ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  ปริโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
2
เด็กชายก้องเกียรติ  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
3
เด็กชายก้องภพ  บุญเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกาณต์พิชชา  บรรยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
5
เด็กชายกิติคุณ  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงข้าวหอม  เนื้อดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรภัทร  สร้างนานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงฉัตรพร  เจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชลธิชา  จำปาบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
10
เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
11
เด็กชายณัฏฐกร  นาโม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
13
เด็กชายธนะสิทธิ์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
14
เด็กชายธนาเทพ  รุกไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
15
เด็กชายธรากร  ถินถาวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
16
เด็กชายนิคม  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพลนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปาริตา  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
19
เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
20
เด็กชายพงศกร  บรรยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพิชญาพร  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงแพรวพราว  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
23
เด็กชายภัทรชัย  พันธ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
24
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นามา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
25
เด็กชายรัฐพล  บรรยงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงรัตนาวดี  เลิศอุทัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงวิราวรรณ  โพธิวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวิลาภรณ์  สอนนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
29
เด็กชายศักดิ์มงคล  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
30
เด็กชายศุภณัฐ  สาสร้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
31
เด็กชายศุภวัฒน์  พลศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
33
เด็กชายสิทธิชัย  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
34
เด็กชายสิทธินนท์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสุพัชรภรณ์  ประมูลจ่าใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุภาพร  นามไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงอนงค์นาถ  พรศักดิ์หาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
38
เด็กชายอนุวัฒน์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงอาจรียาพร  มณีจันทร๋
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
40
เด็กชายอินทัช  ภรณ์รวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญวรา  แสงแพง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เหล่าคนค้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
43
เด็กชายกัมปนาท  เทียบแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงขวัญชนก  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงจิราพัชร  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
46
เด็กชายเจษฎา  สิงห์สา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
47
เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
48
เด็กชายชลสิทธิ์  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
49
เด็กชายชัชพงษ์  มอไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงณัฐชา  ไทธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
51
เด็กชายเตชินท์  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
52
เด็กชายเทพนรินทร์  บุราณรมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
53
เด็กชายธนกฤต  สถิตย์นา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
54
เด็กชายธนวัฒน์  หมู่วิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
55
เด็กชายธนากร  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
56
เด็กชายนภนัฐ  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตย์นอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงนภัสสร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
59
เด็กชายนราทร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
60
เด็กชายนฤพล  ทุ่มอนันต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงนัดถะนิชา  เดือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขนันไทย
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงปฏิพร  เฮงจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
65
เด็กชายปฏิภาน  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงปภัสสรา  คุนาคม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
69
เด็กชายพัทธนันท์  ปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
70
เด็กชายพานุวัตร  นาซอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงพิชานันท์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
72
เด็กชายพิสิฐพงษ์  เทวะหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
73
เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
74
เด็กชายพีรวิขญ์  พลตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
75
เด็กชายพีระพงษ์  ปาละสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
77
เด็กชายภูวนันท์  ดีแพง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
78
เด็กชายยุทธศาสตร์  บอนไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
80
เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มอไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงวนัสนันท์  สร้างนานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผาจ้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงศศิประภา  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
86
เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
87
เด็กชายศุภกิตติ์  มลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
88
เด็กชายศุภสิทธิ์  ประนิทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
89
เด็กชายสหรัถ  ทอดอาจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงสุชานรี  สร้างนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
92
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงอภัสรา  วงค์ตันฮวด
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงอริสา  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
95
เด็กชายอัครวินท์  อินนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงอารยา  แผ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงอารียา  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงกชกร  พันโนน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
100
เด็กชายกฤตภาส  ไปปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
101
เด็กชายกฤติพงศ์  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
102
เด็กชายกฤติพงศ์  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีระแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงกัญญาพรรณ  เดชโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เเก้วดวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
106
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
107
เด็กชายกัณฑ์เอนก  นนทะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายกิจติพงษ์  สะตะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
109
เด็กชายกิตติกร  พิสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
110
เด็กชายกิตติธร  ทองเเม้น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
111
เด็กชายกิตตินันท์  มูลเทพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเกศินี  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงแก้วกิติกา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
114
เด็กชายคณาธิป  มะธิปะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงจิรัชยา  หลักโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
116
เด็กชายเจษฎา  มหาราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฉัตรวิไล  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชนากานต์  จรุงเกียรติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
119
เด็กชายชนาธิป  ช่อหนองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชนาภัทร  โคตรวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
121
เด็กชายชวลิต  พืชนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงญดาพร  มาลัยโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณฐวดี  หนูเเสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
125
เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
126
เด็กชายณัชฐวัชร  หนูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
127
เด็กชายณัชพล  ไปดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฏฐชัย  คำอู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปลงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐชนนท์  คูณมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐพล  นาฉลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐพัชร์  เพ็ชรตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐพัฒน์  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงทักษพร  โกพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
137
เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
138
เด็กชายธนภัทร  ภูภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
139
เด็กชายธนัท  ยิ่งเจนจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กชายธนากร  เงางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
141
เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธิติมา  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
143
เด็กชายธิติวัฒน์  เฉลิมสิริวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธิติสุดา  รีพัฒนาวิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนภัสสร  สุกทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนลินทิพย์  กิตติเมธิยกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนัดชา  ยิ้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
149
เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนันทิชา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนัยนา  เภทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนิรดา  การิกาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนิศารัตน์  ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปกฉัตร  เเสนงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปณิตา  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปวีณ์กร  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปัญญารัตน์  โจซิ้ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
158
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาบุญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปานิจตา  แก่นเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเปรมมนัชญา  เปรมศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
161
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพรชิตา  เถาเกลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมพูพงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
164
เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
165
เด็กชายพีรพัฒน์  เทาใหม่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
167
เด็กชายเพรช  โพธิ์น้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
168
เด็กชายภัทรดล  เทียบอุ่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กชายภัทรพล  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาตย์สร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
171
เด็กชายภูมิธนภัทร  ภูมี
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
172
เด็กชายภูรินท์  เเพร่ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
173
เด็กหญิงมัณฑณา  ดาสม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
174
เด็กชายมาซาฮิโตะ  ซูซูกิ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
175
เด็กชายรชต  พรมสีดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
176
เด็กหญิงรุจรดา  ดวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวรรณิดา  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
178
เด็กชายวรวรรณณ์  ลู
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวริศรา  ขำทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สินโพธฺ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
181
เด็กชายศุภณัฐ  เทินเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
182
เด็กชายศุภฤกษ์  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
183
เด็กชายสมิทธ์  ขันตีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
184
เด็กชายสิทธิเดช  พันโนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสิริยา  ศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสุคนธรัตน์  เเสนเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุนิตา  ธีรปรีชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุมณฑา  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
189
เด็กชายอนุชิต  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
190
เด็กชายอนุพงษ์  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
192
เด็กชายอภินันท์  ธรรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
193
เด็กชายอมรินทร์  ม่วงกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอรวรรษา  นาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
195
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พานนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอินทิรา  สะราคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงเอกธนิดา  ดำดุลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กชายจักกฤษ  ปาระมัดโส
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายธนพงษ์  คำภูษา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธนพล  คงชาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงประกายดาว  ศรีษะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายวิทวัส  มัครมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายวุฒิพงษ์  ขาวพา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายศิวกร  ใจจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยรถ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงสุชีรา  เฉิดไธสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุญเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกรองเเก้ว  จันทร์สม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกฤตนัย  เรือนก้อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกฤติยาพร  สีเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกวิสรา  กรวยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายก้องภพ  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญโค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัญชพร  พูลติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกัญชพร  สินเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีเเก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกาญจนสุดา   พลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตรัยรัตนยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายกิตติทัต  บางปา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเกศกนก  ภูเวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงแก้วกัลญา  ลุนบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ท้องถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศีร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงขันติยากร  วงศ์ก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายคะนอง  คนทันทส์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจตุรพิธพร  ประจงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
235
เด็กชายจตุรวิชณ์  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจิดาภา  สุบิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจิรัชยา  สวัสดิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจิรัชยา  สอยโฮ้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจิราภรณ์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจิราวรรณ  เเสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงฉัตรติญาพัชร์  พระสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
242
เด็กชายฉันทพล  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายชนม์ณภัทร  วัฒนดิลกวิทย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันนามอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชนิกานต์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชยาภา  ลีทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชวลีย์  อภิรักชิตบุญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
251
เด็กชายชาคริต  นาพะยับ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุระปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายญาณธร  ตุ้ยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
255
เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
256
เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
257
เด็กชายฐิติพันธ์  ชยากรรุ่งเรื่อง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐิติวรฏา  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายณฐกร  เเสนสุด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
261
เด็กชายณภัทร  เนตร์ฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแป
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิธวัช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฐนิธิ  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐพร  ม่วงขี่เหล็ก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายณัฐวิภา  ซอเลาะมาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐสินี  วัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐสุฎา  สิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงต้องกมล  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงทวีพร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงทอไหม  สุตะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงทิฆัมพร  พนัสนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเทพพิทักษ์  โคบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธนชัย  อ้อมชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธนดล  เข่งพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธนพนธ์  ภู่มะณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธนัชชา  เเสนศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธนิสร  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธัญชนิต  อูปเเก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงธัญชยณัฐ  รองกลั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธัญณนันท์  ศรีวัฒนาปิติกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธาเซียบุหงา  ณภัทรจิรา วิโยโน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธารารัตน์  มาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธิระดา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธีรภัทร  เจือจารย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธีระเทพ  พลธิรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายนพณัฐ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนพรุจ  วัฒนาชัยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
303
เด็กชายนภสินธุ์  ดาโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนภัสชล  สมีพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนัทธมน  วันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนันท์ชนก  จ่าทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนันทิกานต์  คลังทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนิชาภา  เบญจวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายบุณยวีร์  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปจิตราภรณ์  เพิ่มทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปณัฐฎา  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปณิดา  สว่างตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงประกายกวี  เขตวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงประภาสิริ  บัวกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปริยาภัทร  ช้างต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
324
เด็กชายปัญจพล  กันยาสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปัณณพัฒน์  เติมทิพย์ทวีกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
326
เด็กชายปัณณวัฒน์  เเสงงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปารมิตา  เเสนงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
331
เด็กชายปีตินนท์  มณีทัพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพชรพร  ประดับคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพชิรารัชร์  ธีรศิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพนิดา  แก้วเสน่ห์ใน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพรณิกา  ตุ่มภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพรทิพย์  นิสัยหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรนพัช  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพรนภา  ย่องใย
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพัชราภา  ใจอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพัชรีญา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพัณณิตา  ยุพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพิจิตตรา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพิชญา  นาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กชายพิชญางกูร  หล้าคำคง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพิชญาพร  วงศ์บา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิมนภา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพีราวัฒน์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพุทธรัชญา  พิศุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  วิจิตโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
356
เด็กชายภรันยู  ดีล้วน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงภัทรภร  เเพทย์กุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงภัทรลาภา  จบมะรุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงภัทราพร  พลไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
361
เด็กชายภาวัต  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
362
เด็กชายภูมิธนพัฒ  พาพลงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงภูริชญา  ประสิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
364
เด็กชายภูริวัฒน์  มีหอม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
365
เด็กชายมหินทรา  นาจวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงมิวรา  ทนนวน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงมุฑิตา  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายเมธาวิน  บุญเพลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
370
เด็กชายรณกร  มาตย์เลิม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงรวัณธรณ์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงรักษณารีย์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงรัตนา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงรุ่งนิชารัตน์  พลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงรุ่งศิรินธร  จินเม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงลลิดา  เค้าทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงวรรณิกา  ยี่จอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายวรากร  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวริยา  หาญพิชิตวิทยา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวาสนา  บำรุงนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงวิภวานี  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวิลาสินี  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  นันแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงศิรประภา  สุวิชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
386
เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
387
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงศิริญาภา  กาบุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายศิวัช  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
391
เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายศุภมงคล  วรดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงสาริศา  เนตินาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายสิรวิชชา  แสนคำภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงสิรินทรา  กาบไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงสิรินทรา  เชื่อนิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงสุญาดา  เพ็ชรน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายสุทธิภัทร  ตั้งกุลมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงสุพิชญา  สุวิชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสุภาวดี  สุขมหาหลวง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงสุริสา  สวงโท
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสุรีย์ประภา  แป๊ะอุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสุวพัชร  อินทะขีณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
406
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สาระมณี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอชิรญา  ชิดทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเทียง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอนันตญา  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอภิชญา  สีเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายอภิภู  ศีลาโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอรพินท์  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายอังกูร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอาริตา  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอารียา  ดงการุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงเอกนรี  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเอสรา  เถาพิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงไอดิน  โม้ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม