ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่88
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยกร  จีนแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายชนวีร์  เหลื่อมล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายชลกรณ์  อภัยนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงชาลิสา  เกิดนาแซง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชิศณุ  ม่วงเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชูติวงศ์  เกษการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ธนหิรัญกัญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายณภัทร  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายทิชานนท์  ใสสด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายพณิชพล  สว่างจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีพุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายพิชญางกูร  โพธิ์อรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  อินทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเพียงพอ  สิงห์โค
ป.4
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายภควัต  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายโภควินท์  แสนเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเมธี  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายวรกริช  วรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายวรวัฒน์  วรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายศุภัช  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายสรศักดิ์  ศรีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายสิริวุฒิ  เขาไม้
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงสุพิชฌา  หวันลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายอนุวัฒน์  ทวยจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายอภิวัฒน์  ชุ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงอารดา  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายอุดมโชค  กะกะคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่88
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
33
เด็กหญิงชุติกาญน์  ม่วงเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพัชรา  แว่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปั้นนาค
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่88
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตเมธ  มัธยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชลนิชา  โชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณัฐวุติ  เดชคต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายดุลยวัต  เขตวิทย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายต่อตระกูล  ใจโพธา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนพล  โพธิ์กลัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนภศร  มิสา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายนรทิตย์  วรมหาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนันฐิกา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนาธาร  เปลี่ยนดิษฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เดชคต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสนโสภาค
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสรโสภาค
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปัณณวัฒน์  ภู่ศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพรรณนิภา  น้อยผล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายสืบสกุล  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสุภานิชา  จันทร์พลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงอรกมล  อินทสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายอัครภูมิ  โลมรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กชายกฤตศิลป์  พรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายก้องนรินทร์  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกานต์ชิดา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติภณ  วงษ์บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงขวัญเนตร  กันจาด
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายคณิศร  ไชยนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายคมกฤต  ชาติไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายคุณากร  กีดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจันทร์นภา  วงค์เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจินตนา  แป้นสุกใส
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรวัช  กลางสา
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจุมพล  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายชนาธิป  ปีขาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชวกร  ย้อมสี
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชิติกาญจน์  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายโชคชัย  เหล็กสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายฐานิตย์  ถิ่นทับไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์  ทุ่งสินธุ์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฏฐนิพา  ทิพยาน
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงทิพยรัตน์  พงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนกฤต  นุมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธนกฤติ  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนพล  ปลื้มชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธนภร  ทองคลี่ธนากุล
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนวรรธน์  ปานเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนวัฒน์  กิจวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรเนียม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนันชัย  ใจทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนากร  จันทร์แย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธนิตา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธันยพร  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธีรพัฒน์  มะยมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กชายธีรภัทร  กุลจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนนทนันต์  ทาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ญพิมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนันทิชา  ฤทธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงประภัสสร  คำค้ลอย
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงประภาสิริ  พานสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปิยชาติ  วังทู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปุญญพัฒน์  แหวนจีน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพชรพล  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายพลาพล  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งศรี
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงพิชญ์สีนี  ดารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พลเทพา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพีรพันธุ์  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพีรภัทร  จำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพีระวิทย์  ชัยศุภกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเพชรวลี  แก่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงภคพร  ทาจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายภควัตน์  สายเครือฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภัทรชัย  ศรีบุตร
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายภูมิพัฒน์  เพิ่มหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภูวนัย  แตงนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภูษณิศา  อินทะไชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรวี  สอนขำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงรัชชาฎรณ์  วงสุโท
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงรัชลิกา  สีมี่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรืองชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายรุ่งรดิศ  แปะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเรืองรัศมี  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กชายวงศกร  สุขดี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวรวุฒิ  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวราเทพ  อินทรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายวรินทร  ตาดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายวันรัก  นวมนาค
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวาสิตา  คามภูผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายวีรวัฒน์  เจริญเยาว์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายศตวรรษ  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงศรัณญา  สานเมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณนำปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายศักดิ์ชาย  เครือปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายศิวะ  พรโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายศุภชัย  ใจคำวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายศุภวัทน์  เนตรชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายสิทธินนท์  กาบุญยม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสีหราช  สายวงค์เปียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วุฒิยาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงโสรยา  นีระพัน
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงหว่านถิง  โซ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอภิชญา  ผาบวงค์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอภิวิชญ์  สายคำน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอภิวิดญ์  พลสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอันญพร  เครือปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สายอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเอกลักษณ์  ไชยวงค์สาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายคมสันต์  หล่อพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นายภัทรศัย  ศรีเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกตวรรณ  กุลปริญา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกมลรัตน์  สว่าง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกมลวรรณ  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกรวรรณ  ธงพรรษา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกอพร  แสงสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิทยานุกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัญภัทร  จีนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกัณณิกา  นิเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกันติชา  ต้องกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงกาญญารัตน์  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงการต์พิชชา  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกิตติกา  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายกิตติภณ  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกีรติกา  รักสุภาพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกุลพัชร  สินพรหม
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาเจริญทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเขมนันท์  โมกข์ทอง
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงเขมมิกา  เพชรสังฆาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงงอนัญพร  ปลื้มชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจรัสวรรณ  จินาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจอมขวัญ  แอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจิดาภา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงจินดาหรา  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายจิรภัทร  มูลอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงจิรภัทร์  ติระสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงจิรัชญา  สายวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงจิรัญญา  ลัดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจิรัญญา  อินแก้วน่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เครือคำลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจิราภา  เกริ่นสระน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายฉัตรจิรันตน์  เนตรพรมราช
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายชญานนท์  จันทร์สา
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชญานันท์  ด้วงละม้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ซ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำสัตย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชนัญชิดา  สภาลึก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายชนากร  ทองข่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายชรินทร  ชิตตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชรินทร์ญา  ยุนสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชลธิชา  ตรีประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงชลธิชา  นาน้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชัญญานุช  แดงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชิณณวรรธน์  พลกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายชิตวัน  โอชา
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายชินราช  สอนเตจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชื่นกมล  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงโชติกา  พ่อนชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายฐานพัฒน์  บัวสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฐิติกาญ  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้วสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงฐิติวรดา  ฟักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์สำราญ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณฐกร  โลหะการก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณธิดา  ศักดิ์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณปฐม  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กันอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันต๊ะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐชนน  กระจ่างแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝอยทองตะคุ
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั้นยาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขถนอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเวียงชัย
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐนันท์  ศรียางนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐนิช  สวยไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐนิชา  พานสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐพร  กันอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐพร  แสนยาเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐพล  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐพล  ร่วมจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐภาส  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐวดี  กองเคลือวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเปี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐาภรณ์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณุกรณ์  กองเครือวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงดลพร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงดลยา  บาลเปียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงดุสิตา  ตะถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายตนุภัทร  ทาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายตวัน  พิมพ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายตะวัน  กิเจตนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเตชินท์  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงทรายแก้ว  อธิคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนกร  ใจทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนกร  บุญอาชารักษ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนกฤต  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนกฤต  จงจอหอ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนกฤต  จันพิมพา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนโชติ  สมนำปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนโชติ  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนเดช  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนศักดิ์  เดินเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนาธิป  ชุมเสน
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนาภัทร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธเนศ  สายวงค์ใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิรวัจนกุล
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธราวัลย์  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธัญญาเรศ  นิลมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแถ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนวงษ์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธัญสุดา  เเสงเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธันยพร  เชื้อชาติตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธาวิณี  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธาวิน  ทารเพชร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธิดารัตน์  ติระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรวัฒน์  ลัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรัชชัย  มโนมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนครินทร์  เกียงมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนครินทร์  ทองโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนครินทร์  ปาวงค์สร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนพนันท์  พันธ์อินป้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนพวิทย์  ลี้พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนภัสรพี  นีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมบุญนาค
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนภัสสร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนรมน  พุทรคุณโญ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนริสรา  พยาวงค์สัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนวรัตน์  กุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนวรัตน์  วงศา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เขียวจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายนันทการ  ภูมิแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนันท์นภัส  แจ้ป้อม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนันทรัตน์  มาเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนันธิดา  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายนารูโตะ  ทากิกาว่า
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงน้ำเพชร  มหาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนิธิวดี  ทองดอนน้อย
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายนิรวิทธ์  ตั้งสติ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงบุญธิดา  สมนำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายบุณยสิทธิ์  ศรีแปงวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเบญญาภา  นีระวงค์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปฏิพัทธ์  ครองดี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปณิตา  กมขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายปริวัฒน์  ปาวงค์สร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายป้องเกียรติ  กุลหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปัญญาพล  วงศ์เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปัณณธร  ประสมบุญ
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปานฤดี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปิยดา  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยทองเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปุณยาพร  โชติรดาภาณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพงศธร  แดงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพรรณวรา  พาคำป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพลภัทร  สังข์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพาฝัน  อธิคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงพิจิตตรา  เพียรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คล้ายสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพิชญุตม์  แย้มโกเมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลาดเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  สมพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วัฒโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพิริยากร  เถาตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเภรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพีรวัส  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพุทธรักษา  วงค์วี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงเพชรรดา  ทรายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สายวงค์ใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงฟาดิลลาห์  พรศรีสิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงภคพร  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภควดี  สีสา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงภวิษย์พร  แปงชุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงภัคจิรา  เจิดอัศวสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงภัชภิชา  วุฒิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภัททิยา  สมสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภัทรกร  กันอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงภัทรกันย์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภัทรดนัย  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภัทร์รินทร์  ผื้อยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงภัทรวดี  คำตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภาณุพงษ์  วงค์คำนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภาณุวิชญ์  ปาละปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภิรเดช  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายภูมิพัฒน์  กุลหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภูมิพัฒน์  ขำพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภูริภัช  โพธิ์แนม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กองสิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงมุทิตา  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงมุทิตา  สีคำดี
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงเมวิตา  ทาจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายยติภัทร  วิสาสะ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงยุพิน  สุวรรณรินทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรชฏ  ขันตี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายรณกร  เครือจันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรพีพร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงรวิวรรณ  ธิยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงรสจนา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายรัชพล  ประภัษษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายรัชพล  ฝั้นเฝือ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายรัฐภูมิ  มูลไคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงรุจินดา  ดะระศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายไรวัฒน์  สุวัฒน์ศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงลดาวรรณ  วงษ์หมอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายลัทธพล  พินชะนะ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวรรณวิสา  โปธิคำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวรรธนพร  พิมพา
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวริษา  วงษ์ลา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กชายวสันต์  สุทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายวัชรศักดิ์  หาอย่าทุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวัลภา  ยาไทย
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวาสิตา  ศรีไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายวิชชากร  เสนาหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวินภัทร  วาระดี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงวิภาดา  สายสุภา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวิลาวัลย์  โอชา
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวีรภาพ  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงแววดาว  เตจ๊ะสุภา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศรุตา  นาคโสมกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศศิธร  เลิกนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศศิพร  ชาติสง่า
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศิริจรรยา  สิริจังเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงศิรินทรา  วงค์หมอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศิริพร  ปัญไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงศิริรัตน์  สอนเจตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศิริินภา  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศิลาเพชร  มัทยาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายศุภเดช  ธรรมนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงศุภานันท์  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ดวง
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสริตา  แซ่กือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสโรชา  วงค์พรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสัญชัย  นาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสาธินี  พิศกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสิทธิโชค  มากมั่งมี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสิริสกุล  เกษเวชสุริยา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสิรีธร  แก้วคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุกัญญา  อุปชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงสุทธิดา  ต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุทธิวัฒน์  ธิยานันท์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุธิมา  กอสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุภนิดา  ชมภูหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุวิมล  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายหัสนัย  แก้วรูปเรา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายอชิระ  ทองคำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอณิมา  มะริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายอติกานต์  อาจมิตร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอนันตชัย  วงค์ปินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอภัสนันท์  พิลาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอภิญญา  เต้าไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายอภิวิชญ์  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอภิษฎา  แจ้ป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอมฤต  เตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอรนลิน  โยธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอรนิภา  ตุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอรปรียา  พานสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอรพินท์  อุตโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอรรถนิติ  จันทร์โสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอรินทราช  ธรามานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอริสา  สียะราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอริสา  สุขทวี
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายอัคคพล  อิอิตสึกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอัคนนท์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอัญชลีพร  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอุษามณี  แลวงค์นิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงไอยรญา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงกนกพร  บุญทการ
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกาญจนา  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดอยง้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายคมสันต์  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายชลกร  แจ๋วแว๋ว
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายชานน  สืบเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงณัชชา  สายเครือเปี้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายณัฐพงษ์  ไกยสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณัฐพนธ์  เนธิบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนภัทร  หนิ้วกา
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงธัญชนก  สายเครือสาน
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายนพเก้า  มะไฟ
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายนพเก้า  มาพึ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนพมาส  คุณประโยชน์
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนฤนาท  สีมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนลิญา  คำโปธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงประภาศรี  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปัณณ์ณัช  กอมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพัชนัน  อุปสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิชญา  พงษ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพิชญาภา  สีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพีรพงษ์  ชาญธัญกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายภาณุวัฒน์  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายภานุวิชญ์  พุทธฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงวรพิชชา  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวิษณุ  นิลขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายวีรภัทร  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสุชานุช  กำเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอภิญญา  ดำดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอรปรียา  วงค์เมืองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันจู
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงกฤษณา  สาดจุ้ย
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงกัญญา  พุ่มประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิกนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบัวดี
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณิชวดี  พิมขัน
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธนากร  เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายธีรภัทร  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายนิพิฐ  ศรีเดช
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปนัดดา  บุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุสดี
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงปันทิตา  ม่วงพิน
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายภูรินทร์  สุกร
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์เดช
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายรัชชานนท์  เขตกัน
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงรัชนก  ประดิษฐพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวชิรากรณ์  ขานไข
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายวายุ  อินทราศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศิรภัสสร  นามรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงศิรินทร์ธา  วิเชียรเพริด
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กหญิงอรินทร์  พงษ์ดี
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กชายเกษมศักดิ์  ฉิมโยง
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายคณิน  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณัฐกมล  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายณัฐกานต์  เพ็ชรแบน
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญชนก  บุญโส
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงนันท์สินี  กิ่งพาน
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงปรียาภัทร  สอนพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายปุณณกันต์  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายพัชรพล  สุขกร
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพุฒิพงษ์  กาเรียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายเพชรรัตน์  กะพงหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายภัครพล  บุญทการ
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภัทร  ปานบน
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายภาณุเดช  มาน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายภูวนารถ  ดำดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสรายุทธ  ประดิษฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสริดา  ชัยประมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุภัทรสร  พุกสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุมิตรา  โก๊ะรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอรวรรณ  อินทราศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอินทิรา  คะเรรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกิติยา  ชุมภูพวง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายดุษฎี  คงสวน
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายวรภพ  ภู่สอน
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กชายกรรชัย  สุทธิวรรณา
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายไกรภพ  เวรุวณารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เติน
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงชรัลญา  กาญจนา
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงณัฎฐิดา  ชาวแขก
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณัฐนิชา  กลัดกระยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงดารารัตน์  กาฬโอก
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขอเอน
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพิทยารัตน์  แท่งธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายภูริพัฒน์  เอียะรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายศุภวัชญ์  คงผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายสุชานันท์  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ณรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์