รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนะพล  สวัสดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนภัทร  รักฉาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนากร  สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอธิคมชัย  นวลขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กาวิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสานิตย์  เขียวดอกน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายธนภัทร  อุประ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายศราวุฒิ  สีขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายกฤตธี  ปานทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายชญานิน  ประทิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมาตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพุทธาทิจจ์  กลั่นกลิ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายคณาธิป  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายภานุกร  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกฤต  พะโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายธนวิชญ์  ปิ่นเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกรินทร์  บุญด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายวีรภัทร  มะลิวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิรวิชญ์  ตาชะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายนพสร  ขมินทะกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายภูดนัย  ยอดบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายศุภากร  หินเธาว์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายภูริณัฐ  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพัสวีร์  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุรวีย์  สุริยะลังกา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายกันตภณ  มีมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายกฤษมงคล  รัตนถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายรพีภัทร์  เจริญผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายรังสิโรจน์  กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายณภัทร  ทองชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายจักริน  จูเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายชนะชล  จันทร์โชติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐฎดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายทิม  มากบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายธนดล  พลูทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์เวชกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายนิภัทร์  เจริญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายวัชรพล  อยู่ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนราธิป  ศรีแย้มวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเอกรัตน์  บำรุงพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกันต์ณุพงษ์  คงเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายปฐวี  พรมรักษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกฤชนนท์ฺ  ห่านสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปฏิพัทธิ์  พึ่งพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอัครพล  สาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายคเชน  มาชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมาลิสา ริซ่า  วากเนอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายคุณานนต์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฐนน  นาคน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชิษณุรักษ์  วงศ์พิภพมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายดาวิ ยูทาโระ  ทรงเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกุลศิริ  เผือกแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปิยพนธ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกันต์ธกานต์  คงกล่อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายคณาธิป  กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายโฆษิต  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายชัยณรงค์  แจ่มดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเตชิต  เปลี่ยนขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนกฤต  ขุนบรรเทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนาธิป  คำแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายบรรณศิลป์  เนตรผาบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายบุญเกรียงไกร  บุญกอแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายปภาวิน  ท่าโพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสิรภพ  กิตติวรการชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอภิชา  พรหมสนธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกฤษตเมธ  สิทธิไกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายกอปรวิทย์  กรมน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายชิตณภูมิสิษฐ์  เนื้อไม้ชญา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนวิชญ์  เฟืองชงมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนนท์  พริ้งสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายปรมิทธิกร  ศรีปา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายพิชญุตม์  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวจินตวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกัลยากร  ประสพสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิชญานันท์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวณกานต์  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวนันท์นพิน  ส่งชื่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายกนกพล  แก้วเกล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวัชรเกียรติ  ขุนณะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภควัต  น้อยบุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายนิติธร  ยศหนองทุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายกันตพงศ์  นาสอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชวิศ  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายติณณ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายพัทธดนย์  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพิเชษฐ  โตสมบัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายภูรินทร์  สุขใย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูริภาคย์  บัวแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายวรเมธ  โฉมอุปฮาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายอิธิพัทธ์  กิ่งโก้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายชายชล  ใจน้ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวณัฐนันท์  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอัมพาพันธ์  มินรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวคฑามาษ  อำนาจศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวศกลวรรณ  เห็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวกันธิชา  นนทลีพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวลัทธพรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวอภิสรา  ศิริวัฒนไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวตะวันฉาย  ชาญวิชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวภควรรณ  เดชอิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวจินต์จุฑา  เหล็กสิงห์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวหงส์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนภรณ์  รอดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปองพล  ูลูกอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชยพล  วงษ์ศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายกันต์กวี  หรูจิตตวิวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายศาสนา  แสงสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายนโม  อินถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนพคุณ  คงทน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชรพล  เหล็กไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพลกฤต  เทพคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายชวิลพงศ์  กิจชิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาจรรยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพิริยะ  เชิดชู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพัฒน์ธนเมธี  พุฒเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนพล  เสือน้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวภัสสร  เอี่ยมสนาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมาลินี  บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายกษิดิศ  วิทยอาภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวสุทธิกานต์  กัมพลพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสวิตตา  ล่ามแขก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวสุธีกานต์  สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายทรงภพ  คำสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวกรกนก  ขำดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชลกันต์  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวศิรดา  สกุลงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายพิชญุตม์  นาคพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายยศภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวกมลวรรณ  ทุ้ยแป โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวศิลป์ศุภา  ตันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายคณนาถ  แก้วมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวณัฐจิรา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายรัชชานนท์  โอ่งอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงขวัญ​ฉัตร​  พลสวัสดิ์​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายสุธนัย  กลับใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวพิไลวรรณ  ทองนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิริษา  คำอ้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวน้ำฝน  กันพรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายเมธิชัย  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายรพีภัทร​  จันทร์เเย้มสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวงศธร  หิรัญงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวิศวินท์  เขาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวพรชนก  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายวีรภาพ  เพ็งปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายทักษ​กรณ์​  เเก้วคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายจินคปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายตันติยาวัติ  สรงทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอรณิชา  อ่อนวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภูพิศุทธิ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 นางสาววิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายก้อภพ  จุลรังสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายด.ช.โสภณวิชญ์  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายวรานนท์  พรหมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพิชญา  เพิ่มพูลวัฒนะกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายณัฐ​ชนน  มะตัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศุภกร  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วันทองสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภูริ  ทินนะพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสรยุทธ  อู่รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายเอกอรุณ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอัจฉริยา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกษิดิศ  บุญล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนาติภู  จีนหน่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายธนกฤต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายธนากร  จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภาคภูมิ  คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวชญาดา  เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนพวิทย์  โพธิ์มณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธาวิน  เทพสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสิรภัทร  โรจนพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงหทัยชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายุสุปวีร์  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอัยยรัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงราชาวดี​  สอนสั​งข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายชินาธิป  อินฮุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายก้องภพ  วันเเก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอริสา  สีมาตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสิรภพ  สุขคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายณตศร  อภิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนัท  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายเตชินท์  ศิวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนันท์นพิน  ผ่องใส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอธินินท์ธาดา  ยศรัตนธนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายภานุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวิราคา  คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายฐาปกร  เชื้อคําลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธนพล  จันทะคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายสรศักดิ์  คงเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนภัทร  คำสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภานุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณิชา  ศกุลรัตน์มณีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น