รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกิริณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธีรัช  อินทฉาย โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายศัสนันท์  หน่อคง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเปรมยุดา  ยอดสุทธิ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพรตวรรณ  โนรี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น