ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 504
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  อินทร์สุพัตรา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ิอังศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
10
เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
14
เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤชณัท  นิระคม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตธี  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์​  เกราะเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
26
เด็กชายก้องนรินทร์  พิเกณ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญาณัฏ  จันทร์พูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 505
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผันมา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญาภร  กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
40
เด็กชายกันต์รพี  รุจินันพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
41
เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
46
เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
47
เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
48
เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกุลวรินทร์  เตชรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
51
เด็กชายเกศฎา  อ่องเลื่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเกศินี  เพ็ชรดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงขวัญจิรา  สมบัติพูนผล
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายคเณศ  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงคาลิสต้า  ตันศลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
63
เด็กชายคุณากร  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
64
เด็กชายฆนัท  คำธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจรรญมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจรรยาพร  มั่นศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
69
เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
70
เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 506
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจักษณา  สำลี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจันทิมา  เหง่าพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรุธทานุชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
76
เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิณัฐตา  แพบัว
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายจิรกร  สุชแซว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
82
เด็กชายจิรกฤต  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
83
เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจิราพร  ใบพะออม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิราพร  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
88
เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
95
เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
96
เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
97
เด็กชายเจตน์สฤษธิ์  บุญส่งวงศ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชฏาพร  ชิตสุระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธฑามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
105
เด็กชายชนิสร  แตงนิ่ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 507
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชลธิชา  บูญมา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิดา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชลิตา  สาชู
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
116
เด็กชายชันภัทธ์  พันธ์ุพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
117
เด็กชายชัยภัทร  อ่วมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
121
เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาพล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
126
เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
127
เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
128
เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฐิฎา  บางแค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงฐิฏิกาญ  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฐิตารีย์  สูขชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
133
เด็กชายฐิติกร  โสระ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิติมา  พิกุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
136
เด็กชายฑีฆาวุฒิ  สุจารี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายณฐกร  ตาสุสี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
138
เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
139
เด็กชายณฐพงศ์  สารุปา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 508
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
142
เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
143
เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อมรวณิชสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวีอ้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฏฐิบี  สุขเขตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐกิตต์  มะณี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณัฐชญา  โชติชีวเกษม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
168
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
172
เด็กชายณัฐนน  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฐนนท์  ืชูวงค์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐนพิน  นันฑิพัฒน์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 509
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งสกุลจารุพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐพัชร์  ทิศลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
179
เด็กชายณัฐภณ  โสรีย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
180
เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
183
เด็กชายณัฐวัฒธิชัย  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
184
เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลตะคุ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐวุมิ  เนียมอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
188
เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
192
เด็กชายดนุพร  หาสนนท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงตวงรัตน์  ทันจิตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
200
เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
201
เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
202
เด็กหญิงทักษอร  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงทัตชญา  ไชยศรีษะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคทอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายธนกร  แถลงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
207
เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
208
เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
209
เด็กชายธนกฤต  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
210
เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 510
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนดล  สนิทมาก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
212
เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
213
เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
214
เด็กชายธนพงษ์  กองนคร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
218
เด็กชายธนพล  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
222
เด็กชายธนภัทร  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
223
เด็กชายธนภัทร  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
225
เด็กชายธนวัฒน์​  เอี่ยมครอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
227
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
228
เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
230
เด็กชายธนัตพงศ์  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
231
เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
233
เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
234
เด็กหญิงธัญชนก  บุญคำเมือง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มบุญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
236
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
239
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
242
เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
243
เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
244
เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายธิติพันธฺิ์  ธรรมฐิติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 511
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
247
เด็กชายธีรเดช  ดอนม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
248
เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายธีรภัทร  กายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
250
เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
252
เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหพิบูลรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
253
เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
254
เด็กชายธีร์  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
255
เด็กชายธีวสุ  ใหญ่โสมนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
256
เด็กชายนครินทร์  สาหร่ายทอง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
257
เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กชายนนท์ปวิช  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
259
เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
262
เด็กชายนพกร  รองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
263
เด็กชายนพดล  ผาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
265
เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงนภัสสร  แสงพายุ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
271
เด็กชายนรภัทร  พันธ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
272
เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
273
เด็กชายนรินทร์  โพเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนริศราภรณ์  ศรีธนราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
275
เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
277
เด็กหญิงนลินญา  แก้ววิเชียร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 512
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
283
เด็กชายนัทธพงศ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
284
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
285
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
286
เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
289
เด็กชายนันทิวัฒน์  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
294
เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
296
เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
297
เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
298
เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
299
เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
300
เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
301
เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงบุตรศรัณย์  พงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
303
เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
305
เด็กชายปฏิภาณ  ฉ่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
306
เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
308
เด็กชายปภังกร  นันทารมย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
309
เด็กชายปภังกร  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปภัสษร  ฟองสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อำไพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงประภานิช  อินทา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปรัชชญานันท์  จิตดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 513
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
317
เด็กชายปัณณธร  นารอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
318
เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
319
เด็กชายปายเพชร  พรมมาตร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปาริชาด  นิลคำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
324
เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
325
เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
328
เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปุญยวีร์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
330
เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปุณยรีย์  งามพิชิตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลุน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
335
เด็กชายปุณยวีร์  พะโยม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
337
เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
338
เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
339
เด็กชายพงศกรณ์  ภู่โต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
340
เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
341
เด็กชายพงศธร  ดอนพิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
342
เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
343
เด็กชายพงศ์ภีระ  ปิ่นตากุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
344
เด็กชายพชร  กฤษณีมพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
345
เด็กชายพชร  กันยะมูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
346
เด็กชายพชร  วังคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
347
เด็กชายพชรพล  เทียนชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
348
เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพรชนก  วิเศษสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 514
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
352
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
355
เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
356
เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
357
เด็กชายพลกฤต  ศักดิิ์สูง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
358
เด็กชายพลพัส  ตะติยะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพลอยมพู  เขียวขาว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
365
เด็กชายพศิน  จันทร์คล้อย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
368
เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
370
เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
375
เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
378
เด็กชายพิชญุตม์  นันทโกมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
380
เด็กชายพิพัฒน์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 515
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
389
เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
390
เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
391
เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพีรดา  เติมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
393
เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
394
เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
395
เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
396
เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
398
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
399
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
400
เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงภคนันท์  ขุนชาญนุชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
403
เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
404
เด็กชายภัทรเทพ  จันทรศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
405
เด็กชายภัทรนันท์  สอนใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
407
เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
408
เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
409
เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
410
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใหญ่ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
412
เด็กชายภาณุพงศ์  พันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
413
เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
414
เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
415
เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
416
เด็กหญิงภิมฬฏา  ตั้งเจริญการค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
417
เด็กชายภูธเนศ  ปีแว่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
418
เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
419
เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 516
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมณีนุช  พรมมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
422
เด็กหญิงมณีรัตน์  หงสาหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
423
เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
424
เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
426
เด็กหญิงมนัสวี  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
427
เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
428
เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
429
เด็กหญิงมัลลิกา  สระทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
430
เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
431
เด็กชายมีนตรา  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
432
เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
434
เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
435
เด็กชายยศวริศ  ได้ลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
436
เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
437
เด็กชายยุทธิพงศ์  นครจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
438
เด็กชายรณกฤต  ศศิกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
439
เด็กชายรังสิมันต์  ลีหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
440
เด็กชายรัชชานนท์  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
คณิตประถม
441
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
443
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
444
เด็กหญิงรัตนภา  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
445
เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
447
เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
448
เด็กหญิงรุจิราพร  วณิชชากรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
449
เด็กหญิงลลิดา  เจริญวงษ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
450
เด็กชายวงศกร  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
451
เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
452
เด็กหญิงวณัชภรณ์  จำปีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
453
เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
454
เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
455
เด็กชายวรท  พองธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 517
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
457
เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
458
เด็กชายวรภพ  วงค์มาก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
459
เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
460
เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
462
เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
463
เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
464
เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
465
เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
466
เด็กหญิงวรัญญา  สีมุ้ย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
467
เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
468
เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
469
เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
470
เด็กชายวริศ  กองเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
471
เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
472
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
474
เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
475
เด็กชายวัชรภณ ฉ่ำแสง  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
476
เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
477
เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
478
เด็กหญิงวิกันดา  เสือเจริญ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
479
เด็กชายวิชญะ  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
480
เด็กหญิงวิภาธาร  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
481
เด็กหญิงวิภารัตน์  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
483
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
485
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
486
เด็กชายวิศวะ  วรชินา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
487
เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
488
เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
489
เด็กชายวีรภัทร  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
490
เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 518
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวีริศ  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
492
เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
493
เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
494
เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
495
เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
496
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
497
เด็กชายศรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
498
เด็กชายศรานุชิต  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
499
เด็กหญิงศรีไพร  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
501
เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
502
เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
503
เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
504
เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
505
เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
506
เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
507
เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
508
เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
509
เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
511
เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
512
เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
513
เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
514
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
515
เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
517
เด็กชายศุภกิตติ์  มนูญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
518
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
519
เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
520
เด็กชายศุภณัฐ  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
521
เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
522
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
524
เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
525
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 519
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
527
เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
528
เด็กชายสหนันต์  สหุนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
529
เด็กชายสัณหณัฐ  ภัทรบุญยพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
530
เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
531
เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
532
เด็กชายสันติสุข  อบเชย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
533
เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
534
เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
535
เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
536
เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
537
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
538
เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
539
เด็กชายสิรวิชญ์  ไอศริยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
540
เด็กหญิงสิราวรรณ  สุดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
541
เด็กชายสิริมงคล  เกตุอ้น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
542
เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
543
เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
544
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
545
เด็กชายสุทธาชาติ  ดวงรัตน์ภากร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
546
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
547
เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
548
เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
549
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
550
เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
551
เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
552
เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันทร์สมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
553
เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
554
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
555
เด็กชายสุภนัย  มณเดช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
556
เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
557
เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนชาญนุชิต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
558
เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
560
เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 520
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสุรทิน  โพธิ์ดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
562
เด็กชายสุรวิชญ์  แสงเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
564
เด็กชายสุวรรณารัตน์  โคสอน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
565
เด็กชายเสกสิริ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
566
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงเมล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
567
เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
568
เด็กชายอชิรวัฒน์  สายวงษ์นาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
569
เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
570
เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
571
เด็กหญิงอติกานต์  ผ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
572
เด็กชายอติกานต์  อำไพวัชรากุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
573
เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
574
เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
575
เด็กชายอนิวัต  จันทร์สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
576
เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
577
เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอพิชญา  ชมมะลิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
579
เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
580
เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
581
เด็กชายอภิวัฒน์​  คำเครือคง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
582
เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
583
เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
584
เด็กหญิงอริษา  จาตรัตนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
585
เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
586
เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
587
เด็กชายอวิรุทธิ์  โทนง่าว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
588
เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
589
เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
590
เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
591
เด็กชายอาชวิน  โยชนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
592
เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
593
เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
594
เด็กชายอารักษ์  สุมนทา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
595
เด็กหญิงอารีญาพร  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 521
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอินทิรา  ทะสะวะดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
598
เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
599
เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
600
เด็กชายอุฏฐา  โชติพิสุทธ์กุล
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
601
เด็กหญิงอุรัสยา  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
602
เด็กชายเอกพล  มั่นธนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
603
เด็กหญิงไอยเรศ  เภตรา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
604
เด็กหญิงไอริณ  มหาปาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
605
เด็กชายิปัณณทัต  มะลิฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 522
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กหญิงกชพรรณ  พรมเสน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงกรรณิการ์  สาทอง
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายกฤษณพล  ประเสริฐอุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ดุรงค์ภูวนันท์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงกัญญพัชร  นุ่มขึง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงกัญญาภัค  การภักดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงกานต์สิรี  เมืองหลวง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายกีรติ  อินทราเกษม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายจตุรพร  เอี่ยมสงคราม
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิบัลลังค์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงจิตตรา  ทวนธง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงจิรภัทธ์  วงษ์เมฆ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงจิราภา  เจริญดี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงเจียระไน  สุยะระ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายชิติพัทธ์  กัลปพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
630
นายฐิติพล  กาญจนาธนพัฒน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงฑิติยา  จันทร์เครือ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงณปภา  ไกรเกษ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงณัฐกรานต์  เกตุเนียม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีวรรณคำ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสมัย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วงสำโรง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
639
นายณัฐวุติ  คำพานุช
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 523
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายธนวัฒน์  มีขำ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงธนัญญา  ทองมอญ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายธนากร  พงพูน
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงธันยพร  มะโน
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงนงนภัทร  สุวรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนพรัตน์  เรือนทอง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงนฤภร  ขุนแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนาตยา  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายบัญญพนต์  คันศร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงบุณยาพร  กุลพ่วง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจแสน
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงปาริชาต  มากสาคร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
656
นางสาวพรรทิวา  เอนกอนันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวพรหมพร  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพัชริญา  เรืองวงษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศรีละบุตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อามาส
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
661
นางสาวมัทนีย์  จตุรงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงมาริสา  เเม้นพวก
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวรุ่งตะวัน  อรรถเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลมณี
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อ่วมศรีกร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวณิชยา  สุคำตา
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวรรณณิศา  ภู่งาม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวันวิสา  จูสิงห์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 524
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กชายศราวุฒิ  ปอกกันยะ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศศินภา  ตั้งจงจิตร
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศศิพร  ธรรมวิชยุตม์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ยิ่งสุขมงคล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายศุพรนุวัฒน์  จ๋าวเสรี
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายเศรษฐพงษ์  นาดำ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสมฤดี  ฉันจร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสาริศา  มานะพันธ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงสุทัศษร  โตบางป่า
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
690
นางสาวสุธาวัลย์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสุพรรสา  อุปมัย
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายสุรศักดิ์  อินกรัด
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงสุรีมาศ  ฉิมสุข
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนเฮ้อ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงเสาวนีย์  สังคง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายแสนดี  กันแคล้ว
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงอัญชลี  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 525
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายกภัทร์  กลั่นเรืองแสง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกมลวรรณ  กระสุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
710
เด็กชายกมลวัชร  นุชชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
716
เด็กชายกรวีร์  กิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกฤตกนก  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
721
เด็กชายกฤตภาส  มากอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
722
เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายกฤติน  สกุณนี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงกลิ่นผกา  หะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
733
เด็กชายก้องภพ  พวงผกา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
734
เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายกัญจณ์ปิติ  มาแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิลกคุณธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุุทัยจตุรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 526
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
744
เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
745
เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
746
เด็กชายกันยากร  ลาวัณบัตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกัลยกร  ก่ำมอญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  โฆษะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกาญจนา  หะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขร้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกิตตรัตน์  ทองวิชิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
756
เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
758
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายกีรติันต์  พริกทุ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิลตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงเกวริน  มากทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
771
เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
773
เด็กชายคุณภัทร  เมฆเรืองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 527
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
775
เด็กชายคุณากร  ลาภเวช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงจรรย์ธร  ชาติบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงจรรยาพร  คมใสย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงจริญญา  ผายะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงจรินทร  ติดยงค์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงจันทิมา  โตแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงจิตรวรรณ์  คงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
786
เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
789
เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายเจมส์รัก  รักษาเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
792
เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคถุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
794
เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
797
เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หวานชิต
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงชฎารัตน์  พรมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายชนภัทร  วีระศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงชนม์ชนก  เสือวัน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
808
เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 528
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายชนะพล  กันนิกา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงชนัญชิดา  เนตรยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงชนาภา  ชนะศิล
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือโป้
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงชไมพร  จานนอก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
818
เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายชยากร  อยุ่สุภาพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
820
เด็กชายชราเทพ  มานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
822
เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
823
เด็กชายชลรัตน์  สุดโต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
824
เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
827
เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
829
เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
830
เด็กชายชัชพิมุข  มุ่งต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
834
เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายชัยศิษฎ์  พิทักษ์เดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
839
เด็กชายชิณวิชญ์  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
842
เด็กชายชิษณุพล  วังนาค
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 529
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายญาณพัฒน์  เฮี้ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงญาณิศา  ปู่นำพา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงญาณิศา  ลีบาง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
848
เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงฐิติมา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงณชนก  มาศบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
852
เด็กชายณฐกร  สีมีดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
853
เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงณภัทร  คำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงณัชชา  สามงามยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงณัชชารี  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
860
เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  มูลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มงคลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
864
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
867
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายณัฐคนินท์  บุญสด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
877
เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
878
เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 530
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
881
เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
884
เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
885
เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มเรียน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายณัฐนันท์  คันศร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
891
เด็กชายณัฐนันท์  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
892
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
894
เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมเดช
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
895
เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายณัฐภัทร  เกตุมี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
898
เด็กชายณัฐภัทร  พุกกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงณัฐยาน์  ธูปบูชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงณัฐลดา พันธุ์โต  พันธุ์โต
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
904
เด็กชายณัฐวัฒณ์  วงศ์สามี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
905
เด็กชายณัฐวัลญช์  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
908
เด็กชายณิชนน  มุกดามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงณิชาภัทร  กระบวนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 531
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงดลณนันท์  รังคะภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
915
เด็กชายดลธฤต  ฉิมพิภพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพรอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงดวงพร  เวชกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงดารินทร์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
921
เด็กชายเดชานันท์  ฝั้นวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
922
เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
923
เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงทักษพร  ธาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายทัทรพล  กันโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
930
เด็กชายธณธรรม  รินทพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายธนกร  มหไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
932
เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมาลี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
933
เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
934
เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธนกฤต  สุริย์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงธนกาญจน์  เมืองสังข์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธนดล  เข็มคง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียนเงิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
945
เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงธนภร  ยิ้มสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
947
เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 532
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธนวัตร  ใบภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงธนสร  สุขใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
953
เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
955
เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
956
เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
958
เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
959
เด็กชายธเนศ  สินเสถียรสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
961
เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
966
เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
967
เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
969
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงธัญมน  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงธัญรดา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
976
เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
982
เด็กชายธีทัต  สีสุกสด
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
983
เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 533
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายธีรพงศ์  เมฆเรืองแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
987
เด็กชายธีรพล  อินแดง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
989
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
990
เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
991
เด็กชายนฐวิช  พิศอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
992
เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
993
เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
994
เด็กชายนพดนัย  เดชะผล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
995
เด็กชายนพนนท์  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงนพรัตน์  กวักหิรัญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
997
เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
999
เด็กชายนภัสกร  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายนฤดม  รุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายนะโม  พันละออง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ชวัลธนฉัฐ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงนิสาชล  อิทรไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงบงกช  รอดโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายบุญฤทธิ์  ขุนเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 534
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายปฐมภพ  สดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปณัตตา  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงประภัสสิริ  อินหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลอพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงปัณฑิกา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 535
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงปาณิชญาภา  วงศ์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายปารมี  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายปารย์  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายปิยวัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายปิยวัตน์  อินยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายปียพงค์  มณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงปุณชรัศมิ  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายปุณตาริก  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงปุณภัทร์สรา  สุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายปูญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายพงศกร  แก้วประดับ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายพงศกร  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายพงศ์กร  ธรรมกันคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สนธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 536
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงพชรลดา  มาสอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงพรชวนัฐ  มหาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพรปรีญา  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงพลอยเงิน  รัศมรน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายพอเพียง  บุญปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงพัชรพล  จีนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายพัชรพล  พุ่มอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงพัตรชา  ทริตชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงพันธ์วิรา  ธรรมกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 537
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงพิชญา  สินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงพิชญา  ิอินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายพิชยุตม์  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากะปิกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วนำเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงพิรยา  กรสิงห์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายพีรกานต์  ประเจิดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงภวิกา  เสือโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายภัคพล  ประชาสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายภัทรภณ  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 538
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กชายภานุวัฒน์  เณรจ่าที
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงภาวิตา  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงภิญญพัชญ์  เหมภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายภูเทพ  เงินมาก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายภูมิ  วงษ์สกุลพิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงภูริษา  คำโพย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายภูวเดช  กลิ่นกระจาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงมณัฐษยา  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงมณีวรรณ  บันดาลสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายมนัสวิน  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายเมธัส  เต็มปลื้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายยศกร  สงวนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายยศกร  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายยสินทร  ใภพรม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงยูศนิ  จำปา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 539
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กหญิงโยฐิตา  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1195
เด็กชายรชต  กันยะมูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1196
เด็กชายรชต  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงรวิสรา  ครุฑติง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1198
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1199
เด็กชายระพีพัฒน์  ต่ายอินทร์
ป.4