รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธัญชนน  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายถิรพุทธ์  ชูเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชนาภร  ยะวิญชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภรันยู  อยู่สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายปณชัย  สีห์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสมพงษ์  มาลัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชุติพนธ์  จันธิมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธีร์ธวัช  ทวีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญวรา  อุ่นน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายพิทวัส  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายทักษดนย์  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเฉลิมราช  รักคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพีรวิท  ยาวิราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงหัทยานันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงสุพิชญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงลินดาเวโลเน็กส์  ปาปูต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณภัทร  โนวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิตรภาณุ  ริยะสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก่นดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายบุรพล  หล่อกิตติเกียรติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสิทธิโชค  ตะเภาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายขจรศาสตร์  บัวระพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายดุลยชัย  สุฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพีรวิชญ์  อุ่นเป็ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปวิช  เเสงพระเวส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงประวิชญา  วงค์นาค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกฤติธี  พราหมณ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียงเอีย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจันทกานต์  แจ่มรัศมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนทัช  ผัดดวงธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงแพรวานิตย์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนลัคสรา  กันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนัฐนันท์  มวลกิจนิตยชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูริพัธน์  สิริศิระประภากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชุติมันต์  วงศ์ดาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวาณ์เวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภคพร  กันทะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงที่รัก  เงินคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพลวิวัฒน์  กวีเวชเกตุเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายวรํญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายณัฐภัค  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายภูริณัฐ  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวรวินท์นิภา  สุป้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายจารวี  ภูวพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายพศิน  เสาร่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายศิรวิชญ์  ตันใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวฐิตินันท์  จรรยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวชนิกานต์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชัญญา  คันธาเศรษฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่นเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายอัครพล  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายพัทธ​นันท์​  รัตน​เจริญ​ชัย​ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายชรินธร  คุณาถิตย์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายีธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวมณฑพร  ตะกรุดโทน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเทวัญ  เพิ่มธัญญกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวงามจิต  กันศรีเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวฐิติวรดา  วินัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสืบสกุล  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรชต  หล้าบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายุคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญชนก  ก้ายาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวิชญาดา  เเสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอภิรัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนววรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายฐิติโชค  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธนพร  แก่นทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณฐมน  อุตทะณา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงดาราณี  เครือมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงบุณยาพร  ตรีเลิศศุภลักษณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสาริณี  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอลิสรา  แสนชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมเเกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายด.ช.ศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐการณ์  สอนนาเเซง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวมณธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นายธีธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายภูชิศ  แรงกล้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวรติพร  บุญล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายปวรรัชดล  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอวิกา  สิทธิจีรัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธนกร  สาคุณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐชพน  วงศาโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวอมิตา  บ่อแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายกิตติภพ  ดวงมาลา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวนัด  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวสายทอง  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายชาคร  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายฐิติ  อินทะยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายปกรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรนัชฌา  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชฎาพร  ปันวงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรุ่งสุรีย์  นวลกำแหง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวรัชยา  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงตุลาพร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนริศรา  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธันยธรณ์  อินต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงฤดี  อุดมศรีไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงญาณิศา  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชยางกูร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายยศพล  ทวีคุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธมลพรรณ  กวาวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสาลิสา  ใฝ่จิตจิระโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ลภัสศุภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวราภรณ์  หน่อใหม่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชนาภัทร  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภัทรพล  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนฤมล  สมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอัญญารัตน์  กราวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจริยาภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุพิชญา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายยุคลเดช  มาเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณสะสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายจักริน  วันจะก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนริศรา  ยากอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงบุณยวีย์  สีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภัคนันท์  ชัยโรจนวานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงภัทรสุดา  เบ้าเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิชญา  กิ่งสละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภัคพล  กองมะณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุทธินันทน์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธุ์เศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวธันยชนก  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายวรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงไพญาฎา  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธันยชนก  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัชฌารีย์  ศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัชชา  เปียทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนมพรรณ  ภูศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงจิรภิญญา  แม่นหมาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงเขมิสรา  วงค์ภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงขวัญข้าว  จะเฮิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกฤติยพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปพัศกร  เป็งรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวรินทร  ศรีธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายภัทราวุธ  เจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพีรารัตน์  อัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปภังกร  สูงสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชวกร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายชมลักษณ์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทอนช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปวริศธ์  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชื่นใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายจตุพร  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 นายเจษฎา  ชัยมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชนกกานต์  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นายดุจอรุณ  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายจักริน  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นายณัฐวุฒิ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกมลฐวัลย์  มูลเคลือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายภาคิน  แป้นช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปุณยวีย์  คำหล่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนาราภัทร  อุระแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวลิณลณี  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศุภิชญ์ญา  มอบเซีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวศุทธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวธัชพรรณ  สัพพัญญู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณัฐกานต์  ถาคำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวพจนาภรณ์  มิ่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกันตภณ  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพาขวัญ  สิงห์หล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายเกียรติภูมิ  พันธ์พืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพันธุ์ธัช  บุญมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายณัฐภัทร  ทรายขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธนิดา  ฐานิตกฤตภัค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเกวลิน  เทพวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงแพรวา  ฟองจันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายอภินัทธ์  พยามะโน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายสุประวีณ์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธราพร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายรชตนันท์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปัญญากร  ธรรมยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธนาภา  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพลอยไพริน  วิวัฒนพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปาริชาต  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอัญศิริญากร  เผ่าหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปรวรรณ  รัตนปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชยามร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพิทยุตม์  ศิริทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธรวัฒน์  ธนะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภูธเรศ  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชนัญชิตา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธัญรดา  ธีระพัฒน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงนรกมล  กินร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิตะวัน  โอะฮะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงแพรพลอย  อินชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คมจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวรรณธิดา  ใจยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวิภาวี  เม่นสิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกันตพัฒน์  สิงตะนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายคณาเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายณัฐรวิชญ์  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธนกร  วรรณสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายปรีดิ์พัทธ์  ปราชญ์อำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายภาคิน  สาระผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกรชนก  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐภัทร  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณิฐชาภรณ์  วาระโว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธิติสุดา  ทองจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธิติสุดา  ปรีชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภิรมย์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปรางณภัทร  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภัควลัญช์  มุสิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศศิฌา  สุพรรณทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุฐิตา  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอรนิช  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอริญชยา  พันธุ์เสถียรพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปภาวรินท์  วรรณพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายณภัทร  ศรีชัยบุญสูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกัลยากร  ปันซางคอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอริญชยา  บุญศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสิริพัฒน์  สมแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปาลิตา  ทรัพย์สินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงฉัตรกมล  ณะมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงธนพร  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายไทเทียน  ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงศตพร  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายนลวัชร์  จอมทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายสรศิลป์  ศีลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงแคร์ลี  อุดคำ ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนภัสกัลยากร  สงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกุลปรียา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงญาณภา  ทาจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงชวัลนุช  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจริยวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงสวิชญา  มหาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงรุจิราพร  ชัยวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายเตชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์สา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกัญญาณัฎ  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฑิตฐิตา  กันทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศิริรัตน์  เต็มใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัชพงศ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุภาวิดา  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกิรณา  ลอยวานิชย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนสล่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุวรรณาพงศ์กร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีจันดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายจิตริน  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายเฟรดเดอริค จิม  มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายฑีฆายุ  เผ่าอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายปุณณวิชญ์  ฉั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นายภาณุวัฒน์  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายเอกณัฐ  ศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาววันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายพีระพัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสิริมนต์  สารข้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายไตรจักร  ใจประการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสิระสา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายวราวุฒ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงศศิชา  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์จิราภิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงโชตินภา  เครือยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวอภิชญา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวณัฐธิณี  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพัชรศิลป์  ดวงตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวภัทรกานต์  คนสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวอรนัญ  ปัญญาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวกุลนาถ  สิงห์อ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวชัชฎาภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายศิวกร  รอดดอนไพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวสุพรรณษา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นายธราธร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงชญาดา  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวพัชชา  เพชรไทรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภาณุเชษฐ์  ดุเหว่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงเบญญาพร  วงค์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายวรนนท์  ธรรมชัยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงรัตนมน  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพิชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวปานวาด  วงค์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นายยศพัทธ์  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพรภิมล  ผิวแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวพรไพลิน  อินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงรวิสรา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวพชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นายชญาภิวัฒน์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงอารียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวปริยาพร  พรมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวสุดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวพักพิง  สุพรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวนิภาธร  หาญปึง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวเบญญาภา  ศรีปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวณัฐนิชา  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นายอติวิชญ์ติณห์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 นายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวรัสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงรวิปรียา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวกนกวรรณ  ใจติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงศิริประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาววรินทรา  สุภาวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายตรีวิชญ์  ดำตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาววิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนฤพร  ช่วยไว้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายชวณภัทร  อินต็ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวลภัสรดา  ฟองฟุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวปราณปริยา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวศิวะพร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาววิมลสิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายเจษฎา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายภัทรพงศ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายวนารินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายอภิชาติ  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายภูชนะ  กันทเรศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายธนัชพร  พะคุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธนันภรณ์  แสนศูนย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวณิชยา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงโชติมา  สำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงนัฐทิชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่โค้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดาวฉาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงปรารถนา  จุมปูภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงไอศิการ์  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลวนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงเรณุกา  แสนจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงณัฐวรา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงเยาวภา  วงค์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงสุภานัน  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธัญสินี  พวงศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงศิริญญา  อิสาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอรชพร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกฤษฎา  แก้วโน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายเกษมศุภโชค  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายจิตรภัทร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นายจิรพนธ์  อุปนวล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นายวีรพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธีรชัย  ชุมภู โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวจิรัชญา  บุญถนอม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประจวบบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวซูไรยา  ทอแม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีหมื่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินทะรังษี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวาสนา  วิเศษภักดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงสริลนุช  ธรรมศิริ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงแสงระวี  ธนันไชย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงปริยากร  แก้วมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายกฤษกุล  นันต๊ะสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิทธิอักษร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายชนกันต์  สีตา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชมภูทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายณัฐชานนท์  มังคลาด โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายธนกฤต  สารพัตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายปฏิพล  เปสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกฤษฎากรณ์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายตรัยณภัทร  พสุมนต์เดโช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพิทักษ์  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพรเทพ  ถาหล้า โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงกิตติญา  เบี่ยงทูกู่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงจันทร์นภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จงเหมือนหยก โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงเบญญาภา  อุโมงค์นำโชค โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภานุชนาฏ  สิริแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศรสวรรค์  ขันจันทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ากา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงฐิติมา  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงจริญา  สิงห์คำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทับทิมทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพัชรพร  วารี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายกลวัชร  บุญเรียม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายกีรพัฒน์  ปันตามูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายชุน  มุ้งทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายฐากร  มูลเพีย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์เพชรมณีโชติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายธนพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายนราวุฒิ  ใจตุ้ย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายพรศักดิ์  แพนทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายลีรวัฒน์  คำภีระ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายวัชรากร  คำยัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายศิวัช  เสนารักษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกิตติยา  คำวัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงจงรัก  จตุรวงศ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงชนิภา  ติ๊บปั๋น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครตศรีเมือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงนิชาภา  หิรัญพานิช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงพนัชกร  มาดหมั้น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงวฤทัย  จรัสกาย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงวริศรา  ดวงทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวันวิสา  สุนันท์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงโสรยา  ศุนย์กลาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอริสา  อภัยวงษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น