ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อรชร
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พูน
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตนัย  เชื้อสายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกาญจนา  เกิงฝาก
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
6
เด็กชายกีรติกร  บุตรสา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกศแก้ว  กระต่าย
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
8
เด็กชายเกษฎา  พันธุ์ปุระ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัทรภฤศ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
11
เด็กชายณัฏฐพล  นันทสอางค์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฐพันธ์  พ่วงเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
13
เด็กชายดนัย  วรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
14
เด็กหญิงทยมน  ศรีเพชรภาภร
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
15
เด็กชายธนกฤษ  ประเสริฐลาภ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธนัชชา  คงทน
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
17
เด็กชายธนาธิป  บุญเปรม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
18
เด็กชายธัชชัย  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธัญยรัตน์  หนูกรุด
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
20
เด็กชายนนทิวรรธน์  อัญชนีย์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชงกุล
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
22
เด็กหญิงนฤมล  ใจจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
23
เด็กชายนาวา  เกิงฝาก
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
24
เด็กชายนิชฌาน  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนิธิศา  สูงปานเขา
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
26
เด็กชายปกรณ์  สุขประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปราง  วารีศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
28
เด็กชายพรกรัณย์  น้อยนารถ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
29
เด็กชายพลกฤต  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
31
เด็กชายพิษณุวัชร์  พ่วงพร
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
32
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชร์ดี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
33
เด็กชายพุทธเดช  พิมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
34
เด็กหญิงภัทราพร  วิเชียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
35
เด็กชายภัสสร์ญาณ  ม่วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 2 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายภูวดล  พุทธหอม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
37
เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
38
เด็กชายยศนนท์  ยะอื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
39
เด็กชายรัชพล  กฤษนาม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเวธณี  ศรีพูนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
41
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
42
เด็กหญิงศศิกานต์  อ่องศรี
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
43
เด็กหญิงสาธิตา  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
44
เด็กชายสิงหเดช  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
45
เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุพิชชา  จารุกิจพิทยากุล
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
48
เด็กชายอัสนี  ฝุกฝัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
49
เด็กชายโอฬาร  จำเหล่
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 5 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กหญิงกนกพร  จีนสุขแสง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกนกพร  ชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวกนกวรรณ  ผลงาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวกนกาญจน์  ปีติยาพัทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกมล  ไม่เสื่อมสุข
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกมลกาญจน์  การะกิจ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกมลทิพย์  พูนทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีนวล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกมลภู  เกษี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกมลรัตน์  เขียนจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองผาภูมิประภาส
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกมลวิช  เพิ่มพูน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกรกนก  ธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกรกนก  สมลา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกรชนก  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกรฐณเสฏ์  อ่วมเดช
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกรพิน  เหมือนช้าง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกรวรรณ  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกรองกาญน์  วิไลวรรณ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกฤชกนก  รื่นนุสาร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายกฤตภัค  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกฤติน  นารินทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกฤติน  สีแดง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกฤติพงศ์  ลำใยกนก
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกฤติมุข  เกษเกษร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกฤษฎา  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวพฤก
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกฤษณะ  แซ่ผ่าน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกฤษณะ  บุญไทย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกฤษดา  จำปา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกลวัตร  นุชสองพี่น้อง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกวิน  กล่อมจิต
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกวินทิพย์  นทีพรพนา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายก้องภพ  เนตรสน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 6 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
นายกังวาล  ปั้นยศ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลสมัย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวกัญญาณัฐ  โรจนกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกัญญาดา  นาสวนสมภพ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกัญญาภัค  มากอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วเหมือน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกันตพัฒน์  มาสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกัมมวุฒ  สอนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาสืบ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  สระทองเทียน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกาญจนา  แสงขาว
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปันชน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายกิตติธัช  มานนท์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกิตติพันธ์  สระทองยุ้ง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายกิตติภูมิ  ปทุมสูติ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายกิตติมศักดิ์  ภูสันติภาพ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกิตติมา  ปังสี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกิตติยา  สุขเขียว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกีรนันท์  สายใจ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงเกณิตา  สุภาพิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงเขมจิรา  อินถา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายเขมทัต  ต่วนยา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อโห้
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงไข่มุก  -
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายคณาธิป  คงยืน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจรรยพร  ฉิมแดง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจักรพันธ์  ใจเอื้อคุณากุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายจักรพันธ์  ภุมรินทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจักริน  นิลน้ำเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจันทวรรณ  นะวะเย็น
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
นางสาวจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวจารุวรรณ  กาสมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
122
นายจารุวัฒน์  จันทนป
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิณณพัฒ  ปาสาเลา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิตติมา  เริงสมัย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจินตภา  สุริยะ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจิรพัฒน์  เซี่ยงจง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายจิรวัฒน์  เซี่ยงว่อง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสอาด
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิรัสยา  ธรรมเสถียรสุข
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิราพร  สายทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิลลาภัทร  แจ่มศรี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
133
นายจุฑาวัฒน์  ราชไชยา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจุดารัตน์  วงค์ศรียา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายเจตพัฒน์  ม้าแก้ว
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวเจนจิรา  บุญเชิด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงเจนจิรา  สอบไธสง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อสายสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายชนาสิน  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวชนิกานต์  หนูขาว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชนิตา  อาจคำภา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายชโนดม  ไกรทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชลกานต์  มีชัยผาภูมิ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวชลธาร  เกิดฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชลธิชา  นันท์อาณาเขต
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวชลธิชา  พรหมทัตย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชลธิชา  อู่เพชร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชลิตา  นิลเมือง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชวพร  มีความเจริญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชัชนันท์  รวยรื่น
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวชัญษา  น้อยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 8 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายชัยวัฒน์  คุนาชน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชาญวิทย์  ขำแย้ม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชิชา  กองสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แป้นเขียว
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชุติมันต์  มากดี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงโชติรส  อินทร์ใจเอื้อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงโชษิตา  คะเชนทรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวซาดา  ไม่ปรากฎนามสกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวญาติกา  สืบพลาย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มีไผ่ขอ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจดีย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวฑิตฐิตา  อาจยัง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณธกร  พวงเหม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณภัทร  กล่อมจิต
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณภัทร  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายณภาสกร  สกุลเจริญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
173
นายณวส  กาญจนวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัชชา  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
175
นายณัชพล  จิตตะเสโน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สืบจากอินทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนศิลปพงษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฏฐวี  กิติสุข
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณัฐกมล  สกุลเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณัฐกรณ์  หนูวรรณ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมาทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐกานต์  คงขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณัฐกานต์  นิลวัตถา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณัฐการน์  อาคมเวช
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยสิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณัฐชา  ร่มทองกุล
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้นทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณัฐนันต์  จารุกิจพิทยากุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายณัฐพงษ์  มีใจดี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายณัฐพล  วงษ์นุรา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวณัฐวดี  ไตรสุวรรณคีรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวณัฐวรรณ  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปนาค
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
199
นายณัฐวุฒิ  งามขำ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายณัฐวุฒิ  รีพล
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายณัฐเวช  ตันติธรรมธร
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
204
นายณัฐศักดิ์  ลาภผลพูนทวี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงณิชกานต์  สืบประสงค์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณิชาภัทร  ใสกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงดลพร  ช่างสาน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายดิฐสุทันศ์  ร้อยศร
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
210
นายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายดุษฎี  พันธ์คำ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงต้นข้าว  ระวังรัมย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงตันหยง  วงศ์คเชนทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวถวาย  กัลยานิษฐ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายทวีวงศ์  รุ่งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายทอง  จารุพารา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงทัชชญา  พยากร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวทิพยรัตน์  ใจตรง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
219
นายไทยพูน  โชคดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
220
นายธงชัย  แสนมั่น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธนกร  บรรณาการ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธนกร  อันทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายธนกฤต  สุทธิบุตร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายธนพนธ์  ช้างเย็น
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
นางสาวธนพร  ปลาทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายธนพล  เครือแก้ว
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
227
นายธนภัทร  ดีสมชื่อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒน์ธนากุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนวัฒน์  เพชรพิทักโยธิน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายธนวิชญ์  ทัพจุมพล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายธนวิทย์  ศิริไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนวินท์  รามฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวธนัชญา  ร่วมวินัย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธมลวรรณ  กระต่าย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธราดล  ประเสริฐลาภ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวธวัลพร  แช่มรัมย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
240
นายธัชธรรม  ตันประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธันวา  กูลโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธารพระกร  ญาณประสงค์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธิดาพร  ชวยกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุณหสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวธิดารัตน์  นาคนวล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธิตติวุฒิ  สระทองแล้ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายธิติพันธ์  พ่วงอำพันธ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวธิษณามดี  หมื่นสกดดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
249
นายธีรภัทร  มณฑา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ษาหงษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายธีรวัฒน์  สระทองห้อย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายธีระวัฒน์  คงเวียง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนนธิยา  ทองประเสร็ฐ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายนพรุจ  เกษแก้ว
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนภาภรณ์  ภูมิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
257
นายนรากร  กลิ่นขจร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายนราเทพ  เจริญศิรินุกุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวนรีกาญจน์  แซ่ย่าง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 3 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงนฤมล  ทับพันธ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนลินี  เกตุศรี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายนวพล  ไทรสังขสินธิติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายนวพล  ภู่ให้ผล
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
265
นายน็อต  ไม่อรากฎนามสกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เม่งฮี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนันทภรณ์  แสงแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนาราชา  ทองภักดี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงนารีกาญจน์  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายนิบุญ  รังสิบรรพต
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนิพาดา  สังคปรีดา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนุชจรี  ทองนพ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายบรรณวิชญ์  นาสวนนิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเบญจพร  ใคร่ครวญ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายปฏิภาณ  พงค์งาม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปติมากรณ์  กล้าใจ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายปธานิน  ครคง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปนัดดา  เกิดวัน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายปภังกร  ทองสด
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวประกายดาว  กรัดเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวประภัสสร  กมลปราณี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงประภัสสร  จันทรวงศ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายปรัชญา  นาเครือ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายปริทรรศน์  ดอกรัก
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงปรีชญา  เสือทุเรียน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงปวันรัตน์  มากงลาด
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนสอาด
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชิ้นปิ่นเกลียว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวปอรวี  สุขกรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กชายปัณณวัฒน์  เนื่องสกุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีอำคา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปานิสรา  สุทธิมล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปาริฉัตร  สืบสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
299
นายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงปิยพัชร์  หาญประจันทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปิยพิชญ์  หาญประจันทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปิยวัฒน์  บุบผาดาษ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวปิยะพร  เจียงผา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปีติพันธ์ุ  วิเชียรรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูเชิด
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ติดต่อ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวเปรมวลี  พิสูจน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายเปรมศักดิ์  โอทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงเปรมิกา  จั่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
310
นายแผ่นดิน  มังคลสุ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
311
นายพงศพร  พิมพเนตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายพงศ์พัฒน์  กวินวาณิช
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพนซ์สวรรณ  อาจยุทธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพนิตา  พฤกษาอุดม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวพรนภา  ปานเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายพรพิริยะ  รอดสิน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพรวิมล  สีปรั่ง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพรสิตา  ฉายจรุง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายพฤเดช  ไชยคงทอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายพลภูมิ  ขุนคง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพสิษฐ์  เลาหะชัยนานนท์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
325
นายพัชรพล  มณฑาทัศน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผ่สะอาด
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  รูปสม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวพัทธนันท์  ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายพันธวิศ  วรฉัตรโภคิน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 5 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงพิชชาพร  คมน์ศรีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
331
นายพิชญุตม์  การุญบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพิชานันท์  พลเทพ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวพินพาดา  ตุมรสุนทร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพิมชนก  สุทธิบุตร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงพิมชนก  เอี้ยงรอด
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เวียงวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทร์อ่วม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงพิรดา  สวัสดิ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพิรัมพา  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
343
นายพีรพล  ยิ่งบุรุษ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
344
นายพีรพัฒน์  สารสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงเพ็ญรดี  นกดำ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงภราดา  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงภัชนา  มานะศิลป์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงภัททิยากร  นิธิภาสุรวดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายภัทรดนัย  สมานทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงภัทรธิดา  เทพทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงภัทรธิดา  วังเย็น
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงภัทรพร  ไทรสังขสินธิติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายภัทรพล  ศรีหะราช
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงภัทรวดี  ชั่งทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงภัทราพร  เมืองมนต์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงภัศรา  วิเศษสิงห์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายภาคิน  ชาญเลิศ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
358
นายภาคิน  สินวิริยะนนท์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
359
นายภาณุพงษ์  จิตต์นิยม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงภาวินี  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
362
นายภูชินาธิป  แก้วนาบอน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายภูมิภัทร  บุควัน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 6 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงภูริชญา  น้อยใจคง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายภูริณัฐ  จันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายภูริวัจน์  ชัยเสนจิรานนท์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
368
นายภูวนาท  เกตุจันทึก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวมณฑรา  สงพรมทิพย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงมนสิชา  ผิวคล้าย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงมนัสนันท์  โภคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงมาติกา  วิหค
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงมาริษา  คำรางสี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงมาริษา  พันธุ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวมินตรา  เดชไธสง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกศูนย์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวยี  ไม่ปรากฎนามสกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
378
นายยุคลเดช  บุญมามาก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายยุทธพล  นาเวช
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงรดามณี  แซ่ม้า
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
381
นายรพัภัทร  เชื้อรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายรพีภัส  โพธิ์พรหม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปทุมสูติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวรัชนก  เกิดนาค
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงรัตนธิดา  พูลเงิน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวรัตนา  แซ่ม้า
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวรัตน์  ชนัญกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงรุ่งรวี  ยศรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงลักษณันท์  มหาพรหม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายวชิรศักดิ์  โยคี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
392
นางสาววนัสนันท์  ประดิษฐ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวนิดา  ทามาส
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวรรณภา  ทองผาภูมิเจริด
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงวรรณภา  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายวรรธนะ  สุมณฑา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
398
นางสาววรารัตน์  สุภารส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงวริศรา  รอดหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงวศิกา  ใจสำรวม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายวัชรพล  เสตะสุหัส
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงวัณนิสา  พิทักษ์พรสกุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงวันเพ็ญ  เซี่ยงจง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายวายุ  เก็บทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงวารุณี  ลำพาย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงวาเลนท์  ประทุมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงวาสนา  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงวาสิณี  จีนสกุลณี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงวิจิตรา  นาเมืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เหมือนสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงวิรชา  ดอกเทียน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายวีรชัย  จันทร์เกตุ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
414
นางสาววีรดา  ชาติเผือก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายวีรภัทร  คำสี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายวีรภัทร  เลิศศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
417
นายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายวุฒิโชค  สารพันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงวุฒิภัทร  แสนชา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายวุฒิภัทร  โสภณ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายวุฒิศักดิ์  เกิงฝาก
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวเวธกา  คำแดง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงศกุนตลา  ฉิมพาลี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงศจีมาศ  ถนอมวงษ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
426
นายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงศรุดา  ดาเปรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงศศธร  มั่งผ่องพักตร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงศศิกร  สุขีพล
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงศศิวิมล  สรรพการ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงศิรปภา  สารเจริญ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงศิรประภา  กำแหงคุมพล
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวศิรภัสสร  วจีสัตย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 8 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงศิริญญา  แสงอุทัย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงศิริญญา  หวานชิต
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวศิลาณี  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงศิวนาถ  สงข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายศิวมน  เลิศศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายศิวัฒน์  จรบำรุง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงศุทธาอร  สังขานวม
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายศุภกฤต  ถาวรจรัญกุล
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงศุภนุช  วิภารัตน์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงศุภัสษร  ปัญจบุรี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงสกาวรุ้ง  มีลือ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงสนธยา  บุญแดนไพร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายสรวิศ  สระทองแพ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายสรายุทธ  เกียรติฤทธิพันธ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายสราวุฒ  คชาชัย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวสริตา  สงบจิต
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงสลินทิพย์  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายสหบดินทร์  บุญเหลือ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
454
นายสัณฐิติ  มุสิกวัตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายสันติภาพ  กุมภี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายสิทธิรัตน์  สอนดี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ยศรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายสิรวิชญ์  อัญชนีย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสิรินดา  สาระติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงสิริลักษณ์  จูเกษม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วพวงใหม่
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวสุพรรษา  รวมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายรัศมีโชติ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายสุรเดช  ศรีอ่ำ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายสุรพงษ์  ใจมั่น
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงสุรัตนา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวสุวพัชร  สุขมาก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 9 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงสุวรินทร์  ไทยถานันดร์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงสุวีรยา  กล้าใจ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวบ้านกร่าง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายองอาจ  เจริญหงษ์ษา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
475
นายอดิศร  เจริญโต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงอทิตยา  กันโม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงอนิสรา  ภูมิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงอภิปรียา  พยอมหอม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายอภิพัชร์  ลังกา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายอภิวัชร์  ลังกา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมภูนุช
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวอมรรัตน์  เซี่ยงเห็น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวอมิตา  รักอู่
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงอรกชกร  แก้วนาบอน
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
485
นางสาวอรจิรา  โมกงาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงอรทัย  อุดมสุขนภา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายอรรณพ  แก้วเลิศ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงอรัญญา  เจาจารึก
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายอัครชัย  หนูวรรณ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวอัญชลี  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงอัญญาณี  แจ้งถิ่นป่า
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงอัมพกา  ทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงอาฑิตยา  บุตรติกา
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายอินทร  สีสวัส
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  หนูไชยะ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ชานุ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายอุดมศักดิ์  วัฒนะเรืองรอง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวอุบลวรรณณา  พุฒิเอก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
499
นายเอกพันธ์  สิริวรางกูร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
500
นายเอกราช  ผ่องใส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายเอกรินทร์  โต้งฟ้า
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงเอมมิกา  ชมเอ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงเอมมิกา  นาสวนกิตติ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 3 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกรชนก  โสดา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกรรณิการ์  เสงี่ยมวงษ์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยะวงษา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนะเรืองรอง
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
511
เด็กชายการันยภาส  ภูสันติภาพ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กระต่าย
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
513
เด็กชายกิตติภพ  เคนานันท์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
514
เด็กชายกิฟฟารีน  สาระติ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกุลพันธ์  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
516
เด็กชายจิรภัทร  จงดีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
517
เด็กชายจิรสิทธิ์  สินวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงฉัตรรดา  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
521
เด็กชายโชติภณ  กวินวาณิช
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงฐิติชญา  ขุนหมื่น
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
524
เด็กชายณภัทร  พูลภิรมย์
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  นกดำ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สืบจากอินทร์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฐวดี  น้อยเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงทักษวดี  ศรแก้ว
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนกร  โตลูกสม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนพล  ศรีสุวรรณมาลา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธนวรรณ  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
534
เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
535
เด็กชายนววิชญ์  ดอกรัก
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนันท์นภัส  กวยสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงนันทยา  วิหค
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ชัยมงคลไพศาล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
539
เด็กชายนินทวัฒน์  วิเชียรชัย
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กชายบุรัสกร  น้อยนารถ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญญาขวัญศิริ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปันดา  รังสวัสดิ์จิตร์
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพรชนก  สุทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงพรรณนิษา  ดีพร้อม
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงพลอย  -
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
549
เด็กชายพลาธิป  ล้านใจดี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพิมพิกา  กมลปราณี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงเพชรศิริ  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภัชณภา  กันจันทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
555
เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภูมิตะวัน  ร่วมจิตร
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภูริช  ชะเอม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงมาตาพร  ตระกูลโต
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงเมศญาภรณ์  ภูมิสูท
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
560
เด็กชายรวินทร์  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเดชา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวริณดา  ทองผาภูมิจรัส
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
564
เด็กชายวุฒิชัย  ดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศศิรดา  พลับพลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
566
เด็กชายศิวกร  กองเนียม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
567
เด็กชายศุภกร  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสาธิตา  สายศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสิริญญา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุพนิตา  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอธิกร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอภิชญา  เสนาะนิติ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
573
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชวดอาชา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอรพรรณ  คุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงอินธุอร  คนทน
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(วังกะ)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายกฤษณะ  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
577
เด็กชายกวี  ปุณณะการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
578
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวรอุดมเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
579
เด็กชายกันตพัฒน์  ถิรฐานันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
580
เด็กชายกิตติพร  พาแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
581
เด็กชายแก้วมณีโชติ  ศรัทธาวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
582
เด็กชายคมสันต์  พาแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
583
เด็กชายคิรากร  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
584
เด็กชายจักรกฤษณ์  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
585
เด็กหญิงจันทมาส  กันยาพรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
586
เด็กหญิงจันทรา  หงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
587
เด็กชายจิตรทิวัส  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
588
เด็กหญิงจิตรลดา  อุดมชุติพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
589
เด็กหญิงจินตนา  กวีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
590
เด็กหญิงจิราภา  โอ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
591
เด็กชายชนะภัทร  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
592
เด็กหญิงชนิดา  สารสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
593
เด็กหญิงชนิดาพร  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
594
เด็กชายชัยสิทธิ์  อดิศักดิ์เดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
595
เด็กชายชุติกร  ธาราวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
596
เด็กหญิงณรัก  วิบูลย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
597
เด็กชายณัฐกมล  แก้วแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
598
เด็กชายดาเฉะ  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
599
เด็กชายธนพล  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
600
เด็กชายธนาทร  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
601
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คลังแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
602
เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
603
เด็กชายนวพล  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
604
เด็กหญิงนวลศีล  ไทรสังขชรินกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
605
เด็กหญิงนัดธิดา  เจริญยิ่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
606
เด็กหญิงนันทิยา  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
607
เด็กหญิงนิภาพร  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
608
เด็กชายบุญจันทร์  แก้วชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
609
เด็กชายประดิพัทธ์  เชาวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
610
เด็กหญิงปรารถนา  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
611
เด็กชายอนุศักดิ์  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
612
เด็กชายอภิชาติ  ดำรงพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(วังกะ)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงปรียา  ชอุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
614
เด็กหญิงปาลวี  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
615
เด็กชายผดุงศักดิ์  สีจันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
616
เด็กชายพชรพล  ลูกอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
617
เด็กหญิงพรธิตา  อินตะเพียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
618
เด็กหญิงพรพิมล  สังขสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
619
เด็กหญิงพรรณประภา  เจริญอุดมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
620
เด็กหญิงพรรษา  ชายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
621
เด็กชายพรศุกร์  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
622
เด็กชายพะเคว้  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
623
เด็กหญิงพิชญ์นภา  ถนัดแดนไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
624
เด็กชายพีรพัฒน์  จุลมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
625
เด็กชายพีรวิชญ์  เต็งเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
626
เด็กหญิงพู่มือน่อง  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
627
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
628
เด็กชายภัคพล  อุดมสุขดำริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
629
เด็กชายภูวิศ  จิตตะเสโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
630
เด็กหญิงมูซูซา  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
631
เด็กหญิงยานุมาศ  บรรเจิดเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
632
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อุดมธัญพิสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
633
เด็กหญิงรวงข้าว  กันยาพรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
634
เด็กชายรัชพล  อุดมศุภเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
635
เด็กหญิงรัศมี  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
636
เด็กหญิงล้อมดาว  อนุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
637
เด็กชายวริชญ์  คงสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
638
เด็กหญิงวิภากร  สังข์ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
639
เด็กชายศรัณพงษ์  ชัยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
640
เด็กชายศิริชัย  ลิ้มสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
641
เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
642
เด็กหญิงสรณ์สิริ  บึงโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
643
เด็กชายสุชาย  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
644
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีกฤษณพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
645
เด็กหญิงสุภาพร  อังศุธโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
646
เด็กหญิงแสงดาว  แสงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอนุธิดา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
648
เด็กชายอาณัติ  บุญเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
649
เด็กหญิงอารีย์  พิบูลปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
650
เด็กชายอำนาจ  ชนะสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(วังกะ)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงกันยา  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
652
เด็กชายกิตติพงษ์  สังขเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
653
เด็กชายเกียรติภูมิ  ทาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผาภูมิมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยหานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
656
เด็กชายคมสัน  ธารพนาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายคุณภัทร  ปุณณะการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงจรรจิรา  หงส์สุขสวีสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงจันทร์ศิริ  จรัสสิริสมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงจิดาภา  นทีขจรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงจินตนา  ขันติพิพิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงจินตนา  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชนาพร  เรืองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงชมพู  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
665
เด็กชายชวลิต  ภัทรดำรงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงชัชญานุช  แห้วเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันยาลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงญิชกาญจจ์  สังขคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงณัฐจิรา  สวัสดิ์ธำรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณัฐพร  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
671
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายดนุพล  เจริญหงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงดาวรัก  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงตะละพู  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายตะวัน  ยอแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายทรงวุฒิ  สังขวงศ์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายทศพร  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงทานตะวัน  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงทิพย์กมล  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงทิพย์วิภา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายเทวราช  พาแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธนพล  ศิริศานติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธนวิชญ์  สงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธนาคิม  อบอาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงธิดา  บรรทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(วังกะ)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงน้องเล็ก  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงน้ำอ้อย  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายประกาศิต  สีวิไลสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปาณิศา  สุขศา่สตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
691
เด็กชายปิติพัตน์  ขุนเจริญวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปิติวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปิยนุช  พิทักษ์หงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปิยากร  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงเปียทิพย์  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงพรนภา  สังขสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีจันทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพรรณพิลาศ  ขาวมลแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพลกฤษ  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพัชรฤดี  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพัชราพร  มัญยะหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพิทักษ์  ประดับสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายพีรเดช  สระพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายเพชร  เรืองปัญญาวิชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงเพียงออ  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงแพรวา  ชัยวัฒนาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงไพริน  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภคินี  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงมะลิ  เรืองปัญญาวิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงยลวดี  มัญยะหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงยุวันดี  อุดมศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงรวงพร  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
713
เด็กชายระพีพัฒน์  ธนพรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
714
เด็กชายวรพงษ์  โยธาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวันวิษา  ละออภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
716
เด็กชายวีรยุทธ  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงศลิษา  พุฒิพงศ์ธนกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงศวิตา  ไทรสังขกุลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงศิศิรา  ไทรสังขเฉลาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงศุกร์นิสา  ลำใยสุวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(วังกะ)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เก่งศึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงศุภารัตน์  มั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
723
เด็กชายสมบูรณ์  เจริญหงษสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสิรีธร  องค์กุณนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุกฤตา  เสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรจุมปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
727
เด็กชายสุทธวีย์  กุลพิชญเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุทธินี  ศิลปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุดมศรีอำพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
731
เด็กชายสุวิชัย  บินอิสมัยอิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงหทัยชนก  สารสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอโณทัย  อุดมขจรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงอภิสรา  ประธาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจอดทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองผาภูมิจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงอาภาพร  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอีริค  ศรัทธาวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอุมา  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงอุมาวดี  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
741
เด็กชายเอกนรินทร์  บุญไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายเอกราช  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงไอลดา  อุ่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนวัดปรังกาสี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กหญิงกนกพร  คุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
745
เด็กหญิงกุลธิดา  ขันติวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
746
เด็กชายจักรภัทร  ความสุข
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
747
เด็กหญิงจันทิมา  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
748
เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีชัยวัฒนกร
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
749
เด็กหญิงฐิตาพร  ก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
750
เด็กหญิงฐิตาภา  ก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
751
เด็กชายธนทัต  เกษา
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
752
เด็กชายธนพร  หงสาวดี
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
753
เด็กหญิงธนัชชา  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
754
เด็กชายธีรเมธ  ภูมิภาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
755
เด็กชายนิติพล  ไฉนกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
756
เด็กชายบัญชา  พลพุฒ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
757
เด็กหญิงปิยนุช  ออกกิจวัตร
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
758
เด็กหญิงมาริสา  ชนัญพิมล
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
759
เด็กหญิงรัตนามณี  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
760
เด็กหญิงวรกานต์  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
761
เด็กหญิงวราพร  รัตนนุภาพพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
762
เด็กหญิงศศิธร  น่วมวัด
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
763
เด็กหญิงศิริพักตร์  เมืองนก
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
764
เด็กชายสมพงษ์  ขาวเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
765
เด็กหญิงสิริกาญจน์  หิรัญโกย
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
766
เด็กหญิงสุภาพร  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
767
เด็กชายอนุสรณ์  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
768
เด็กหญิงอ้อมขวัญ  คำพา
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนวัดปรังกาสี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงจิเทย  -
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายจิรายุส  ผาภูมิวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงชนิกานต์  กระจงกลา
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายณัฐพงศ์  ภูมิอนุโพธ
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงดาว  -
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายนนทร์ระวี  ธรรมธุระ
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงประภา  รักทอง
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพร  คำนวณ
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงพรรพษา  สีชาวนา
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายพายุ  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงโยธกา  ช้างพลาย
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงวารี  ลิขิตชัชวาล
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายศุภวิชญ์  สอนดี
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงส้มเปรี้ยว  -
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุภาพร  ช่างเรือนกุล
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงสุริตา  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงอาทิติยา  อั้นคง
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงอุ้ม  ก้องตะวันฉาย
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนวัดปรังกาสี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงกัลยา  แซ่อี้ง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงเกวลิน  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงเขมจิรา  เรียนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงชนิภรณ์  พรพิทักษ์กุลวารี
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
791
เด็กชายชาญ  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงชุติมล  ตนุภรเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณัชนก  จำรูญโชติจุฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
794
เด็กชายณัฐพล  วรรณโณ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฐมล  สุขปลั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายดอนระวี  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงเดือน  ธิติสวรรญา
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธวัชชัย  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงมนตรา  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงเมทณี  ชลธี
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
801
เด็กชายรังสิมันต์  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงลูกน้ำ  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสรารัตน์  พนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
วิทย์ประถม