รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายปภณ  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกมลพรรณ  รัตวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวนภัสสร  สีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวนัฐฐยา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวปพิชญา  สีทำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายชยังกูร  ปาคำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพิชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายอัศวิน  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวกัญญาณัฐ  ตำปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวชนิดาภา  ทะจะกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวภารตี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาววริศรา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงบุญธิดา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายอธิป  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวจีรพรรณ  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายนนธวัช  แก้วบาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายยุทธไกร  ศรีซัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศุภโชค  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวณัชชา  สโตป โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวกัลยกร  เกาะแก้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนดล  อินกอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกฤตญา  บุญพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธนาภา  ชัยโสดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชลากร  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรายฮวด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพัชรพล  กันธิยา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกนกวรรณ  กับปลี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายศุภพงษ์  จันทร์แสน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิดาภา  มาลี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมาตา  รุ่งศรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวิภาวี  จันทรางกูล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวสันต์พรรษ  ศบศรแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภคพร  สังวาระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกนกพร  แก้วพระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนัภสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรัญญ  น้อยสาคำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายปฏิญญา  วราสินธุ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวเกียงติยากร  ตาเวียน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายจักรภัทร  ดวงศรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายชินวุฒิ  กริดรัมย์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนภดล  บุญช่วย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปรียาชาญ  เสือเทศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนรถัทร  พรมเกตุ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวณัฐนันท์  ศรภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวลักษณืสุรีย์  กรีฑา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงบุฐยา  บุญเติม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวสุภัสสรา  ภาประเวช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายไชยานันต์  วันทิยา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวอริสรา  กองมงคล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชัญญา  สุธีบรรเจิด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงลัถัสรดา  คุณแก้วอ้อม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวกิตติมา  ชมชิต โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวสินีนาถ  ภูครองหิน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสัณห์สิรี  ประนัดิโส โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวญาดารัตน์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายอชิตพล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชัยสิทธิ์  น้อยใจ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวกานต์รวี  สุทำมา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวมันทนา  มั่นปาน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาววรวรรณ  เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชลดา  ระภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจิรนันท์  ประภาสัย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนัทธพงศ์  พลอยสุกใส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพรรณปพร  ทีเจริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอชิรญา  ทองเฟื่อง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอารยา  ละดาดก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวปราชญา  มีทรัย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวณัฐธยาน์  แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวสุดารัตน์  ปานเสรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายไกรวิชญ์  ใจยง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มีมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาววรัญญา  พันทำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงมิราตรี  ซากกระโทก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวอภิชญา  ธูปบูชา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายศุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาววรรณิภา  บุญมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวนลิน  ผุยผง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวฟ้าทิพย์  เหรียญคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวพัสวี  สีหาโคตร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลื่อมมะลัง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศิวกร  บดสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงฉัตรชนก  จันตะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตนพลที โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงบุญรักษา  ทวีศรีศักดิ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมพลอย  ทุดปอ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มณีบู่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงบัณฑิตา  มลัยคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนภัส  แสวงชอบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกัญจนพร  ชุดไทยสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวิมลศิริ  โลนไธสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนพวิชญ์  เดชปั้น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองหล่อ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เปิดทองหลาง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุรินทิพย์  จอดนอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเอมวลี  มีสุข โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนุชศรินทร์  น้อยลา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอัฐฉริญา  สุขวิชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนาธิป  วิทยา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงบุญญิสา  ลอดคำทุย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชุติภา  จวบสมบัติ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์บุตรดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปรีญาดา  สาลีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันตา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพรพรหม  กรมขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพัทธดนย์  คงในขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองเสาว์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุพิชญา  คำหวาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวรางคณา  ผารี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายวิศวะ  ขำยิ่งเกิด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น