ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  ผโลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  พลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพัชร  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรพณ  ป้องหาญชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  ทางชอบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติวิณ  ปรีการ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวินตรา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณัศ  วิเชียรเพริศ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยาพร  กินนะรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกิตญาดา  สาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตติยา  อรัญชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติรัตน์  ใสสีดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
17
เด็กชายคมเดช  สารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
18
เด็กชายคุณานนต์  เกียววงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจณิสตา  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจนิสตา  จิตรประสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจริยาพร  อิ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
23
เด็กชายจักรรินทร์  ภูถูกหมอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
25
เด็กชายจันทรานนท์  นิธิพรเดชะ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุวรรณ  แผลงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
27
เด็กชายจิรกิตต์  ภูแสนศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรชาญชัย  คำจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
29
เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีอนันต์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฉัตรชนก  หมื่นจินะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญานิน  เลี้ยงชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญานิศ  กฤษณะสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
34
เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
35
เด็กชายชนาธิป  วงศ์สวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชมดาว  อนุสิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
37
เด็กชายชยุตพงษ์  บอนคำ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลนิภา  อุ่นสุด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนะศรีรังกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
40
เด็กชายชานน  ดอนโอฬาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฌิธีร์วรา  ยลถวิล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาดา  ปรีเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐิติพร  ทองบุ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
45
เด็กชายณชพล  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
46
เด็กชายณฐพัชร์  จันทชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
47
เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
48
เด็กชายณัชนนท์  จารพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐกมล  นันทะเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐชลิดาธร  มาตสะอาด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพล  พลไพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงดารินทร์  ฆารสมภพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
55
เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
56
เด็กชายธนเดช  เฉลิมแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
57
เด็กชายธนธร  ภูเหิร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธนธรณ์  กรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธนพร  อุดมพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
61
เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสารบัญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
62
เด็กชายธนสิทธิ์  เนมินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
63
เด็กชายธนอรรถ  ผโลปกรณ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัชชา  ทองอด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนัชพร  ปรีบุญครอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
66
เด็กชายธนากร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
67
เด็กชายธนากร  ภิญโญศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธิชารัตน์  โคตมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
69
เด็กชายธีรเมธ  จันมาลา
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรเมธ  ชูสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธีร์วรา  ถิตย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
73
เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนพขวัญ  นาอุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
76
เด็กชายนรภัทร  น้อยพระยา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนริศรา  ญาณสาร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
78
เด็กชายนฤสรณ์  โม้หอชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
79
เด็กชายนวภัทรจ์  สำราญภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
80
เด็กชายนายก  ฆารเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนิตยา  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนินลดา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนุชนรา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
85
เด็กชายบารมี  กำเนิดขอนแก่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงบุญฐิสา  ทิพวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุษราคัม  เลิศไธสง
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
88
เด็กชายปฏิพัทธ์  อัฐนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปทุมพร  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
90
เด็กชายประกาศิต  ภูแสงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงประดับดาว  ภูสมปอง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
92
เด็กชายประวีร์ คูมาร์  ยาโดว์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
93
เด็กชายปรัชญา  ลิ้มภูสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
94
เด็กชายปริญญา  ไกรโสดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จรจันทึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปัญญารัตน์  รุ่งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูมิเหล่าม่วง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงผลิตา  บัวพวงชน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศกร  สำราญมล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
101
เด็กชายพชร  คำมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
102
เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพชรมน  วิเชียรแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
105
เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชรวรรณ  วัฒโน
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
109
เด็กชายพิพัฒน์  สุไผ่โพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  ผลชารี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันทเสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์อร  พิมตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพีรณัฐ  มงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
114
เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมฆฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
116
เด็กชายภรภัทร  พุ่มริ้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
118
เด็กชายภัทรพล  มิตรสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
119
เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
120
เด็กชายภาวิชญ์  วัชโสก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
122
เด็กชายภูมิพัฒน์  อิศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
123
เด็กชายภูริเดช  ศรีแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
124
เด็กชายภูรินทร์  สอนคำเฟือย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
125
เด็กชายภูริวัจน์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงมนทญา  พันธุ์จรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จองหนาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงรฐา  แพงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
129
เด็กชายรณกร  อนันตะบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
130
เด็กชายรัชชานนท์  สนามพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
131
เด็กชายลักษณชัย  เค้าแคน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
132
เด็กชายวรโชติ  ยิ่งแสวงดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวันวิสา  คำสียา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
134
เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  โพธิกมล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
137
เด็กชายศิริชัย  ภูโทสุด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศิริณภา  กำไรรวย
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงษุภากร  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสรวิชญ์  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
142
เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสวรส  ภูคงน้ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
144
เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสิริจิต  สวัสดิชัย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุ้ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ภูช่างทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
153
เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
154
เด็กชายอธิภัทร  ลี้ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอนัญญา  มีอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
156
เด็กชายอนาวิน  ต่วนชะเอม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
157
เด็กชายอโนทัย  ชินตู้
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
159
เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอรปรีญา  ธรรมโลเวส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอรอุมา  ผิวเวียง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กชายกฤษกร  ศรีโภดา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงกาญณัฐฐา  ภูล้นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายจิมมี่  ภูตาคม
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงจิราพร  ภูนนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฐิตาภา  หอมบุญมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายณภัทร  ประสาร
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐกรณ์  บุญเสนาะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีใจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายทีปกร  ธูปน้ำคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายธนบัตร  อรรคเศรษฐัง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายธนพล  ภูจอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธนัชชากร  วิเท่ห์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่กัง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายปฏิมากรณ์  ภูจอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายปภพ  มะลิผล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงปาลิตา  บัววัด
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายพงศกร  คำประเทือง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายภาคภูมิ  ภูครองแถว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายภาณุพงศ์  ภูจอมหิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายยศกร  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงรัตนภัทร  สร้อยสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายวรเชษฐ์  แดงศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายวโรดม  ภูแช่มโชติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายวัชรินทร์  ศิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายวันเฉลิม  การสว่าง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงวิชุลดา  อัศวะภูมิ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงสวามินี  ไชยคำมิ่ง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายสุพิชา  แสงโรชา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงสุภาวณี  ศรีจรัญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงอทิตติยา  ประวันเทา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายอนุกูล  สร้อยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงอริศรา  ลาดเลา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงกชเกล้า  มหาแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกนกนาถ  การรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกนกพร  อุ่มไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วุฒิสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกนกรัชต์  เนียนไทสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกมลชนก  กมลนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกมลภัทร  กันยานุช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกรกฎ  สุขศีล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกรกฤต  เบ้าคันที
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกรชนก  สาระดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกรภัทร  สิมลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกรวรรณ  เขตปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มรักษา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกรวีร์  ภูทะระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกรุณา  บูชาทิพย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายกฤตานนท์  ฆารประเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกฤติยาณี  นาถเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกฤษกร  ชัญถาวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกฤษฎา  นนทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกฤษฎากร  พระภูจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกฤษณพงษ์  สิมลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายกฤษณะ  สุมังเกษตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกฤษดา  พาณิชย์พงษ์มงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกวิณฏา  ศรีพละธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกวินทัต  ฆารละออง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูทองกลม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงก้องกฤติญา  เงินสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  ไชยหอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทัศน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกัญญาณัท  บัวระบัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาแถมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จั่นทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีจันทร์ปลิว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีแสนยงค์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกันต์รวี  นิติพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกันย์สินี  โชติเตชากิตติ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูสีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมเก่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกิตติ์ธวัช  เวฬุบรรพ์
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกิตตินันท์  อัครนันทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกิรติกุล  ผิวผัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกุลกัญญา  ภูสุจริต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกุลยา  หาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเกิดเพชร  สารฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงเกียรติกัญญา  นามปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงเขมคุณานุช  ไกรก่อกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายเขมพิมุก  ภูไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายเขมวัฒน์  ญาณแผ้ว
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเขมานิจ  ภูกองชนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงไข่มุก  บุญแสนชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายคชเอก  บุญเพลิง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงคนดี  นันทะก๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กชายคุณภัทร  วิลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายจักรพงษ์  จงสมชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจักรพรรดิ์  เขตสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจักรพรรดิ์  เถื่อนมูลแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายจักรภัทร  ประสารพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจักริน  ภูมิยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิดาภา  ดงเรืองลาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิดาภา  มณีขัติย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวคำภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจิระพงษ์  อ่อนสำอางค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนารถนาวา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิรัฐกาล  สุภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจิรัฐติภัทร  ศรีสุทัศน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจิราภา  ฮางลี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจีรนันท์  โกฎิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจีรันดา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายจุลจักร  ภูถาวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจุฬาลักษมณ  ยุบลไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชญาณิศา  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชญานนท์  วินาเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายชนกันต์  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชนากานต์  ดอนภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงชนารินท์  ทรงเดชกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์อุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชมเดือน  อนุสิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายชยางกูร  สินธุโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายชลกร  ภูเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชลทิภา  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ชูตา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชลนรี  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชลลัดดา  โยธาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงช่อขวัญ  ลับภู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายชัยธรา  นาถมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายชัยยศ  ยศมงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายชามติ  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชาลิตา  พิสมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายชินาธป  ภูกันหา
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายชุนากร  ลาภบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงโชติกา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายไชยพล  พลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายไชยวัฒน์  กาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงซินเทีย มาลิสา  บียูเรย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงญาณิดา  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญาณิศา  ไผ่โคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงญาภัณณิตาษ์  ภูทองกรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายฐปนรรฆ์  ชมนาวัง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฐาปนี  ฉายประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิชฎา  กั้วพรม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงฐิติภัทรา  จำปาสิม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริฉาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงฐิติวรดา  กรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายฐิติศักดิ์  จวนไทสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณฐกรณ์  สมเพียร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณฐมน  ถิ่นสำอางค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณพิชญา  อุดรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายณภัทร  อัครพันธ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กชายณรธิป  ไชยากรกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัชชา  ชรินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัชชา  อิ่มแมน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิลนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฏฐ์นภัส  วิเชียรชัย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายณัฐกรณ์  ปินตาคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวียรชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐกฤษตา  แสนยศบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จำเริญควร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฐชา  พลตรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐณิชา  นรภาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมีแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐดนัย  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นตระกูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐนรี  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริโชคสกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาคำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีแพงมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐริกา  เวินสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ภูโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณิชชา  ศรีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อัคติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณิชาภา  ขัณฑ์ชลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงดารินทรา  ศรีกุตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายดิศษนันท์  สนอุทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กชายแดเนียล เจย์  โจนส์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงตรีชฏา  สุขโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายตรีสุริยา  สิงกันยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายตะวัน  ลีปเปอร์มาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายเตชพณ  อุ่นบุญมา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเตชินท์  ภูตรี
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
380
เด็กชายทรงกลด  ฆารไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงทักษิณาวดี  ทองเจือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงทัศนนันท์  นามจุมจัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงทิดาพร  คำสงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายทินภัทร  เฉิดดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงทิพย์ประยูร  คุณสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
387
เด็กชายเทพพิทักษ์  บุญไสว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายแทนคุณ  จิตราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธนกร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายธนชาต  ตั้งเจริญทวีกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนพร  จรดล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนพร  อิ่มเสถียร
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนภัทร  เหลืองลออ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนวัฒน์  ภูแลศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนัชวิชญ์  ภูยาดาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนาธร  ลาภบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธนาวดี  แย้มชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธนาอนันต์  สุริสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูกิ่งดาว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธัชพรรณ  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธัญพร  บรรพสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดอนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กระแสวัชร์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กหญิงธัญมนทร์  เหล่าพงศ์พิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธัตเทพ  ทิพย์บุญผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธิญาดา  ุบุญนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีรพัฒน์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธีระภัทร  ทรัพย์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธีรัชชาภา  ล้ำจุมจัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายนรบดี  วรวิวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายนรวิชญ์  ศิริพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ศรีแสนยงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตาลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนันฑกานต์  คำสีลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนันท์นภัส  กั้วศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายนันทนิพิฐ  ศรีวรนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายนิติรัฐ  นาไชยเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายเนติลักษณ์  สุนทรรส
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเนรัญญา  ดีมั่งมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงบุญญาภัส  ภูต้องลม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายบุณยกร  ธนะทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายบุณยกาล  กายาผาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายบุรินทร์  ภารสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงบุศรินทร์  ปิ่นละออ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงบุษปรัชต์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงเบญญาภา  สมเพียร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
442
เด็กชายปกฉัตร  พิมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปฑิตตา  พลช่วย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายปภังกร  สาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปภัสรา  โสมมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปภัสสร  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปภาดา  ทองจรัส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปภาพินท์  วินมูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปภาวดี  สมคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปภาวริทร์  ภูมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปภาวี  คำขนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปรมินทร์  สะแพทย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายประกาศิต  มังแดะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงประภัสสร  ลัดสวนจิก
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปรัชญาสกุล  ภูถาดงา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปรัตถกร  ภูเขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปรัสรา  ภูเด่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปริญญ์ภรณ์  เจริญธวัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปริตตรต์  รังหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายปริพัฒน์  สามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตะหา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปรุฬห์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปวรรัตน์  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปวริศา  คำมะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปวริศา  จันมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายปวเรศ  คงหอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปัญจสิริ  ภูโอบ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายปัณณฑัต  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงปัณณพร  โพธิืแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปัณณพัฒน์  ปรีถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายปารวิช  ศรีมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปิ่นเกล้า  จันทะคัต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายปิ่นเกล้า  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปิ่นปิลันด์  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปิยธาริน  งอกศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีปัตถา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายปิยภัทร์  อินธิศร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นาถมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงปุณณดา  สกุลซ้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปุณยธร  คูณนิล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปุณยนุช  คำสำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปุณยวีร์  ขาววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเปมิกา  รัฐถากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงเปรมพิชญา  ภูผาวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชญธีรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายพงศกร  ผลถวิล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายพงศธร  ฉายละออ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายพงศ์ภิชญ์  สุวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพชรพล  ฉายมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายพชรศักดิ์  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพรกนก  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพรปรียา  วิเชียรซอย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
506
เด็กชายพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพรพิพัฒน์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพรรนิตา  แส่กระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพราวนภา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายพลภัทร  นามวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพลอย  พรพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงพลอยประภัสร  ดีอุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ไร่สงวน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายพศธร  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพัชรนันท์  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายพัชรพงค์  ปัญจิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพัชรา  มิมะลา
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพัชราภา  ปรีพูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศนพงษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพัสกร  พินิจโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิชชาภา  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิชชาภา  ภูไชยแสง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพิชญ  จันทรสูรย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลางนอก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิชญาพร  จันทรสูรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิชญาพร  ธารสวิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุญชนะรงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพิชิตชัย  บุญดวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายพิทยุตฆ์  โสภิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพิพรรษพร  แสนสีหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพิมพ์บุญ  เจียเจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผิวผัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงพิรดา  อิ่มรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
547
เด็กชายพีรภัทร  แก้วสารภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงพุดพิชญา  อุ่นดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายพุทธิพงษ์  อัคลา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงเพียงดาว  จำเริญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงแพรวแพรวา  ร้อยพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงโพธิ์แก้ว  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงภคพร  ลุสำเร็จ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภควรรต  พรมโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงภวรัญชน์  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงภัทรวี  ผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงภัทราพร  ภูผานี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูจ่าพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงภัทราวดี  สมบัวรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมจำลอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายภาคิณ  แสนยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายภาสกร  ภูยางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงภาสิณี  การสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายภูมใจ  ฆารไสว
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
571
เด็กชายภูมินทร์  สำราญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายภูมิรพี  ตติยะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงภูริชญา  ภูแย้มไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายภูริทัติ  น้อยคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายภูริวัฒน์  แสนสกุล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงมนันญา  เสือกงลาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงมัชฌิมา  ประชุมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายมาวิน  ถิ่นแสนดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภารจินดา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กชายยศพล  ช่ำชอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงรชพร  มหิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายรณกร  ถมภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงรติกานต์  ถิตย์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายรพีพัฒน์  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงรมิดา  วีระนาคินทร์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
591
เด็กชายรวิชญ์  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายรัชพล  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงรัตติกา  ถนอมสงวน
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงรัตติกาล  ชนะวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงรัตติกาล  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  พนมเริงไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภูพิสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
603
เด็กชายวงศกร  วงชารี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายวงศกร  วงษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะกิคา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวชิรภัทร  หันจรัส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายวชิรวิทย์  ยุบลชู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงวนัสนันท์  แสงสุริยินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงวรกัญญา  สร้างคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงวรนุช  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายวรรณกร  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงวรวลัญช์  ช่ำชอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงวรัชญา  อัฐนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงวรัทยา  โคตรแปร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงวรัทยา  จิตรเจือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวริศรา  ตรีศูนย์
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวริศรา  ทองนาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวริศรา  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
626
เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงวิภาดา  ภูสีน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวิรัลรัตน์  รัตนธารทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายวิศรุต  โพธิแท่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายวีรภาพ  ทรัพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายวุฒิพงษ์  อินทร์พวง
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ฉายสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงศรันรัตน์  ศิลปะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงศรุดา  ศิริบุณยโชค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงศลิษา  บุญยบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงศศิประภา  ดวงอุปมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายศิขริณ  สุนาพร
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายศิรภัทร  รักษ์คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงศิรินภา  อินธิสร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงศิริภัสสร  คงสมของ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  อ่อนประสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงศิริวรรณ  หาระมี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายศิวากร  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายศิวานนท์  สีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายศุภกานต์  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายศุภมิตร  มาประจวบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
652
เด็กชายศุภเศรษฐ  คาดีวี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ภูมาตย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรโภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายสกุลวัฒน์  ลามุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายสดายุ  ไชยคำมิ่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายสรจักรสรจักร  บุตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภารบุญ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
661
เด็กชายสัจจพงศ์  เฉิดจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายสันติวัฒน์  ใสสีดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสิรัชชา  เรียบชารี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสิรินดา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
667
เด็กชายสิริวัฒน์  ภูดวงดอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณโมรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงสิริโสภา  บุญสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสิรีธร  เวียงปฏิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสุกัญญา  วิระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงสุขพิชย์ฎา  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงสุชาดา  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสุชานาถ  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายสุดปรีดา  ม่วงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
679
เด็กชายสุบุญชัย  ยานสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงสุพนิดา  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสุพัตรา  สาระบัว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุพิชญา  จรูญลัดดากุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงสุพิชญา  พระเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายสุภนัย  พลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายสุภเวช  ราทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายสุรธัช  จ้อยนุแสง
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสุรินญา  ปานเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
691
เด็กชายสุริยวิทย์  วิพรมหา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีบานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายสุวิจักขณ์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายโสธร  มากมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายอดิเทพ  คำยุธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงอธิชา  อินทรพยุง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
698
เด็กชายอธิภัทร  สุภาษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอธิภีรติ  อัมพรัตน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
700
เด็กชายอนัญลักษณ์  วรรณชิโนรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายอนิรุจ  แสนบุญครอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงอภิชญา  พลทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงอภิชญา  วรรณศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงอภิญญา  คำภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงอภิญญา  โนนอาพัด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงอภิญญา  โปสาวาท
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายอภิวิชญ์  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงอภิสรา  ยอดไธสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงอรกัญญา  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงอรธิชา  ฆารวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงอรนรินทร์  ภูชำนิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอรนิชา  ภูชมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายอรรครัตน์  เจนไธสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายอรรถนิตย์  ภูคงน้ำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงอรสุดา  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงอรัชพร  สระประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอริศรา  ญาณผาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีอุปรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
722
เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงอัญชิสา  ประสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายอัศวิน  จันทะคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอาทิตยา  ภูอืด
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงอาภากร  บุญประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงอาภาภรณ์  มลิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนทวีไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฤทธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงอินทิมา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงอินทิรา  ชาภูมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอินทุอร  สนอุทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายอิศวรา  ขืนเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงุกุลนิษฐ์  ภารประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม