ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาต
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมนิมิตโชค
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันตินันท์  ประยูรมหิศร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกานต๋ธิดา  ชวิศกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิจกร  สมิตัย
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายคมณฤทธิ์  สินคง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชนกานต์  บุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชวดล  ไทยเดิม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชวัลนุช  เจนอักษรกุล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงโชติมณี  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงญาณิกา  นิลพ่วง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแคน
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัชชา  จงใจภักดี
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายปัณณธร  สามนปาล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายพีรภาส  หัตถาครองหทัย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายวรกร  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงวลีรัตน์  รัตนสุวรรณาชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงศิร์มิตรา  เมธีทิตยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงอภิญญา  รื่นนุสาร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงกรกัญญา  ประสิทธฺิ์ผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองเปราะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำเเดงกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกิตติกานต์  บุญขาว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกิติพิยดา  สัตยกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิราลักษณ์  ตั้งศักดิ์เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจีรนันท์  ดีคล้าย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชลดาอร  ป้องหลง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชินพร  ดีคล้าย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงญาณิศา  เเก้วพริ้งเดชากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
นางสาวฑิฆัมพร  เปียปาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบอน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายตะวัน  ชวรัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนกฤต  พรหมวรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นางสาวนภัสสร  อินทร์ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายบดินทร์  ทองฉัตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ณัฏฐ์กัณฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายปวริศ  สมานบุตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปัญญารัตน์  จรูญจาฏพจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปุณฑริกา  สารีผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพงษ์พิชญ์  สัตบุตร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นางสาวพัชรา  สังขาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพีระกานต์  พุกนิลฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นางสาวมณทกาญจน์  มีหลอ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงมุฑิตา  วรรธนะวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวยศวรรณ  อัฏฐวรมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงรษิกา  แก่นพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงวรัทยา  มัญโยทัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงวัชรี  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายวิศรุต  จงใจภักดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายสิรภพ  มุสิกวัตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มสะอาด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงอริสรา  ติณราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอารยา  อบกลั่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกังสดาล  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สัมมาทิตฐิ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเกสญา  หอมทวนลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนากานต์  สระทองล้อม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มพันธ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนวัฒน์  ธนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนัชญา  ขวัญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พิมลสุขีเสวกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายนิธาน  ช่วงไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนูรีน  ลิปิกรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปณิฏฐา  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปณิตา  ปกปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปาณนาถ  กาญจนทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพนิดา  แพงป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหรรษาวิจิต
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กหญิงพันอักษร  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภัทรกร  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภูริช  ศรีวลีรัตน์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงยุพเรศ  มาสศรี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายไรวินท์  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวรพล  อินธนู
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงวริศรา  เกษสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวิรชา  โพระดก
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศรัญทร  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงศศิพร  สิริพุทธธรดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศาตพร  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายศุภกานต์  สินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายสรพงษ์  ขำอ้น
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายสัณหพงศ์  ชูกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสุธากร  คล้ายโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสุธิดา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เพ็ชรปัญญา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเจริญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงอัมภิกา  อ่างเฮ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์