ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตภาส  พันธินา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตเมธ  ชูมี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตินันท์  กองนาดู
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติธิษณ์  หนาดคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกิติยา  อนุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงคเณย์พร  อุเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อิงเอนุ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิราธัช  สารหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีดาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจษฎา  มิภาทัศน์
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนาภา  สุพร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐพงศ์  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเดชพงษ์  การศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนกร  มันปาฏิ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธรรมรัฐ  ยี่สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธันวา  ลามุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธีรเมธ  มุลทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันทิชา  แสงมหาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายนิชคุณ  วรแสง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปพนพัทธ์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปรวิทย์  โฆษาจารย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปานทิพย์  ผดุงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพมาตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปุณณดา  หิรัญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพรรทิภา  ก้อนกั้น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพัชราภา  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายพีระพล  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลองภาค
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิตติกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงภิญญดา  ปานขุนรักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเมธี  พิทักวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายรัชพล  ยุรชัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ดรประทุม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายวชิรกร  กุดแถลง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวรัญญา  ครกล้า
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายวิศรุต  คำคง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวุฒิชัย  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงศศิประภา  ภายศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงศิวนาถ  วิเศษไชย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายศิวพัฒน์  อันทรบุตร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสิมิลัน  ริดพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุพนิดา  พัสดร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุพัชญา  พันจุมพิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามปัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอภิชญา  โมระกรานต์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอรพลิน  ระรื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายอัครวินท์  อินทะขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นายกิตติธัช  วรชิน
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณพล
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายคมสัน  เขตรสมัคร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายครรชิต  ย่อดี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจริญญา  ไชยคุณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นางสาวจริญา  พุทธคม
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจรินทร์  ธินะธง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นายชนสิษฎ์  โชคกาญจนวัตน์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นายไชยวัฒน์  พายุพล
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงฐณสิตรา  ภาระนารถ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงฑิมพิกา  มั่นคั่ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสูติสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณีน่า  แยร์วีเนน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นายตระการ  อัญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายตันติกร  เจริญผิว
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธีรพัฒน์  บอนคำ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายนราธิป  พลตื้อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาวน้ำฝน  สาชะรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายบูรพา  กุลากุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงเบญจพร  อาษาศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปภานัน  จันทโสด
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปิยาพร  ศรีมหาวัตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปุณณวัช  จันทร์สะอาด
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นางสาวพรนิภา  หันธิรัง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพลากร  วรรณขาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพัชรา  พุทธลา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธลา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นางสาวพัชรี  สีบุลำ
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายพุฒิชัย  คล่องดี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นายภัทรพล  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงภิญญดา  กั้วมาลา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภูริช  สุดหลักทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงมนัสนนท์  วงศ์ศรีมี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายโมไนย์  ประชานันท์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายรชต  สังฆมณี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายรดิศ  ขันศรี
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายรัชนาท  หงษาชุม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแพงมนต์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวุฒิพร  แสงวรบุตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงศิริวิภา  ชินาวิสาร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นายศุภวิชญ์  สาระวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นายสมพร  จับอันชอบ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสุรดา  ทรงศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอทิวรา  อังคะรุด
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
นางสาวอนัญญา  ไชยภา
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาวอพิญญา  อัญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอภิชญา  มาตเจริญ
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายอภินันท์  เชียงเครือ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวอภิรดา  ไชยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายอภิสิทธ์  จำนงจิตร
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอาคม  ฤทธิสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวอาทิตยา  กั้วพิศมัย
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอินทิราณี  เดชโฮม
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกนกวรรณ  วันนิจ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกรผกา  กั้วพิสมัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายกฤษฎา  โชคดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  ตาสาโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกัญญากานต์  คำตานิตย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูขยัน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกันติชา  ตาสาโรจน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกัลยา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกัลยา  เสนาเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกัลยากร  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกิตติญา  ศรีเครือดง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายกิตติธัช  นันทะจำรอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายกิตติพิชญ์  สุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกุลธรา  ยี่สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงเกศกานดา  พลพุทธา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโบราณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายขวัญชัย  บุญหาร
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายคณิศร  ตาสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงคีตพันธุ์  บุตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจันทรวิมล  วิระศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายจิณณวัทย์  นิสังกาศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  พานิชศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงจิรัชยา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงจิราพัทร์  ศรีทะรัง
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิฑูรย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสองเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจิรายุ  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงจุทาธิบดิ์  คิดทำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชญาภา  วิเศษสอน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะบุตร
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชนาภัทร  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชนินทร์  สารพานิช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงชมพู่  คำไชยโย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชยานันท์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชลธิชา  อาดี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชลิตา  นีระโคตร
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ฉัตรการ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายชินภัทร  ผาวงษ์ศา
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิญาณ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายญาณกวี  คำจำปา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงโญฑิตา  ยี่รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงฐิตาภา.  พรมพละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณทิพรดา  หมั่นประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณภัทร  แก้วบ้านเหล่า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายณวัฒน์  นิลโสม
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัจฉรา  ภาคอินทรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัชช์ภิรมน  คณินนันธนัฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐกร  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายณัฐชนนท์  น้อยชื่น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาระทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณัฐนิช  เชื้อสุข
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โอนนอกณฐากุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณัฐพร  กงทา
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัฐพล  ไชยเอนก
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัฐพล  ภูหงษ์สูง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐวดี  บางละมาต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณิชาดา  ทิพย์วงค์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อุทโท
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณิษาภัทร  แสนยะมุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายเดชดนัย  ชะสันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายตะวัน  พันนาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเตชินท์  หงษ์สร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายทศกร  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายทินภัทร  นามบุรี
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายทิวาพร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายเทวฤทธิ์  ศึกนอก
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายแทนคุณ  ศิริกาญจนรักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธนพร  ผายตากแดด
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธนพล  คำบอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธนพล  ภูศรีฐาน
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายธนภัทร  สังรวมใจ
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธนภัทร  อุดมทวี
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธรรศพงค์  สีหลิ่ง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธราเทพ  แสนนาเรียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธัญญ์วาริน  ธนาสุขพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธัญธรรัตน์  รัตนแสนสี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธัญภรณ์  ก้อนกายา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธันวา  เงินดอน
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธารธารา  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธิติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธีระภัทร  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนภัสร  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนริศรา  ชมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนริศา  ทอดโอภาส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนฤมล  โกษาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายนวพล  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไสยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนารีรัตน์  ตั้งเติมศักด์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายนำชัย  เรืองจรัส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงนิตยา  เขตรบุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายนิติธร  ภารจรัส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีดามาตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนิลเพชร  แพงคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงบุญขวัญ  ชัยช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงบุณยกร  พวงมาลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปกฉัตร  กั้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปฎิภาณ  ศรีพอ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปนัดดา  เครือเนตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปนัดดา  ต้นงอ
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปภาวิษญ์  อายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงประวีณา  กั้วมาลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงประวีณา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายประสพสุข  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงประสิตา  ลากุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปราญษลี  คุณสีขาว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายปราบดา  พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปวารนิตยา  เที่ยงสงค์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปวีณา  ยลถวิล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปัณณภัสร์  โรจน์เธียรธนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปาณิศรา  ปรีจำรัส
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปิยธิดา  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปิยภัทร  วังทองชุก
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายปิยังกูร  วิเชียรพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงปุญชิดา  กรกิจทิพยดล
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพงษกร  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพรกนก  พิมพ์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพรพรรณ  เพชรสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงพรพิมล  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพรเพชร  มหาโคตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายพรภิรมย์  สะอาดซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพลวรรธน์  ศรีดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพลวัต  ภูดอกไม้
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพลอยปภัส  สีสอนเหม่น
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพัชจิตา  ทองศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพัชรดา  ลากุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพัชรพล  เขื่อนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพัชรพล  ตั้งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพัชรรินทร์  กิตชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพัชรา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กั้วพิศมัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมณี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลมงกฎ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพัฒนพงษ์  หมั่นเรียน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพัดชา  จรศรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพัทธดล  คำจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพิชชาภา  คำผุย
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพิณชญา  อาจะ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพิภัช  สมพพิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทฤษฎี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีค้อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพิรชัช  สบายใจ
ป.5
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพีรภัทร  จับอันชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพีรภาส  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพีรวิชญ์  จิตจำเริญ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเพชรนารี  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงเพ็ญณภา  สระบุตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงไพลิน  พงศ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภนิดา  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงภัทริดา  ศรีสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภัสภูมิ  กาญจนะสอน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภากร  คัสเกต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภากร  ถนัดค้า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายภากร  วรรณประชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภาณุ  กั้วนามน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายภานุพล  ยะวร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แข็งฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภิรมย์รักษ์  ภูสมศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรังษี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูริวัชร  จิตจำเริญ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูวเดช  ฤทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมนัสดา  จุทาผาด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กชายมานพ  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายมินธดา  กุลจักร์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงมิรินทรา  อาดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายเมธัส  พรหมลังกา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเมธา  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายยศกร  นาเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายรชต  ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายรัชภูมิ  ทิพประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงรัตติยา  ทาบรรหาญ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงรัตนาวลี  เชื้อคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงรินลดา  สุกวาท
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงลิซ่า  แรเกิน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายวชิรวิทย์  ชินพร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทะนนท์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวรกร  ทัพพิมล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวรินทร  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวริศรา  เฉิดละออ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายวัฒนา  ฆารละออง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวิชญาพร  สาโทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงวิยะดา  ขีระนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโต
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายวุฒิศักดิ์  หาญศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สระทอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศาสตร์ศิลป์  วิโทจิตร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงศิริญพิชญ์  แสนปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงศิรินภา  อุทโท
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศุภารดา  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายสก๊อต  กิลลีส์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายสหรัฐ  ขัดเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสายธาร  โกฐาคาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสิทธิชัย  มูลคำศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายสุชาติ  พานิชย์ดี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุชานรี  อุทโท
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุธีรา  จันซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสุพัฒตา  ฐานโอภาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุพัสตรา  แสนยะมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสุภัชชา  ตู้ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณพาด
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายสุเมธ  พานิชย์ดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสุรศักดิ์  มิลละวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสุริยา  ใจเอิื้อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุรีย์พร  ยุบลพริ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสุวภัทร  จันทรบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดลรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอคนันท์  จันทวิสา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายอณาคิณ  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายอดิศักดิ์  ลาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายอติวิชญ์  คำภูษา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายอนันตชัย  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายอนุพันธ์  ทองยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอนุวัฒน์  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอนุวัต  ประหยัด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอภัทชา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอภิมงคล  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงอภิสรา  อันชม
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอรปรียา  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงอรไพลิน  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอรวรรณ  วาณิสุจิต
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอรวรินทร์  รังคะราช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอริสรา  ถิตย์กุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กชายอัครเดช  นัดทะยาย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  อรรคเศรษฐัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอันดามัน  ริดพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีประไหม
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอานนท์  ภูติโส
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอารยา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอินทิรา  บุษมงคล
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอิริค  ภูงามดาว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอุมาพร  มิ่งมูล
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เกลือสีโท
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายอุรุชาติ  ไทยแท้
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงไอรดา  นัสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงไอริษา  ทุมพระรักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์