ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาต
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมนิมิตโชค
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกันตินันท์  ประยูรมหิศร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต๋ธิดา  ชวิศกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกิจกร  สมิตัย
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายคมณฤทธิ์  สินคง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายชนกานต์  บุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายชวดล  ไทยเดิม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชวัลนุช  เจนอักษรกุล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงโชติมณี  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาณิกา  นิลพ่วง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแคน
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัชชา  จงใจภักดี
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
17
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
18
เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
19
เด็กชายปัณณธร  สามนปาล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
22
เด็กชายพีรภาส  หัตถาครองหทัย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
26
เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายวรกร  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวลีรัตน์  รัตนสุวรรณาชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงศิร์มิตรา  เมธีทิตยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงอภิญญา  รื่นนุสาร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงกรกัญญา  ประสิทธฺิ์ผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองเปราะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำเเดงกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกิตติกานต์  บุญขาว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกิติพิยดา  สัตยกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจิราลักษณ์  ตั้งศักดิ์เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจีรนันท์  ดีคล้าย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชลดาอร  ป้องหลง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชินพร  ดีคล้าย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงญาณิศา  เเก้วพริ้งเดชากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวฑิฆัมพร  เปียปาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบอน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายตะวัน  ชวรัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายธนกฤต  พรหมวรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวนภัสสร  อินทร์ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายบดินทร์  ทองฉัตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ณัฏฐ์กัณฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายปวริศ  สมานบุตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงปัญญารัตน์  จรูญจาฏพจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงปุณฑริกา  สารีผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายพงษ์พิชญ์  สัตบุตร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวพัชรา  สังขาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายพีระกานต์  พุกนิลฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวมณทกาญจน์  มีหลอ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงมุฑิตา  วรรธนะวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวยศวรรณ  อัฏฐวรมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงรษิกา  แก่นพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงวรัทยา  มัญโยทัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงวัชรี  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายวิศรุต  จงใจภักดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายสิรภพ  มุสิกวัตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มสะอาด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงอริสรา  ติณราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงอารยา  อบกลั่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกังสดาล  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สัมมาทิตฐิ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงเกสญา  หอมทวนลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
87
เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงชนากานต์  สระทองล้อม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
92
เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มพันธ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
95
เด็กชายธนวัฒน์  ธนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธนัชญา  ขวัญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พิมลสุขีเสวกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
102
เด็กชายนิธาน  ช่วงไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงนูรีน  ลิปิกรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปณิฏฐา  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปณิตา  ปกปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปาณนาถ  กาญจนทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพนิดา  แพงป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
113
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหรรษาวิจิต
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กหญิงพันอักษร  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
118
เด็กชายภัทรกร  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายภูริช  ศรีวลีรัตน์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
120
เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงยุพเรศ  มาสศรี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กชายไรวินท์  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
124
เด็กชายวรพล  อินธนู
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวริศรา  เกษสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวิรชา  โพระดก
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงศรัญทร  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงศศิพร  สิริพุทธธรดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงศาตพร  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
130
เด็กชายศุภกานต์  สินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
131
เด็กชายสรพงษ์  ขำอ้น
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายสัณหพงศ์  ชูกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
133
เด็กชายสุธากร  คล้ายโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงสุธิดา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เพ็ชรปัญญา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเจริญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงอัมภิกา  อ่างเฮ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม