รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวจิตตรานันท์  แก้วแดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวนลินา  นรินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชญานิศ  สายทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวฐิดาภา  อารมณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกนกอร  คำศรีวงษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวณัฐวัลย์  วิโจทุจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงศรุตา  ขันวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวสิริวิมล  โปธาตุ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวมณฑิรา  ถิ่นสุข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวนริศราภรณ์  รักพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายประกรพงศ์  ม้าทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายรณภูมิ​  เฝือ​ชัย​ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปวริศา  วันนาหม่อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายตะวัน  พอจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นายกฤตภาส  นันตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธนิกานต์  การมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงโสรญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายรัตนพล  ใหม่แก้วสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายนราวิชญ์  พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชนกชล  ชื่นชอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายชนภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายชัชพล  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายณัฐ  สิริเรืองบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายการิน  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกุลนัฏ  สวนสวรรค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธาดา  อาทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปวรปรัชญ์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภณัฐ  กองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมุกดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐภัทร  กันนิกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนภัทร  คำสวสดิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนาวิชส์  กาอ่วน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายอัษฎาวุธ  อุปจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงมนัสชนก  เรืองรอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีรธัช  ดอกบัว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธีรภัทร  คงบา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายธรรม์ปพน  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายนราวิชญ์  แกล้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายปัณณทัต  กวางทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายเพชรไกรลาศ  เหรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายยงยศ  นามแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายรณกร  เมืองแก่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายรัชภูมิ  บางศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสิรภพ  ขยัก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิตติพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรภัทร  ทวียนต์เนรมิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภวิศ  วงศ์ดาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณฐิตา  มาตรงามเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงเมษณี  ลีพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจิรยุทธ  ผายาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นายสิรวิชญ์  แสวงหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายอชิรญ์  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณิชา  วงษ์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวนงนภัส  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพชร  ใจสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวรดา  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวษุเมษา  ฆ้องชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวรัญญู  แข็มน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายณฐนนท์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายณัฐดนัย  วังหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายธนากร  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายธนาธิป  สุคนธพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายธันยธร  เจดีย์ถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายนวพล  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายนวพล  ตันประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายภาณุมาศ  พลอยประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวิทวัสรังสี  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายเศรษฐวัฒน์  ประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายสจพล  บรรเลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายอภิษฎา  กาศคำสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายก้องพิภพ  ธุรกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปภังกร  ใจนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญญาพร  กาศสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสุธัญญา  คำคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงญาณิศา  กาศลังกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนพศก  สุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนบัตร  คำมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีระพล  วงค์อินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกฤษณะ  จันแปงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวายุ  พานิชธนาคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายวชิรวิทย์  สมนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสรวิชญ์  ชูคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนบดี  ธนชาติอังกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายรชตะ  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฐภัทร  มหายศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกิตติพศ  พิศาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมุฑิตา  ประวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชินวัตร  วันมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพัทธนันต์  บรรจงแจ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปัณณธร  แพงเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชัญญา  ปรากฎมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพัชรีพร  ยอดคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภัทราวดี  วงค์หล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปัณณธร  สรรพช่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธนัชพร  หอมจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเนติพร  ถุงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชลิสา  วงศ์ฉายา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โกสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐณิชา  พระพุทธ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภูมิรพี  สุขผสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายยอดกตัญญู  ถ้อยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายตรีทเศศ  จินามา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอิศเรศ  พันธ์เครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณิชากานต์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชญานนท์  พรินทรากูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิธิพิศาล  ทาฝั้น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวสุพล  กฤษณะบาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวีรฟ้า  กาศมัยจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจินห์จุฑา  กาศสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฎฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายจิตรนาถ  กันทะเอ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธรรศ  คาดสนิท โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวีรภัทร  กาวีวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพบกฤต  สมจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายอมลวัทน์  กาวีวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวชาลิสา  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวฐิติมา  สายยนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณก้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวธนวรรณ  กลมกลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวพิชญาภา  กาสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวพิมพ์พจี  จดจำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวอมรรัตน์  โพตะเภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวอริสรา  ยะนันโต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวอาทิตยา  ลือโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวอาภิสรา  ถาวรเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายกิตติศักดิ์  วิชัยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายเกื้อกูล  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายฐานุพงศ์  ต๊ะชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธิติกร  สุเทบิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปณชัย  โกสินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายปิยพันธ์  ปางน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณัฐกมล  พลหลัก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวบงกชมาศ  บุญก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวบัณฑิตา  กลายเพท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวรัดเกล้า  อินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวศิริกัญญา  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายชวินทร์  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายณกมล  สุขสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายณัชพล  แก้วตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายธนกฤต  สายกู่แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายธนภัทร  เรืองนาราบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายธันยบูรณ์  สุจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายวิทนันท์  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวกัลยากร  ศรีธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวจิตราพร  คชหาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวชนกนันท์  ธนกวีศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวฒิรางค์กูล  พรหมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวณัฐชนก  ศรีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวณัฐธิดาภรณ์  วิยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวทิพวรา  สุทธะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวนภสร  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวนิชาภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวพรหมวดี  ยานะฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพัทธนันท์  พรมสืบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวมนัญชญา  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาววนัชพร  เบญจกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาววิชญาดา  รัตน้ำหิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาววิชญาพร  ชัยพิชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวสุพิชชา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายจิระภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายชนกนันท์  สีริษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายชนาภัทร  นันติอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายชาคริต  คำจันทรา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายณัฐพล  วรรณดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายปุญญพัฒน์  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายพลวัฒน์  คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายภัณฑบดี  สุภามณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายเมืองไทย  วรรณประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายรัชพล  สารทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายวิทวัส  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นายศดานนท์  วรรณโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายศุภวิชญ์  อุตเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวกชพร  ตันเกียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวกิตติยา  มณีวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาววรัญญา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวชนันชิดา  อินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวญาณิศา  ดีปาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐากานต์  มหายศนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวพัชรพร  พรมวังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวภคพร  ตุ้ยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวภูริชญา  ธะนะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงรับพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวสุกฤตตา  นทีวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวอาคิ  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายจรณินท์  มาเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธนกร  มันจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายปฏิพล  สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายพัชรวัจน์  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายกฤษนัย  สอนยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายรัศวิชญ์  รัตนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายวรพงษ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวกนกวรรณ  ใชยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวกนกวรรณ  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวเขมิกา  ดอนกาวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวชาลินี  สายจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวณัชชา  คำดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวณัฏฐณิชา  กิติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวณิภัคษิญา  ทะขัติธีติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวดุจดาว  คำมาลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวธนพร  ปิยาปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวธนัชญา  พรมรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวธนัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวธัญพิชชา  สายยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวนัฐนิกา  สุทธเขต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวปพิชญา  สังข์นาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวพนิตชา  นันท์ไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวพรหมพร  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวพัชรมัย  ไชยสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวมนลดา  คุณมณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวรัตนาภรณ์  ทะปะละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวรินรดา  ไชนวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถจรูญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวรินทร  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวพิมพ์ฤทัย  วะปะนัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวศศิธร  เพชรศักดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวสุพิกา  เมืองไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวอัมภฤณ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายณัฐดนัย  มงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายคนธรรพ์  คำรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงทัณฑิกา  ฃ่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณัฎฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอัษราภัค  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงผกามาศ  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวโศภิตา  ยะวิญชาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวกวิสรา  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายสรวิศ  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวศิรภัสสร  ตันน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวพัทธนันท์  สุปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายปองพล  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวธัญชนก  ติลสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายจักรวาล  ประยงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายวีรภัทร  ชนะภัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวยุภรัตน์  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวกรกนก  ยศมาดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวชญาณิศา  มูลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวพิทยาภรณ์  คำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาววรกมล  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายนนทกร  ณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาววัชชิรภรณ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายวิศรุต  ใหม่ยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวณฐกร  สายนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวแต้มขวัญ  ยศอาลัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายก้องภพ  ยศจันทร์สาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพิทวัส  ศรีตระกูลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวภิษัชฌลา  งามบุญรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายพาโชค  เดียวตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวปรีณาภา  ปิงวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายภูมิณภัทร์  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาววรรณิษา  สร้อยทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวรมณียา  นรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวบัณฑิยา  ใจคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวอมรมิดา  มานัสฤดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวสรัญญา  แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภุ่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายณฐนนท์  เฟยลุง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวชนาภา  บุญอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวอนุธิดา  ส่างคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวณฐิตา  นุเทพสุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตานัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวกนกกร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวศุภพร  สวนกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวณริศรา  วรรณวัต โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายธราดล  แสงลุน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวขวัญจิรา  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวธนิกกาน  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายปฎิพัทธ์  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายเธียรวิทย์  ปายแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวตรีปิญชาน์  สมแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวศศิวิมล  สุขบรรจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายจิรภัทร  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายกรวิชญ์  ต๊ะมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวปวีร์อร  นิยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวอรนลิน  บุญรอด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอินท์ธีรา  ศิริเลิศกิตติโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งานนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพลอยกาญจน  ล้อทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฎ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอภิชัย  กฤตลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธนกร  สิงห์ศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงแก้มใส  สายอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงนภสร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายศิวศิษฎ์  จิตอารี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธนัชพร  มากขนอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายบวรกฤต  ป้องมาลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสรวิชญ์  สวัสดีนฤนาท โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กาญจนเสถียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศุภกร  ดอนอินไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพราวสินี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวจตุรพร  คูอาริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวจิรภิญญา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นายภัทรดนัย  คำศรีใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวฐิติกา  คำลือมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวเพลงเอก  เสนรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาววชิรญาณ์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวปราญชลี  ภิมาลย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวกัลยกร  สระทองศิริกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาววรรสิริ  พาศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายวิศรุต  ส่างกอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นายกิตติธัช  อุดทังไข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวจุฑามาศ  สอนศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวพรประภา  ซ้งคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวธันย์ชนก  ทะโปน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายกฤตเมษ  สุเทปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นายเขมราฐ  ขาววงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวรพิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นายอัคคเดช  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นายนภณัฐ  ศรีสุบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นายวันจักรี  คำเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายธนภัทร  หมวดหมู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายบุลกิจ  บุญมั่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพลัช  ศรีบุรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงคุณัญญา  พังจันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพรนภัส  คำฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอันนดา  นันต๊ะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธีรภัทร  กุลธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศศิตา  เกษตรการุณย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายทาวิศ  มหาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธนัชพร  วิริยะพงศ์ไพรงาม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงจิรวรรณ์  ธรรมวัตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายนรภัทร  อินต๊ะแพร่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนกฤต  เหมืองหม้อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายรัชนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุกฤตา  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายเจษฎากร  มะโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยะปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงประสิตา  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายกฤษฎา  ทะนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสิรภัทร์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายศิระ  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปณชัย  อุตยะราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายวรากร  ประแจ้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกษมา  การินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายวงศธร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายจิรภัทร  ไชยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกันย์สุดา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอิษยา  งานคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงวริยา  อุทธวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธัญชนก  สารราด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายกิตติภพ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกิตติภูมิ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายจิรวัฒน์  ยาโพธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชยุต  ทาบุดดา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายรัฐนัณฑ์  เถรหมื่นไวย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงภัทรภร  สีจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกชนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์ุปัญญา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวรรค์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงตรีชฏา  สิทธิวัง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปพิชญา  เชิดสูงเนิน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปริกเพชร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปรางแพรวา  สมบัติ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายรัชชานนท์  ปล้องชาลี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงมนพัทธ์  เทพสิงห์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตะมี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สำเภารอด โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายชนกันต์  โชคสุขเจริญ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธนวัตร  มาดา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงเพชรรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงรสริน  คดง้วน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงลลิตา  มาอุ่น โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภัทรกร  จันต๊ะมา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายภูบดินทร์  สมชื่อ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายอติชาติ  ธนู โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอัครเดช  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาดี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงเทพศิริ  พาราศรี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภักดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงสิริกัญญา  อารินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฝั้นกา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายจักรพงษ์  รินถา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกัลยกร  กองมงคล โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยพรมมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงรัญชิดา  ยะแสง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศุภอักษร  ตุ้ยสี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กองคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงจิราพร  ฟังเพราะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปรางทิพย์  สมใจ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกฤษณา  วงค์ษารัฐ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายอภิชาติ  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงผุสดี  จิรางศ์กูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายธนาวัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกุลธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายปิยพล  อุทัย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายภูชนะ  กะมะโน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงศุภากร  จันพร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายจิรภิญโญ  จันสา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เเสนสุข โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกาณฑ์ญรัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายสัณหณัฐ  สารฝั้น โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัชกมล  ปราบนอก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงเกศฎาภา  โกศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงนภสร  เเก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงมัฎธิรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเทอม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปุณญาวีร์  โนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงนาราภัทร  ลีละสัจจกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงธัญสิริ  แข็งขัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญยอ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงรัตนากร  ท้าวยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิง มาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณัฐ​ธิดา​  จิ​รน​ั​น​ทนุ​กุล​ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปิยธิดา  อุดอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายณัฐชัย  เวทำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกรวลัย  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงลลิดา  สมศรี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงมาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงญาริดา  ดีชะโชติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงฐณิชชารัญชน์  พัฑธนฒิพงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายสาริน  คำพับ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายทตพร  คำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงนิชานาถ  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกิตติมา  สลีอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธิดารักษ์  สะตะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงภัทรรัตน์  ไตรจินดา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงรักษิณา  มะโน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงศุภกาญจณ์  อิ่นคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงศุภรานันท์  จิตตรง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายธนชัย  สาธา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุุข โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายชวิศ  ไชยกันทะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายคณิน  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวชญาดา  อินไชยา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายภูริชพล  ปันโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวประกายรัตน์  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นายพีรวิทย์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นางสาวนันทิชา  อุดนัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายธนาธิป  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวสุนิสา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นายพีรภาส  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวัฒน์สิริ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวภัทรพร  ทิปกะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นายชัยธวัช  อ่อนนวล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวศุภรดา  สุวรรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวจิรารัตน์  เมฆเเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นายณัฏฐพล  ไชยหาญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นายเศรฐพงศ์  รังสินานันท์เจริญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวรินรฎา  เพตะกร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นายชยานันต์  ถุงเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวปภาวี  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวศิโรรัตน์  อินปา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวรวิพร  ปะทิ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชนะเมธี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นายภาวัต  ปักไธสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายสุพพัต  โออุไร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวปณิตา  พรมมีเดช โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวณัฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นายกมลเทพ  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวนาราภัทร  วงค์สายสม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวรฤทัย  ยะตุ้ย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงญาณภา  อุทุมพร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวณัฐฐิกานต์  อนุจร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นายกันย์ดนัย  บุญสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นายชลันธร  คำมงคล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายปิยังกูร  ทิขัติ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายณัฐภัทร  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายพชร  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นายพิชาภพ  มาตขาว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายภานรินทร์  อินชูใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายกตัณณ์  มหาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นายวงศธร  วังแสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายอิสรายุส  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นายก้องภพ  ขันคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตรชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงคนธรส  ติละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวจิรชยา  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวณัฐณิชา  เตชะนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวธัญญาลักษณ์  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวนงนภัส  สุขสถาน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวปภาวิน  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวลภัสรดา  เตชะนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวแสงระวี  ขันไชย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายกรกฏ  เชาว์เลิศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงฐานิกา  เผยศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงฐิติกานต์  กันทะวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงบัณฑิตา  สมมุติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธิญาดา  สุทธการ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงวรารัตน์  สีท้าว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสุวิชาดา  มะโนบุตร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงธัญชนก  ศุปภัทรสรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนิศาชล  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงบุษราคัม  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวิภวานี  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงพีรดา  คันทะลือ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิง ทิพานัน  อุปัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงกีรพัชร์  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงเขมนิจ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสนอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลป์ทัาว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิราทิพย์  เลิศธีรานันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงภัทรมน  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยมงคล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายกิตติพงศ์  จิตร์ตรง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกิตตินันท์  ยอดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายจักรภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายชัพวิชญ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณัฎฐกร  ใจดี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนวรากร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายยศวรรธน์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายอรัญญู  ท่วมอ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงเบญญาภา  ที่รักษ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิทธิกัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำหว่าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงขวัญธารา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงกินรี  ทะแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงเกวลิน  สุฤทิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงจีราพัตร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงญาณิศา  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีผล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลชาญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพรพรรณ  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพรรณพนัช  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงวาสิฐี  กลับมา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงสิริญธร  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงสุพัตรา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายกฤตนัย  ไชยขันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายณัฐดนย์  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายดนัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายทีปกร  บัวผัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายนพณภัทร  ตุ้ยสาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายพิพัฒน์  จันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายยสินทร  เสนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายวรภพ  สุพรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายศิวดล  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายอธิภัทร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ยะแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงเบญจพัฒร์  มงคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงศิริวัฒนา  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสิตานันท์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายธนกร  อุปรีพร้อม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายธนากร  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายปภังกร  ธรรมราช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายลาภวัต  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายศุภชัย  กิตินัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอาชัญ  นันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงเขมิกา  ทาเป๊ก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีวะรัตน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณภัทร  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงวริศรา  กันนิกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงอานัฐธิดา  วงศ์สุนทรีย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น