ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย.อนาคิน  ราชาธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกตกร  จันทะดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  พืชผักหวาน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤต  เนื่องพระแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษณะ  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษณะ  ดาแหล่
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายก้องกิตตากรณ์  รัตนบุญทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  ธนชิตชัยกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกานดาวดี  กองขวัญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติพงษ์  คําสะอาด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติภูมิ  แสงเปี่ยง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติเมธี  หวานแท้
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ศรีชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคณาธิป  ผลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิดาภา  มูลกัน
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจินดาภรณ์  เผือกพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรชยันต์  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงอาริสา  กงผัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิทำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองคำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชญาดา  ภูวงษา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชนธิป  ร่วมพัฒนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชนิสรา  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชมพูนุท  อุทัยแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชยุตรา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชริดา  ไสวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชลธิชา  คำสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชลิตา  ไกยมัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชินภัทร  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชุติมันต์  คำชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐิติญาณ์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายฐิตินันท์  อินอุ่นโชติ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฐิติพร  เนตรพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณชนก  รูปต่ำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณชพล  เล่ห์กล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณพัฐกรณ์  ภูครองหิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณฤดี  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัชยากานต์  ไชยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐชา  คงโนนนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นาคตะคุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนธัญญา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายอำพล  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัสสะ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณิชานันท์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงทักษวดี  รสดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนดล  ลุนขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนบดี  มาศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนพล  สมภูงา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนพัต  ธนะคุ้มชีพ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนพัต  สมศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนภณ  น้องคะนึง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนภัทร  วรรณดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนวัฒน์  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนากร  ขามคำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนาธิป  อุบลจร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธนายุต  กิ่งไม้กลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนาวัฒน์  เสรีไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธันพิชาพร  จันทร์ฟอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงธิปอักษร  สันที
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  หล่มช่างคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กชายธีรภัทร เบเนท  วงค์คำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีรวัจน์  บรรจงพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนราธิป  ตั้งกุลบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายนิธิกร  ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเนติภูมิ  นาขาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงบุษรัสกร  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปพนธนัย  ศิริคุณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปภัสสร  ดวงกันยา
ป.6
โรงเรียนบัวเหลือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปรวีร์  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปวฤทธิ์  ชัยปัญหา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปัญจพล  สอลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปัญญาพนต์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปาณปวีณ์  สุยโพธิ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปาณิศา  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปุณพริตฐ์  มาตุกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอิทธิกร  โสภาจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพงศกร  ทะสังขา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เจริญสว่าง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพจน์ชวิทย์  จ้อยฉิม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพชรพร  มีคำ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพชรพล  ศรีสง่า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพรพิพัฒน์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพราวพิมล  โชควรกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพฤษชาติ  เนื่องภักดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพลกฤต  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพลวรรธน์  กิตติโพวานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพัชรจุฑา  ปีกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพิมาดา  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพีรพัฒน์  ภูฆัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพีระกานต์  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพุฒิพร  โกมุท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุตรมาตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภทรพรรณ  ราชมะโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัทรธิตา  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภาณุวัชร์  ด้วงแพง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายภานุวัฒน์  กงทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงภิรดา  คำขาว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภูมิกานต์  แก้วศรีหา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภูมิศา  กุมภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายภูวดล  โกมาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูวนัย  สีมา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายภูสิทธิ์  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงมลัยทิพย์  ผุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเยาวภา  เหล่ามะโฮง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายรชฎ  เฮ้าประมงค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายรชต  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายระพีพัฒน์  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายรัชพล  ใช่กระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายรัฐกิจ  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายรัฐนันท์  หินเธาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงรัตนวดี  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายรุ่งรดิศ  ไร่ขาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายละอองดาว  น้อยตำแย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายวชิรพล  ยกบัตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายวชิรวัชร  ใจกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวนัชพร  ชุมแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวรภัทร  หงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวรัญญา  จูยอด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กิตติศุภรพงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวิชานนท์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวิญญ์ธนะ  ขันทะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายวีระศักดิ์  ดาบุตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายศักรนันท์  แก่นพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศิรชัช  ราชบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศิริวิมล  คุณสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายศุกุลวัฒน์  สุนทรพินิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศุภพิชญา  จิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศุภรัตชยา  คำมะนาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศุภสิน  เลิศดิเรกรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายสิทธิพล  ชาปัด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสิริกร  เค้าเเคน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปะลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสิริบุญญากร  มาลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายสืบสาน  กันทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสุพัฒชญา  พันทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุภาวีร์  การฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายเสกสรร  พงษ์สีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายอดิศักดิ์  โยเหลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายอติวิชญ์  วงษ์แสงตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอริสา  สีหวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอัสนี  พิทักษ์วงศ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอารยา  บุดดาคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอิสริยา  ค่าเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกชนันท์  พุฒศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงกชพรรณ  พลสิม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกนกกาญจน์  พื้นผักหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงกนกพร  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกนกพร  เนตรสุริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไทยดี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะเพโส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกมลชนก  จันทราเทพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียบเฮียง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกรพัฒน์  คำนู
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายกรินทร์  บัวดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกฤตยา  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกฤติยาณี  ชลธี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายกฤษณะ  อนุตรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกฤษดดล  ไชยบัง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกวินทรา  อมระพลัง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกวินธิดา  ชาแท่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกวิสรา  วรนาศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กชายก้องภพ   สิงห์สำราญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกัญจ์กวี  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกัญจ์ติพัฒน์  สวัสดิ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิงพิน
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โนนเค้า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาป้อม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิณเสวก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกัณฐ์ณาพร  สีน้อยขาว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกันตภณ  อัคฮาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายกันต์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกัลญารัตร  ัราชธานี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกัลยภัส  มีดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงศ์ตาขี่
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกิตติญา  วงศ์สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์  มีระหงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายกิตติพัฒน์  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงกีรตยา  ผือโย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายกีรติ  ดีโยธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเกตุแก้วศิริมา  วงษ์คงคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวรินทร์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงเกวรินทร์  ไร่ขาม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงเกวรีย์  พละสุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงเกวลิน  รัตน์รองใต้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงแก่นเพชร  กงเดิน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอัษฎาวุธ  พร้อมจิตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตุสุด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทะดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโพนเพ็ก
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเขมินทรา  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายคชินทร์ชัย  โสภาที
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายคฑากร  รุกคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายคณาธิป  แซ่ซื้อ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายคณิศร  จำเนียรกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายคเณศร  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายคมเพชร  มีภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงคีตภัทร  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงจรัสรวี  ขุ่มด้วง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายจักรพรรดิ์  ขันขวา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายจักรภพ  สวามิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายจักรินทร์  สมีพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยนิคม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงจิดาภา  มะหิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายจิรพัฒน์  พรหมรับ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายจิรภัทร  โคตรบุดดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายจิรเมธ  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงจิรวดี  โยเหลา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายจิรวัฒน์  ป้องนนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอัสมาพร  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงจิรานันท์  ลำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงจุฬามณี  ชุมปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจุฬาสินี  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเจตริน  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงชญาณี  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงชญาธร  คชพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สิงห์มี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงชนกนาถ  เกลียวกลาง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงชนนันท์  สิริวารินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายชนภัทร์  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายชนวีร์  ยุพิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชนิตา  อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายชนุตร์  นามบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชมพู่  ชลชี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายชยกฤษ  อุณชาติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายชยธร  อูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายชยวัศ  ลือกำลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายชยางกูร  คำไอ่
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจํ้า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงชลธิชา  ลวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจ้ำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายชวกร  วงคุย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอานุภาพ  ป่าเจือ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กชายชวลิต  ศรีแสนยง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายชัชรินทร์  ไสวารี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชัญญานุช  บุดดีคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชัญญานุช  พารา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชาญชล  รัทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายชินภัทร  แสงโคตร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายชิโรดล  พิชนะชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายโชคชัย  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายโชติณพณฐ์  เคนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายญาณาธร  ธนชิตชัยกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงญารินดา  ปัตตะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายฐนยศปกร  โพธิไชยแสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงฐปนีย์  อาดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงฐิตญาณินท์  ศุภฤกษ์ชัยศร
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงฐิติภัทรา  คูหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายฐิติวัช  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาดง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายฑีฆายุ  เกษร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายฑีฑายุ  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณฐกร  มั่นจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณฐกร  สีพลไกร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณภัสนนท์  รือหาร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุปะมะตัง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณัชชา  อาร์กาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณัชนพ  ขุนทองเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณัชพล  โขจุลธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงอาริยา  มาซูด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขวาลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณัฏฐชา  แย้มกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมบัติคำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บุตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐ  ยอดศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงณัฐชนก  ผิวฝาก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณัฐชนน  หาวอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณัฐชา  สุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณัฐฐิวุฒิ  สิงห์โคตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาะดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายณัฐดนัย  ปัตตะเน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายณัฐถานิด  แสนพันนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทรโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิทัศน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดาจันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจุ้ยซ้าย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโคตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฐริกา  หาวอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริโชคชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายณัฐวัชต์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายณัฐอมร  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงด.ญ.ฐิติยา  ทาละลัย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายดาเนียล  แอ็คสดาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงดารินทร์  สาเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงดารฺินทร์  มุ่งเรืองกลาง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงดุษฏี  โนนพะยอม
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายเดชดนัย  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอาริสา  ทรงเล็กสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายติณณภพ  ชาทองยศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายติณพัฒน์  พันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายถิรภาวิต  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงทวินันญา  แทนลึง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายทักษ์ดนัย  กิ่งกัลยา
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงทิตชญา  ผิวแดง
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปุริโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงทิพามณี  เตโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายทิวัตถ์  ทรงวัฒน์ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธนกร  กางการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนกร  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธนกฤษ  เสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธนชาติ  ทิพประมวล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธนโชติ  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายธนพงศ์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายธนพจน์  มหันต์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายธนพจน์  สินทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงธนพร  จันทะนันท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงธนพรรณ  สว่างปัญญา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายธนพล  หมุนไหม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงธนภรณ์  หล่มช่างคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เอี๊ยว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงธนัชชา  กระพี้สัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธนัญชนก  ซ้ายขวา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงธนัญญา  คมนาคม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงธนัญญา  หันน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธนัทเทพ  ยุทธชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธนันณัฐ  เถาหมอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายธนากร  จำปาดวง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายธนาธิป  จันทร์ฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธนารักษ์  ขวาทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายธเนศพล  เจริญสว่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธมนธ์รัตน์  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียวแป้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธราเทพ  อ่อนมี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธวัชชัย  สมีดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงธัญชนก  กันพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงธัญชนก  แคนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธัญเทพ  มโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงธัญพิชชา  ลาดมะโรง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธันย์ชนก  ยาตรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงธารรินดา  ไชยศิวามงคล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธาราธีร์  มาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงธิญาดา  ปราณีศร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วชะเนตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายธิตินันท์  นิลสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธิเบต  โสมา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธีรดนย์  หงษ์บุญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธีรดา  มาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธีรพล  สัมปทานนท์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธีรรัฐ  บดไธสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธีรวัฒน์  กาบบัวไข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายธีระพงษ์  พั่วศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงนงนภัส  ดีกลาง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายนนท์ปวิธ  บุตรทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายนพเกล้า  ครุธบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงนพินประภา  บาลี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงนภัสนันท์  หมั่นเพียร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ป่าเกลือ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายนราวิชญ์  ทาซ้าย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายนราวิชญ์  พิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงนริศรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงนฤมล  รัตนเมธาวี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายนวกร  พรมมาลา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนันท์ฐิชา  พลชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้ามาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงนาตาลี  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงน่านฟ้า  ลีชานนท์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนำสุข  แก้วสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนิชนันท์  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนิชานัญ  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนิชาภา  พรหมชื่น
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนิธิพร  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงเนตรณภิส  เป้าพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงบัณฑิตา  เบ้ารัตน์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอิทธิกร  วงษ์แสงตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงบุณยาพร  นิดคำหาร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายบูรพา  บูรณะบัญญัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงเบญญาภา  ดงพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ไชย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายปกรณ์  ศรีลุนช่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายปณกานณ์  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปณิตา  เเก้วดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปณิธิตา  สีตาเนน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปภาดา  ภูผา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปรเมธ  เหมี่ยงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปรยา  บุญญรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายปรัชญา  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปราชญ์ธิดา  สอนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปริพัฌน์  สุวรรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปรีดีญาติ์พร  เพ็ญสุข
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปวริศา  พาแสง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปวันรัตน์  วันวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปัญญาพร  สืบสำราญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายปัณฑ์  พลศรี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปิติชัย  คงพา
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปิติพงศ์  ศิริสม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายปิยพัทย์  คงพา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปิย์วรา  สุกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฤทธิ์หาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปิยะราช  ศรเสนา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายปิยะวัฒน์  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เนตรวิจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพงศกร  ตู้บุดดา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพงศกร  เพียกเพีย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โยธการี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพชร  หล้าป้อง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายพชรดนย์  ธงศิลา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพชรพร  มาซา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายพชรพล  ภูหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพชรมน  เขียวกลม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพนิดา  ทามี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพนิตพิชา  พิลาพอน
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพรจิรา  กันยาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพรธีรา  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพรพร  สีหานู
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพรลภัส  เรืองชัยจตุพร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงพราวรวี  สระพรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงพลอยสุวรรณ์  หงษ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพศวีร์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพสิษฐ์  ไปบน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผิวแดง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพิชญา  กุศลวัตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพิชญางกูร  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เค้าแคน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพิณสวรรค์  พิลาดเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขแสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  เสโส
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพิมพ์เพียงเพ็ญ  ภูสอดเงิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยพิมพ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลั่งสำราญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพิรดาร์  เขตคาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพิสิษฐ์  วิริโยฬาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายพีรชา  หราบสีดา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองก่ำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริเฮือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายเอกกวิน  บาลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารก้าวหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กชายพีระพัฒน์  พาชาลี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียลุ้ย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพียกเพีย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงเพ็ญหทัย  พรมหลง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฉุยเนียม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายภควัตร  แดงนา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายภัทรพล  สีดามล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงภัทรภร  พรมโคตร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภัทรภูมิ  ปัญจนะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์มังกร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงภัทรวดี  อักษร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงภัทราพร  อัครวงศ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงภัทราพัฒน์  ถึงงามคุณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดอนเส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงภัสราวดี  หอมดวง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภาคิน  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภาณุพงศ์  ทารถ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงภิญญาพัชณ์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภิษัช  โมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายภีรนันต์  จันทร์ลุทิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภูมรินทร์  แซ่ดั่น
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภูมิธาดา  จิระอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายภูมินทร์  ปิ่นทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภูมิวรินทร์  ลี้
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายภูรวิชญ์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงเอมวิกา  สีหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายภูริพัฒน์  ชาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูริภัทร  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภูริภัทร  เหล่าคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภูวนัย  วงษ์ลาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายภูวรินทร์  เหมรังษี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายภูสิษฐ์  เทต้อม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงมนฑกานต์  วงษ์สุดตา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงมัณฑิรา  ปะนิทาณะโต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงมัลลิกา  เถาเบา
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงมิเชล พัชรสิริ  คะสีทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงมิเชลเล่  ซังแกร์ล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงมินตรา  ภูลายดอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงมีนา  สุขสงคราม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายมุนินทร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงเมณิสา  จำปาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธฺ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายยศกร  ประทุมศิลา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายยศวิช  ตั้งใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายยสินทร  บัวละไว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงรติกานต์  นัยจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายรพีพร  พาลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงรมย์รวี  บุตรดีวงษ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงรวิสา  กาวิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงระพีพันธ์  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายรัชชานนท์  เขียนคำสี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงรัชฎาพร  ทะวงใจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  รัตนวงศ์บุญมี
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายเอื้ออังกูร  อินทะมาตย์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายรัชพล  ชมพูน้อย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายรัฐภาค  วิชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายรัฐภูมิ  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงรัตติยา  ปานกลาง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงรัตนากร  หนักแน่น
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายราเชน  เชื้อสีดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงรุ้งเพรชร  เรืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงลภัสรดา  เทียนทับศร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงลลิต  หยาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงลักษณารีย์  ขุ่มด้วง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวนัสนันท์  บุยกวาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงวนิศรา  ไชยพาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวรณัน  ถิระธรรมกิจ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายวรเทพ  หงษ์สุด
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงวรนุช  นาที
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวรบดินทร์  ลาดมะโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายวรปปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวรพรต  อินทิชัย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวรรชนก  สุเสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีหัวแฮ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวรรณภา  ถิ่นโสภา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวรวดี  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงวรัญญา  ตรีศูนย์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวรัญฐิญา  ทองขันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวรันธร  นามเข็ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวรางคณา  ผิวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงโอเซอัน ใบข้าว ลอรองซ์  โรเซ็นส์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงวรางค์ศิริ  สุพรมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวรินยุพา  สุนทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายวริศ  เลิศมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวริศรา  วิชาคำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายวริษฐ์  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวรุณพร  นุชิต
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวไลลักษณ์  รัตนเมธาวี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายวัชรพล  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายวัธนพล  ดีนิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์แปลง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงวิชิตา  ชาจุหวัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายวินเลียม  บาวเวอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายวิปัศย์ศรณ์  ชาตยานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงวิมลสิริ  นาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงวิยะดา  เชยชะนันท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายวิรภัทร  โชควิริยะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงวิลาสิณี  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายวิศวะ  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายวีรชิต  จักรศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายวีรพงษ์  เตมะยัง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายวีรพัฒน์  แฉล้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายวีรภาพ  ปาณะศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายศรัณย์ปกรณ์  ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายศรัณยพงศ์  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยมศรี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายศราวิช  มุระดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงศศิกานต์  จ่าบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงไอญากาจน์  ยุระศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กหญิงศศินันท์  บุญญรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงศศิปภา  สุดแท้
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงศศิประภา  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงศศิประภา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงศศิร์กร  ทาร่อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายศักรนันทน์  มาสุพลพงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศิรประภา  แนวกันยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศิรประภา  พรประไพ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงศิริจรรย์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงศิรินภาพร  ภูหิน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงศิริวิภา  ภู่นอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศิลปกร  คิดการ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายศิวกร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายศิวกร  แสนนาม
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศิวพร  สริมา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงศุจีนันท์  วรแสน
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายศุภกร  แก้วปีลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายศุภกร  แก้วสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายศุภกิตต์  คำสา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศุภสิทธิ์  มิตรอุดม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงไอยริษา  สริมา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายสถาพร  แก้วอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสโรชา  ศรีดารา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสหรัถ  แสงลุน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายสันติภาพ  โพธิ์พัฒน์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายสิทธิกร  แสนคำพา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายสิรภพ  เทียมสยาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐพงศ์วิมุติ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสิราวรรณ  เมืองช้าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงสิริอาภา  ศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายสืบพงศ์  อนุชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงเวียง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสุกษมา  ไร่ขาม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุจิตรา  นนธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสุชาดา  คงสอนศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสุชานันท์  นิ่มมงคล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใศ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสุธิดา  ขำผา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสุนันทา  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายสุนิธิ  กันยาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุพรรษา  เวชสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสุพัชชานันท์  สันเพราะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายสุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าพรหมศิริกุล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสุพิชญา  ชรินทร์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุพิชญา  สีตลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายสุภัควี  มูลตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุภัทร์ทรา  รัฐอาจ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุภัทรศร  สวนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสุภัทรา  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงไอลดา  อรัญ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารปิติมหาการุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศุภา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงเสารลักษณ์  พืชผักหวาน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงแสนเสน่ห์  ดำรงชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงหนึ่งกัญลยา  สละ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงหยกลายไทย  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายอโณทัย  ภูมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายอธิภัทร  ค้อนดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายอนพัทย์  มูลบุญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอนัญญา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอนันธิตา  หล้าแก่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายอนุพนธ์  ชาดง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายอนุภัทร  ชาดง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอภิญญา  อามาตยบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายอมรเทพ  พระนา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอรชัญญา  สะดู่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคาม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงอรวรา  จินารักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอรวรา  หมื่นสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอริษา  ทองท่อ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอริสา  ขุนรายา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอัครชัย  มธุวร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอัจฉราพร  แฝงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอัญชเกศจ์  ตรีธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทิพย์อาจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายอัตธชัย  พรมนิล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์