รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายภคิน  มีมุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกษิธัช  ปัญญา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธีรภาพ  ปิ่นเเก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงระริน​ทิพย์​  ผสมทรัพย์​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายวสันต์  ใยบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายนภัทร  นาจารย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาววรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายธนภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำรา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายณภัทร  บดีรัฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนากร  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายรัฐภมิ  แตงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศศินา  พานวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชนน  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปุณยวีร์  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอาภาภัชกุล  ชยางกูรธนัช โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจีรัชยา  มีลาภ โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนตะพานหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น