รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรวรรณ  หิรัญนารานริทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกชพร  บุญ​ภิละ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงลลิตภัทร  วังอินตา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฉัตรทิพปภา  เทียมทัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวพิชญาภา  ทัดเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวกฤติมา  พุ่มชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวโยษิตา  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกชพร  ภู่เพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวปิยธิดา  โปตวนิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แช่มเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุพัตรา  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวริศรา  มาตพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพจศณนท  ขันเเก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสิริพรรษา  ไพบูลย์วรพิสิฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงรดา  สุขสา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์สุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกันย์นวพร  เพชรนิตย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักปลั่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนัทธมน  โค้วเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปัญญาพร  หอมสุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกรมณี​คราญ​  จรัสศรี​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มญาติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวกฤษติญาวัลย์  สังกัดทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวสุภานันท์  เสือมั่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกัญญณัฐฎฺ์  หาสาตร์สิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปัญญาวี  คำแหงรส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวิภาวี  งามเถื่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปพิชญา  กงมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสิริพร  ดิษใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสุวิชญา  บัวเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกนกพรรณ  บัวตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวพิมชนก  บุญโชติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวกัญญาณัฐ  อบเชย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวชาลิสา  หลวงใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพัชรพร  หาธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพรนิภา  สังข์มีน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวสิรินารถ  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนิภาธร  เปสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทร์ผูก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวปวริศา  เพ็ชรแวว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพัชราภา  เหมบุรุษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวญาณภา  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวชนัษฎา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนับทอง  ทศกร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธนัชชา  จำปางาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนพรดา  เหลือแย้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนพเก้า  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงฉัทชนัน  โหระเวช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงรุจิดาภา  สุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจันทร์สุดา  บริยัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวรรณภักสร  นันทิภาคย์มูลกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสวรรยา  อ้อยหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอรปรียา  ยิ้มท่าโพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณิชารีย์  คำพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปภาวิชญ์  เขียวปั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์แดน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธนพร  คำรังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงประกายรุ้ง  ศรชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณีรนุช  สิงห์โตทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทาสงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองฉาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มากร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเขมิกา  แสงสว่าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุภัชยา  ชลายะนนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนุชวรา  คงภู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวสรัลรัตน์  สนสุรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวกัญญาณัฐ  คงบาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวณัฐพิมล  โกศัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวชลธิชา  พุทธวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวณัฐณิช  เขตสมัคร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาววิศรุตา  ชัยเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวชุดากานต์  ยาวขันแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชนะพล  สวัสดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนภัทร  รักฉาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนากร  สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอธิคมชัย  นวลขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กาวิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายสานิตย์  เขียวดอกน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายธนภัทร  อุประ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายศราวุฒิ  สีขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายกฤตธี  ปานทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายชญานิน  ประทิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมาตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพุทธาทิจจ์  กลั่นกลิ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายคณาธิป  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายภานุกร  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกฤต  พะโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายธนวิชญ์  ปิ่นเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกรินทร์  บุญด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายวีรภัทร  มะลิวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสิรวิชญ์  ตาชะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายนพสร  ขมินทะกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายภูดนัย  ยอดบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายศุภากร  หินเธาว์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายภูริณัฐ  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพัสวีร์  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายกันตภณ  มีมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายกฤษมงคล  รัตนถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายรพีภัทร์  เจริญผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายณภัทร  ทองชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นายจักริน  จูเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายชนะชล  จันทร์โชติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายณัฐฎดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายทิม  มากบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายธนดล  พลูทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายนิภัทร์  เจริญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายวัชรพล  อยู่ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายนราธิป  ศรีแย้มวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายเอกรัตน์  บำรุงพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกันต์ณุพงษ์  คงเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายปฐวี  พรมรักษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกฤชนนท์ฺ  ห่านสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปฏิพัทธิ์  พึ่งพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอัครพล  สาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายคเชน  มาชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงมาลิสา ริซ่า  วากเนอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายคุณานนต์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐนน  นาคน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชิษณุรักษ์  วงศ์พิภพมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายดาวิ ยูทาโระ  ทรงเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกุลศิริ  เผือกแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปิยพนธ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกันต์ธกานต์  คงกล่อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายคณาธิป  กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายโฆษิต  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายชัยณรงค์  แจ่มดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเตชิต  เปลี่ยนขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนกฤต  ขุนบรรเทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธนาธิป  คำแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายบรรณศิลป์  เนตรผาบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายบุญเกรียงไกร  บุญกอแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายปภาวิน  ท่าโพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสิรภพ  กิตติวรการชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอภิชา  พรหมสนธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกฤษตเมธ  สิทธิไกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายกอปรวิทย์  กรมน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายชิตณภูมิสิษฐ์  เนื้อไม้ชญา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายธนวิชญ์  เฟืองชงมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนนท์  พริ้งสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายปรมิทธิกร  ศรีปา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายพิชญุตม์  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวจินตวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัลยากร  ประสพสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิชญานันท์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวณกานต์  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวนันท์นพิน  ส่งชื่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายกนกพล  แก้วเกล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวัชรเกียรติ  ขุนณะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภควัต  น้อยบุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายนิติธร  ยศหนองทุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายกันตพงศ์  นาสอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายชวิศ  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายติณณ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายพัทธดนย์  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพิเชษฐ  โตสมบัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายภูรินทร์  สุขใย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภูริภาคย์  บัวแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายวรเมธ  โฉมอุปฮาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายอิธิพัทธ์  กิ่งโก้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายชายชล  ใจน้ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวณัฐนันท์  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวอัมพาพันธ์  มินรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวคฑามาษ  อำนาจศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวศกลวรรณ  เห็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวกันธิชา  นนทลีพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวลัทธพรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวอภิสรา  ศิริวัฒนไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวตะวันฉาย  ชาญวิชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวภควรรณ  เดชอิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวจินต์จุฑา  เหล็กสิงห์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวหงส์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธนภรณ์  รอดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปองพล  ูลูกอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชยพล  วงษ์ศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกันต์กวี  หรูจิตตวิวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศาสนา  แสงสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายนโม  อินถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายนพคุณ  คงทน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพชรพล  เหล็กไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพลกฤต  เทพคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชวิลพงศ์  กิจชิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาจรรยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพิริยะ  เชิดชู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพัฒน์ธนเมธี  พุฒเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธนพล  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวภัสสร  เอี่ยมสนาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงมาลินี  บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นายกษิดิศ  วิทยอาภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวสุทธิกานต์  กัมพลพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสวิตตา  ล่ามแขก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวสุธีกานต์  สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายทรงภพ  คำสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวกรกนก  ขำดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชลกันต์  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวศิรดา  สกุลงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายพิชญุตม์  นาคพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายยศภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวกมลวรรณ  ทุ้ยแป โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวศิลป์ศุภา  ตันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายคณนาถ  แก้วมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวณัฐจิรา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายรัชชานนท์  โอ่งอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงขวัญ​ฉัตร​  พลสวัสดิ์​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายสุธนัย  กลับใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวพิไลวรรณ  ทองนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวิริษา  คำอ้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวน้ำฝน  กันพรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายเมธิชัย  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายรพีภัทร​  จันทร์เเย้มสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวงศธร  หิรัญงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวิศวินท์  เขาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวพรชนก  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นายวีรภาพ  เพ็งปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายทักษ​กรณ์​  เเก้วคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายตันติยาวัติ  สรงทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอรณิชา  อ่อนวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายภูพิศุทธิ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 นางสาววิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายก้อภพ  จุลรังสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายด.ช.โสภณวิชญ์  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวรานนท์  พรหมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชญา  เพิ่มพูลวัฒนะกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายณัฐชนน  มะตัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายศุภกร  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วันทองสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภูริ  ทินนะพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสรยุทธ  อู่รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายเอกอรุณ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอัจฉริยา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกษิดิศ  บุญล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธนาติภู  จีนหน่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 นายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นายธนกฤต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายธนากร  จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายภาคภูมิ  คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวชญาดา  เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายนพวิทย์  โพธิ์มณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายธาวิน  เทพสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสิรภัทร  โรจนพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงหทัยชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายุสุปวีร์  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายอัยยรัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงราชาวดี​  สอนสั​งข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายชินาธิป  อินฮุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายก้องภพ  วันเเก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นายธีรภัทร  ภู่ระย้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวรวลัญช์  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธินภัทร  คำสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชนิดาภา  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ดีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายปรัญชัย  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวปฏิมากร  ตุ้มขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายวัชรวิชญ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายสุวภัทร  เลิศล้ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พลชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุพรรษา  ยาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นายทัตต์ดนัย  บุญเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายจิรโชติ  หลาวเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพัชรวรุตม์  ขันทนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธนัชญา  ดีธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายคณิน  น้อยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวธิดากิตติ์  มากพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายไกรษรสีหะ  กองแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวญาณิศา  พรหมแก้วต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกษมา  ปาด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัชชา  จิรภัคโภคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตรุษศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายธีระภัทร  เทพทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายปัณณวัฒน์  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายไอยรา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณพิชญ์  จันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพรรวษา  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายพงศกร  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพัทธนันท์  สมทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นายธนทรัพย์  เอ็บมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จบแล้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกิตติพัฒน์  ต้องไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนกร  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธีรเมธ  ทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายเวชพิสิฐ  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายพีรภัทร  พรมบ่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายอาชวิณ  ปัญญานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 นายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระเเนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอิรวดี  เสมพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 นายธิติวุฒิ  เพ็งทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายชนิตพล  พรหมชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายยสินทร  เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายเพรียวพันธ์  พลพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวงศพัทธ์  เกตุหิรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 นายรชต  ผลวัฒนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายภาณุวัฒน์  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นายภาสวีร์  แนวพิชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นายสุรเชษฐ  ใจต่อตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวดุสิตา  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวญาณินท์  เถื่อนทัพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสิราวรรณ  รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายพิชญะ  รัชผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชนันญภัค  แสงสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจ๊าด ละออง มัดเดอแลน  เฟสซารด์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนันทภัส  หวังใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงบุณยนุช  ห่วงรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ไล้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสิดาพร  พุ่มพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสุชานรี  ชังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงเยาวเรศ  จันทร์กลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอนุธิดา  ทะนะจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอังควิภา  สมณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกมลชนก  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มเล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ภูสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงจุรีพร  ชัยมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงทิพสุดา  มณีเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพ์เถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปัญยิกา  พูลถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงพิชชาภา  อานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงภัทราภา  ทองเดชศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงภิชญาภา  ทองเชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงภูริชญา  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงมัณฑิตา  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงรวงข้าว  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงรสิตา  ตะวังทัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงรินทร์นภา  รัตนสากล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงวกุล  ณัฏฐ์รำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธุวดาราตระกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงสิวพร  พรมวัฒนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสุชญา  วงษ์ยอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงอริสา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เชื้อปู่คง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงอุรชา  ประพาสพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกชกร  บุญทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกิตติกานต์  โห้ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงชนิกานต์  ญาณประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธัญธร  พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพัชชานันทร์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงอาริยา  ละเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอรณิชา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอภิชญา  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงสุภธิดา  พลจัตุรัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปณษร  สีสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงอชิรญา  กันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงนันทพร  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสุธีรา  แสงมีอานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงสุจิรชา  อ่ำกริ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 นางสาววิจิตรา  เทือกจันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวกฤติยา  เขี้ยวงา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสมัคร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปนัดดา  ชินพาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงอริสา  สีมาตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายสิรภพ  สุขคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายณตศร  อภิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธนัท  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายเตชินท์  ศิวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงนันท์นพิน  ผ่องใส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงอธินินท์ธาดา  ยศรัตนธนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงวิราคา  คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายฐาปกร  เชื้อคําลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายธนพล  จันทะคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสรศักดิ์  แก้วพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธนภัทร  คำสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณิชา  ศกุลรัตน์มณีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 นายคณาธิป  สุขใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นายณัฐนนท์  ยกตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นายธิติ  เจริญยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นายมนต์ธัช  คล้ายแท้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายทักษิณ  แก้ววงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวนววรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวนวพรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาววรางคณา  รอดสการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวอริยา  บัวหลวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวนิชานันท์  กันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวพรปวีณ์  ภคทิพากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวอินทิรา  ปานกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวกรวรรณ  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงณฐพร  มีพาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายฐิติกร  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นายณัฐวุฒิ  ทองงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงธ์พันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นายสหพล  พาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นายศุภกฤต  ใต้กิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวภัทมน  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวพรรณพร  ตรงนิติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวบุษกรณ์  อินกอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวศรีรัตนา  กสินมนุษย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวพรรณนิภา  โรจนนิติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาววรรณกานต์  อยู่หลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นายศุภกิจ  พรหมสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายศิรวิทย์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายภูวเดช  อยู่ม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวกุลนิษฐ์  อาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นายศุภกิจ  จันทนะชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวณัฐณิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นายธนกร  ประสิทธิ์ไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นายสามหมอก  จอปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นายพลพล  มาตยาคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายรชต  มั่นจีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 นายติณณภพ  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายกฤติกร  บรมวุฒิธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวณิชาภัทร  แก้วหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวอริยา  สมทบเจริญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกุลจิรา  ไทยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวปวรพร  นิยมถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวณัฎฐา  แถลงกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงธนัชพร  กิติอาษา โรงเรียนนครไทย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงศิริกัลยา  นัยวัฒน์ โรงเรียนนครไทย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปริยกร  อริยะดิบ โรงเรียนนครไทย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานเขียว โรงเรียนนครไทย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายณัฐกมล  คันธี โรงเรียนนครไทย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น