รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติ  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอธิวัชร  ชูเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนชาวี  ระยะประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวายุ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภูมรินทร์  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายจุลจักร  คำโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายชัชวัชร  กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายนัทธพงศ์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายพงศกร  สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นายสุรยุทธ  เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวนริศรา  เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรทรัพย์  กลิ่นอำพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวสิริยากร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำปลิว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพัชรพร  ขอนพิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐิติประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเนียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนายจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนวรรณรัตน์  พรมมินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงบุษยมาศ  ดอนพิมพา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภควุฒิ  กระแสร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวีรวิชญ์  แสนสุด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปณาลี  เจริญผล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเกวลี  คงเกื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกัลยกร  กิจนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชื่นเชย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธมนวรรณ  นามนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรักชนก  กลิ่นประทับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงญาณภัทร  แนมบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรกัลยา  ดวงวิลัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายธรรมดนย์  ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายฌามา  วจนชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายวรพล  ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวกมลชนก  หลำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวญาณิศา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวธัญชนก  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวนภัสวรรณ  แสงสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวพัชราภา  ปาณะดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวสรัลธร  ทิพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวสิริยากร  ยืนยงศิริกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวบัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกนกพร  เกิดเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงตีรณา  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงทิพธัญญา  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวบุญรักษา  อิ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวปรกมล  ยอดนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิชญาภา  เนตรบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวภัททิยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวณัฏฐากร  จิตร์ลัดดา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวภัทรจิรา  จันน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวอนงค์พร  สอนโต โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอภิญญา  เพิ่มสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาววรนุช  วันเพ็ญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวกนกวรรณ  ทองเอ็ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวกมลวรรณ  บุญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกรวรรณ  ยะตั๋น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกุลณัฐ  นาคสวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวกุลนิภา  ลำจวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวภคญาณ์  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวศิริประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวศิริรัตน์  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวเบญญา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวพุธิตา  สอนทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวภัทรวรรณ  กลั่นสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  จิตรจำนงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวกัญญานัฐ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจีรนันท์  มะโนนึก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวช่อชฎา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมาโน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนดล  เกตุมี โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศิวกร  ผลถวิล โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์ โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนพภัสสร  เหลืองสอาดกุล โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธิชานันท์  คำปิวทา โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์ โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐภัทร  สอนมัง โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุภิสรา  วงษ์ศรี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนัฐพงษ์  เขียววงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น