รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกิริณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงฉวีวรรณ  วารีรุทธเขต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวธนพร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายธีระนันท์  อัศวสกุลศร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธีทัต  หมีทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพสุ  สดายุรัช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปัญญวัต  วิไชยวงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกานต์สิริ  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภคนนท์  คลังพหล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกีรติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นายทิวัตถ์  โอภาส โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพิภู  หวังภัทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายเด่นภูมิ  สอนพร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเพชรชมพู  วรวุฒิ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฏชนน  กมขุนทด โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เเก้ววิเชียร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงมนรดา  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกรกฤต  กองมณี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพชรมนฑ์  โป๋ชัน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวธนภร  โชติภคาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวนารา  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายรวิภาส  ถึงสุข โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจิรายุ  เจียนวัตต์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกีรติ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธนัญชนก  ยิ้มแจ้ง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเจียระไน  เหลืองพฤกษชาติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภูรินท์  ลี้พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพงศธร  ฟักผล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายคณพศ  ขุนพิลึก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกียรติไกร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจิรภัทร  วราหะ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพีรพัฒน์  สุพัฒน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายศุภณัฐ  สิงหราช โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐวรีย์  ประสิทธิ์เวชศักดิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริโสภณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายสรวิชญ์  จูสิงห์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวีราทร  สุดเขต โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงโชติกา  วีระกุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณฐพร  นุชนารถ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายสุภัคเศรษฐ์  คำแสน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงแก้ว โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพงศกร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายบารมี  ทิ้งแสน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปาริชาติ  ใจบุญเรือง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวาริพินทุ์  เกล้าวิกรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปฏิพันธ์  บุญพันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายภีมเดช  แก้วจัง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปุณยวีร์  ฤทธิชัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธีรัช  อินทฉาย โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายศัสนันท์  หน่อคง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเปรมยุดา  ยอดสุทธิ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพรตวรรณ  โนรี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจันทร์ทรา  เนียมใย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนพชัย  เจตน์กสิการณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเสกสรร  อ่อนละออ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอโนชา  กมลมาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจันธพร  แอกคะ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนภัสสร  สารสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวรินทร์ประภา  กีตา โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอรปรียา  ชูทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น