยู่รอต
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 โรงเรียนสฤษดิเดชl
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
เด็กชายอัษดิน  สร้อยเงิน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงอารดา  นนทรัตน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายอาร์วิน  จาวาเฮเรี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
799
เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งสาย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
801
เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายไอยคุปป์  ฉิมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม