ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธศร
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จุฑาเวฬุ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กชายเกียรติกูล  วิลัยหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิดาภา  ตัวสระเกษ
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชนิดาภา  อัครพรเดชาพงษ์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายชนิตว์นันธ์  เฉิดละออ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กชายชนินทร  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชลิดา  ชัยพิมูล
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฐิติพร  ปะมังคะสัง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายธนกร  แก้วสีนวล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายธนกฤต  สิทธิหา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กชายธนโชติ  บุญทรนง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กชายธนภัทร  นาหนองตูม
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณบาง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กชายธนากร  โหมบางลี้
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายธีรภัทร  โฆษเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ่มสกุลชูโรจน์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนันทิยา  ภูมิรนทร์
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
30
เด็กชายปฏิภาณ  อามาตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเชียงสา
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงปรีดาพร  ชุ่มอภัย
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปัญญาพร  แหลมทอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปัฏมาภรณ์  ผันพิมาย
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพนัชศกร  หล้าคำ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพาณิภัค  ยุตัน
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กชายพิสนธ์วนาศาสตร์  เมืองผุย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
41
เด็กชายพีรพล  หงษ์คง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
42
เด็กชายพีระพงษ์  แบ่งวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สามขำนิล
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายรัฐภัทร  นวลไธสง
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายวรรณรัฐ  แอบทอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กชายวสุพล  กฤติกานารา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงศิรินันท์  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กชายสัทธาพล  มาตรา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงสุพิชญา  เศษท้าว
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กชายกณวรรธน์  วงษาจัน
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชนัญญา  ปกป้อง
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงนิชานันท์  สองปราบ
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงนิศารัตน์  บำรุงภักดี
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงพิริญญา โสภา  โสภา
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายเอกรัฐ  ศรีมาโนช
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
65
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงจริยา  วังคาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
67
เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
68
เด็กชายจารุภูมิ  อินภูวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
69
เด็กชายจิรกร  เศรษฐา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
70
เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
71
เด็กชายจิรเมธ  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงเจตชรินทรณ์  บัวมาตย์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงฉันทพิชญา  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชวัลนุช  พุฒซ้าย
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
76
เด็กชายชวิศา  โยชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
77
เด็กชายชินาธิป  แก้วอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงญาดา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงฐิดารัตน์  โยสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
81
เด็กชายณภัทร  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
83
เด็กชายณัฐวิทย์  พันโยศรี
ป.6
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงดวงพร  จำปี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
87
เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
88
เด็กชายเดชมนตรี  ธูปเทียนทอง
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธงชัย  คำยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธนพร  อินทรปัญญา
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธนภัทร  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
92
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เหล่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธนาธิธร  มุงคุณคำชาว
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กชายธวัชชัย  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธันย์ธนภู  ชาญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงนงนภัส  ป่าโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
101
เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
104
เด็กชายปฏิพันธ์  ละน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
105
เด็กชายปรเมศวร์  คำภูธร
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปรานปรียา  เศษรักษา
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปัณฑรีย์  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพลอยใส  คันธภูมิ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
114
เด็กชายพลาธิป  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกียกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงพัชรียา  ศรีหานารถ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
120
เด็กชายภัทรพล  พิรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์พูล
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กชายรัฐพงษ์  สงฆ์พัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กชายวรเมธ  ภิรมย์ไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวรรวรัช  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
128
เด็กชายวสันต์  มหามาตร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
129
เด็กชายวุฒิกร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงศรัณยา  คามะเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
132
เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงศุภรดา  ดาระภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
135
เด็กชายศุภฤกษ์  อานทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสุนิษา  ภูเลือดลม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเสาวภา  วงษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงอภิชญา  หมีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอภิเดช  พัฒนศรี
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กชายอมฤตกร  ธรรมประโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอาภรณ์  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม