ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
4
เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฐา  พิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือย
คณิตประถม
6
เด็กชายกลวัชร  ผาวงษ์หา
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานติ์นภัสส์  ทาบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภูมิ  ชาติพหล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
10
เด็กชายขุนพล  โพธิ์หล้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงญาดา  เสิกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
14
เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
16
เด็กชายทรงวิทย์  ขวัญพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงทัตพิชา  แป้นสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
18
เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
19
เด็กชายธนกร  แก้วเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
20
เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธันยพร  บุนรอด
ป.6
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
คณิตประถม
22
เด็กชายนราวิชญ์  การอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
23
เด็กชายนิติภูมิ  โครตภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
24
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สารเหล่าโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
25
เด็กชายปวริศ  บุตรเวียงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพชรอร  พรมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพันทิวา  เครือไกรวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
30
เด็กชายพิสิษฐ์  ดำเลิศวงค์สกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
31
เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
32
เด็กชายภัทรพล  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
33
เด็กชายยศกร  บรรยง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
34
เด็กชายรชฏ  ศรีอารยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
35
เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
37
เด็กชายวรภพ  ช่างทองที
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
40
เด็กชายสิงหา  เหลืองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงสุนันทวดี  วงกลัด
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือย
คณิตประถม
43
เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
44
เด็กชายอลงกรณ์  ทิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
45
เด็กชายอัศรา  แดงสีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
นายเชี่ยวชาญ  แก้วเกิน
ม.3
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายพลศิษฐ์  อินทรวิชา
ม.2
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา
ม.1
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
49
เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวบรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็กทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกรชนก  ชาสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  กรองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกรวิชญ์  บู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าบ้านโนน
ป.6
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีธร
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกัญญา  กันหาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด
ป.4
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกัลญาณี  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกิติลักษณ์  ปลัดจ่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงเกษสุพัช  สงบุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
64
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงามกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงจรรยพร  ศักดาราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงจรรยาพร  ปัญญาพัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงจันทิมา  ทองธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงจิณัฐตา  ชัยปลื้ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงจิดาภา  เพียาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจิตลดา  ทินนิกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
73
เด็กชายจิราวุฒิ  ดีสาทร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
74
เด็กชายเฉลิมชัย  มูลอาจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชนม์นิภา  นามลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชัญญานุช  มีนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
79
เด็กชายชัยวัฒน์  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
80
เด็กชายชินวุฒ  ทาขุลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงญานิกา  สารคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณปภา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สร้อยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ปลื้มสุด
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
89
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
90
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สนั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
91
เด็กชายดนัย  เกื้อหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงทักษพร  ลิพลทา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
93
เด็กชายธนพร  หล้าเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
94
เด็กชายธนภัทร  ลานขามป้อม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงธันยพร  เหลาท้าว
ป.4
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงธาริชา  ชอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
100
เด็กชายธิติพงษ์  เดชครอบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
101
เด็กชายธีรภัทร์  เจียงภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
102
เด็กชายธีรยุทธ  เจ๊กมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
103
เด็กชายธีรวัฒน์  พุ่มฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
104
เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
105
เด็กชายนราธิป  แสงปลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงนันทยา  ล่ามสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนันทิยา  ชนะหมอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงนาขวัญ  เครือสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายบริบูรณ์  เดชรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงบุษราคัม  พลชัยมาตร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงประภัสรา  สีมาชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงประภัสศร  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
120
เด็กชายปิติภัทร  สาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงพชรมน  พรมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงพรรณิภา  ไกรอ่ำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงพรรษา  น้อยเอาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายพฤนท์  ถาวรยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายพันทัพ  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายพิชยุตม์  สอนโส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จิตรสว่าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงพีรพัฒน์  มาลากอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายพีรภทร  ดวงตาไท้
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงภักดี  ไชยดวงศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงภัทรธิดา  แซงโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงภัทรธิดา  หมั่นมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายภัทรพล  เจียงภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณ์ทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเมษา  อุ่นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงยุภาวดี  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงรสทร  ศรีมหาพรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงรุจิดา  กาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซ้อน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงวรรณิภา  ซามมากลม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงวิภาสินี  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงวิลัยพร  หลอดอาสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
151
เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง
ป.4
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงศศิรัญญา  บู่คำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงศศิวิมล  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
156
เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ชา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงสุดารัตน์  นะคำศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์โหน่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ
ป.4
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงอทิติยา  กันหาเรียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงอธิติยา  ศิริบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
168
เด็กชายอนุชา  แวงวัน
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายอนุชา  สิมมาคำ
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงอนุธิดา  หงษ์ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
171
เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงอรอุมา  เทิ้งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม