ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สีดาน้อย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์ดี
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชมน  อินสา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกตัญญุตา  โชติพินิจ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพร  คับพวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียโคตร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกมลทัศน์  รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรกนก  ยี่ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรภัทร์  พรถาวรพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวิชญ์  เมืองเเก้ว
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวิชษ์  รุ่งกิจธนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตพล  ชุนบุญมา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตภาส  ขันอาษา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤติเดช  อ่อนกาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติธีรา  โล่ห์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤติภัทร  พิรุณสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤษฎา  พลวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษฎา  วิชัยคำมาตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤษฎ์  บุญโคกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษณพงศ์  พนัสนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกวินทร์วิชญ์  สัชฌุกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกวิสรา  พันเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกัญจน์  มณีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ดียา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทโท
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศิลป์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาภัค  เอกถิรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันตภณ  สุขดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกันติชา  หลาบหนองแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกาญจนพร  พันธุมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกานต์กวินท์  ย่านกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุษบา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกิ่งโพธิ์เงิน  นามพรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ไชยะอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตติเดช  โพธิ์ตาดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกิตติ์นภัส  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติพศ  ตรงต่อการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติศักดิ์  อังศุเกษตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิติทัศ  สุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกุลจิรา  จูมศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเกตน์ปภา  สุวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเกียรตินันท์  กุยสิงห์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเกียรติพงศ์  โคตรโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเกียรติพงศ์  นันทสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเกียรติภูมิ  บุริสตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายไกรวิชญ์  เสมเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีโพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงขนบพร  นวลดอกรัก
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วานรอย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีมูลมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงขวัญมนัสวรรณ  ศรีบุญไทย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงขวีวรรณ  วงศ์จะมาศ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงข้าวทิพย์  ทบถ้วน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเขมทัต  วัฒยุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายคณพศ  วีระนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงครองขวัญ  สมดีวีรเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายคุณธรรม  เทือกเถาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายคุณากร  แซงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงแคทลียา ซารา  เพียร์ซ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจณิสตา  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจักรภัทร  มณีโคตม์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจักรภัทร  มีใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจักรภัทร  สีหาบัว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจันทธิรา  หลุ่มไส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิตตานันท์  วรบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจิตรเทพย์  ศิริคะเณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจิรกิตต์  หนักคำผง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิรทีปต์  สกุลเผือก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิรภัทร  ช่วยวงศ์ญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายจิรภัทร  ศิริสำราญ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุขศาลา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วสีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจิรัชญา  มหามูลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายจิรายุ  ริคเตอร์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจีรัฐติกุล  พัฒน์ดำรงจิตร
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชญานิศ  มุกพิมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชณารัศมิ์  หลวงพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนัญญารัตน์  ธงภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชนาธิพัฒน์  อุ่นมหาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชนิกเนต์  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชนิดาภา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชนิดาภา  สุนทรสนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชยพล  เนียมกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชยพล  ราชภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชยพล  อุดมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชยลิตา  ศรีจูม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชยางกูร  รำพึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชวิศา  สุภาพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชัชนันท์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริขัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชัยภูมิ  จันทรสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ้ายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายชิติสรรค์  ชะอินทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชินาธิป  พันธ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชิษณุพงษ์  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชิษนุพงศ์  ปิยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชุดาภัทร์  ชินกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่านมณเฑียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชุติมา  โฮมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายโชควิวัฒน์  ทัศนนพนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงโชสิกานต์  ศิริโรจน์กิจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงซีย่า  ถัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงฌานิฐพัณ  ธนัณท์ตระการกูล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงญาณธิชา  บัวทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายญาณวุฒิ  พระคุณ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงญานิกา  ปิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐิติพร  โคตรศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณฐกร  ด่านซ้าย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณฐกร  ทิพโยภาส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณฐกร  วัฒนกิติกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณฐนนท์  วรหาญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณฐพัฒน์  อุตตมัชวานิช
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณธิดา  มุลตะกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณปกป้อง  นะวะมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณปกรณ์  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณปภา  อริยานันทพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณภัทร  ต้นติธีระธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณภัทร  สุพร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณภัทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายณภัทรพงศ์  พงษ์สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณมน  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณลิตญดา  มาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัชชา  พาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัชริญา  เปรมบัญชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฏฐ์โชษิตา  ศิวารามาคริชนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณัฐ  สาลีวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐกมล  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายธนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐชนก  สิงภา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐณกร  ค่าเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมมิตรรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐดนย์  อินกกผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัฐนนท์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิรัชต์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐนิชา  ซุยทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐพงษ์  จะแรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายณัฐพงษ์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐพล  ใสจูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐพัชร  สมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐภัชศร  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณัฐวรรธน์  ควรเคียงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐวัฒน์  วีรธนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฐวิโรจน์  พวกเมืองพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสีนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐสิทธิ  ซุยมาเมือง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐิรา  นามปาน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณิชนันทร์  สละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิรุกษ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณิชมน  หัตถะปนิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรีคันธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณิชาภา  อิ่มทั่ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายดนัยณัฐ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงดลชนก  เพียงงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายดิสธร  โพธิ์มั่น
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายแดเนียล  โอมาฮอนี่
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายต้นน้ำ  จันแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายตรัยคุณ  ลาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงตวิศรา  กันพุดชา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายติณณพัฒน์  เสนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงติณณา  ขานทะราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายทยากร  พัดสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงทักษพร  พลเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงทัฬห์พิชชา  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงทินารมภ์  ปะระคะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์ดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธงทัพ  ท้าวสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนกร  ศรีชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนดล  ตะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนเดช  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนบดี  เติมไกรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนพนธ์  ทองวงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนพนธ์  ศรศักดา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนพัฒน์  แก่นเชียงสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนพัฒน์  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนภณ  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนภัทร  ศุวีระกุล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนภูมิ  โหมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนวัต  สีตะสุต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนวินท์  รุ่งสาย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนสร  สุจริตประกอบค้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนัช  เสนานิมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนัทเทพ  พินนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนันณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนากร  ป้องซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนากร  พุทธโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนากร  มูลคำกาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนาพัชร์  นามบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธมลวรรณ  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงธมลวรรณ  สินธุเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธรณ์ณพล  ธนธัญญ์กนก
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธรรมธิดา  วัฑฒกานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธราเทพ  ยาสิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธฤต  พร้อมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธัชธรรม  ศรีหะมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธัญชนก  ภูสดสูง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตริอริยสัจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภูผิวโคก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาบุตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธัญยวิชย์  ศรีคัฐมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สร้อยอั้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธันยชนก  ราชมุณีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธารกมล  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธาวิน  หมวดทอง
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธาวิน  หอมอ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธิตยา  สมณะ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธิติลดา  ศิริสุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธีทัต  อนันต์สุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธีมาพร  สุวรรณปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธีร์นโชติ  ช่วยหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธีรปรัชญ์  สัจจพงษ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธีรภัทร  โตกลาง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรศักดิ์  เหล็กกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีระธรรม์  หอประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนทีธร  น้อยเมล์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนนฑาวัฒน์  ฝ่ายหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายนนพัทธ์  นิลบรรพต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนพกวี  สมานวโรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนพเก้า  ปรินทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนปรารมย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนรภัทร  นิติพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนรเสฎฐ์  สุวรรณปักษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนราพร  ญาติพรหม
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายนราวิชญ์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนราวิชญ์  ผางจันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนลพรรณ์  ทองแท่งไทย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนลิน  ธรรมวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนลินี  ดีชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายนวคุณ  ภูมาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายนวพล  โล่วณิชเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนัจกร  อินกกผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนันทกานต์  อุทัยกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนันทภา  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณสันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายนาบุญ  รักษาเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีมูลผา
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนิรมล  ศรศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเนตรนัดดา  ทองโสภิต
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายเนติพงศ์  บุษบรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายบนมงคล  จันท่าจีน
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  กุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง EP 6/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงบัณฑิตา  หมอยา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยรัตนศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงบุญยาพร  โชติกวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายบุณยกร  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงบุศรินทร์  กองพีระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงเบญชภา  แก้วบุญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงเบญญา  อรุณไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเบญญาดา  ทัพโยธา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายปฎิพล  มีพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายปฏิญญา  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายปฏิพล  ถามุลตรี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปณิดา  ชัยเชาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปณิตา  ปภาภัทรเศรษฐา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปทิตตา  อาภรณ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปธานิน  จำปาทิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปนัดดา  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปภัสสร  คำสีโห
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดรละคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงมีคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปภาวรินท์  หยาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปรเมศวร์  อันภักดี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปรวิชญ์  สฤษชสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปรัตถกร  พิมพสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายปราชญกฤษณ์  คลังเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง EP 6/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปราญชล  สันติวรากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายปราบ  จีนทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปริพัฒน์  ม่วงมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปริม  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปริยากร  ตะโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปรียาภัทร์  อนันตรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปวรินทร์  พวกพระลับ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปวริศา  ดอนชารี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปวริศา  ทิพโพธิ์เมือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปวริศา  สุขภูวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปัญญพัฒน์  นิวาสวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปัญญารัตน์  เรียงสีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปัญฑิตา  ทัพพิลา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรดีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายปัณณวัฒน์  คำยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายปัณณวิชญ์  ฤทธิตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  วีระพลศิลป์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปานปวีณ์  ตรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปารัช  จรูญเวชธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปาริชาติ  เลพล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปาวณีย์  กิจใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปิญณัฐ  บงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปิญาวดี  คงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปิยณัฐ  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปิโยรส  ปิยะนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง EP 5/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยพร
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายปุญญพัฒน์  นิวาสวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปุญญพัฒน์  วิจิตรเอกฉันท์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปุญญพัฒน์  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปุณณวิช  สว่างวงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปุณณาธิษณ์  ยิงหาญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปุณห์ญาวดี  วรพิมลพงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายปุลวัชร  หัดขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายเปรม  เทพศิริอำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงไปรยา  เริ่มรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพชร  พชรศิริชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพรกนก  สมมุติรัมย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพรญาณี  มหาชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพรธิรา  วงษืลาษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพรนภา  บูชาจันทรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์สยาม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬัส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพรรณปพร  พหลทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพรรณพัชร  วิเศษรินทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพรรณวัชร  ฤกษะสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพรรัมภา  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพระพาย  พัวพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพฤกษ์  ธรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง EP 5/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพศิน  จันทน์แดง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพสธร  วงคำซาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพสธร  ศุภมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพัชรพร  มหาวัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพัชรพล  อรรถมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพัชรินทร์  ขุมนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพัชรินธร  ศรีวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธีรเกียรติศิริ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายพาคินทร์  เมยเค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพาทิศ  บุตรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพิชชภา  แสนจันทร์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิชญดา  เจิมมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายพิชญตม์  เถาว์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  แก้วกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เทพรังสฤษฎิ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายพิชญะ  เรืองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพิชญากร  เหลาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงพิชญาดา  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีคันธา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิชญาภา  อินบุญญา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพิชาญะ  โยมสีดำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพิตตินันท์  ดำรงสุขนิรัดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง EP 1/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายพิตรพิชัย  ทองเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิมพ์พจี  บุษบา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วงศ์ศรีธาตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านซ้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพิมพิศุทธ์  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพิมรภัทร  แฮนเซ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพิยดา  นามจูม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพิรยกร  ป้องเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพีชร  ชินจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพีรยา  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายพุเตย  แสงรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพูลทรัพย์  ดาทุมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงเพชรชมพู  ช้อยชด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงเพชรพลอย โลซิน  ภัณฑะประทีป
ป.4
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงเพชราภรณ์  นามมูลน้อย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงประเสริฐผล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงเพียงพอ  เเสงนาค
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงแพรวณดา  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงภคพร  เกิดบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภคพล  ติลาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายภวิศ  ปริวัฒนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงภัณฑิรา  เวทศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP 1/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายภัทรกร  ศุภฤกษณ์นำชัย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายภัทรจาริน  จรทะผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอนบรรเทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์จรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายภัทรพล  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายภัทรพล  เวียงพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภัทรพล  ศรีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภากร  ศรีรัตนประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภาคภูมิ  จูมเกษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภาคิน  คำแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภาคิน  นาคทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภาคิน  วิชิตวรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภาดา  จักรเมธากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภิรมย์ภักดี  อภิรมยานน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภูเบศวร์  กอบเกื้อรวยชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายภูปกรณ์  นนพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายภูฟ้า  ยะมุลณี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายภูฟ้า  ศิรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายภูภูมิ  พุ่มไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายภูมิใจ  เพียยุระ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชารีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงภูริชญา  วจีสุจริต
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายภูริทัต  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายภูริปัญญ์  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายภูวกร  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภูวสิษฎ์  นูเร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายภูวิศ  คำแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP 2/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงมณิสรา  บุญสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงมนพร  บ่อคุ้ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายมหรรณพ  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายมหัทธโน  เลิศเสถียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงมาลินี  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงเมริสา  กลมเกลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงยลดา  ฆามานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายยศวริศ  สีวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงยายย่า  เกิดนาค
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงเยาวดี  พงษ์สะคำ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรชยา  ฉายวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรชานนท์  เอี่ยมศรีอุไร
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรเณศ  วภักดิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงรติมา  อินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรติรัน์  ศรีอุบล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายรักภูมิ  ท้าวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายรัชชานนท์  เกี้ยมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายรัชชานนท์  จารุจันทร์
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายรัชชานนท์  โยทคบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายรัฐนนท์  กลิ่นเกลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายรัฐพล  เลียงชัยศิริ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายรัฐภูมิ  ศิริภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายรัฐศาสตร์  ชวลิตฑีฆเธียร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงรัตติกาล  วิสูงเร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงรัตนนารี  ซ้ายขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงรัตนพร  ธนจาตุรนต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง EP 2/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงรินทร์ปภัส  สัมฤทธิ์ยากรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงรินรดา  ต้นโลห์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงวงศ์วรัญรัศมิ์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายวชิรหัตถ์  จันทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายวชิรหัตถ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายวทัญญู  ปุระเสทะยัง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวนิดา  ผาจันทา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวยัสย์  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายวรกฤต  นามแดง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวรณัน  สิงห์ตุ้ย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายวรพล  เพียทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวรรณวิสา  ต้นกันยา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายวรวุฒิ  บุญจันเชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวรัชนันท์  บดินทร์ชัยสิริ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายวรัญญู  พานพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงวรัมพร  สมรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายวริทธิ์ธร  ชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายวรินทร  วงศ์วรินทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงวริศรา  ทันจันทึก
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวริศรา  ริมปิรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวริศรา  สอนสิทธิ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงวริศรา  สิทธิจิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงวสุภารัตน์  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายวัชรพงศ์  จันทโกสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายวัชรพงศ์  วิโนทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง EP 3/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวัชราภรณ์  โหว่สงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวันทกานต์  พุทธคุณรักษา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวิชญาพร  สอนภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายวิชยรัตน์  เลาหรุ่งชัยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายวิชยุตม์  บุระคำ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายวิทวัส  โถทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวิภาวี  ชูเชิด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงวิภาวีร์  สวศรัณยู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงวีรดา  เบ้าสาทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศตกมล  ปิยพิทยานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายศตพิชญากันต์  ดอนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายศรัณย์ชัย  ดูนนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายศวัสกร  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงศศิปภาดา  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายศิระ  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ไทเมืองพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แจ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงศิริวรรณ  เเสงคำ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายศิวัช  อินพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายศุกลณภักษ์  วงศ์จะมาศ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายศุภกฤต  แก้วจันดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงศุภชัญญา  วงษ์อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายศุภชัย  ชาวระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงศุภนิชา  วัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP 3/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณการ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลารัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายศุภสินธุ์  แก้วอมร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุพัด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงศุภิสรา  โชติสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายสรกฤช  จอมคำศรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงสรณ์สิริ  พรเมือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงสรณ์สิริ  เพ็ชอ้อม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายสรยุทธ  อินนันชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายสรวิศ  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงสรัสวลี  ใจอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงสริตา  โพธิกมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายสฤษดิ์  เฉยโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายสันฐิติ  สมนาแซง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสายสุดา  สายสุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายสิงศิษย์  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสิรยากร  เฉลยจิต
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายสิระ  พุทธารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงสิริณิชา  ผลวัฒนา สุวรรณโค
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงสิรินดา  พิมพลชาย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสิริยลดา  กิตติลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายสิริวัชฌ์  รุจิรดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสุธาศิณี  คฤหัสถ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสุธิดา  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบี้ยวโกฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP 4/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงสุพิชนาถ  กันพิพิธ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงสุภางพัช  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสุภารัตน์  ขุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงสุมิตา  สุวรรณเมฆ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงสุรดา  นันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงสุรภา  เงินทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายสุรวัศ  นะวะมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายสุวิจักขณ์  เขียวเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงสุวิชญา  ธรรมนิยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุวิชญา  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเสาวภา  กนกกาญจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายอชิระ  นามมนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงอติกานต์  ทาละมล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงอธิชา  ชมพุทธกนก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายอธิบดี  ยานะนันท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอนัญญา  อินบุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอภิชญา  โคตรชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชำนิ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายอภิชา  ปิยะพินุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง EP 4/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงอภิญญา  นนเลาพล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงอภิปรียา  คำภาหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายอภิภู  ตังวานิชกพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายอภิรักษ์  วรรณประสาท
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอภิวิชญ์  สิงข์อยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงอมรภสุ  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอรกัญญา  พุ่มคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงอรปรียา  โทรักษา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอริสรา  บุตรกสก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอริสรา  เล็กดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายอัครนิล  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายอัครวัฒน์  ทักษิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอัจฉราพร  นาคชู
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตีอกทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอัญวีณ์  ธรรมรุจิราพงศ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอัมพร  ปทุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายอัศวิน  ขาวไชยมาหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอารยา  ชาริดี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอารยา โซเฟีย  ดอเฮอร์ตี้
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงอารีญา  สมบัติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอิทธิพัทธ์  หาญสุริย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงไอยวริญท์  อัคสินธวังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงไอยวรินทร์  เนินกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงกชกร  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
นางสาวกนกวรรณ  จันทะสี
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
นายกิตติพัฒน์  ถวัลย์เสรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงกีรติกา  เจริญลาภ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงช่อบุญญา  ไชยเวช
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงฐานิตร์กาญน์  อุทโท
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงณัฐฑิตา  เทนสิทธิ
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชญชีวินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงณิชากร  วารีศรศักดิ
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธนพล  เเสนโยธา
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงธนัญญา  เตรียมเเวชวุฒิไกร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
นายธรณ์  เอกทัตร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
นายธีรเดช  นิลแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายนนทกร  แนววิลัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
นางสาวนิภาพรรณ  พวงเงิน
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายปฏิพน  โนนใหม่
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปภาวดี  ศรีบัวเทพ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงปวริศา  จุลจันทนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  คำมูล
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
นางสาวพรชีวิน  ปัจจะวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายพศวีร์  นานอก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพิชญาพร  ชัยคำเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
นางสาวพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
นางสาวพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายภคิน  ขุมทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงภัคภร  สีตลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายภูริพัฒนกุล  ภูริศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
นางสาวรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เสาว์เฉลิม
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
นางสาววรินทร  ประไพวรรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองสี
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงศศิปรียา  ดอนซุย
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงศิรดา  ศิริเหล่าไพศาล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงศิรินธรณ์  โคตรถูมิ
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศุภสุตา  ภูทอง
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศุภัคจิรา  ศิลสมิต
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
นางสาวสถิิรวลิญน์  เเสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสิริรัตน์  โหว่ภักดี
ม.2
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
นางสาวอภิภา  ศรีพุทธา
ม.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงอรณิชา  โสภา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงฮันน่า  ริต้า แฮมลิง
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงกชพร  หล้ากอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกชพรรณ  วรวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงกชพรรณส์  บุญยธนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงกนกพร  ตราชู
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกนกรฎา  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงกรกช  อุตมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงกรกนก  ผ่องมนัส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงกรชกร  ม่วงน้อย
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายกรธนา  รินทะไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายกรพรหม  ชนะบำรุง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิคม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายกฤต  กฤตสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายกฤตภัค  ไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายกฤติพงศ์  เพิ่มวงษ์มาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายกฤษฏ์  แสนราชบุตร
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายกฤษณธร  หันจขางสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายกฤษณะ  สะตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายกลวัชร  กองผาพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงกวินตรา  กินรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายกวินท์  หนูเวียง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงกวินธิดา  สุระชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงกวินธิดา  อุทายาท
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงกวินธิตา  อนามบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายกวินวงศ์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายกวิสรา  ชินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงกวิสรา  ทองดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายกษิดิศ  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายก่อกุศล  บรรลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายก้องกิดาวิชญ์  ศรีประวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายก้องภพ  หงษ์คะ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงกัญจน์ญาณัช  สืบสายอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงกัญจนพร  หลานวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ศรีโนนม่วง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงกัญจน์อมล  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงกัญญณัช  วิทยาวุฒิอนันต์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายกัญญภัก  กฤษณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงกัญญาณ์ริญ  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงกัณฐมณี  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายกัณติณันณ์  วุตติวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายกันณพงศ์  นนทะชัย
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายกันต์กวี  โชติกวี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กหญิงกันยกร  สวนสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงกัลยกร  รักษาราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงกัลย์นิษฐา  วงษ์ทรงยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ปลายกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงกานต์ติมา  รัตนพลที
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษฐวรเมธากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงกานต์รวี  สำราญภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายกานต์  สดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายกิตติ  แก้วพิทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายกิตติกานต์  ชัยวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายกิตติพงศ์  เล่ห์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายกิตติพัฒน์  ด่านซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายกิตติพัศ  สิงห์เหลือ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายกิตติพิชญ์  บัวเขียว
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายกิตติพิชย์  เสนาธง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายกิตติภูมิ  สืบปาละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายกิตติศักดิ์  วีระนาคินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงกิติยา  จันมะโฮง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงกุลกิติกร  รสหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นบุดดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายกูลคูณโชคจ์  ศิริเต็มกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงเกตุมณี  ชื่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายเกรียงไกร  ประทุมมา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงเกล้ากมล  กุลดิลก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทะบุรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผ่านจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงเกื้อกูล  ขำสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายแกงเขียวหวาน  ขวาลำธาาร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วสีนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายไกรวิทย์  ศรีทาโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สุธิตานนท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงขวัญดาว  จ่าเมืองฮาม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงขวัญรัตน์  สำนวน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีพุทธา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายขุนพล  ปักสังคเน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายคชาธาร  ชำกรม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายคณพศ  มูลกัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายคณิศร  แพทย์กิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายคณิศร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงคันธารัตน์  จันทเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายคัมภีร์  พันธุ์บุตร
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายคิรากร  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายคีตกวี  โผทองยศ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายเคนโซ  บูเตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายจตุรภัทร  บุตตะโคตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงจรรยพร  นามโยธา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายจักรภัทร  แสนวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายจักรภัทร  ุนุชศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายจารุพัฒน์  ปรื้มใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงจิดาภา  พจนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงจิดาภา  พื้นแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงจิดาภา  สัจจพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายจิรกร  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงจิรชยา  ยะรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงจิรธิดา  คำชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายจิรพงศ์  บึงล้อม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันลา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายจิรเมธ  เป็นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายจิรยุ  บุปผาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายจิรวัฒน์  ข้อยุ่น
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายจิรวัฒน์  ชัชวาลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงจิรัจฌา  พุ่มมี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงจิรัชญา  จังพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงจิรัชญา  ดุลลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงจิรัชญา  ลิขนานนทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลนานัด
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายจีรเดช  รัตนวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงจุฑามาส  สาลุด
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงจุติภา  กินุชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงจูเลียนน่า  มารี พิลาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายเจตนัสฤษฎิ์  เชื้อถาวะถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายเจษฎา  โนนศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงโจฮานนา  บาสซี่
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงฉัตรณิชา  เสนากิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงฉัตรธีรา  คงประเสริฐผล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายฉัตรนิมิตร  นามแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายเฉลิมชัย  มินญานนท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายเฉลิมวงศ์  ภูพรม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงชญาณิดา  คำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงชญาณี  โสดาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงชญานิศ  ขุนอนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงชญานุช  ทัพซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายชณภงม์  กองศูนย์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายชณภงม์  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงชณิกาญจน์  บุตรภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงชณิสรา  พันละนัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายชนกันต์  การุณ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายชนนน  มณ๊นารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายชนพล  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายชนพล  ทองพั้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงชนัญชนก  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงชนากานต์  ภูมิไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายชนาธิป  มาตมูล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงชนาภา  ถมหนวด
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงชนาภา  วิภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพิสัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงชนิดา  จันทร์เพี้ยฟาน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธง
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงชนินพร  เกี้ยงกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงชนิสรา  เคนบู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงชนิสรา  จงเทพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงชไมชนิษฐา  วิชัยพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายชยรพ  คำอ้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายชยานันต์  จาระศรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายชยานันต์  ภูแล่นกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงชยาภัสร์  ปุณโยทัย
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงชยาภา  นำใจสวรรค์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงชยุดา  ศรีสองคอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายชลกันต์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงชลดา  สีสม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงชลธิดา  ภูละยาว
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายชวกร  บุพิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายชวัลกฤติ  หุมสิน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงชวิลลิกา  อัครดสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายชัชพิสิฐ  อัตภูมิ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงชัญญณภร  จูมพลภักดี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายชัยพจน์  สาลีพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายชัยภัทร  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงชาลิสา  เหมะธุลินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายชินพัฒน์  ศรีเหลืองนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายชิษณุพงษ์  เศรษฐนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายชุติเทพ  วสวานนท์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายเชาว์วรรธน์  ภูครองเงิน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายโชค  เหล่าอรรคะ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายโชคสิทธินนท์  พลสามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงโชติกา  นันทา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงฌัญฌา  หัศจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายญาณกฤต  แดงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายญาณวรุตม์  สำราญพิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงญาณินท์สุพกา  สินครบุรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงญาณิศา  สีเห็มทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงญาณิศา  อุ่นใจชน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงญานิศา  ศรีสุนนท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายฐปนวัฒน์  ประดับชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายฐากูล  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงฐานิตกานต์  อนันต์รักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงฐาปณี  อินทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายฐาปนเดช  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงฐิดาพร  เนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายฐิตา  กลิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายฐิติกร  มูลศรีละ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิจารวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงฐิติกานต์  วงอินจันทร์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายฐิติพงษ์  ล้อมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ราชบรรเทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงณกมลกานต์  มุมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงณขวัญ  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายณฐกร  ธุระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายณฐกร  หินเธาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายณฐกฤษ  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงณฐมน  โคกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายณฐวัฒน์  นิคง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายณตะวัน  ทานากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเอือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงณปภัช  สีตะโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงณพร  วัฒเนสก์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายณภัทร  กัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายณภัทร  โตริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายณภัทร  นิลผาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายณภัทร  พลทรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงณภัทร  โพนสิงห์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายณภัทร  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายณรงค์ชัย  จอมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายณรงค์พล  สาป้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายณวรรธน์  โพธิ์ศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงณัชชา  นาชัยเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงณัชชารีย์  โครตศรีวงค์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายณัชพล  ศรีหงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอาวัลวงษ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานจำปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายณัฏฐ์  หีดขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายณัฐ  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายณัฐกฤต  เทพแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าพิเดช
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายณัฐกิตต์  เครือมา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงณัฐชยา  ภูโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำปามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผกากอง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงณัฐณิชา  เม็งดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายณัฐดนัย  อันทปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงณัฐนันต์  เมืองเก่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีโยจารย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายณัฐพล  โชติตชัย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายณัฐพิชญ์  เหมนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายณัฐภูมิ  พลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงณัฐรดี  จิรชัยศรี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงณัฐรวี  ภิรมย์ไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายณัฐวรรธน์กร  เอสุขจินต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  แสนเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1207
เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงณัฐวิภา  นามมูลน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งค่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายณัฐศาสตร์  พลวิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงณัฐิตา  พันธุชา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงณัทพอเพียง  สุนทรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายณัธกานต์  สุภานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงณิชชาภัทร  มนัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงณิชนันทน์  เหง้ามูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สุวัฒน์ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงณิชาภัทร  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงณิชามล  วิจิตรศุภการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงณิชารีย์  เปรินทร์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายดวงกมล  ชุมชนสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงดวงกมล  ยอดสะอึ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงดวงเนตร  คำภูเวียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงดาราวดี  ภูฆาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายเดชดนัย  ศรีอุดม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายเตชินท์  กองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายเตชินท์  ธรานนท์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายเตชินท์  สมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายทวิชา  แสนเมือง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายทองประทาน  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1242
เด็กหญิงทักษพร  ภูติจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงทักษอร  คนคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายทักษิณ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเลิศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงทิพปภา  ผิวมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีกันหา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายเทวราช  แก้ววันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงแทนขวัญ  คิดรอบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายแทนคุณ  วงศ์เกย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายธนกร  ขยันจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายธนกฤต  ฉลูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายธนกฤต  ดั้งดอนบม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายธนกฤต  นิลทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายธนกฤต  แสงผลส่ง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายธนกฤต  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายธนกฤต  หาญจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายธนกฤต  อ่อนมีกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายธนกฤษ  ผงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายธนโชค  ศิริกาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายธนโชติ  ขยันจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายธนดล  แซงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายธนเดช  ศาตร์พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายธนนัทร  มูลละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายธนบดินทร์  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายธนบดี  สุรศักดิ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงธนพร  พุฒซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1277
เด็กหญิงธนพร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงธนพร  เลิศมงคลพัชร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงธนพร  วงศ์สละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายธนพล  ทองหวา