ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงเกวลิน  วงจันทะบาล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
3
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรายุ  อุ่นสวิง
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
7
เด็กชายโชติก  หามวงค์
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายทีฆายุ  ขาลถม
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
10
เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
11
เด็กชายธนวัฒน์  ศุภอุดร
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธิดาศิริ  เลายี่
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กชายธีรัตน์  แสนเมือง
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
19
เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายศุภกร  ภูเนตร
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กชายสุทัศนัย  สัสดี
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงสุธิดา  เหล่าเดช
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงอัฐรัตน์  ภูมีชัย
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงกฤติยา  ปะกาเวสา
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายเกริกพล  ภูถาดลาย
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงชนม์ชนก  อุทัยเรือง
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชามา  ภูคงสด
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายยศกร  ภูทะวัง
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายรณชัย  สายเนตร์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายอนวัฒน์  สุวรรณสพ
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกรกนก  จระคร
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกรณิศา  สีพา
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
58
เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
61
เด็กชายกิติภณ  การะเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
63
เด็กชายกวีชาด  หอมงาม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกัญจนะ  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
67
เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
71
เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
76
เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
79
เด็กชายจิรวัฒน์  ภูซ้ายศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
80
เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
82
เด็กชายเจตริน  ชัยสอน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
83
เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
84
เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพาดแร่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงฉัตรศิริ  จักรเปี้ย
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงชนิดา  จำปาอ่อน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงชลดา  อัมรา
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
89
เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
91
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
92
เด็กชายณรงค์ศักดิื  ราษีสวย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
93
เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
94
เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
98
เด็กชายณัฐรพี  ภูยาดาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
99
เด็กชายณัฐรวีญ์  ภูยาดาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงณิชารีย์  ประสาร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
103
เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
104
เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
105
เด็กชายทรงพล  มูลอุทก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
107
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
108
เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงธนาพร  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงธนพรรณ  ภูสีเขียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
119
เด็กชายนพดล  มูลบุตร
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงนริศรา  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายนันธวัฒน์  โคทนา
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายปภังกร  ทัดรอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงปิยพัชร  ตีพิพิทย์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายปิยะดล  ทนะสังข์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
142
เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงพรทิวา  รัตนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพัชรีพร  กงภูเวช
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิรรัศมีธนกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูยางสิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเพชรญาดา  วรรณอำไพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
165
เด็กชายภัทรนันท์  โคตะวี
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภาคีไน  คำลือ
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงมธุรดา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงรัชนก  ภูนาเหนือ
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายเรวัต  พลศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงลลิตา  ตุมร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
178
เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
180
เด็กชายวรฤทธิ์  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงวริศรา  ลีลา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงวริศา  ภูแม่น้ำ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
184
เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงวัชลาวลี  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงศศินา  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
194
เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายสรธร  สิงหามาตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
200
เด็กชายสิรภัค  ภูน้ำเสียง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงสิริธร  เทพชา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรคำโชติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสุทธิภัทร์  คุณภู่
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงสุทัญญา  ขันทะจำนงด์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสุธินันท์  ชารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
209
เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
212
เด็กชายอนันต์  กิ่งกูล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายอภิวิชญ์  ภูหารนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
214
เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอมลวัทน์  สิงหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอาภากร  ภูถมนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอินนภา  ภูชื่นศรี
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอุมาพร  ชมภูจักร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอุษา  สารอินมูล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
222
เด็กชายเอกอมร  ภูพันนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงไอริสษา  เดชโฮม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กชายกังวาล  หินอ่อน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
225
เด็กชายกันต์กวี  ชารี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
226
เด็กหญิงจุฐานันท์  คงสันติวงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายชยพล  เดชโยธา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
229
เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
230
เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
231
เด็กชายธนกฤต  เหล็กเพชร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
233
เด็กชายนพกฤษฏิ์  คารวะ
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
238
เด็กชายปองภพ  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพัชรีพร  พั่วพันธ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
246
เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภัทรพร  ตองดิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
248
เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
249
เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุภณิดา  ศรีราช
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
257
เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงอัญภิญญา  อุ่นสงคราม
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกัลยาณี  เกรัมย์
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหิงษ์
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธิติสรร  ภูบุญทน
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมี
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายพงศกร  ขัตติยะ
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายภานุพัฒน์  อ่อนบัวขาว
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายรัตนพล  บัวทุม
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายอธิการณ์  ลาสงยาง
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายอภิชาติ  ดอนแก
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงอรัญญา  เฉื่อยนอก
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กชายกมลภพ  รักษาสร้อย
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวาปี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจักรพงค์  พระภูจำนงค์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจักรี  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
280
เด็กชายจารุเดช  ทองหอม
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
281
เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
282
เด็กชายเจษฎากร  นันทดิลก
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายชนะโชค  พุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
285
เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
286
เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
290
เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
292
เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนกฤต  คันทะวุฒิ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธรกฤต  ร่วมพล
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหานาจ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
299
เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปะริดสอน  โฆษา
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพรนภา  สาระวัน
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงพรพิภัทร  คำมูล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
305
เด็กชายพรเพชร  จงแก่นบุญ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
307
เด็กชายพัสกร  ปุริสาร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กชายภัทรพล  พรมกช
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
313
เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
314
เด็กชายมังกร  น้อยนิล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายรัฐพล  แก้วสีหา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงวนิดา  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงวรัญญา  ภูนิลามัย
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงศุชารดา  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
324
เด็กชายศุภกิตติ์  เชื้อตราพระ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
325
เด็กชายศุภวัฒน์  หลานวงค์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์เสถียร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
328
เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายกฤตติกุล  กิจเลิศมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
332
เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
333
เด็กหญิงกวิลตรา  พรหมสาส์น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
334
เด็กชายกัณฑ์อเนก  หินทอง
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
335
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
337
เด็กหญิงเจสมินล์  ไบเลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
338
เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
339
เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
340
เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนะพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
341
เด็กชายเดชาวัฒ  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
342
เด็กชายติณณภพ  อาษาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
343
เด็กชายธนกฤติ  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
344
เด็กชายธราเทพ  วงเห็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
345
เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
346
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
347
เด็กชายนฤเบท  ทระคำหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
348
เด็กชายบริภัทร  พลดง
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
350
เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
351
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
352
เด็กชายพิชิต  ไชยภาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
353
เด็กชายมาซาฮิโต  ซาวาดะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
354
เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
357
เด็กชายวุฒิพงษ์  โมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
358
เด็กชายศิวกร  วงศ์ช่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายกฤติณ  พรหมสาส์น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายกฤษณะ  ประทุมตัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิง์กัญญารัตน์  ภูพลผัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายกัณต์ณพัฒน์  ศรีโคตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายกีรติ  นิทิพย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
373
นายเกียรติอนันท์  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวจิราพร  สิทธิดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
383
นายจิราวัชร  วรรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
384
นายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภุนำ้ชุ่ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายจุมพล  ละม่อม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายเจษฎากร  สีกุด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวชนกวนัน  สิงห์สนั่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงชไมพร  ภูสมตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายชยณัฐ  มููลมาตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงญาณิศา  จันดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณกัญญา  สอนชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณฐกร  โคจรนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ลุนดาพร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐทิตา  หาญดงน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายณัฐวัตร  ผันอากาศ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
416
นายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวณิยากรณ์  ภูผาผัน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายทศพร  นามธรรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายธนดล  จำปาด่อน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายธนสิน  คำหวาน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
430
นายธนัฐชัย  คำภาหมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กชายธนากร  กองราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธมลวรรณ  มีศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญญา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธาวิน  จรทะผา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
442
นายนนท์นภัส  ภูครองนาค
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายนภัส  ภูจอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายนภัสรพี  หอมดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายนรธีร์  บุญลือ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนรินทร์ดา  รีสี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
448
นายนัยวุฒิ  นามรักษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวนิภาพรรณ  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
455
นายปฐมพงศ์  กองวงษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์เมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวประพัชญา  ภูจอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายปวริศร์  ดวงจิตร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปวิชญา  ยศคำลือ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงปัณฐิตา  วิชาสี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
471
นายปิยะพงษ์  วิชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายปีมงคล  ภูกองไชย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงเปรมสินี  ภูครองแถว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
475
นายพงษ์  ภูกองไชย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายพลพล  พละคำหาร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
481
นายพัชรพล  พุทธิชนย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวพิชญา  อรัญมิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพิพลพร  เสาว์มุกดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  อันทะพิละ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียันต์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำผาย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
498
นายมงคล  เนื่องมัจฉา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายมงคล  สิงห์จันทร์ดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงมนันญา  มิงพรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายรชานนท์  ภูชะหาร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวรัฐธิดา  สีนอนิล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวรัสรวดี  ชาวงษี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายรามภูมิ  ดิษฐเนตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายวรจักร  โมลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
520
นางสาววรรณกานต์  สินธุรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงวริยา  มะราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
527
นางสาววิไลลักษณ์  อันทะปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
529
นายวุฒิกร  ศรีกุดตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
530
นายไววิทย์  ยศคำลือ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายศราวุฒิ  ภูวงศ์ผา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวศศิวิมล  ฟ้องเสียง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงศิวิไล  ไมตรีแพน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายศุภกฤต  โนนุช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวศุภลักษณ์  บุญสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงสีวิไล  ไมตรีแพน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงสุธาสินี  ขานอัน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวสุธาสินี  โนนแดง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายสุวัจน์  ภูจอมทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายอดิศร  ถาจันราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายอภิชาติ  คันทะสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงอรวรรณ  ภุเด่นเเก่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
561
นางสาวอริญญา  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอริศรา  มหาวงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวอลิชา  พิชัยช่วง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
565
นายอัครพล  รัตนนท์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวอัญญพร  ชานนอก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
567
นายอาทร  ภูชมชื่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวอารยา  เทือกศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงอารยา  สังโวรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กชายกมลเทพ  เฮวชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำธะนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญจสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงกานต์สินี  โตเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
577
เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
578
เด็กชายกิตติคุณ  ฉายาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
579
เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงเกตน์นิภา  แก้วกันยา
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายเกียรติภูมิ  ศิลปศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงขวัญวาริน  พรมกัลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
585
เด็กชายคฑาวุธ  ละม่อม
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
586
เด็กชายจารุวัฒน์  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงจิรัชญา  โสโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
589
เด็กชายจิราพัชร  ภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขาวสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
592
เด็กชายจุลจักร  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงเจนจิรา  อันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงชญาฎา  ไชยคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงชนันท์พร  สะออนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชลณิชา  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชุลีพร  สิงห์งาม
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงฐิติภรณ์๋  สาขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือภูงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยสีหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกนเจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
611
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูเด่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงณิชนันทน์  จวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณิชานนท์  ภูครองจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณิภัทรชา  ภูโป่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
616
เด็กชายเดชาธร  สุวรรณแสง
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
617
เด็กชายถิระวัฒน์  ศิริเสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
618
เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภูสีดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนบดินทร์  ภูชมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนพงษ์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนรัฐ  พินพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนากรณ์  แช่แค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธราทิป  วงเห็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุดมฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธันยพร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธีรเมธ  อุสาห์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธีรวัต  เนื่องมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
638
เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงนภัสรณ์  ภูขามคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงนฤมล  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กหญิงน้อมเกล้า  รักษาชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายนัฐกร  เพียแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
645
เด็กชายนันทกานต์  เกตุนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนันทิชา  พานแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงนิตินัฐดา  สีโทนน้ำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปนัดดา  บัวชงัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปนัดดา  ภูดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายปรเมศ  ไชยสีหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงประกายแก้ว  เมืองศรีมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปรายฝน  สังฆพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
654
เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปรียาภัทร  ทับทิมจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมนุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพรภิวา  สอนชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพรหมมินทร์  กันกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพัชริดา  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพิชชาพร  วรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพิชนารถ  จรทะผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพีรกานต์  สีโนเรศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
668
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีน้อยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภัทรพล  จงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภัทรสุข  วนินทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
675
เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงมณีบุษย์  ภูอบอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
678
เด็กชายมัทยาการ  ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
681
เด็กชายรพีภัทร  วงค์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงรัชนี  กองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวราภา  ภูกองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
689
เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยะมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงวิมลิน  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
692
เด็กชายวิษณุ  วงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  จาระคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จันทร์ราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงศิริกัลยา  รักษาชนม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
699
เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
700
เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงโศภิตา  วงษ์กลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงสรินญา  รอดอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสวรรยา  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
705
เด็กชายสิทธิพร  น้อยเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
707
เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
709
เด็กชายสุธินันท์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
710
เด็กชายสุธิวัช  จวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงสุพิชญา  เสาะพบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
714
เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
716
เด็กชายอติวิชญ์  โคตโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
717
เด็กชายอติวิชญ์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
718
เด็กชายอนัญไช  โคตรแสง
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงอรญา  นาแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงอรดี  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายอัครพนธ์  ต้นกัญญา
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ใจขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอัมพกา  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงอารยา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
730
เด็กชายเอกชัย  โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม