ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนโซน 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรวิชญ์  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติพงศ์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็งหาจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจารุวรรณ  เปลื้องมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
6
เด็กชายชนาธิป  อินทรชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาคง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงฐิติพันธ์  ใจจัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
คณิตประถม
8
เด็กชายณภัทร  อาจคงหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
9
เด็กหญิงทัศวรรณ  ตะพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธีรพันธ์  เหล็กขำ
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
11
เด็กชายธีรภัทร  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงนัสนีญ  ใบมะหาด
ป.5
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
13
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วงษ์สา
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนุชนาฎ  มาลัย
ป.4
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเนตรชนก  กรมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงประภัสสร  แสนมีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
17
เด็กชายปิติภัทร  จิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงพรพรรณ  ประเสริฐโชคประชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาคง
คณิตประถม
19
เด็กชายพรพิทักษ์  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดงสัก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุศราคัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
21
เด็กชายภวิล  อิงปัญจลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
23
เด็กหญิงภัทรวดี  -
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงมนรดา  วิจิตรฉายานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
25
เด็กชายรัชพล  สร้อยสุมารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
26
เด็กชายรัฐกิตติ์  นันท์วัชราธรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
27
เด็กหญิงรัตนากร  โลกวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
28
เด็กชายวรัญธรณ์  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงวาสนา  อินทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิตประถม
30
เด็กชายวิชยุตม์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
คณิตประถม
31
เด็กชายวิโรจน์  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
32
เด็กหญิงศรัญญา  อรภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสุชาดา  เสนานานท์
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสุพิชญา  หอละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสุภาพร  รัชตะชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมวอลรูม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงอลิตาพัชร  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
37
เด็กหญิงอัญจิมา  หงวนบุญมาก
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
38
เด็กชายอัฐสิทธิ์  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
39
เด็กหญิงอาทิมา  สมรภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประุชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
40
เด็กชายกรินทร์  สว่างเนตร
ม.2
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำอิ่ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายเดชาวัต  ชุ่มจู๋
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายทนงศักดิ์  จั่นทอง
ม.2
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายปกรณ์  อัจจิมาจิตร์
ม.3
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงปณิตศรา  อมรศรีรัตนชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงพัชรนันท์  ขาวเป็นใย
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงพัชรี  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงพัสสร  กฤตยความดี
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงรัตนาวรรณ  วัชรทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงลักษมี  โคตรชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงสุชาดา  ประกับสุข
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงอภิญญา  เอกจู
ม.1
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงอานิชชา  เซี่ยงโหล
ม.2
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพยูลย์พนมทวนโซน 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กชายกิตติภูมิ  สรรพลาภัง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงจิดาภา  สูรย์ลอย
ป.5
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิทย์ประถม
56
เด็กชายณภัทร  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงตรีญาภรณ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
วิทย์ประถม
58
เด็กชายนฑี  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงปนัดดา  รื่นเหลย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
60
เด็กชายพงศธร  พงษ์กลั่นกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
61
เด็กชายพงษ์ศิลา  พลอยเกลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงพชรณัฏฐ์  เผื่อนปฐม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงภัทรมน  มันตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงภัทรวดี  กรุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิทย์ประถม
65
เด็กชายวันดี  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดงสัก
วิทย์ประถม
66
เด็กชายสมชาย  เรืองไรประดิษฐ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงสิรีธร  ใจชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงสุภัค  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิทย์ประถม