ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 504
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  อินทร์สุพัตรา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ิอังศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤชณัท  นิระคม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตธี  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์​  เกราะเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายก้องนรินทร์  พิเกณ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาณัฏ  จันทร์พูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 505
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผันมา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญาภร  กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันต์รพี  รุจินันพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกุลวรินทร์  เตชรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเกศฎา  อ่องเลื่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงเกศินี  เพ็ชรดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงขวัญจิรา  สมบัติพูนผล
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายคเณศ  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงคาลิสต้า  ตันศลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายคุณากร  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายฆนัท  คำธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจรรญมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจรรยาพร  มั่นศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 506
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจักษณา  สำลี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจันทิมา  เหง่าพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรุธทานุชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิณัฐตา  แพบัว
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายจิรกร  สุชแซว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายจิรกฤต  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจิราพร  ใบพะออม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจิราพร  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายเจตน์สฤษธิ์  บุญส่งวงศ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชฏาพร  ชิตสุระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธฑามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชนิสร  แตงนิ่ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 507
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชลธิชา  บูญมา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิดา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชลิตา  สาชู
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชันภัทธ์  พันธ์ุพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชัยภัทร  อ่วมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาพล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงฐิฎา  บางแค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงฐิฏิกาญ  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงฐิตารีย์  สูขชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายฐิติกร  โสระ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฐิติมา  พิกุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายฑีฆาวุฒิ  สุจารี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณฐกร  ตาสุสี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณฐพงศ์  สารุปา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 508
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อมรวณิชสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวีอ้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฏฐิบี  สุขเขตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐกิตต์  มะณี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐชญา  โชติชีวเกษม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณัฐชนน  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณัฐนนท์  ืชูวงค์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฐนพิน  นันฑิพัฒน์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 509
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งสกุลจารุพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐพัชร์  ทิศลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐภณ  โสรีย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณัฐวัฒธิชัย  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลตะคุ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณัฐวุมิ  เนียมอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายดนุพร  หาสนนท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงตวงรัตน์  ทันจิตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงทักษอร  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงทัตชญา  ไชยศรีษะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคทอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนกร  แถลงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธนกฤต  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 510
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนดล  สนิทมาก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนพงษ์  กองนคร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธนพล  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนภัทร  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธนภัทร  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธนวัฒน์​  เอี่ยมครอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนัตพงศ์  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธัญชนก  บุญคำเมือง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มบุญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธิติพันธฺิ์  ธรรมฐิติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 511
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธีรเดช  ดอนม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธีรภัทร  กายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหพิบูลรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธีร์  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธีวสุ  ใหญ่โสมนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนครินทร์  สาหร่ายทอง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายนนท์ปวิช  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนพกร  รองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนพดล  ผาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนภัสสร  แสงพายุ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนรภัทร  พันธ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนรินทร์  โพเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนริศราภรณ์  ศรีธนราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนลินญา  แก้ววิเชียร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 512
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายนัทธพงศ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนันทิวัฒน์  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบุตรศรัณย์  พงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปฏิภาณ  ฉ่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปภังกร  นันทารมย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายปภังกร  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปภัสษร  ฟองสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อำไพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงประภานิช  อินทา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปรัชชญานันท์  จิตดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 513
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปัณณธร  นารอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายปายเพชร  พรมมาตร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปาริชาด  นิลคำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปุญยวีร์  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปุณยรีย์  งามพิชิตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลุน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายปุณยวีร์  พะโยม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพงศกรณ์  ภู่โต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพงศธร  ดอนพิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพงศ์ภีระ  ปิ่นตากุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพชร  กฤษณีมพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพชร  กันยะมูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพชร  วังคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพชรพล  เทียนชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพรชนก  วิเศษสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 514
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพลกฤต  ศักดิิ์สูง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพลพัส  ตะติยะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพลอยมพู  เขียวขาว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพศิน  จันทร์คล้อย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายพิชญุตม์  นันทโกมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายพิพัฒน์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 515
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพีรดา  เติมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงภคนันท์  ขุนชาญนุชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายภัทรเทพ  จันทรศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายภัทรนันท์  สอนใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใหญ่ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายภาณุพงศ์  พันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงภิมฬฏา  ตั้งเจริญการค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภูธเนศ  ปีแว่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 516
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมณีนุช  พรมมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงมณีรัตน์  หงสาหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงมนัสวี  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงมัลลิกา  สระทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายมีนตรา  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายยศวริศ  ได้ลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายยุทธิพงศ์  นครจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายรณกฤต  ศศิกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายรังสิมันต์  ลีหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายรัชชานนท์  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงรัตนภา  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงรุจิราพร  วณิชชากรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงลลิดา  เจริญวงษ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายวงศกร  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงวณัชภรณ์  จำปีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายวรท  พองธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 517
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายวรภพ  วงค์มาก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงวรัญญา  สีมุ้ย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายวริศ  กองเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวัชรภณ ฉ่ำแสง  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวิกันดา  เสือเจริญ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายวิชญะ  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวิภาธาร  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวิภารัตน์  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายวิศวะ  วรชินา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายวีรภัทร  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 518
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวีริศ  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายศรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายศรานุชิต  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงศรีไพร  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายศุภกิตติ์  มนูญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายศุภณัฐ  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 519
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายสหนันต์  สหุนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายสัณหณัฐ  ภัทรบุญยพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสันติสุข  อบเชย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายสิรวิชญ์  ไอศริยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสิราวรรณ  สุดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสิริมงคล  เกตุอ้น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสุทธาชาติ  ดวงรัตน์ภากร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันทร์สมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสุภนัย  มณเดช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนชาญนุชิต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 520
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสุรทิน  โพธิ์ดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายสุรวิชญ์  แสงเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุวรรณารัตน์  โคสอน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายเสกสิริ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงเมล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายอชิรวัฒน์  สายวงษ์นาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอติกานต์  ผ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายอติกานต์  อำไพวัชรากุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอนิวัต  จันทร์สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอพิชญา  ชมมะลิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายอภิวัฒน์​  คำเครือคง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอริษา  จาตรัตนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายอวิรุทธิ์  โทนง่าว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอาชวิน  โยชนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายอารักษ์  สุมนทา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอารีญาพร  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารกรุณา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 521
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอินทิรา  ทะสะวะดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายอุฏฐา  โชติพิสุทธ์กุล
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอุรัสยา  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายเอกพล  มั่นธนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงไอยเรศ  เภตรา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงไอริณ  มหาปาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายิปัณณทัต  มะลิฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 522
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กหญิงกชพรรณ  พรมเสน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกรรณิการ์  สาทอง
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกฤษณพล  ประเสริฐอุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ดุรงค์ภูวนันท์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกัญญพัชร  นุ่มขึง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกัญญาภัค  การภักดี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกานต์สิรี  เมืองหลวง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายกีรติ  อินทราเกษม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายจตุรพร  เอี่ยมสงคราม
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิบัลลังค์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงจิตตรา  ทวนธง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงจิรภัทธ์  วงษ์เมฆ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงจิราภา  เจริญดี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงเจียระไน  สุยะระ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายชิติพัทธ์  กัลปพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
นายฐิติพล  กาญจนาธนพัฒน์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงฑิติยา  จันทร์เครือ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงณปภา  ไกรเกษ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงณัฐกรานต์  เกตุเนียม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีวรรณคำ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสมัย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วงสำโรง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
นายณัฐวุติ  คำพานุช
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 523
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายธนวัฒน์  มีขำ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธนัญญา  ทองมอญ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนากร  พงพูน
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงธันยพร  มะโน
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนงนภัทร  สุวรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนพรัตน์  เรือนทอง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงนฤภร  ขุนแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงนาตยา  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายบัญญพนต์  คันศร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงบุณยาพร  กุลพ่วง
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจแสน
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปาริชาต  มากสาคร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
นางสาวพรรทิวา  เอนกอนันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
นางสาวพรหมพร  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพัชริญา  เรืองวงษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศรีละบุตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อามาส
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
นางสาวมัทนีย์  จตุรงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงมาริสา  เเม้นพวก
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
นางสาวรุ่งตะวัน  อรรถเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลมณี
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อ่วมศรีกร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงวณิชยา  สุคำตา
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงวรรณณิศา  ภู่งาม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวันวิสา  จูสิงห์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 524
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กชายศราวุฒิ  ปอกกันยะ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงศศินภา  ตั้งจงจิตร
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงศศิพร  ธรรมวิชยุตม์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ยิ่งสุขมงคล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายศุพรนุวัฒน์  จ๋าวเสรี
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายเศรษฐพงษ์  นาดำ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสมฤดี  ฉันจร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสาริศา  มานะพันธ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสุทัศษร  โตบางป่า
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นางสาวสุธาวัลย์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสุพรรสา  อุปมัย
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายสุรศักดิ์  อินกรัด
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงสุรีมาศ  ฉิมสุข
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนเฮ้อ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงเสาวนีย์  สังคง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายแสนดี  กันแคล้ว
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงอัญชลี  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 525
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายกภัทร์  กลั่นเรืองแสง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงกมลวรรณ  กระสุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายกมลวัชร  นุชชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายกรวีร์  กิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายกฤตกนก  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายกฤตภาส  มากอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายกฤติน  สกุณนี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงกลิ่นผกา  หะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายก้องภพ  พวงผกา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายกัญจณ์ปิติ  มาแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิลกคุณธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุุทัยจตุรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 526
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายกันยากร  ลาวัณบัตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกัลยกร  ก่ำมอญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  โฆษะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงกาญจนา  หะขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขร้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกิตตรัตน์  ทองวิชิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายกีรติันต์  พริกทุ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิลตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเกวริน  มากทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายคุณภัทร  เมฆเรืองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 527
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายคุณากร  ลาภเวช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงจรรย์ธร  ชาติบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงจรรยาพร  คมใสย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงจริญญา  ผายะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงจรินทร  ติดยงค์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงจันทิมา  โตแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงจิตรวรรณ์  คงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายเจมส์รัก  รักษาเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคถุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หวานชิต
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงชฎารัตน์  พรมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายชนภัทร  วีระศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงชนม์ชนก  เสือวัน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 528
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายชนะพล  กันนิกา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงชนัญชิดา  เนตรยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงชนาภา  ชนะศิล
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือโป้
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงชไมพร  จานนอก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายชยากร  อยุ่สุภาพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายชราเทพ  มานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายชลรัตน์  สุดโต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายชัชพิมุข  มุ่งต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายชัยศิษฎ์  พิทักษ์เดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายชิณวิชญ์  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายชิษณุพล  วังนาค
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 529
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายญาณพัฒน์  เฮี้ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงญาณิศา  ปู่นำพา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงญาณิศา  ลีบาง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงฐิติมา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงณชนก  มาศบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายณฐกร  สีมีดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงณภัทร  คำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงณัชชา  สามงามยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงณัชชารี  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  มูลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มงคลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายณัฐคนินท์  บุญสด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 530
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มเรียน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายณัฐนันท์  คันศร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายณัฐนันท์  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมเดช
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายณัฐภัทร  เกตุมี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณัฐภัทร  พุกกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฐยาน์  ธูปบูชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐลดา พันธุ์โต  พันธุ์โต
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายณัฐวัฒณ์  วงศ์สามี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัฐวัลญช์  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายณิชนน  มุกดามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณิชาภัทร  กระบวนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 531
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงดลณนันท์  รังคะภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายดลธฤต  ฉิมพิภพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพรอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงดวงพร  เวชกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงดารินทร์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายเดชานันท์  ฝั้นวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงทักษพร  ธาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายทัทรพล  กันโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายธณธรรม  รินทพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายธนกร  มหไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมาลี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายธนกฤต  สุริย์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงธนกาญจน์  เมืองสังข์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธนดล  เข็มคง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียนเงิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงธนภร  ยิ้มสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 532
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธนวัตร  ใบภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงธนสร  สุขใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายธเนศ  สินเสถียรสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงธัญมน  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงธัญรดา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายธีทัต  สีสุกสด
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 533
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายธีรพงศ์  เมฆเรืองแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายธีรพล  อินแดง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายนฐวิช  พิศอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายนพดนัย  เดชะผล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายนพนนท์  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงนพรัตน์  กวักหิรัญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายนภัสกร  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายนฤดม  รุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายนะโม  พันละออง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ชวัลธนฉัฐ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงนิสาชล  อิทรไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงบงกช  รอดโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายบุญฤทธิ์  ขุนเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 534
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายปฐมภพ  สดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปณัตตา  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงประภัสสิริ  อินหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลอพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงปัณฑิกา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 535
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงปาณิชญาภา  วงศ์สอน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายปารมี  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายปารย์  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายปิยวัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายปิยวัตน์  อินยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายปียพงค์  มณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงปุณชรัศมิ  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายปุณตาริก  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงปุณภัทร์สรา  สุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายปูญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายพงศกร  แก้วประดับ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายพงศกร  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายพงศ์กร  ธรรมขันคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สนธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 536
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพชรลดา  มาสอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพรชวนัฐ  มหาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพรปรีญา  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพลอยเงิน  รัศมรน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพอเพียง  บุญปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงพัชรพล  จีนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพัชรพล  พุ่มอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพัตรชา  ทริตชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงพันธ์วิรา  ธรรมกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 537
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงพิชญา  สินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพิชญา  ิอินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายพิชยุตม์  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากะปิกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วนำเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงพิรยา  กรสิงห์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายพีรกานต์  ประเจิดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงภวิกา  เสือโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายภัคพล  ประชาสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายภัทรภณ  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 538
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กชายภานุวัฒน์  เณรจ่าที
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงภาวิตา  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงภิญญพัชญ์  เหมภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายภูเทพ  เงินมาก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายภูมิ  วงษ์สกุลพิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงภูริษา  คำโพย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายภูวเดช  กลิ่นกระจาย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงมณัฐษยา  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงมณีวรรณ  บันดาลสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายมนัสวิน  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเมธัส  เต็มปลื้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายยศกร  สงวนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายยศกร  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายยสินทร  ใภพรม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงยูศนิ  จำปา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 539
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กหญิงโยฐิตา  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายรชต  กันยะมูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายรชต  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงรวิสรา  ครุฑติง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายระพีพัฒน์  ต่ายอินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายรัชชานนท์  สังคง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันไชย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงรินรดา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายวงกร  มาต๊ะพาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงวชรพร  มาประสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงวณัชภัสร์  จำปีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงวณิชญา  ไม้สนธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงวรณัน  สุพรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายวรเมศ  รัตนเวฬุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงวรันธร  ศักบูรณาเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงวรางคนิภา  ตันตริภาคย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงวรินทร  จันทนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายวรินทร  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงวริศรา  มากกุญชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 540
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงวริศรา  หนูโต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายวริศร์  แบ่งเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายวรุตย์  แก้วเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายวันชัย  หน่ออุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงวิจิตรตรา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงวิจิตรา  ญาติตะคุ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวิฑูรย์  อินพหล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวิระดา  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวีรภัทรา  เขียวดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายวีระภัทร  พิทักษ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงศรัณพร  บวบจิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายศรัณยู  พุ่มทุเรียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงศรุตยา  ทรัพย์พฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงศศิภา  จวนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงศศิมา  เมฆี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงศศิรัตน์  คงขันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงศศิวิมล  สายสอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงศิรประภา  พรมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงศิริลัดดา  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงศิลารัตน์  เอี่ยมอุไร
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 541
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1264
เด็กชายศิวกร  พรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายศิวัฒน์  เกตุนาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีพุฒตาล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายศุภกร  คำทุม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายศุภกร  แสงเมล์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายศุภกฤต  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงศุภัคจิตรา  แบ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อึ้งธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายศุภาฤต  ยิ้มสรวล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายศุรเชษฐ์  เจริญพรชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายเศรษฐ์ภก  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายสรธัช  รอไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายสรพล  อ่วมอุไร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงสรรกมล  สรรพานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายสหรัฐ  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ทองสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายสันต์ชัย  ตั้งจงจิตร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายสิทธินันท์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายสิรวิชญ์  บัวบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองขวา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายสิระ  นันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงสิรินภา  คำอินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นนที
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงสุขกัลญา  ระงับพิษ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคารมุทิตา โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 542
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1299
เด็กหญิงสุชามาศ  เตชะวรรณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงสุชาวดี  วิฉัยกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงสุทธดา  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายสุทธิพงษ์  แจ๋มเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายสุธี  ศรีระบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กหญิงสุธีกานต์  กรวิภาสเรือง