รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวจิตตรานันท์  แก้วแดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวนลินา  นรินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชญานิศ  สายทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวฐิดาภา  อารมณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกนกอร  คำศรีวงษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวณัฐวัลย์  วิโจทุจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงศรุตา  ขันวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวสิริวิมล  โปธาตุ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวมณฑิรา  ถิ่นสุข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวนริศราภรณ์  รักพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายประกรพงศ์  ม้าทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายรณภูมิ​  เฝือ​ชัย​ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปวริศา  วันนาหม่อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปัณชญา  โคตรอาษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาววรินรดา  สอนโส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวพิมพิศา  สวนนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวสุภัสสรา  เดชพงษพิลาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวภัคอร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาววราลี  เจริญโรจน์ไพศาล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาววรันธร  ปัญญาธัญญะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐพร  สีแดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิมลพร  เทพแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุศลิน  วงค์พิพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายประณต  จันทรานิมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวปภาวดี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กังหัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวณภัทร  เสรีรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายติณห์  อุปติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายอดุลวิทย์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวพรนภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนวพรรษ  พร้อมพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวณัฏฐ​ณิชา  สมฤทธิ์​ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปริมปกา  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวรมน  พลอยยอดศร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวรรณพัชร์  ธรรมยศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นายจิรกิตติ์  เขียวสลับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงด.ญ.วชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนันท์นภัส​ธัญ​ภัทร  งาม​ประภา​สม​ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธนวัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธมน  อู่เงิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงภคพร  เพชรโกศัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงด.ญ.ศิวาการ  เหลาธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอนันตรา  ละอินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภคิน  บรรเลง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนีร  ปล้องมาก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอโรชา  พรมตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเสกปวีณ  แสนบ่อ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณภัทร  ปัญญา​ไวย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวศวรรยา  เหลาธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวเขมิกา  งามทรง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวณิภัชญา  นาแหลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวณัฐพร  กันทะวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวนิธิยา  เวียงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวธนพร  ตันติไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมวงศ์ชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายตะวัน  พอจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายกฤตภาส  นันตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนิกานต์  การมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงโสรญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายรัตนพล  ใหม่แก้วสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนราวิชญ์  พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชนกชล  ชื่นชอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายชนภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายชัชพล  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายณัฐ  สิริเรืองบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายการิน  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกุลนัฏ  สวนสวรรค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธาดา  อาทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปวรปรัชญ์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศุภณัฐ  กองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมุกดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณัฐภัทร  กันนิกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนาวิชส์  กาอ่วน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอัษฎาวุธ  อุปจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงมนัสชนก  เรืองรอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธีรธัช  ดอกบัว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีรภัทร  คงบา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายธรรม์ปพน  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายนราวิชญ์  แกล้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายปัณณทัต  กวางทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายเพชรไกรลาศ  เหรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายยงยศ  นามแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายรณกร  เมืองแก่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายรัชภูมิ  บางศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสิรภพ  ขยัก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธีรภัทร  ทวียนต์เนรมิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภวิศ  วงศ์ดาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณฐิตา  มาตรงามเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเมษณี  ลีพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิรยุทธ  ผายาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นายสิรวิชญ์  แสวงหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นายอชิรญ์  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวณิชา  วงษ์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวนงนภัส  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพชร  ใจสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวรดา  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวษุเมษา  ฆ้องชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวรัญญู  แข็มน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายณฐนนท์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายณัฐดนัย  วังหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายธนากร  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายธนาธิป  สุคนธพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายธันยธร  เจดีย์ถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายนวพล  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายนวพล  ตันประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายภาณุมาศ  พลอยประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายวิทวัสรังสี  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายเศรษฐวัฒน์  ประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายสจพล  บรรเลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายอภิษฎา  กาศคำสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายก้องพิภพ  ธุรกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปภังกร  ใจนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธัญญาพร  กาศสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุธัญญา  คำคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงญาณิศา  กาศลังกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายนพศก  สุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนบัตร  คำมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพีระพล  วงค์อินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกฤษณะ  จันแปงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวายุ  พานิชธนาคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวชิรวิทย์  สมนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายสรวิชญ์  ชูคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนบดี  ธนชาติอังกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายรชตะ  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐภัทร  มหายศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกิตติพศ  พิศาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงมุฑิตา  ประวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชินวัตร  วันมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพัทธนันต์  บรรจงแจ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปัณณธร  แพงเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชัญญา  ปรากฎมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัชรีพร  ยอดคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัทราวดี  วงค์หล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปัณณธร  สรรพช่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนัชพร  หอมจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงเนติพร  ถุงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชลิสา  วงศ์ฉายา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โกสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐณิชา  พระพุทธ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูมิรพี  สุขผสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายยอดกตัญญู  ถ้อยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายตรีทเศศ  จินามา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายอิศเรศ  พันธ์เครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณิชากานต์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายชญานนท์  พรินทรากูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายนิธิพิศาล  ทาฝั้น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวสุพล  กฤษณะบาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวีรฟ้า  กาศมัยจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจินห์จุฑา  กาศสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัฎฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายจิตรนาถ  กันทะเอ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธรรศ  คาดสนิท โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายวีรภัทร  กาวีวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพบกฤต  สมจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอมลวัทน์  กาวีวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวชาลิสา  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวฐิติมา  สายยนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณก้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวธนวรรณ  กลมกลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวพิชญาภา  กาสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวพิมพ์พจี  จดจำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวอมรรัตน์  โพตะเภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวอริสรา  ยะนันโต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวอาทิตยา  ลือโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวอาภิสรา  ถาวรเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศุภกฤษ  คำร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายอัฑฒ์  สายทองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายรณภพ  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายกันตภูมิ  โครงไพบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายธีระ  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายศิริพัฒน์  ใจวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภานุวิชญ์  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนนท์ธิยา  พรมไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายอรรค  ชนาธินาถพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายอมลวัทน์  มั่นคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายภูริภัทร  ตราธงรถ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายเชตุพล  เชื้อวังคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายศุภสัณห์  แหวนเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฏฐชัย  หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายกฤตภาส  สถิตเศรษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวธนกมล  พันธ์เกาะเริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายสุรดิษ  สมทรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายภูรีภัทร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอลงกรณ์  เข็มเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายกฤตกานต์  พึ่งสุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายนรภัทร  เป็กทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกายเทพ  กาซ้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายอภิวิชญ์  คณะนัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายภานุพงศ์  ทองช่วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายฉัตรปพน  เวียงนาค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายศุภากร  เขื่อนเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายภาคภูมิ  มั่งมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวรมิตา  ภู่ตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวชนิดาภา  แก้วดำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวชลธาร  แสนเสมอ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายกิตติศักดิ์  อุดมรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายชนินทร์  จารุปาลี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวอาจารี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายบูรณัส  ไฝเครือ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวนริสรา  ดวงต๊ะ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงลักษิกา  ชาญพฤติ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอริสรา  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวทวิกา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาววริศรา  ใจเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวฐิตาพร  คำมีสว่าง โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวณัฐิดา  กิ่งยอด โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวสุทธนา  ต้นโสด โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวจิตตินี  รักเหล่า โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวกัญญาณัฐ  สุธรรม โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวสุทธินี  ต้นโสด โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายกิตติศักดิ์  วิชัยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายเกื้อสกุล  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายฐานุพงศ์  ต๊ะชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธิติกร  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปณชัย  โกสินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายปิยพันธ์  ปางน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวณัฐกมล  พลหลัก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวบงกชมาศ  บุญก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวบัณฑิตา  กลายเพท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวรัดเกล้า  อินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวสิริกัญญา  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายชวินทร์  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายณกมล  สุขสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายณัชพล  แก้วตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายธนกฤต  สายกู่แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายธนภัทร  เรืองนาราบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายธันยบูรณ์  สุจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายวิทนันท์  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวกัลยากร  ศรีธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวจิตราพร  คชหาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวชนกนันท์  ธนกวีศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวฒิรางค์กูล  พรหมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวณัฐชนก  ศรีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวณัฐธิดาภรณ์  วิยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวทิพวรา  สุทธะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวนภสร  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวนิชาภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวพรหมวดี  ยานะฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวพัทธนันท์  พรมสืบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวมนัญชญา  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาววนัชพร  เบญจกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาววิชญาดา  รัตน้ำหิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาววิชญาพร  ชัยพิชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวสุพิชชา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายจิระภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายชนกนันท์  สีริษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายชนาภัทร  นันติอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายชาคริต  คำจันทรา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายณัฐพล  วรรณดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายปุญญพัฒน์  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายพลวัฒน์  คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายภัณฑบดี  สุภามณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายเมืองไทย  วรรณประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายรัชพล  สารทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายวิทวัส  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายศดานนท์  วรรณโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายศุภวิชญ์  อุตเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวกชพร  ตันเกียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวกิตติยา  มณีวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาววรัญญา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวชนันชิดา  อินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวญาณิศา  ดีปาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐากานต์  มหายศนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวพัชรพร  พรมวังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวภคพร  ตุ้ยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวภูริชญา  ธะนะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงรับพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวสุกฤตตา  นทีวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวอาคิ  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายจรณินท์  มาเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธนกร  มันจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายปฏิพล  สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายพัชรวัจน์  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นายกฤษนัย  สอนยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายรัศวิชญ์  รัตนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายวรพงษ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวกนกวรรณ  ใชยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวกนกวรรณ  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวเขมิกา  ดอนกาวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวชาลินี  สายจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวณัชชา  คำดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวณัฏฐณิชา  กิติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวณิภัคษิญา  ทะขัติธีติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวดุจดาว  คำมาลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวธนพร  ปิยาปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวธนัชญา  พรมรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวธนัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวธัญพิชชา  สายยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวนัฐนิกา  สุทธเขต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวปพิชญา  สังข์นาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวพนิตชา  นันท์ไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวพรหมพร  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวพัชรมัย  ไชยสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวมนลดา  คุณมณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวรัตนาภรณ์  ทะปะละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวรินรดา  ไชนวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถจรูญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวรินทร  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวพิมพ์ฤทัย  วะปะนัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวศศิธร  เพชรศักดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวสุพิกา  เมืองไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวอัมภฤณ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นายณัฐดนัย  มงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายกันตเมธ  ณฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายชนสรณ์  หล้าพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวัฒนาวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเสถียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุชญา  ถนอมสิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงหลักฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  แก้วอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซางนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายปภังกร  หมั่นการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธ์ุแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพรเทวัญ  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงรัตนประภา  ธนโชติสมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายศุภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสิรภัทร  สุทธิเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอิซาเบลล่า  มาริสสา สเตซี่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกนกพร  นันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงขัติยา  วงค์ขัติย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเบญญาภา  คฤหัส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงมสารัศมิ์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรัฐบาล  กาญจะแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรับพระพร  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงโอบกุล  หมั่นการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายกฤตยชน์  เทพคำราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนะกองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายคณพศ  เจดีย์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายจักรภัทร  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายเจษฎา  วรกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธนัญชนก  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปองกานต์  อ่องตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภานุวิชญ์  เวทยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงวริศรา  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายศรินยวัชร์  คำสังวาลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายศิริวัฒน์  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 นายปฏิภาณ  อินนัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายทศพร  กล่อมสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธนัชพร  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตตเปาว์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภาสกร  ระลึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายกฤษกร  วัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกุลภรณ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายโกวิท  นุแปงถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายจิรวัฒน์  สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายชนน  ไชยธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายชยางกูร  เตอะอำภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงโชษิตา  ธะนะขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายณฐนนท  งามวิเศษศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณัฏฐา  แสนชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายทรงภพ  ธิศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธราทิพย์  อินใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธัญพิชชา  น้ำสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุริยะพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธีรพรรดิ์  ประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนภัสสร  โนจิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายบรรณวัฒน์  ทองเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงปภาศิริ  รวมศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นหวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายวรพล  นุเทพสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายสรวิชญ์  อินน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายสิริภาส  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภัทรเศวตกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายปราชญ์  ผาแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวกชกร  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายกชกมล  ก้อนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชวกร  ยศหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธีรวัชร  นันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายนิพิฐพล  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายเนติธร  คำเหลือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายพชร  มะโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพนิดา  อดทน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงภาวินี  แตงอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายรณกร  ปิงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศิลา  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายอดิศร  คำแทง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายอภิชา  พืชโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิรภัทร์  เทพคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเจษฎากร  ก๋าฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธรรมรัช  บุญน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายชัชรัณฑ์  มัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายชายชาตรี  ทนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จำปารัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐพร  ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐวลัญฐ์  มาแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธนกร  ปันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทานะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเบญญาภา  รักษ์ชูชื่นธนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปฐมพง  วุฒิการณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปภินวิช  การสมทบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปวรวรรณ  ต๊ะสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปุณณมาส  เขียวตื้ออินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเปมิกา  มงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพุฒธนัญญ์  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายวิรัญชิต  สีโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายสิรวิชญ์  คราพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสุดาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมพูวุฒิกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยาท้วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายโชติพงศ์  ทะลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมวาณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงตรีรัตน์  พงษ์ภูวนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธีรดนย์  ธะนะถุง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายนันท์มนัส  ดีชม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปานยา  ปวนยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพันธกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงภาณุชนาถ  กิตติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายภูมิใจ  อารินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายศุภวัชร  หมายสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายกฤตเมธ  อายุยืน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงชนิกานต์  คำพิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยทะมาตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศีลธนทรัพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณัธดาพร  ปาผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายทรงพล  ศรีราษฎร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธนัญญา  ปาคุต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธัญพิชา  รัตนศิลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 นายภูพิงค์  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายโรจนศักดิ์  ดิฐชัยพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายนภดล  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงนภาวรรณ  อู่เฉื้อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายนวพล  นิลนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายนันทพงศ์  มงมาต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายเบญจศีล  เทิดศักดิ์ศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายปภังกร  คำปา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงผกามาศ  สมปานวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพิทวัส  ปันโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายภูผา  กุณรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายภูริณัฐ  อะทะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายภูวดล  สุรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงมนภัทร  แดงติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอดิศักดิ์  ธุระยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายอภิวิชญ์  เกยาแจ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายอมตะ  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายคนธรรพ์  คำรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงทัณฑิกา  ฃ่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฎฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงอัษราภัค  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงผกามาศ  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวโศภิตา  ยะวิญชาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวกวิสรา  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายสรวิศ  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวศิรภัสสร  ตันน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวพัทธนันท์  สุปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นายปองพล  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวธัญชนก  ติลสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นายจักรวาล  ยุทธประยงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นายวีรภัทร  ชนะภัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวยุภรัตน์  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวกรกนก  ยศมาดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวชญาณิศา  มูลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวพิทยาภรณ์  คำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาววรกมล  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายนนทกร  ณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาววัชชิรภรณ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายวิศรุต  ใหม่ยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวณฐกร  สายนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวแต้มขวัญ  ยศอาลัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นายก้องภพ  ยศจันทร์สาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายพิทวัส  ศรีตระกูลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวภิษัชฌลา  งามบุญรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นายพาโชค  เดียวตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวปรีณาภา  ปิงวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายภูมิณภัทร์  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาววรรณิษา  สร้อยทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวรมณียา  นรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวบัณฑิยา  ใจคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวอมรมิดา  มานัสฤดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวสรัญญา  แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภุ่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นายณฐนนท์  เฟยลุง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวชนาภา  บุญอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวอนุธิดา  ส่างคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวณฐิตา  นุเทพสุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาวกนกกร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวศุภพร  สวนกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวณริศรา  วรรณวัต โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นายธราดล  แสงลุน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวขวัญจิรา  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวธนิกกาน  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายปฎิพัทธ์  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายเธียรวิทย์  ปายแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวตรีปิญชาน์  สมแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวศศิวิมล  สุขบรรจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นายจิรภัทร  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายกรวิชญ์  ต๊ะมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวปวีร์อร  นิยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวอรนลิน  บุญรอด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอินท์ธีรา  ศิริเลิศกิตติโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งานนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพลอยกาญจน  ล้อทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฎ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายอภิชัย  กฤตลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงธนกร  สิงห์ศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงแก้มใส  สายอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนภสร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายศิวศิษฎ์  จิตอารี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงธนัชพร  มากขนอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายบวรกฤต  ป้องมาลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายสรวิชญ์  สวัสดีนฤนาท โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กาญจนเสถียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายศุภกร  ดอนอินไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพราวสินี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวจตุรพร  คูอาริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวจิรภิญญา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นายภัทรดนัย  คำศรีใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวฐิติกา  คำลือมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นายเพลงเอก  เสนรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาววชิรญาณ์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวปราญชลี  ภิมาลย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวกัลยกร  สระทองศิริกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาววรรสิริ  พาศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นายวิศรุต  ส่างกอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นายกิตติธัช  อุดทังไข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นางสาวจุฑามาศ  สอนศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวพรประภา  ซ้งคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวธันย์ชนก  ทะโปน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายกฤตเมษ  สุเทปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นายเขมราฐ  ขาววงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงวรพิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นายอัคคเดช  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นายนภณัฐ  ศรีสุบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นายวันจักรี  คำเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายธนภัทร  หมวดหมู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นายบุลกิจ  บุญมั่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายพลัช  ศรีบุรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงคุณัญญา  พังจันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงพรนภัส  คำฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอันนดา  นันต๊ะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธีรภัทร  กุลธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงศศิตา  เกษตรการุณย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายทาวิศ  มหาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงธนัชพร  วิริยะพงศ์ไพรงาม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงจิรวรรณ์  ธรรมวัตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายนรภัทร  อินต๊ะแพร่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายธนกฤต  เหมืองหม้อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายรัชนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสุกฤตา  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายเจษฎากร  มะโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยะปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงประสิตา  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายกฤษฎา  ทะนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายสิรภัทร์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายศิระ  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายปณชัย  อุตยะราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายวรากร  ประแจ้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกษมา  การินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายวงศธร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายจิรภัทร  ไชยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงกันย์สุดา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงอิษยา  งานคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงวริยา  อุทธวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงธัญชนก  สารราด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 นายชิษณุพงศ์  บุญอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นายพีรดนย์  วงค์เรือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 นายสรพรชัย  อยู่สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวสิริยาพร  พรมทะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายสุกิจ  สุทธเขตต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายเปรมินทร์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงพรสรวง  เปียงใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวชวิศา  ทองพิทักษ์วงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายพงษ์สิริ  คำอ้าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปริฉัตร  อักษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายวรปรัชญ์  ลำน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองรุ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายอภิวัฒน์  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายกฤต  วินิจฉัยกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายจักรกฤช  ยังอยู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงอจลญา  อินทราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธนบดินทร์  บุตรเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายปุริน  เพชรดิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปัญญาภู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายติณณภพ  สุรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนัตชนน  สายยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายนรวิชญ์  ทาฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายณัชฐานิต  อภัยรุณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงศุชานาถ  ม้าจ่า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายยศกร  คำหว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายปรัชญา  ก๋านนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายธนภรณ์  กันทะจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอนัญญา  พังยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศริธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายกิตติภพ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายกิตติภูมิ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายจิรวัฒน์  ยาโพธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายชยุต  ทาบุดดา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายรัฐนัณฑ์  เถรหมื่นไวย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงภัทรภร  สีจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกชนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์ุปัญญา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวรรค์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงตรีชฏา  สิทธิวัง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงปพิชญา  เชิดสูงเนิน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปริกเพชร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงปรางแพรวา  สมบัติ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายรัชชานนท์  ปล้องชาลี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงมนพัทธ์  เทพสิงห์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตะมี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สำเภารอด โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายชนกันต์  โชคสุขเจริญ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายธนวัตร  มาดา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงเพชรรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงรสริน  คดง้วน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงลลิตา  มาอุ่น โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายภัทรกร  จันต๊ะมา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายภูบดินทร์  สมชื่อ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายอติชาติ  ธนู โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายอัครเดช  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาดี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงเทพศิริ  พาราศรี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภักดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงสิริกัญญา  อารินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฝั้นกา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายจักรพงษ์  รินถา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงกัลยกร  กองมงคล โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยพรมมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงรัญชิดา  ยะแสง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงศุภอักษร  ตุ้ยสี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กองคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงจิราพร  ฟังเพราะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปรางทิพย์  สมใจ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงกฤษณา  วงค์ษารัฐ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธรฉัตร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายศุภสันณ์  บัติปัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงกรกนก  สุริยศ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงกัญยณัฐ  ไชยคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณิชกมล  ปร่ำเป็ง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฟูสี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงรมย์ธีรา  โนวัง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงศกลรัตน์  จันตุม โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงศิริประภา  มหาวัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงสวรส  คำพุฒ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงพีรดา  วรรณาลัย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายกฤตานนท์  สุยะนา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายทรงพล  เหมืองคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยยศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงชนิกานต์  ทานะ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงชลธิดา  ถาพรม โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุมา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงบงกช  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงศรุตา  อุทธิยา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลักขณะ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงอรยา  คำศิลา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุพิชญา  บริบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงปรางชมพู  สมบัติ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอภิชาติ  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงผุสดี  จิรางศ์กูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายธนาวัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงกุลธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายปิยพล  อุทัย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายภูชนะ  กะมะโน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงศุภากร  จันพร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายจิรภิญโญ  จันสา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เเสนสุข โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงกาณฑ์ญรัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายสัณหณัฐ  สารฝั้น โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงณัชกมล  ปราบนอก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงเกศฎาภา  โกศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงนภสร  เเก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงมัฎธิรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเทอม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงปุณญาวีร์  โนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงนาราภัทร  ลีละสัจจกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงธัญสิริ  แข็งขัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญยอ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงรัตนากร  ท้าวยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิง มาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงณัฐ​ธิดา​  จิ​รน​ั​น​ทนุ​กุล​ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงปิยธิดา  อุดอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายณัฐชัย  เวทำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงกรวลัย  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงลลิดา  สมศรี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงมาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงญาริดา  ดีชะโชติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงฐณิชชารัญชน์  พัฑธนฒิพงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายสาริน  คำพับ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายทตพร  คำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงนิชานาถ  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงกิตติมา  สลีอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงธิดารักษ์  สะตะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงภัทรรัตน์  ไตรจินดา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงรักษิณา  มะโน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงศุภกาญจณ์  อิ่นคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงศุภรานันท์  จิตตรง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายธนชัย  สาธา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุุข โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายชวิศ  ไชยกันทะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายคณิน  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 นางสาวชญาดา  อินไชยา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายภูริชพล  ปันโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวประกายรัตน์  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นายพีรวิทย์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นางสาวนันทิชา  อุดนัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายธนาธิป  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 นางสาวสุนิสา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นายพีรภาส  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 นางสาวณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวัฒน์สิริ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวภัทรพร  ทิปกะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นายชัยธวัช  อ่อนนวล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 นางสาวศุภรดา  สุวรรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวจิรารัตน์  เมฆเเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 นายณัฏฐพล  ไชยหาญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 นายเศรฐพงศ์  รังสินานันท์เจริญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวรินรฎา  เพตะกร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 นายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 นายชยานันต์  ถุงเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวปภาวี  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวศิโรรัตน์  อินปา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นางสาวรวิพร  ปะทิ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชนะเมธี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 นายภาวัต  ปักไธสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 นายสุพพัต  โออุไร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นางสาวปณิตา  พรมมีเดช โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวณัฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 นายกมลเทพ  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวนาราภัทร  วงค์สายสม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงวรฤทัย  ยะตุ้ย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงญาณภา  อุทุมพร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาวณัฐฐิกานต์  อนุจร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 นางสาวเบญญาทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นายกันย์ดนัย  บุญสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 นายชลันธร  คำมงคล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายปิยังกูร  ทิขัติ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายณัฐภัทร  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นายพชร  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นายพิชาภพ  มาตขาว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายภานรินทร์  อินชูใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นายกตัณณ์  มหาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นายวงศธร  วังแสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นายอิสรายุส  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 นายก้องภพ  ขันคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตรชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงคนธรส  ติละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวจิรชยา  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวณัฐณิชา  เตชะนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวธัญญาลักษณ์  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวนงนภัส  สุขสถาน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวปภาวิน  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวลภัสรดา  เตชะนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวแสงระวี  ขันไชย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายกรกฏ  เชาว์เลิศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงฐานิกา  เผยศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงฐิติกานต์  กันทะวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงบัณฑิตา  สมมุติ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงธิญาดา  สุทธการ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงวรารัตน์  สีท้าว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงสุวิชาดา  มะโนบุตร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงธัญชนก  ศุปภัทรสรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงนิศาชล  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงบุษราคัม  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงวิภวานี  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงพีรดา  คันทะลือ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิง ทิพานัน  อุปัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงกีรพัชร์  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงเขมนิจ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสนอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลป์ทัาว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงจิราทิพย์  เลิศธีรานันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงภัทรมน  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยมงคล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจมาบุตร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงสุพัชฌาร์  สมาธิ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายกฤตภัทร  แหวนหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายณฐกร  อุทุมพร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายนรภัทร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายยศกร  มีกุลเจริญ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายนันทพงศ์  ตนภู โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวกันฐมณี  ณะรินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 นางสาวณัฐพรรณ  หลวงขัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายวีรภัทร  การัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 นางสาวพิชญ์ชญามล  ตันกุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงเพชรลดา  พิมดี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงณัฐธิชา  สุทธิโวหาร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 นางสาวกันตพร  อุดนัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงภัทรพร  กันกา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงพัสพร  ชราชิต โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพิรุณรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงวรัญญา  ตุ่นมะโรง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงภัทรวดี  โนจันทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 นางสาววนัชพร  น้อยสคราญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เลิศ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายรัชพล  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แออ่วม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 นางสาวสุธาสินี  ยะแสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงนฤภร  จวรรณตุม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 นายธนวัฒน์  นันตาเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 นายภาณุพงษ์  ปัญญาภู โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นางสาวชลธิชา  จันดา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 นางสาวณัชวดี  โนจิตร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวพรชนก  ใหม่วงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นางสาวพิมพ์พิไล  แซ่เต็น โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 นางสาวภัทรสิริ  กลิ่นเชตุ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาววนิดาพร  พลแสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นางสาววันวิสา  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 นางสาวสุปรียา  เทพจันตา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 นางสาวศศิกานต์  อิ่นกัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 นายก้องภพ  ตันกุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นายเตชินท์  ภูจรัส โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายนนทกร  บริคุต โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นายพัชรพล  พงค์สุภา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวชลลดา  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวนิชนันท์  รินเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวปวรรัตน์  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นางสาวพัชรพร  คำเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาววรพธู  กาเหลือง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาววิภาวี  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวศิรินญา  ชูโรจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 นางสาวอรวรา  คำหว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 นายอนันตชัย  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวกัญญาณัฐ  มูลคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นางสาวธนัชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวภคพร  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายไกรฤกษ์  ไชยตัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นายสรธัญ  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวจันทมณี  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 นางสาวจันทิมา  แปงยะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาวจิรัชญา  พรมมา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 นางสาวนภัสกร  สุริยา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงวราภรณ์  นาทันใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาวศศิวิมล  เรืองรูจี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายกีรติ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายนิธิกร  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 นายพสิษฐ์  จันทบุรี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 นางสาวชมพูนุท  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 นางสาวธนัชชา  ร่อนทอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 นางสาวนิพัทธา  สอนสมบูรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวนิภาดา  หมู่ธรรมไชย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นายภูริณัฐ  สายแปง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวชมพูนุช  จิตเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นางสาวทิยดา  วังแสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 นางสาวชลธารา  กุกไชย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงนลินี  ยศศรี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 นางสาวนปภัช  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 นางสาววรรณชนก  ตันกุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงวรรณิกา  ตามัย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 นางสาววิสรา  สายแปง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 นางสาวอธิชา  แซ่ว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 นายกฤษฎา  มาอ้น โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 นางสาวณัฐพร  ยะวิญชาญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 นางสาวสุวิชญา  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายชนาธิป  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายกิตติพัฒน์  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายชินกฤต  โวทาน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 นายพชร  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 นางสาวกฤติยากรณ์  อินทร์เรือง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศิริแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงณัฐนลี  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายธัชธรรม  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 นางสาวบุษยมาศ  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 นางสาวทัตพิชา  เขื่อนธะนะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 นางสาวอัจฉรา  ทะก๋า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายปรเมษ  สามัคคี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายพลวรรธน์  กิ่งก้าน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายภัทรดนัย  มวยดี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายคมชาญ  สถาวรวิวัฒน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงสุฎารัตน์  ดู่อุด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายสิริราช  วีระวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายอนันตชัย  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงจารุมน  วัฒนาตระกูลวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปัญญาภู โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงจิดาภา  จันขัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงกชกร  แก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงพิมผกา  แก้วธรรม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงมัลลิกา  สุมทุม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายธีรวุฒิ  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงชนันธิดา  สอนกระสินธ์ุ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงปิยะนุช  แสนคำแพ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงรุจจิรา  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงธารประกายเพชร  พิภา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงวรัญชลี  สุนทร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงปภิชญา  ชาวงิ้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงธาราทิพย์  ตาริน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีหมีน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงภัคนัน  ทะก๋า โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ทร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงสุลินพร  ตนะทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงมณธิดารักษ์  ไชยยะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงโมริยาห์  ศักดา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงอิชยา  ใจวิชา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายพชรพล  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงนิชานาถ  รัตนเสถียร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต๊อดเเก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงวิภัทราวดี  ธีรัตม์วัฒนากุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายโฆษิต  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายธนบดี  เหมืองใจมา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงกนกกานต์  ชาวเทิง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงนภสร  คีรีธีรกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงปาลิตา  หล้าตุ้ย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงศศิมา  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายนฤเบศร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงวิไลพร  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงสิริปรียา  ชัยรักษา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 นายเกียรติศักดิ์  ทิหล้า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายณัฐดนัย  กองกุณะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 นายโชติภูมิ  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายฐนกร  ศรีจอม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายธนาธิป  ไชยหาญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายธนกร  อินชูใจ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 นายธวัชชัย  รกไพร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายอจรวิชญ์  ปลูกงาม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 นายนรภัทร  ทะภูมินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงกชกร  หาบอุปการ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 นายนรายูล  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นายนวดล  การโสภา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงกนกทิพย์  รัตนเสถียร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายปิยชนน์  มีสา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงชรินรัตน์  โนจิตร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 นายพลิศ  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงชาลิสา  ประชานิยม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 นายพศวีร์  วารีผล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงณวิกา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 นายภาคิน  สุวรรณธาดา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงเมธิปิยา  ช่างเงิน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 นายภูมิธรรม  พรานฟาน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายวรภัทร  คำมอญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงวิลาสินี  แสนศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงสุนิสา  พิมพล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 นายหัสดินทร์  เฉลียวการ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงอภิชญา  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวกัญชพร  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายกฤษกร  ทนะวัง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวชนกนันท์  มหาศาล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 นางสาวชนากานต์  หน่อไชย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 นางสาวณัฐฐินันท์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นางสาวณัฐณิชา  อ่อนแล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 นางสาวณัฐวรา  พรมคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวธนธรณ์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวธนาภา  สุวรรณประชา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 นางสาวธัญญารัตน์  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 นางสาวนภัสรวี  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 นางสาวปราณปริยา  ปะเกียน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวปริชญา  เวียงเก่า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 นางสาวพชรพร  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นางสาวภัทรศยา  พลวัง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวรังสิมันต์  ตนาวรรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 นางสาวศศิวรรณ  คำลม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 นางสาวสุตภาวี  ฮั่นตระกูล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 นางสาวอรจิรา  นรินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 นายกิตติพิชญ์  มีเล้ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงญาณิศา  โนจันทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงปิยะมาศ  อิ่นทา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงนันทิสา  สอนตระกูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  สว่างเมฆ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพียคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงกานต์สินี  จันทร์ขัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายณัฐภัทร  รักษาพล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายพิทยุตม์  จันทรสูรย์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายยุทธการ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายโกมินท์  ปาคำ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงจีรนันท์  บริคุต โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงนารดา  คิม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายพัณณ์นิภา  วารีผล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงรวินท์นภัส  ขอดแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงศวิตา  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายจิรวัฒน์  มณีขัติย์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายณราช  คำคง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายภาคิน  เมืองพุทธา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายศกลณัฏฐ์  สุริยะพรหม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายสุภปวีณซ์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงเขมิสรา  นึกไม่ลืม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงจิราพร  เสือประโคน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงณัฐนันท์  อิสาณ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงณัฐวิกา  ยาอุด โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงธัญพิชชา  อรินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงกฤษติกา  ปฎิพัทธ์ดำรง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงสิริพรตา  ปัญญานะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายขัติยวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายชัยชาญ  วงษ์เสนา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายชยพล  โนพวน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายณัฐวัตร  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายธนวัฒน์  เรือนใจ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายธวิน  แซ่ว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายพลวัตร  ยศอาลัย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายพัชรพล  จิณะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายวรภัทร  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายสุเมโซ  กิตติทองสุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายอดุลวิทย์  แซ่หลอ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายอภิศาสตร์  มะโนการ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาร์ไชย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงญาณิศา  ทองภักดี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สมมุติ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงพรชนก  ศรีม่วง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงพิมนิศา  จิณะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หน่อทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงโยธิญา  จันทร์อ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงรชฏวรรณ์  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงศสิประภา  ชราชิต โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายธีรเมธ  แก้วสุวรรณสกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจปิง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงชลธิชา  คำสิวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 นายจักรภัทร  ดีคำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 นายจิรฐา  พายัพสถาน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 นายเจตณัฐ  ทะสี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 นายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 นายณัฐชนน  แซ่เล้า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 นายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 นายเดชาวัต  แก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 นายธนวัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 นายนัทธพงค์  คันทมูล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 นายปราชญ์  ธิติมูล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 นายพงศ์พล  หัวหน้า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 นายพลวัต  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 นายภาณุภัทร  อินสองใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายภาณุวิชญ์  คูจะนา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 นายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 นายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 นายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงกนิน  อภิชัยเดชากร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 นางสาวจิดาภา  หล่อวัฒนา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 นางสาวชนม์นิภา  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 นางสาวชลธิชา  มาไกล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 นางสาวตั้งปณิธาน  แปงเครื่อง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 นางสาวนงนภัส  สุทำแปง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 นางสาวนริศรา  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 นางสาวปพิชญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 นางสาวปริญช์ษยาน์  ไชยชนะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 นางสาวพาขวัญ  หน้านวล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 นางสาวมณฑกานต์  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวรัศมิณัน  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวศศิกานต์  ปาคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิยศ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 นางสาวสุชาวดี  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 นางสาวหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงหฤทชญา  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายกิตติพงศ์  จิตร์ตรง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายกิตตินันท์  ยอดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายจักรภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายชัพวิชญ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายณัฎฐกร  ใจดี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนวรากร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายยศวรรธน์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายอรัญญู  ท่วมอ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงเบญญาภา  ที่รักษ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิทธิกัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำหว่าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงขวัญธารา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงกินรี  ทะแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงเกวลิน  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงจีราพัตร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงญาณิศา  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีผล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลชาญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงพรพรรณ  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงพรรณพนัช  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงวาสิฐี  กลับมา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงสิริญธร  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงสุพัตรา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายกฤตนัย  ไชยขันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายณัฐดนย์  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายดนัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายทีปกร  บัวผัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายนพณภัทร  ตุ้ยสาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายพิพัฒน์  จันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายยสินทร  เสนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายวรภพ  สุพรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายศิวดล  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายอธิภัทร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ยะแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงเบญจพัฒร์  มงคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงศิริวัฒนา  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงสิตานันท์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายธนกร  อุปรีพร้อม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายธนากร  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายปภังกร  ธรรมราช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายลาภวัต  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายศุภชัย  กิตินัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กชายอาชัญ  นันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงเขมิกา  ทาเป๊ก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีวะรัตน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงณภัทร  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงวริศรา  กันนิกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กหญิงอานัฐธิดา  วงศ์สุนทรีย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น