รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติ  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอธิวัชร  ชูเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนชาวี  ระยะประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวายุ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภูมรินทร์  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายจุลจักร  คำโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายชัชวัชร  กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายนัทธพงศ์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายพงศกร  สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นายสุรยุทธ  เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวนริศรา  เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรทรัพย์  กลิ่นอำพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวสิริยากร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำปลิว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพัชรพร  ขอนพิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฐิติประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเนียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนายจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนวรรณรัตน์  พรมมินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงบุษยมาศ  ดอนพิมพา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภควุฒิ  กระแสร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวีรวิชญ์  แสนสุด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปณาลี  เจริญผล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเกวลี  คงเกื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกัลยกร  กิจนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชื่นเชย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธมนวรรณ  นามนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงรักชนก  กลิ่นประทับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาณภัทร  แนมบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอรกัลยา  ดวงวิลัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายธรรมดนย์  ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายฌามา  วจนชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายวรพล  ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวกมลชนก  หลำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวญาณิศา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวธัญชนก  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวนภัสวรรณ  แสงสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวพัชราภา  ปาณะดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวสรัลธร  ทิพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวสิริยากร  ยืนยงศิริกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวบัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวกนกวรรณ  ทองเอ็ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงตีรณา  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวทิพธัญญา  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวบุญรักษา  อิ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวปรกมล  ยอดนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวพิชญาภา  เนตรบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวภัททิยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฏฐากร  จิตร์ลัดดา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวภัทรจิรา  จันน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวอนงค์พร  สอนโต โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวอภิญญา  เพิ่มสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาววรนุช  วันเพ็ญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวกนกพร  เกิดเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวกมลวรรณ  บุญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกรวรรณ  ยะตั๋น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวกุลณัฐ  นาคสวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวกุลนิภา  ลำจวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวภคญาณ์  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวศิริประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวศิริรัตน์  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวศุภวรรณ  ทองทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวเบญญา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวพุธิตา  สอนทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวภัทรวรรณ  กลั่นสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  จิตรจำนงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวกัญญานัฐ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงจีรนันท์  มะโนนึก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวช่อชฎา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมาโน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาววาณิชา  เสาร์แบน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวรรณวิศา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวัชรินทร์  ธูปเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คำฝอย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวกรรณิการ์  เทศทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุธิมา  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวชุติกาญจน์  เผือกแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกนกรัตน์  ดวงอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมณฑา  บุตตะโคษา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจิรกานต์  ฉิมเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชนาพร  แตงไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงทิพเนตร  จันทร์ทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธนพรรณ  อำพร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปาวีนา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้งสุยะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรรณนิภา  ช่างเสียง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือกระจ่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีแสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิมพ์สุภาดา  บุญภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงมนัสวี  กลิ่นเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมีสุข  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวิไลพร  นวลงาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศุลีพร  อยู่แย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสราญรส  แย้มทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุภาวดี  สินสมุทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ฉิมมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเขมมิสรา  จูทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเจนนิสา  แสนบุญมา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนียมหอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งถิ่นฐาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภัทราวดี  รังอยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรินลณี  สายสร้อยจีน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงลลิตา  ทองอยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเขมจิรา  พิมผาสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงประภานิช  อินพลั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงยศฉิมาสิริ  ธรรมชาติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกมลชนก  หุ่นสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธนกฤต  สงฆ์มณี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนวินดา  ลิ่มภูษิตเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิณทอง  ทิพย์รี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แน่นดีนพฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกาญจนา  ระวะใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพรทิพย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองรอด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภทรวรรณ  ทรัพย์รำลึก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจิราภา  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสำราญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฐชยา  พลอยงามแสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์คำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพัตรพิมล  ภุมรา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐพร  จูเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงแก้วกายเพ็ชร  โพธิ์ทา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวิลาสินี  โมเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุรัญชนา  เล็กศิริ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญลือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุพัตรา  คงกำจัด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวกชพร  มาตรสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกาญจนา  นาเกลือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวชลันธร  ทิมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวนารีรัตน์  มั่นพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวอภิญญา  จำรูญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมสำฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องพู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกัลยากร  เกิดอุทัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวจิดาภา  ดำรงค์ไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวณัฏฐิตา  จิตร์ลัดดา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนภสร  ศรีวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพนัทสุตรา  กองนอก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพรชนก  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิไลพรรณ  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววราภรณ์  หอมชื่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ธาราดรุณีกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวสุพรรณษา  ศรัทธาผล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวกัญญาณัฐ  บางทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวจอมขวัญ  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจารุวรรณ  เม้ยกำเนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิราพัชร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงฌัชชา  กล่อมกมล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวนิสารัตน์  คล้ายโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวเบญจมาศ  มีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนเปา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปัฐกานต์  บุตรนุช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวสุณิสา  เกษรสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวสุทธิดา  น้อยนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุธิดา  ชูเตชะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ยางาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจารุณี  กล่ำแย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงจิตรทิวา  คล่องยันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวอุดมลักษณ์  เจือจาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวจิราภรณ์  จิรเวศยานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนันธิชา  บุญเกิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิรภัทร  เขียวพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิการเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวศศิภา  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกวินนาฎ  สุขเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวชมพูนุช  ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขาวเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวสุภัทรา  พิณศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายหัสชัย  รอดมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายราชิต  ศรีสมุทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธีมาพร  แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพวารี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณภัทร  บุญโยน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนวินทร์  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภคิน  น้อยวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวศิน  ภู่พัด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายวุฒิภัทร  ยาดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอัสนี  ทองคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสิมิลัน  นามาภินันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุกรีดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์น้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชรคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัธกานต์  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมัชฌิมา  นวธรรมาภรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรัตนพร  เขียวขาว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสโรชา  เปทา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัครจิรา  อภิมนต์บุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกชนิภา  เกษรักษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกนกพร  แก้วธนนันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกมลเนตร  ครุฑจู โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พวงสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้แสวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจันทร์นภา  รามวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงจิดาภา  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจิรัชญา  โพระสะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงถึง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชนิสรา  ฟักเฟื่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานชู โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณิฐาภัทร  จันทร์ทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณีรภัทร  เรนทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงทิพย์ไปรยา  วงษ์บุญยัง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธัญชนก  มังกร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนลินนิภา  แจ่มจริง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โยงญาติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  สินธุ์พิภพลาภ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงมณีรินทร์  ป้อมแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมานา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวรณัน  สระทองพิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ภา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรวรรณ  มีสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอนุธิดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอารยา  จันทา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ด้าน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายทัตพล  เพ็ชรศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายรณกร  ภู่รา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศิกวัส  ชาญตระกูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธนาลัช  คำคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนภัส  เครือบคนโท โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนริศรา  จังกินา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนิชาภัทร  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องทองคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวรัมพร  อักโข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสุพัตรา  พัดแสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พระเพชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายติณณภัทร  สินเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายทศภูมิ  สุวรรณภาชน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายนาวิน  อำนวนทะนะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายปิติภูมิ  น้ำผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวิศวะ  สนทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริตอาสนชีวิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายอนพัทย์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกฤตภร  ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกษมานันท์  ราษี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ้านกล้วย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐวรา  ภาวจันทึก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงบุญญิสา  ครุธสี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปิยภัสส์  พัฒนเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพีรดา  อยู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงแพรวา  โสตถิโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวอ่อน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงภัทนิยา  เศรษฐ์รดา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวริทยา  บุญสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวิชญาภา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงศิริพร  ท่าจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอภิญญา  สุระเดช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอรอุมา  ศิริสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายชนันตพล  นวลตั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายจงรัก  หนูน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายณธีโชค  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายทิวไม้  พุ่มพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนกฤต  ชัพวิโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายศุภเมธต์  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายธนวิชญ์  มีมุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายธันวา  แสนบุญศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายบุศย์  สิงห์คราม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายวรรณรัตน์  ชาญสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายอนวัช  แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอัครวินท์  ชัยวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอัษฎา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวกานต์พิชชา  คำพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวชุติกาญจน์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวณัฐกฤตา  เพ็ชรคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวณัฐวิภา  เพชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงดลยพร  อ่วมบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวธันยมัย  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงนวพรรษนันท์  อินทร์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนันท์นพิน  ไชยเนตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวเนตรลดา  พงษ์ปรีชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงบุญญรัฐ  หอมหวาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวพรกมล  รอดประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวพิชญา  ทักขินานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงรติบูลณินท์  เหมธนกิจโภคิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศตพร  เพิ่มพูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวสโรชินี  เอี่ยมสุรนันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสิริภร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอรณ์ปวีณา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกฤติกร  ยะกัน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายครองลาภ  วงศ์สนิท โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายจิราธิป  ตุ้ยดา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณัฐพงษ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีรภัทร์  ระพิทย์พันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายปัณญนิพนธ์  สถิตเลิศบรม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายภูมิสุวรรณ  นิลนาค โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวชิรวิทย์  เขี้ยวงา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายวศิน  แก้วมรกต โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายศรัณย์พงศ์  เนนเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟูมั่น โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพชรดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอัครพล  พุ่มจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายอังกูร  จิวเดช โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกรวีร์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกิตติกา  ศรีเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงคราเซีย  ลีอันซา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงจอมหทัย  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูมิลำนันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีสุริยะวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพลอยปภัส  ทิโน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงแพรพลอย  กันคุ้ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกฤตยชญ์  ลิ้มทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายชินบุตร  ขำคำนันต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายเต๙ิต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธนพล  อำมาตเอก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายบารมี  สิริเศรษฐนนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภีมพล  มากทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายภีมภวิษย์  สว่างเรืองศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายรามิล  อินอยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายจักรชนก  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกัลยกร  ตาใจ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกิตติภา  สิทธิเสนา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายชนาธิป  มีประลาน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจิดาภา  บรรพศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายฐปกร  สุริเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชุติปภา  รัตนอินพล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธนัชพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงเบญจ  หนูส่ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธ์ุ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธนิสร  จำปาแดง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพชรพล  จันทหอม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายภูมิรพี  พามี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงบุณยวีร์  ปานสีดา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปัญญพร  เครือจินจ๋อย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปาลิตา  ประเสริฐสันติสุข โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายทีปกร  หอมตลบ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธีรภัทร  ประคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปุญญิสา  สอนแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนฤชิต  ทองมี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายนวพล  สังข์คำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเปมิกา  สีหะวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายผดุงเดช  ดลสา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพรไพลิน  ตามี่ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสุภา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายโรมรัน  วงศพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวรัทยา  หอมทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อุดมชัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนถาวร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินเจือจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดเเก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัสศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายนพณัฐ  กองฟู โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นายนัทธพงศ์  กีเกียง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวสุ  อินทะโย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเพลงไพะเราะ  สุขสบาย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเนิด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงดวงกมล  อยู่เลิศลบ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภคพร  ทองจาด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายธนโชติ  พลทา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายธีรดา  ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายนพดล  แซ่หมี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายวรวิช  มานุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายอาชวิน  แสนทอน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงจิณานุช  โพธา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชลลดา  ไชยจันดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธนดล  เกตุมี โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศิวกร  ผลถวิล โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์ โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนพภัสสร  เหลืองสอาดกุล โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธิชานันท์  คำปิวทา โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์ โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณัฐภัทร  สอนมัง โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงประติภา  ศรีสงเปลือย โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มแบน โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์อำไพ โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร โรงเรียนผดุงปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสุภิสรา  วงษ์ศรี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายนัฐพงษ์  เขียววงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น