ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดาราศรี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรธวัช  ลิ่มนา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤติยา  เชาว์เลอเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณวรรณ์  ศรีหาขันธ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกวินท์  ประเสริฐพรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก้วถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองขำ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตวิชญ์  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกันติชา  เพ็ชรแท้
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกันติซา  ซิวยัง
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัลยาณี  ไข่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สายนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตตินันท์  ขยันการ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกิตติพัทร์  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติวาณิช  คำสูง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณพัฒน์  ลิกขชัย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจตุรวิทย์  คงคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจันทกานต์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำมี
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิณณฑัต  จงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจิรพิพัฒน์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญเวียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิรเมธ  สังข์นุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหล่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชญาดา  ดำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชญานันท์  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชณิตา  คงภักดี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชนมน  ปิติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูอินทร์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชนิกาญจน์  งานประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชมพูนุท  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชยพล  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อมรศรีวิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชลธิชา  ชินวงค์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชลลดา  บุตรหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชัชนันท์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชานน  บำเพิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชาลีณี  ปลองศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดมี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายซาฟาน  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฑิตยา  กาญจนวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณกวิน  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณฐกร  สัตย์จิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณฐพร  สำเภา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณปภา  สุดตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณภัทร  อริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฏฐ์กุลนาถ  ฟุ้งเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รินทรามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเมือง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐกรณ์  โลหะจรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายณัฐกฤต  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐธิชา  เลี่ยนกัตวา
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐนรี  ร่าหีม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐนิชา  สูทอก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณิชกมล  จันดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณิชมน  กสิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณิชา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายดนุชา  อานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายเตวากร  ขนานใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงทัชชา  กุศลครอง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงทัศนวรรณ  ปันซางคอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงทิฆัมพร  น่วมประวัติ
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายทีฆายุจ  เพชรชลคราม
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนกร  กูลช่าง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนกฤต  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนโชติ  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กชายธนดล  โลหิตไทย
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนพัฒ  ศรีอ่อนนวล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนภัทร  พึ่งวิชา
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนรัฐ  รักการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธนัชชา  ไทยเหียม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนัชชา  ธัมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนัษฐา  กงสะเด็น
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านไสไทย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธัชพล  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงหบำรุง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธัญพร  ลูกหลี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธาริญดา  หลีสอ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธีรวัจน์  กิจค้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายนครินทร์  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนงลักษณ์  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงนดา  หง้าฝา
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายนราธิป  บุตรแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนัทธมน  สมดวง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนันทพัทธ์  อนันตชาติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนิรชา  นาคบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนิศาชล  ขาวเหลือง
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนิสา  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซ่อ๋อง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายบารเมศวร์  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงบุณยาพร  สังขวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปณตา  สังคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปณิตา  วันศกร์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปณิธี  เพชรชลคราม
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปภารินทร์  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายปรมะ  ประมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปริวุฒิ  พรหมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายปองพล  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปัญญารัตน์  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปัณณ์ณัช  แป้นเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปัณณธร  นับทอง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายปัณนกรณ์  กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปานิศา  รัตนคม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปาลิตา  นายาว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปิยวัฒน์  ดำหาย
ป.5
โรงเรียนบ้านไสไทย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปิยะ  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปุริมปรัชญ์  รอดบุญ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กชายพลกร  คงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุกเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพลอยใส  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายพลิศ  พลคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพสุชา  เหมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพัชรวลัญชน์  เพ็ชรเครือ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพัทธนันท์  ดำริห์ใจจริง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพาทิศ  ธนวัฒน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพิชญาภา  คลองรั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพิเชฐคุณ  อมรปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพิทยาธร  เจริญวิวัฒนศรี
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกตุสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วัชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพิสิฏฐ  เพชรลูก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์คำ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระภี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงภัทรพร  สมเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กชายภัทรพล  คำหอม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงภัทรภร  หลวงชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงภัทราพร  ดำคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายภาณุพัฒน์  แดงลาด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายภูดิส  สกุลซ้ง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภูนิพัฒน์  อาญา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภูริ  ปานสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายมนัสวี  โสเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงมีนา  โกยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเมธัส  อินนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงแมรี่ โควี ไบรอน  บาดายอส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายยศกฤต  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายยศนคร  แสนสวาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายยุทธวีร์  บัวเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายยูโร  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงลักษณารีย์  แก้วกนก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายวงศกร  โย้จิ้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวนิดา  หาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายวรชิต  เสดสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวราภรณ์  หวลกระจาย
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายวสุพล  เขียวดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายวัชรวรงค์  อานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายวัชระ  นวลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวันทกานต์  มูลกุล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวาริน  ผิวดำ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวิชญาดา  เซ่งวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวิปัศยา  หมั่นค้า
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวิมวาทิตย์  สายนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศกุลทิพย์  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายศตายุ  ชูกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศรสวรรณ์  ศิริบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศรัณย์กร  แซฮ้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศรัยฉัตร  มีล่าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศราวุฒิ  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศวัสกร  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายศักดิ์ฎา  ดำริการ
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายศักดิ์ระพี  วรรโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้วนดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงศิรินทร์  เตชะธนานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศิรินาถ  ถอนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงศุภิศรา  สมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชายกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ห้วยโสด
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสใบแพร  ฤทธาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสรวิศ  สมพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสาทิตญา  สังข์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสิทธิกร  มณีมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสิรินนีย์  สอนคง
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสุประภา  สุพเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่พั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอดิศร  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอทิตยา  นายาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอธิป  เวทยายงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอนัญพร  เอี่ยนเล่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอรยา  เสดสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอริยพล  เสดสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอลิสษา  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอัครา  บุตรพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอัญญา  สามารถ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอัยอันดา  สมานสันติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอาทิตตยาพร  สมเกื้อ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอุบลรัชร์  เยาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงเอมมิการ์  วาโยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงแอมเบ็ต ศุกร์  ลูคัส
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายฮัมซี  ยีหะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงกชกร  เต็มฉอ
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกชพร  สังเกื้อ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ช่วย
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายก้องฟ้า  กิระพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกัญยาณัฐ  มาศชาย
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกันต์กมล  สกุลทอง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาวกาญจนา  จันทร์ส่องแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกาญจนาวะดี  ทุมดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายกานต์  ทันยุพัก
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบเหตุ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงเขมิกา  พรมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายคฑาวุธ  หยันเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงคณัสนันท์  สการัญ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรานนท์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายจักรพันธ์  ไร่ใหญ่
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจินดาวรรณ  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
นายชญานิน  เสริฐสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นางสาวชนัญชิดา  กาญจนมุสิก
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงชลนิชา  มากผล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงชลภรณ์  สำอางศรี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายชินวัตร  หาญทะเล
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวฐาปนีย์  อัศวเหม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาชา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฎฐณชา  หาญชนะ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
นางสาวณัฐธยาน์  นิลจันทร์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงณัฐนารี  อินทรชูด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยบัญฑิตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายณัฐวุฒิ  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิภัทร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายต่อตระกูล  ลิ้มสวาท
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นายถกล  สัญจร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธนกฤต  แซ่โจ๋
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธนภูมิ  อินแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนากร  เพชรบัว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธราธร  นพนอบ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงนริณพร  ชมภูเขียว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนริสรา  ธานามาศ
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายนิติธร  รัตนเดช
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายนุชา  ตั้งคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงนุวรีย์  บ่อหนา
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายบัณฑิตย์  เพ็งสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงบุณณดา  โลหะจรีกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปนัดดา  ห้วยลึก
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปภาดา  สังคะเวช
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายประวีณ  บ่อหนา
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายปารณวัตร  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงปาริชาต  ไกรนรา
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายปิตินาถ  กาวชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปุณญาดา  โชติสกุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพรชิตา  กุลลัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ต้นเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิชชาพร  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพีชชาวีร์  คงมาก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายฟาฮิม  รามาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายภควัฒน์  สะมาน
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภัทราภา  ปฏิมินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงภัสพร  วงศ์ปนทอง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
นายภาณุพงศ์  เกิดสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงมาทิตา  สามาตุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
นางสาวยวิษฐา  เพชรน่วม
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายยศกร  สุขทิพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายยุทธนา  บ่อหนา
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
นางสาวยุภาวดี  คำขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
นางสาวรริญธิป  ระวังสุข
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายวัศพล  เอ่งย่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายวิพุธเขน  มากสังข์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวิศวะ  กุลมาตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายศรวิชญ์  ยงสถิตศักดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงศ์อินทร์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงศิรภัสสร  ขาวเหลือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายศุกภฤต  แซ่เอี่ยว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายศุภกฤต  จันทรจักษุ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายสรธัญ  นุชทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสรินดา  วัชราภิรักษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสโรชา  มิตรเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสโรชา  สอเหลบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นายสหรัฐ  ศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสิทธิชัย  ไร่ใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นางสาวสิริยา  หวาหาบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสุทธิกมล  คลองรั้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุภัสสารา  เจริญกิตติพงษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุมาตรา  บุตรเส็ม
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายสุรชาติ  บ้านนบ
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายอนีล  จันทรวงค์กุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายอนุชา  ขยันการ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายอภิรักษ์  สังข์คง
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอมรศิริ  เมืองพูล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงอรกช  ลีลภัสธนพงษ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอริส  มาศโอสถ
ม.1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายออมสิน  คำสุข
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายอัครเดช  สังข์ด้วง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอังคณา  สายติ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายอัฐพล  อินทรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายอาณัติ  วะจิดี
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอารีย์  ชาติไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอุบลวรรณ  หลานสัน
ม.3
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงกชกร  บางพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกชกร  สงทวี
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกชนิภา  อุปพงศ์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงกชพร  สมัครแก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายกชม์กรณ์  แดงขาว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงกนกพร  เครื่องแต่งอยู่
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยานุเดช
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงกมลทิพย์  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉิมเรศ
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนมงคลถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกรกมล  เครื่องแต่งอยู่
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงกรรณิกา  นุชทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกรรณิการ์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่จุ้ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายกรวิชญ์  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกรวิชญ์  บุตรครุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงกรองแก้ว  ลิ่มบุตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายกรินชัย  ลูกเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกฤตติญา  เอียดสกุล
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายกฤตนู  ปัดทาบาล
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายกฤติเดช  ประคีตะวาทิน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายกฤติธี  โสภาพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายกฤติน  ดำเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงกฤติมา  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายกฤษฎา  เคล้าคลิ้ง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกวิตา  สิงห์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกวิน  สายติ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายก้องเกียรติ  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายก้องภพ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  อกนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แป้นขำ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวชกุล
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปุตสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูดวงพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายอัฟฟา  ศรีดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงกัญฐิชา  ขยายแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ด้อหล้า
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายกันต์กวี  แดงหนำ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายกันตพล  เทพพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายกันตพัฒน์  ดำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงกัลยกร  แตงร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงกัลยา  โสภี
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงกัลยาณีย์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วงศ์ชารี
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปานชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายกิตติกวิน  เจริญชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายกิตติกานต์  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายกิตติธัช  ใจเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายกิตติธัช  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกิตติธัช  ตันบำรุง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายกิตติพัศ  ลิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายกิตติภพ  นาคบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายกิติติ์ธนทัต  ชาวนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายกีรติ  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายกีรติ  หัตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงกุณธิดา  ผลิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงกุลฑีรา  ลัมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกุลธิดา  จุนจงกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอัยการ  มีทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงกุลธิตา  ศรีนาคช
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงกุลปรียา  มณีมัย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเกวลิน  บ่อม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเกศริณย์  ปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงเกษรา  เมหนู
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงเกสรา  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายโกเมศ  วุฒิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรกริม
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลบาล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายขินภัทร  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเขมนิจ  พรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงเข็มเพชร  ช่างเรือ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายคณพศ  มิตตะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายคณัสนันท์  แก้วเจือ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายคณิศร  ค้าของ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงคะติณัฏฐ์  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงคามิลล่า  รุสโซ่
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงจณิสตา  จันทร์ห่อ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายจรรย์กระจ่าง  ยมภา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงจรรยพร  จันทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอัยลันดา  สมานสันติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงจรรยวรรณ  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายจรัสพงษ์  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายจอมทัพ  กุลพ่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงจันติมา  ช่วยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงจันทร์วลัย  เอ็ดเวิร์ด
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงจารุนิภา  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงจารุวรรณ  ธัญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายจิณพรต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เม่งช่วย
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สาระภี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายจิตติพัฒน์  อามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงจินตปาตี  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงจิรภิญญา  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีชานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอัสนี  เยี่ยงย่าง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายจิราวุธ  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงจีน่า  ฮาวชิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงจุฑามณี  เทียนแป
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงจุฑามาศ  หยองบางไทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงเจนน่า  โลวิค
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงฉัตรสุดา  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงชญานนท์  งามสวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุตรย่อง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายชนภัทร  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงชนัญชนก  ดำจันทร์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงชนัญชนก  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงชนิกานต์  ภูเก้าล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอาคม  นาศร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กหญิงชนิดาภา  นาคะวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงชนิสรา  ระเบียบ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายชยกร  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายชยกร  อันนตภากรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายชยพล  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายชยากร  ปล้องอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายชยางกูร  เนียมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงชลกานต์  กิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงชลธิชา  เส้งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงชลธิดา  สาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายชวนากร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงชวัลรัตน์  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงชวิศา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงชัญญานุช  จันสีนาค
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายชัยพัฒน์  การดี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายชัยสงคราม  เสนทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงชินาธิป  จันทร์มีศรี
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายชิษณุพงศ์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายอาณัฐ  ลายแบน
ป.4
โรงเรียนบ้านไสไทย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเหลือง
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยวนเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายชุติเดช  ตันประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายโชติจอมพัชร  ทองเกียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงซีมียาอ์  ลิบง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายซุ้ลกิฟลี่  ภักดี
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายญาณากร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงญาณิศา  เนียมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงญาตา  ใหมพูล
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายฐานกรณ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายฐิณัณรเมศ  ดำดี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงฐิตาพร  สูกี้
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงฐิตาภา  ไตรโอสถ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงฐิตินันท์  วิลันโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงฐิติวรา  หนูด้วง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงฑิตยา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงฑุนิกา  โป้ซิ้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงณกัญญา  ลีย์ บิชอฟ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงณชนก  พุมนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณฐมน  ถวายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายณฐมน  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายณนทกร  ประกับสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายณพล  กุญจนาทคุณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงณพัชฐกานต์  อิ่มสุขศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พลเดช
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงณฤชล  หมานมานะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงณฤดี  สงวนแสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงณัชชา  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัชญาดา  สระสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณัฏฐกรณ์  มูลหมัน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ฝั่งขวา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กอเซ็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกตุพล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายณัฏฐพัชร  ศรีบุญนาค
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงอาเมเรีย  มาศโอสถ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
912
เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายณัฐกร  นุชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายณัฐกร  วงศ์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูระบิล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายณัฐชนน  เผดิมผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณัฐชยา  คงอินพาน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงณัฐชยา  สามัญ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงณัฐชา  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายณัฐฐ์กรณ์  นาคสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งหมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมณี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงณัฐณิชา  วาณิชเบญจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่างสอน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงณัฐธิตา  ตุลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงณัฐนิดา  ถาวรกุลฐิติ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ลูกเด็น
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายณัฐพล  เสรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์มิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขชนะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายณัฐวุฒิ  บูสมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงณัฐสรณ์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายณัทภัค  ขี่ทอง
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณาลัญฑา  เยาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณิชกาณร์  ดำแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณิชวดี  มงคลนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงณิชานันท์  จังกระวรรดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงณิชารัย์  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอารยา  หงษ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณิศวรา  ชุมพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงณิศวรา  วีระศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงณีรนุช  ชัยมุด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงดุษิตา  พวงนุ่น
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงตรียากรณ์  สุริยขจรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายต่อตระกูล  โกสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงติณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายเตชินท์  มะโนรา
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงเตชินี  วงศ์ประชุม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายเตชิษฏ์  กรรมการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงถิรดา  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายเถกิงเดช  สุขมาก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายทัตเทพ  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายทานุทัต  ตี้กุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงทิตญาภรณ์  หมอยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงทิพกฤตา  บุษบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงทิพปภา  โรจนรัตนาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สารมาศ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงทิพยารัตน์  ศรีระบาย
ป.4
โรงเรียนบ้านไสไทย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายทีปกร  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายแทนไท  เหาะหาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายธนกฤต  จันทรงาม
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายธนกฤต  นิลพัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายธนกฤต  เย็นสนิท
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายธนกฤต  รอดคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายธนกฤต  เลี่ยมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายธนดล  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายธนบดี  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายธนบดี  อินทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายธนพล  ปานเอียด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงธนภรณ์  วังเงิน
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายธนภัทร  ปานบุตร
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายธนภัทร  พลแสง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายธนภัทร  ลุ้งบ้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายธนภัทร  สาโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายธนภัทร  สุภาสน
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงธนวรรณ  อุยานนทรักษ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณถาวร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงธนัชชา  เหล่ชาย
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงธนัชพร  รัตนนิยม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงธนัชพรณ์  หยังกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงธนัญชนก  งอสอน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงธนัญชนก  บริรักษ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธนันชัย  พรมแย้ม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธนาธิป  ชุ่มเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธนาธิป  เพิ่มสิน
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงธนิดา  หลังปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายธราเทพ  ลายแบน
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายธฤต  เนื้อนวล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักดำ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงธัญชนก  เขน็ดพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงธัญชนก  ปลอดฤทธ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงธัญชนก  พินทอง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงธัญชลักษณ์  แสงสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายธัญญธี  แดงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงธัญญานันท์  คงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พร้อมเพรียง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรโชติ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงธัญวลัย  เอกต๋อง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายธันชนน  นับทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายธันวา  หนูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายธาวิน  แทรกสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงธิดารัตน์  แคล้วคลาด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเส็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงธิดารัตน์  มามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายธีทัต  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายธีรกานต์  ชุมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายธีรภัทร  สนั่นก้อง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายธีรภัทร  สุขคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายธีรศานต์  ช่างเชาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธีระพันธ์  ชัยชิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธีราทัต  มีสาวงษ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงธีรารัตน์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายเธียรวิชญ์  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายนนทกร  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายนนทพันธ์  แก้วมาตร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายนพดล  มาฆะโว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กชายนพรุจ  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายนพรุจ  น้อยผา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายนภ  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนภัส  หมื่มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงนรมน  ทองธวัช
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงนราทิพย์  พิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงนริศรา  ไชยทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงนลพรรณ  สังข์บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายนว  สามเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายนวมินทร์  ลิ่มเครือ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายนววิชญ์  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนัจญวา  ขนานใต้
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนัซนีน  มาศหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงนัทธมน  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงนันทกานต์  สุจริต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงนันท์ชพร  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงนันทชา  ณ สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงนันท์นลิน  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงนันท์นลิน  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงนันทนัช  เอ็ดเวิร์ด
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กชายนันทพงศ์  แซ่กั๊วะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงนันทิกานต์  สะอิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงนันทิชา  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงนาซินีน  มหันตริยะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายนาซิม  มีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงนาบุญ  พงศ์ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงนิชชา  อุยานนทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงนิชนิภา  มาศโอสถ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงนิชานันท์  ทวีพรวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายนิติภูมิ  สอนประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงนิศามณี  รักประยูร
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงนุชวรา  จุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงนุสซาร่า  ก๊กใหญ่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงนุสสรีณา  บ้าเหร็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงนูร์รัยนี  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงนูรฮูดา  พลาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงเนตรชนก  กิจแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงเนติธร  จันทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉายบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงบิลกิส  คลองรั้ว
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงบุญญานี  นวนนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกษฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงบุญสิตา  ดาหลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงบุณยาภา  แจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักเกื้อ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฏาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงเบิกฟ้า  โป้ซิ้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายปฐพี  หวังสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงปฐมาวดี  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงปทิตตา  เจียวก๊ก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปทิตตา  อินอร่าม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายปภังกร  คำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปภาดา  ศรีเกิด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปภารินทร์  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิกขชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายปรมินทร์  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงปรวิสา  บุตรเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงประภัสรา  ภักดีบุญ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงประภาขวัญ  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงประภาสิริ  เนื้อเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงปราญชลี  ปรานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายปริญญา  แสนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงปริณดา  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายปรินทร  เรืองจรัส
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงปริยฉัตรย์  อารีโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงปริยากร  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงปริยาภัทธ  บุตรชำนิ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงปริเยศ  ตันติทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงปรียนันท์  ยอดศิลป์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงปลายฟ้า  ไทยเอียด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงปวริศา  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงปวริสา  สุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงปวิชญา  เมืองพรหม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภู่พรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายปัญจพล  รักสกุล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ภู่ประไพ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายปัณญวิทย์  เซ่งย่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงปัณณพร  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงปัทมาวดี  รอดภัย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงปาณิศา  ก้ามจำรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงปาณิศา  สุทธิเกิด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1264
เด็กหญิงปาณิสรา  พรามทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายปาระมี  ชัยมุณี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายปาราเมศ  ประสมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรลุ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงปาวิกา  ลู่เด็นบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงปิยเนตร  หวังสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงปิยะมาศ  โบนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขช่วย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรีหมุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงปุณณดา  ปิยะธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงปุณณมาส  เหมือนกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายปุณณวรรธน์  เเก้วสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงปุณธิดา  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงปุณยนุช  คงพัฒ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงปุณยาวีร์  เปียกบุตร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายปูรณ์  ทิมกลับ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงเปมิกา  ต่อติด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 38