ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภาส  พันธินา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตเมธ  ชูมี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตินันท์  กองนาดู
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
11
เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติธิษณ์  หนาดคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิติยา  อนุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
17
เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
18
เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงคเณย์พร  อุเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
20
เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
21
เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อิงเอนุ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
25
เด็กชายจิราธัช  สารหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
26
เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีดาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กชายเจษฎา  มิภาทัศน์
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนาภา  สุพร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
32
เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
33
เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
34
เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐพงศ์  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กชายเดชพงษ์  การศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
40
เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
42
เด็กชายธนกร  มันปาฏิ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
43
เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
44
เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
45
เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
46
เด็กชายธรรมรัฐ  ยี่สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
48
เด็กชายธันวา  ลามุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
50
เด็กชายธีรเมธ  มุลทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
51
เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนันทิชา  แสงมหาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
53
เด็กชายนิชคุณ  วรแสง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
54
เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
57
เด็กชายปพนพัทธ์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
58
เด็กชายปรวิทย์  โฆษาจารย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปานทิพย์  ผดุงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพมาตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปุณณดา  หิรัญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพรรทิภา  ก้อนกั้น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพัชราภา  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
67
เด็กชายพีระพล  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
70
เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลองภาค
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
74
เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิตติกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
75
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภิญญดา  ปานขุนรักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
78
เด็กชายเมธี  พิทักวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กชายรัชพล  ยุรชัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ดรประทุม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
82
เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
83
เด็กชายวชิรกร  กุดแถลง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงวรัญญา  ครกล้า
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
85
เด็กชายวิศรุต  คำคง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิตประถม
86
เด็กชายวุฒิชัย  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศศิประภา  ภายศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
89
เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงศิวนาถ  วิเศษไชย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
91
เด็กชายศิวพัฒน์  อันทรบุตร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
93
เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสิมิลัน  ริดพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุพนิดา  พัสดร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุพัชญา  พันจุมพิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
97
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามปัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอภิชญา  โมระกรานต์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอรพลิน  ระรื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
104
เด็กชายอัครวินท์  อินทะขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
105
เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
107
นายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
110
นายกิตติธัช  วรชิน
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณพล
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายคมสัน  เขตรสมัคร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
116
นายครรชิต  ย่อดี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจริญญา  ไชยคุณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวจริญา  พุทธคม
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายจรินทร์  ธินะธง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
124
นายชนสิษฎ์  โชคกาญจนวัตน์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
127
นายไชยวัฒน์  พายุพล
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงฐณสิตรา  ภาระนารถ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงฑิมพิกา  มั่นคั่ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสูติสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณีน่า  แยร์วีเนน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
135
นายตระการ  อัญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายตันติกร  เจริญผิว
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธีรพัฒน์  บอนคำ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายนราธิป  พลตื้อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวน้ำฝน  สาชะรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายบูรพา  กุลากุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงเบญจพร  อาษาศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปภานัน  จันทโสด
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปิยาพร  ศรีมหาวัตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายปุณณวัช  จันทร์สะอาด
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวพรนิภา  หันธิรัง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพลากร  วรรณขาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพัชรา  พุทธลา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธลา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวพัชรี  สีบุลำ
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
159
นายพุฒิชัย  คล่องดี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
160
นายภัทรพล  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงภิญญดา  กั้วมาลา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายภูริช  สุดหลักทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงมนัสนนท์  วงศ์ศรีมี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายโมไนย์  ประชานันท์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายรชต  สังฆมณี
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายรดิศ  ขันศรี
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
168
นายรัชนาท  หงษาชุม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแพงมนต์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายวุฒิพร  แสงวรบุตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป3/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงศิริวิภา  ชินาวิสาร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
181
นายศุภวิชญ์  สาระวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
182
นายสมพร  จับอันชอบ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงสุรดา  ทรงศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงอทิวรา  อังคะรุด
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวอนัญญา  ไชยภา
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวอพิญญา  อัญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงอภิชญา  มาตเจริญ
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายอภินันท์  เชียงเครือ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวอภิรดา  ไชยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายอภิสิทธ์  จำนงจิตร
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายอาคม  ฤทธิสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวอาทิตยา  กั้วพิศมัย
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงอินทิราณี  เดชโฮม
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกนกวรรณ  วันนิจ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกรผกา  กั้วพิสมัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายกฤษฎา  โชคดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  ตาสาโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกัญญากานต์  คำตานิตย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูขยัน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกันติชา  ตาสาโรจน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกัลยา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกัลยา  เสนาเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกัลยากร  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกิตติญา  ศรีเครือดง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกิตติธัช  นันทะจำรอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายกิตติพิชญ์  สุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกุลธรา  ยี่สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงเกศกานดา  พลพุทธา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
234
เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโบราณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายขวัญชัย  บุญหาร
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายคณิศร  ตาสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงคีตพันธุ์  บุตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจันทรวิมล  วิระศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
242
เด็กชายจิณณวัทย์  นิสังกาศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  พานิชศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจิรัชยา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิราพัทร์  ศรีทะรัง
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิฑูรย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสองเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจิรายุ  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจุทาธิบดิ์  คิดทำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชญาภา  วิเศษสอน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะบุตร
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนาภัทร  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายชนินทร์  สารพานิช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชมพู่  คำไชยโย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชยานันท์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชลธิชา  อาดี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชลิตา  นีระโคตร
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
273
เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ฉัตรการ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชินภัทร  ผาวงษ์ศา
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิญาณ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายญาณกวี  คำจำปา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงโญฑิตา  ยี่รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงฐิตาภา.  พรมพละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณทิพรดา  หมั่นประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณภัทร  แก้วบ้านเหล่า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณวัฒน์  นิลโสม
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัจฉรา  ภาคอินทรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัชช์ภิรมน  คณินนันธนัฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
296
เด็กชายณัฐกร  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐชนนท์  น้อยชื่น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาระทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณัฐนิช  เชื้อสุข
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โอนนอกณฐากุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐพร  กงทา
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายณัฐพล  ไชยเอนก
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐพล  ภูหงษ์สูง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐวดี  บางละมาต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณิชาดา  ทิพย์วงค์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อุทโท
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสิริ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณิษาภัทร  แสนยะมุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเดชดนัย  ชะสันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
324
เด็กชายตะวัน  พันนาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
325
เด็กชายเตชินท์  หงษ์สร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
326
เด็กชายทศกร  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
327
เด็กชายทินภัทร  นามบุรี
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
328
เด็กชายทิวาพร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเทวฤทธิ์  ศึกนอก
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายแทนคุณ  ศิริกาญจนรักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธนพร  ผายตากแดด
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนพล  คำบอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนพล  ภูศรีฐาน
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายธนภัทร  สังรวมใจ
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนภัทร  อุดมทวี
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธรรศพงค์  สีหลิ่ง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธราเทพ  แสนนาเรียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงธัญญ์วาริน  ธนาสุขพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธัญธรรัตน์  รัตนแสนสี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธัญภรณ์  ก้อนกายา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธันวา  เงินดอน
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงธารธารา  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธิติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธีระภัทร  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
354
เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนภัสร  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงนริศรา  ชมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนริศา  ทอดโอภาส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงนฤมล  โกษาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
364
เด็กชายนวพล  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไสยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนารีรัตน์  ตั้งเติมศักด์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
369
เด็กชายนำชัย  เรืองจรัส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป2/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงนิตยา  เขตรบุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
373
เด็กชายนิติธร  ภารจรัส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีดามาตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนิลเพชร  แพงคำ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงบุญขวัญ  ชัยช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงบุณยกร  พวงมาลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปกฉัตร  กั้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปฎิภาณ  ศรีพอ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปนัดดา  เครือเนตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงปนัดดา  ต้นงอ
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายปภาวิษญ์  อายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงประวีณา  กั้วมาลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงประวีณา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายประสพสุข  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงประสิตา  ลากุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปราญษลี  คุณสีขาว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายปราบดา  พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปวารนิตยา  เที่ยงสงค์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปวีณา  ยลถวิล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปัณณภัสร์  โรจน์เธียรธนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปาณิศรา  ปรีจำรัส
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปิยธิดา  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปิยภัทร  วังทองชุก
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายปิยังกูร  วิเชียรพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงปุญชิดา  กรกิจทิพยดล
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพงษกร  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพรกนก  พิมพ์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรพรรณ  เพชรสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพรพิมล  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพรเพชร  มหาโคตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายพรภิรมย์  สะอาดซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพลวรรธน์  ศรีดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายพลวัต  ภูดอกไม้
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพลอยปภัส  สีสอนเหม่น
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพัชจิตา  ทองศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพัชรดา  ลากุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพัชรพล  เขื่อนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพัชรพล  ตั้งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพัชรรินทร์  กิตชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพัชรา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กั้วพิศมัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมณี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลมงกฎ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายพัฒนพงษ์  หมั่นเรียน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพัดชา  จรศรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพัทธดล  คำจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิชชาภา  คำผุย
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิณชญา  อาจะ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพิภัช  สมพพิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทฤษฎี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีค้อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพิรชัช  สบายใจ
ป.5
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพีรภัทร  จับอันชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายพีรภาส  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพีรวิชญ์  จิตจำเริญ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเพชรนารี  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเพ็ญณภา  สระบุตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงไพลิน  พงศ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงภนิดา  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภัทริดา  ศรีสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายภัสภูมิ  กาญจนะสอน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายภากร  คัสเกต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายภากร  ถนัดค้า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายภากร  วรรณประชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายภาณุ  กั้วนามน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายภานุพล  ยะวร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แข็งฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภิรมย์รักษ์  ภูสมศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรังษี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภูริวัชร  จิตจำเริญ
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายภูวเดช  ฤทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงมนัสดา  จุทาผาด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กชายมานพ  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายมินธดา  กุลจักร์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงมิรินทรา  อาดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายเมธัส  พรหมลังกา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายเมธา  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายยศกร  นาเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายรชต  ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายรัชภูมิ  ทิพประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงรัตติยา  ทาบรรหาญ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรัตนาวลี  เชื้อคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงรินลดา  สุกวาท
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงลิซ่า  แรเกิน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายวชิรวิทย์  ชินพร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
500
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทะนนท์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายวรกร  ทัพพิมล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวรินทร  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวริศรา  เฉิดละออ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวัฒนา  ฆารละออง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงวิชญาพร  สาโทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงวิยะดา  ขีระนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโต
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายวุฒิศักดิ์  หาญศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สระทอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายศาสตร์ศิลป์  วิโทจิตร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงศิริญพิชญ์  แสนปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงศิรินภา  อุทโท
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศุภารดา  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายสก๊อต  กิลลีส์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายสหรัฐ  ขัดเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสายธาร  โกฐาคาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายสิทธิชัย  มูลคำศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายสุชาติ  พานิชย์ดี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงสุชานรี  อุทโท
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสุธีรา  จันซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสุพัฒตา  ฐานโอภาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสุพัสตรา  แสนยะมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสุภัชชา  ตู้ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณพาด
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสุเมธ  พานิชย์ดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายสุรศักดิ์  มิลละวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสุริยา  ใจเอิื้อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุรีย์พร  ยุบลพริ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสุวภัทร  จันทรบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดลรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายอคนันท์  จันทวิสา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
559
เด็กชายอณาคิณ  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายอดิศักดิ์  ลาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายอติวิชญ์  คำภูษา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายอนันตชัย  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายอนุพันธ์  ทองยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายอนุวัฒน์  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายอนุวัต  ประหยัด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงอภัทชา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายอภิมงคล  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอภิสรา  อันชม
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอรปรียา  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอรไพลิน  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอรวรรณ  วาณิสุจิต
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงอรวรินทร์  รังคะราช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงอริสรา  ถิตย์กุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป4/6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กชายอัครเดช  นัดทะยาย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  อรรคเศรษฐัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอันดามัน  ริดพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีประไหม
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอานนท์  ภูติโส
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอารยา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอินทิรา  บุษมงคล
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอิริค  ภูงามดาว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอุมาพร  มิ่งมูล
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เกลือสีโท
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
595
เด็กชายอุรุชาติ  ไทยแท้
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงไอรดา  นัสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงไอริษา  ทุมพระรักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม