รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายภคิน  มีมุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกษิธัช  ปัญญา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธีรภาพ  ปิ่นเเก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงระริน​ทิพย์​  ผสมทรัพย์​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายวสันต์  ใยบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนภัทร  นาจารย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาววรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายธนภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำรา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายณภัทร  บดีรัฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนากร  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายรัฐภมิ  แตงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศศินา  พานวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหาบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวภาคินี  พรมประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวปวีณอร  แสงเมล์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิมแพทาย  พันธุมาตย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐฺิติวรรณ  ร่องมะรุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปรียนิตย์  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพิมพฺ์ชนก  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพลอยปภัส  อุดมโชติพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศรัณย์  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศีลัชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณภัทร  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพอฤทัย  จินดาธารานันท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์เรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายพชรพล  ทักษี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวลักษิกา  ศรีอาวุธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวกังสดาล  ชนะนิธิธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายตนุภัทร   เกิดแก่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอริยา  อยู่กำเหนิด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายฐิติวัฒน์  สัญชัยชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวชนิษฎา  หรั่งทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฏฐพล  ฟักแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายกรรชัย  คุ้มดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายจิตติพัฒน์  แพทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชนะชัย  ภิญโญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายณัฏฐ์พัชร์  จันทรประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายปัณณธร  เกตุหอม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูชิสส์  ภู่รักษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายกิตติพงษ์​  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายเลิศดิลก  แซ่ลก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกัญชพร  ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกุณฑิกา  สาคร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวจารุลักษณ์  เพชรแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวชนากานต์  รักษาพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชนากานต์ภัส  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงโชติกา  แก้วทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวโชษิตา  เพิ่มพรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐิติกานต์​  กิ่งแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวณัฏฐณิชา  วีระพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธิดาขวัญ  ม่วงคุ้ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพรปวีณ์  เมฆอ่ำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวภัทราพร  พุกนุช โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงหฤทัย  ศรขำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอรณิชา  ดินไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวกัญญา​ณัฐ  แย้มเกษร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวปัญญาพร  หนูอุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวภัทรพร  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาววริศรา  บุตรแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวศิรประภา  รักทุ่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายอธิภัทร  บุญนาค โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนภัสสร  โสระสา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวรตา  หลีเกษม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวพรพิชชา  ทองทา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนิธิพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวณัช​ชา  เฉลยวิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  สายทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวภารดี  ยาศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายอภินันท์  คนชม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณฐกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายวทัญญู  ชูเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณพจน์  แป้นไม้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงมินตรา  สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพงศ์ภัศ  เลาวกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวกุลจิรา  นุ่มอิ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวจันทิมา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธัชพล  สงวนสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงลักษิกา  ทองสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศนิชญา  ช้างเผือก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณภัทร  ถาวรพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชนาธิป  เเช่มอนันต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนาคิน  แพรปาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภัทรประพิณ  คิดะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศรายุทธ  พลุกระโทก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกวินฑรา  แก้วหลิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธกานต์  ทองโคตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกุลวัชร  เมฆอ้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสังข์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพรนภัทร  ใจห้าว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพุทธิชา  ธรรมดีกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายจักรพล  ใจยืน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภูริณัฐ  พลูทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิรภัทร  ปัตตะแวว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงบวรลักษณ์  น้อยจันทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนายุ  สง่างาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนิธิศ  รัศมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนวิชญ์  ชัยดา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แย้มกสิกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปวริศว์  ดอนดีไพร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงดุษยา  สุวรรณอุ่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์วิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงทยานันท์  เทียนอำไพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายสุประดิษฐ์  มูลประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงลลิตา  บุญผ่อง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชิติพัทธ์  อัดโดดดร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอาทิมา  สุดตา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวุฒิภัทร  คำมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกาญจนา  ทองแจ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์  ชูเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แดงเจียม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงศิริญาพร  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสิรามล  สังขพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฏฐนรี  แต้มครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเต็มฟ้า  อุมารี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายชวกร  สีราย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภควตร  โคกทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวจันทิรา  ไผ่เรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพลอยชมพู  กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายคชาพัฒน์  มณีศรีวงศ์กูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวปวริศา  ทรัพย์วิไล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรรวินท์  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาววราภรณ์  มั่งมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวดุสิตา  พรพ่วง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐนนท์  สุขทัศน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมวิจิตต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนมูลปัญญา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปาฏลี  แพพ่วง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงจิราพร  ชาวทำนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงษมากร  เปี่ยมงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงเขียว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นายภูผา  ศรีนรคุตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายชนน  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปุณยวีร์  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอาภาภัชกุล  ชยางกูรธนัช โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจีรัชยา  มีลาภ โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายคณิศร  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ตะวันส่องแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนภัทร  พันเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูริณัฐ  ท้วมเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธัญวลัย  อุตฝั้น โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุตาภัทร  พึ่งไชย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเมธาพร  เพ็ชรนิล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทุมพร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณุศา  นาคุณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณเทียรทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธีรดา  เทศอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปีย์รดา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขุนพรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพรณภัสร์  จันดี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภูมิภัทร  บูรพา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น