รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิรวัทร  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพชร  หาดทราย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเพ็ชพิชา  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูริช  ปราบพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงญาดา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธนัษฐา  อิมอรชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชวิศา  พรวนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงบุญสิตา  นามบุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงมิยาวดี  สีนาคสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรัชยา  พัฒน์ขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศ์ธารินษ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภูบดินทร์  บุญวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเวโรจน์  ชูเกียรติ์ธนกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงเกศรา  สุขขี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หันธนู โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอัจฉราพร  สุขศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกันตินันท์  พรมลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายหรรษา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปภาวรินท์  หิรัญรักษ์วัฒนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญช่วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุธารทิพย์  เทียนธูป โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กาวินคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัชพร  ศรีสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธนัชชา  พรมศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกันต์ธร  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายคณาธิป  การกิงไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจิตติภณ  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนดล  นิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายบัลลังก์ทอง  พรมมาท้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  คุวาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูวนัย  แสนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธนัชญา  นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เทียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศรุตา  ปิดสะศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกวิน  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายกมนดนัย  ฉ่ำดวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชินวัตร  ดารุณิกร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายถิรกฤต  จิตร์แก้วถิรกฤต โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนโชติ  บุญเรือน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฏฐกฤต  เคนยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนพล  มาศมนัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนพงศ์  ภักดีศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนวัฒน์  สภานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธีรพงศ์  บุญใสย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนิติกร  พรมโพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนิติพล  แสงจำปา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอุดมโชค  แสงนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพงศธร  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพลรพี  แซ่โง้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภาคิน  บางสิม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจบาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายมนัสสวิน  นากใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายรุจิภาส  เสียงเพราะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศิวกร  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศุภกร  วังสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายสินธนา  อาสาพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  นำรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พูลมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชญานิน  สีพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัชชา  คงวิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงพูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณิชกานต์  บ้ำชาวนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวรกมล  ดอกไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงทองยินดี  วันเสียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภัทริกา  ยศแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมนฑิตา  พายัพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสมิตา  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุชัญญา  กุดแถลง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทราบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกิตติภูมิ  นุสาสุวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชญานันต์  อาสมาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงทักษวดี  สีนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฐพงษ์  คงหาดยาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัลยา  พลซา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายปภณ  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวกมลพรรณ  รัตวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวนภัสสร  สีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวนัฐฐยา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวปพิชญา  สีทำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายชยังกูร  ปาคำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวพิชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอัศวิน  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวกัญญาณัฐ  ตำปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวชนิดาภา  ทะจะกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวภารตี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาววริศรา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงบุญธิดา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายอธิป  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวจีรพรรณ  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 นายนนธวัช  แก้วบาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายยุทธไกร  ศรีซัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายศุภโชค  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวณัชชา  สโตป โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกัลยกร  เกาะแก้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนดล  อินกอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกฤตญา  บุญพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธนาภา  ชัยโสดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชลากร  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายประพัฒน์  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูกิจ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเขมมิกา  ดีสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสโรฤทธิ์  ใจปิง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกานต์ทิตา  หางาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณทิพรดา  อรุณธนโยธิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ราชานุวัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวรรณวิไล  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุภาวดี  รักอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธนพร  สนใจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขอตาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศศิยา  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุภาสิณี  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธนัชญา  คำดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนิรชา  ศรีศักดิ์ดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพรประภา  พลคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ช้างน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรติพร  กองพิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงลลนา  ผองสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุชานาฎ  สายบุญเจียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกิตติภาส  ศรีอภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนกร  บริรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวนวรัตน์  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพิชชากร  นามา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหสุทธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภูริชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวคันธมาทน์  จันทร์โท โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวนภสร  สง่าวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวปรมิตตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวณัฐกมล  มุ่งมาตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวสินีนาฏ  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองใจมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงเบญจมาศ  กิจการ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปณิสรา  ดวงกำเนิด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพลอยนภัสสร  แข็งเวร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์คำปัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปุณยวัจน์  หนูแย้ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณฐวรรน  บานชื่น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพรหมภัสสร  แก้วกุลพิสิษฐ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวรัญญา  สุนรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วัชรานุกูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฏฐากร  ก่ามา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเบญญาภา  สอาดเมือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชนิตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทรสุกรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเจริญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงศรัณยา  ปันมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณิชนันทน์  นนทจิตร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงรัตนพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจรียา  ปาชม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศุภกร  แก่นชา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวดลพร  สินค้า โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงมุทิตา  บุญกัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวสิรินทร์ยา  พันธุ์เขตกิจ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวนรินพร  จันทร์แยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวพรวรดา  มารอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวณัฐณิชา  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวจีรนันต์  ขันตรีทัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวณิชาภัทร  ฝั้นสุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายพงศกร  พักใส โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายกิตติธัช  ก้อนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายเจตนิพัทธ์  จันทร์ญาโณทัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายณภัทร  จันทร์นุช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายศิวกร  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชิดชัย  ทองแขม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายกฤตนัย  แก้วทาสี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายศุภณัฐ  เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายรัชชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายภานุพงษ์  ราชอาจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายสิรวิชญ์  แก้วมาคูณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวณิชกมล  สมอออน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาววิภาดา  เรือนชัชวาล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวณัฐนิชา  ทองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวณัฐมน  แก้วกึน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวสิริญญา  วันอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวพันรภา  พันธวิทย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวนิฤทัย  จันทรเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวแพรวา  คล้ายใจตรง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวรุ่งทิวา  ปัดป้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวสร้อยศิริ  ธิกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวกัญญาพัชร  กองเส็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวณัฏฐนิชา  เทียมเพ็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวลักษิกา  ดวงพิลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภานุพงษ์  นวลเกตุ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายนทีธาร  ขจรไพร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกรวิชญ์  กลมเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนภัทร  อ่อนหวาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐสุภา  จันทะคุณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตเกษม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปรียากร  ิปิ่นปั่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวิภาดา  กุนแกม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิชามณชุ์  บุกิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงศิรดา  เรืองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นายพิริยากร  มาแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายภููริณัฐ  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวพัชราภา  สีม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาววัชราพร  แก้วจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยสาด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิจิตรา  ทองมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวเพียงฟ้า  สียา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวกรณิศ  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกณวรรธน์  ทองยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกรีเพชร  ศรีเพชร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชวิน  กันแสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายตะติยะ  ตรีพยัคฆ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายธนสิน  ภาคพรหม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายชัชวาลย์  ์นวลฉ่ำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปกรณ์  มุลเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพงศ์พีระ  หุตะมาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพัชรพล  ดวงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพิชญุตม์  คำวันสี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายอุดมทรัพย์  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกิตติ์พิมล  ทุมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชัญญานุช  ทวยไธสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณิชากานต์  สุริย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธนัชญา  ออมสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมชาตรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงบัณพร  เสียงอ่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรุจิรา  แสงสุทา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชยานนท์  วันเย็น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงศิริณา  บุตรโยจันโท โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วโสตร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวฐณิชา  คำแจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพัชรพล  กันธิยา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงกนกวรรณ  กับปลี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศุภพงษ์  จันทร์แสน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงจิดาภา  มาลี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงมาตา  รุ่งศรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวิภาวี  จันทรางกูล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวสันต์พรรษ  ศิลปศรแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภคพร  สังวาระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงกนกพร  แก้วพระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวนัภสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวรัญญ  น้อยสาคำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายปฏิญญา  วราสินธุ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวเกียรติยากร  ตาเวียน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นายกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นายจักรภัทร  ดวงศรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นายชินวุฒิ  กริดรัมย์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนภดล  บุญช่วย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายปรียาชาญ  เสือเทศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนรภัทร  พรมเกตุ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวณัฐนันท์  ศรภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวลักษณืสุรีย์  กรีฑา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวสุภัสสรา  ภาประเวช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายไชยานันต์  วันทิยา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวอริสรา  กองมงคล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชัญญา  สุธีบรรเจิด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงลภัสรดา  คุณแก้วอ้อม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวกิตติมา  ชมชิต โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวสินีนาถ  ภูครองหิน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสัณห์สิรี  ประนัดิโส โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวญาดารัตน์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายอชิตพล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชัยสิทธิ์  น้อยใจ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวกานต์รวี  สุทำมา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวมันทนา  มั่นปาน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาววรวรรณ  เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชลดา  ระภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงจิรนันท์  ประภาสัย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายนัทธพงศ์  พลอยสุกใส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพรรณปพร  ทีเจริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอชิรญา  ทองเฟื่อง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอารียา  ละดาดก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวปราชญา  มีทรัย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวณัฐธยาน์  แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวสุดารัตน์  ปานเสรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายไกรวิชญ์  ใจยง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มีมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาววรัญญา  พันทำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงมิราตรี  ซากกระโทก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวอภิชญา  ธูปบูชา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายศุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาววรรณิภา  บุญมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวนลิน  ผุยผง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสุชัญญา  คำแพง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกนกพร  ใหม่เจริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายสุรเสกข์  เตโช โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายเมธิชัย  พูนแสนรัก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปาริตา  ศรีแก้ว โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวฟ้าทิพย์  เหรียญคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวพัสวี  สีหาโคตร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลื่อมมะลัง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายศิวกร  บดสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงฉัตรชนก  จันตะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตนพลที โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงบุญรักษา  ทวีศรีศักดิ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพิมพลอย  ทุดปอ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มณีบู่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงบัณฑิตา  มลัยคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนภัส  แสวงชอบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกัญจนพร  ชุดไทยสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวิมลศิริ  โลนไธสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายนพวิชญ์  เดชปั้น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองหล่อ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เป้ดทองหลาง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสุรินทิพย์  จอดนอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเอมวลี  มีสุข โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงนุชศรินทร์  น้อยลา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอัฐฉริญา  สุขวิชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชนาธิป  วิทยา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงบุญญิสา  ลอดคำทุย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชุติภา  จวบสมบัติ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์บุตรดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปรีญาดา  สาลีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันตา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพรพรหม  กรมขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพัทธดนย์  คงในขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองเสาว์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสุพิชญา  คำหวาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวรางคณา  ผารี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายวิศวะ  ขำยิ่งเกิด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกมลณิช  คงในขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวชลธิชา  เทียนธูป โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงศุภรดา  เกียรติอุดร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายนันท์นภัส  นครสันติภาพ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภาวัต  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 นายศันติภูมิ  ประทุมไชย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภูมินันท์  ทวีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสลานอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวศิริรักษ์  เหลาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายคณิศร  ทุ่มจันทึก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นายพัสกร  นิลแพทย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นายธีรภัทร  จิตรแก้ว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์ใย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสลิลโรจน์  สิทธิ์ขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนันทพร  รามพิชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกาญจนา  ยั่งยืน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิวรรณศา  คงสิบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอนุชา  ชินคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชณัญธิดา  ปังศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยภาพ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 นายฐนกร  ราชบัวขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น