ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  ปริโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายก้องเกียรติ  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายก้องภพ  บุญเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกาณต์พิชชา  บรรยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิติคุณ  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงข้าวหอม  เนื้อดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรภัทร  สร้างนานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฉัตรพร  เจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชลธิชา  จำปาบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายณัฏฐกร  นาโม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายธนะสิทธิ์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายธนาเทพ  รุกไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธรากร  ถินถาวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายนิคม  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพลนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงปาริตา  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายพงศกร  บรรยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงพิชญาพร  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงแพรวพราว  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายภัทรชัย  พันธ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นามา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายรัฐพล  บรรยงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงรัตนาวดี  เลิศอุทัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงวิราวรรณ  โพธิวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงวิลาภรณ์  สอนนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายศักดิ์มงคล  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายศุภณัฐ  สาสร้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายศุภวัฒน์  พลศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายสิทธิชัย  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายสิทธินนท์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงสุพัชรภรณ์  ประมูลจ่าใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุภาพร  นามไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงอนงค์นาถ  พรศักดิ์หาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายอนุวัฒน์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงอาจรียาพร  มณีจันทร๋
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายอินทัช  ภรณ์รวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญวรา  แสงแพง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เหล่าคนค้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกัมปนาท  เทียบแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงขวัญชนก  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิราพัชร  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเจษฎา  สิงห์สา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชลสิทธิ์  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชัชพงษ์  มอไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐชา  ไทธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเตชินท์  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเทพนรินทร์  บุราณรมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนกฤต  สถิตย์นา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนวัฒน์  หมู่วิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนากร  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายนภนัฐ  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตย์นอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนภัสสร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายนราทร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายนฤพล  ทุ่มอนันต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนัดถะนิชา  เดือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขนันไทย
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปฏิพร  เฮงจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายปฏิภาน  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปภัสสรา  คุนาคม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพัทธนันท์  ปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพานุวัตร  นาซอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงพิชานันท์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพิสิฐพงษ์  เทวะหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพีรวิขญ์  พลตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายพีระพงษ์  ปาละสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายภูวนันท์  ดีแพง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายยุทธศาสตร์  บอนไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มอไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวนัสนันท์  สร้างนานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผาจ้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงศศิประภา  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศุภกิตติ์  มลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายศุภสิทธิ์  ประนิทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสหรัถ  ทอดอาจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุชานรี  สร้างนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงอภัสรา  วงค์ตันฮวด
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงอริสา  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายอัครวินท์  อินนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงอารยา  แผ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงอารียา  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงกชกร  พันโนน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายกฤตภาส  ไปปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายกฤติพงศ์  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกฤติพงศ์  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีระแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกัญญาพรรณ  เดชโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เเก้วดวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกัณฑ์เอนก  นนทะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกิจติพงษ์  สะตะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกิตติกร  พิสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายกิตติธร  ทองเเม้น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายกิตตินันท์  มูลเทพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเกศินี  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงแก้วกิติกา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายคณาธิป  มะธิปะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจิรัชยา  หลักโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเจษฎา  มหาราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฉัตรวิไล  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนากานต์  จรุงเกียรติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายชนาธิป  ช่อหนองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนาภัทร  โคตรวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชวลิต  พืชนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงญดาพร  มาลัยโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณฐวดี  หนูเเสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัชฐวัชร  หนูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัชพล  ไปดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฏฐชัย  คำอู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปลงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐชนนท์  คูณมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐพล  นาฉลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐพัชร์  เพ็ชรตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐพัฒน์  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงทักษพร  โกพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนภัทร  ภูภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนัท  ยิ่งเจนจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนากร  เงางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธิติมา  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธิติวัฒน์  เฉลิมสิริวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธิติสุดา  รีพัฒนาวิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนภัสสร  สุกทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนลินทิพย์  กิตติเมธิยกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนัดชา  ยิ้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนันทิชา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนัยนา  เภทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนิรดา  การิกาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนิศารัตน์  ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปกฉัตร  เเสนงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปณิตา  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปวีณ์กร  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปัญญารัตน์  โจซิ้ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาบุญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปานิจตา  แก่นเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเปรมมนัชญา  เปรมศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรชิตา  เถาเกลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมพูพงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพีรพัฒน์  เทาใหม่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเพรช  โพธิ์น้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภัทรดล  เทียบอุ่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กชายภัทรพล  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาตย์สร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภูมิธนภัทร  ภูมี
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภูรินท์  เเพร่ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงมัณฑณา  ดาสม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายมาซาฮิโตะ  ซูซูกิ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายรชต  พรมสีดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงรุจรดา  ดวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรรณิดา  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวรวรรณณ์  ลู
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวริศรา  ขำทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สินโพธฺ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายศุภณัฐ  เทินเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายศุภฤกษ์  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสมิทธ์  ขันตีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสิทธิเดช  พันโนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสิริยา  ศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุคนธรัตน์  เเสนเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุนิตา  ธีรปรีชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุมณฑา  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอนุชิต  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอนุพงษ์  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอภินันท์  ธรรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายอมรินทร์  ม่วงกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอรวรรษา  นาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พานนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอินทิรา  สะราคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงเอกธนิดา  ดำดุลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กชายจักกฤษ  ปาระมัดโส
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนพงษ์  คำภูษา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนพล  คงชาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงประกายดาว  ศรีษะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายวิทวัส  มัครมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายวุฒิพงษ์  ขาวพา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศิวกร  ใจจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยรถ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุชีรา  เฉิดไธสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุญเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกรองเเก้ว  จันทร์สม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกฤตนัย  เรือนก้อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกฤติยาพร  สีเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกวิสรา  กรวยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายก้องภพ  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญโค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกัญชพร  พูลติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกัญชพร  สินเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีเเก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกาญจนสุดา   พลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตรัยรัตนยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกิตติทัต  บางปา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเกศกนก  ภูเวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงแก้วกัลญา  ลุนบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ท้องถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศีร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงขันติยากร  วงศ์ก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายคะนอง  คนทันทส์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงจตุรพิธพร  ประจงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายจตุรวิชณ์  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิดาภา  สุบิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจิรัชยา  สวัสดิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจิรัชยา  สอยโฮ้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิราภรณ์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจิราวรรณ  เเสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงฉัตรติญาพัชร์  พระสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายฉันทพล  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายชนม์ณภัทร  วัฒนดิลกวิทย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันนามอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชนิกานต์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชยาภา  ลีทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชวลีย์  อภิรักชิตบุญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชาคริต  นาพะยับ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุระปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายญาณธร  ตุ้ยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายฐิติพันธ์  ชยากรรุ่งเรื่อง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงฐิติวรฏา  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณฐกร  เเสนสุด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณภัทร  เนตร์ฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแป
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิธวัช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายณัฐนิธิ  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐพร  ม่วงขี่เหล็ก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายณัฐวิภา  ซอเลาะมาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐสินี  วัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐสุฎา  สิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงต้องกมล  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงทวีพร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงทอไหม  สุตะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงทิฆัมพร  พนัสนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายเทพพิทักษ์  โคบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนชัย  อ้อมชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนดล  เข่งพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธนพนธ์  ภู่มะณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงธนัชชา  เเสนศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธนิสร  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธัญชนิต  อูปเเก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญชยณัฐ  รองกลั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธัญณนันท์  ศรีวัฒนาปิติกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธาเซียบุหงา  ณภัทรจิรา วิโยโน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธารารัตน์  มาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธิระดา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธีรภัทร  เจือจารย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธีระเทพ  พลธิรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายนพณัฐ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายนพรุจ  วัฒนาชัยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนภสินธุ์  ดาโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนภัสชล  สมีพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนัทธมน  วันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนันท์ชนก  จ่าทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนันทิกานต์  คลังทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงนิชาภา  เบญจวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายบุณยวีร์  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปจิตราภรณ์  เพิ่มทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปณัฐฎา  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปณิดา  สว่างตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงประกายกวี  เขตวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงประภาสิริ  บัวกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปริยาภัทร  ช้างต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปัญจพล  กันยาสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปัณณพัฒน์  เติมทิพย์ทวีกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายปัณณวัฒน์  เเสงงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปารมิตา  เเสนงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายปีตินนท์  มณีทัพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพชรพร  ประดับคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพชิรารัชร์  ธีรศิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพนิดา  แก้วเสน่ห์ใน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพรณิกา  ตุ่มภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพรทิพย์  นิสัยหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพรนพัช  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพรนภา  ย่องใย
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพัชราภา  ใจอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพัชรีญา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพัณณิตา  ยุพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพิจิตตรา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิชญา  นาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กชายพิชญางกูร  หล้าคำคง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพิชญาพร  วงศ์บา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงพิมนภา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพีราวัฒน์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพุทธรัชญา  พิศุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  วิจิตโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภรันยู  ดีล้วน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงภัทรภร  เเพทย์กุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภัทรลาภา  จบมะรุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงภัทราพร  พลไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภาวัต  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภูมิธนพัฒ  พาพลงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภูริชญา  ประสิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภูริวัฒน์  มีหอม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายมหินทรา  นาจวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมิวรา  ทนนวน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงมุฑิตา  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเมธาวิน  บุญเพลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายรณกร  มาตย์เลิม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงรวัณธรณ์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงรักษณารีย์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงรัตนา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรุ่งนิชารัตน์  พลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงรุ่งศิรินธร  จินเม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงลลิดา  เค้าทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรรณิกา  ยี่จอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวรากร  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวริยา  หาญพิชิตวิทยา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวาสนา  บำรุงนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวิภวานี  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิลาสินี  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  นันแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศิรประภา  สุวิชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศิริญาภา  กาบุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศิวัช  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายศุภมงคล  วรดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสาริศา  เนตินาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสิรวิชชา  แสนคำภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสิรินทรา  กาบไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสิรินทรา  เชื่อนิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุญาดา  เพ็ชรน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสุทธิภัทร  ตั้งกุลมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุพิชญา  สุวิชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุภาวดี  สุขมหาหลวง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุริสา  สวงโท
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุรีย์ประภา  แป๊ะอุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุวพัชร  อินทะขีณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สาระมณี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอชิรญา  ชิดทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเทียง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอนันตญา  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอภิชญา  สีเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอภิภู  ศีลาโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอรพินท์  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายอังกูร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอาริตา  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอารียา  ดงการุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงเอกนรี  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายเอสรา  เถาพิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงไอดิน  โม้ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์