รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธัญชนน  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายถิรพุทธ์  ชูเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชนาภร  ยะวิญชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภรันยู  อยู่สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายปณชัย  สีห์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสมพงษ์  มาลัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชุติพนธ์  จันธิมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธีร์ธวัช  ทวีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญวรา  อุ่นน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายพิทวัส  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายทักษดนย์  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเฉลิมราช  รักคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพีรวิท  ยาวิราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงหัทยานันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงสุพิชญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงลินดาเวโลเน็กส์  ปาปูต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณภัทร  โนวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิตรภาณุ  ริยะสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก่นดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายบุรพล  หล่อกิตติเกียรติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสิทธิโชค  ตะเภาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายขจรศาสตร์  บัวระพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายดุลยชัย  สุฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพีรวิชญ์  อุ่นเป็ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปวิช  เเสงพระเวส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงประวิชญา  วงค์นาค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกฤติธี  พราหมณ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียงเอีย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจันทกานต์  แจ่มรัศมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนทัช  ผัดดวงธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงแพรวานิตย์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนลัคสรา  กันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนัฐนันท์  มวลกิจนิตยชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูริพัธน์  สิริศิระประภากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชุติมันต์  วงศ์ดาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวาณ์เวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภคพร  กันทะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงที่รัก  เงินคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพลวิวัฒน์  กวีเวชเกตุเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายวรํญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายณัฐภัค  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายภูริณัฐ  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวรวินท์นิภา  สุป้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายจารวี  ภูวพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายพศิน  เสาร่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายศิรวิชญ์  ตันใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวฐิตินันท์  จรรยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวชนิกานต์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชัญญา  คันธาเศรษฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่นเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายอัครพล  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายพัทธ​นันท์​  รัตน​เจริญ​ชัย​ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายชรินธร  คุณาถิตย์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายีธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวมณฑพร  ตะกรุดโทน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเทวัญ  เพิ่มธัญญกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวงามจิต  กันศรีเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวฐิติวรดา  วินัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสืบสกุล  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรชต  หล้าบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายุคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญชนก  ก้ายาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวิชญาดา  เเสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกันติชา  เดชมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงณัฐนรี  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวิชญาพร  วงศ์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หอมพรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุ่มชิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกันตภณ  สุขะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เยาว์ธานี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเธียรรัตน์  นาวิศิษฎ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธิษณามดี  ทะวะดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชนิศา  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัชชา  ดอนลาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกฤตพร  กิจสุภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศิรดา  ริค้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงแวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอริสา  สุรัตน์ตะนันทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูศกร  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวรพล  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธีร์วรา  คหบดีกนกกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษบก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปภังกร  อินเเสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปัทมพร  โตโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายประดิพัทธ์  ประสมสวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศศิชา  แสงงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปาลิดา  เทนุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงแพรวพัตรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปรีธิดา  ปะสาวะโพธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายกฤตยชญ์  พรมรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวณัฐวลัญช์  ทวีกสิกรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวฌานิกา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายธนภพ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอติชาต  กันทะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายภูบดินทร์  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสิริกัลยา  สีเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวปวรรัตน์  แซ่ไป๋ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาววนัชพร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวประภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพรรณปพร  ปินตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายธนกฤต  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวปทมากร  แสงอรุณรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพัชราวดี  ภู่สาตรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธรรมธรณ์  ขนาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนววรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายฐิติโชค  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงธนพร  แก่นทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณฐมน  อุตทะณา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงดาราณี  เครือมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบุณยาพร  ตรีเลิศศุภลักษณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสาริณี  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอลิสรา  แสนชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมเเกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายด.ช.ศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฐการณ์  สอนนาเเซง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวมณธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายธีธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายภูชิศ  แรงกล้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวรติพร  บุญล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายปวรรัชดล  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอวิกา  สิทธิจีรัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนกร  สาคุณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายณัฐชพน  วงศาโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณ ดลพร  สันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวกัลยา  ยาวิราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายอภิเดช  อินต๊ะจา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวชลธิชา  จันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวจิรวรรณ  อินต๊ะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวบุษยมาศ  สุริยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวณิชกมล  จันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายกฤษฎา  ดะระสิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวอมิตา  บ่อแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายกิตติภพ  ดวงมาลา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวนัด  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวสายทอง  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายพัชรพล  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวแสงอิ่น  อ้ายตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวพรนภา  หลงษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายชวิน  จิรไพสิฐนุกูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวธิติกานต์  แสงดี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายสิทธิชัย  สมอนันต์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาเหลี่ยม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์พูลทวี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายศิราวุฒิ  คำวัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวแววดาว  ชัยคำมี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวทวยลืน  มอญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวทิพย์แพรวา  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวคำ  เเก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายกรวีร์  ธนูแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายพีรพัฒน์  บุญล้วน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสไบทิพย์  สุวรรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายภูรีย์ภัฒท์  พรหมไชยวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายเจษฎาภรณ์  ธรรมกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายศรายุทธ  ริยะเทน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุธรรมา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวศิราพร  ของนา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายเจตนันท์  ดิลกจันทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธันวา  อยู่ลือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวอารีนา  ปุณยาภรณ์สกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวขวัญเนตร  นามวิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวนรินรัตน์  ไทซิง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายหัสวีร์  สลีสองสม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวภารวี  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวสุพิชญา  คำผง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวอาแผ่  เบียเซ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายวันชนะ  สมสา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวเกสร  จอมสลี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายจิ่งนะ  จันทร์วิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวสุณี  ราชคิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายคำหงส์  แก้วยอด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงต่าย  นามผัด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปิยดา  เทพา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายอนุวรรต  แสนแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวนันท์นภัส  มูลจะคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอริสรา  ใสสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นายมาตุภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุุลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงธนารีย์  สินเปียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอรทัย  สายปิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 นางสาววริณญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายอชิรวิชร์  ประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศิวกร  สิทธฺมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายก้องภพ  ใจมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายนพกร  วงศ์หวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนันทรกร  กัลวงศ์ยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริยะราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วเพชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศุภกร  กองคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปินใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวมาย  คิโดะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปรมรัตน์  ปนยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปิยภัทร  ประเทืองทิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธวัชเชียงกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุภาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายราชพฤกษ์  รักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายพนธกร  หงส์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายฉมา  ไชยเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกมลชนก  ศีริณัชกุลสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพุทธินันท์  ต้นกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนาเจริญโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพลอยชมพู  เทียงมงคลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ลังกาวีระนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนิจสกุล  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมพู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงมาอิ  มิยากาวา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกัลยกร  พุ่มพริก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงรวินันท์  ไชยแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชาลิสา  จันทะเวียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงรัมภาพร  หวันวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชนาภัทร  ตันติจริยาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพรณิชา  เต๋จ๊ะบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายเนติวัฒน์  พัฒน์อัศวะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกิตติกร  พรมตัน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐนรี  ไหวเขียว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงพรธิวา  แก้วศรี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวีรินทร์  จรัลพงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 นายชาคร  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายฐิติ  อินทะยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายปกรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรนัชฌา  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงชฎาพร  ปันวงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายรุ่งสุรีย์  นวลกำแหง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวรัชยา  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงตุลาพร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนริศรา  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงธันยธรณ์  อินต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฤดี  อุดมศรีไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงญาณิศา  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายชยางกูร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายยศพล  ทวีคุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงธมลพรรณ  กวาวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสาลิสา  ใฝ่จิตจิระโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ลภัสศุภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงวราภรณ์  หน่อใหม่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายชนาภัทร  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายภัทรพล  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนฤมล  สมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอัญญารัตน์  กราวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงจริยาภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสุพิชญา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายยุคลเดช  มาเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณสะสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายจักริน  วันจะก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงนริศรา  ยากอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงบุณยวีย์  สีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายภัคนันท์  ชัยโรจนวานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงภัทรสุดา  เบ้าเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพิชญา  กิ่งสละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายภัคพล  กองมะณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุทธินันทน์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธุ์เศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวธันยชนก  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายวรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงไพญาฎา  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธันยชนก  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงณัชฌารีย์  ศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัชชา  เปียทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชนมพรรณ  ภูศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจิรภิญญา  แม่นหมาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเขมิสรา  วงค์ภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงขวัญข้าว  จะเฮิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกฤติยพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายปพัศกร  เป็งรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวรินทร  ศรีธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายภัทราวุธ  เจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายพีรารัตน์  อัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายปภังกร  สูงสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชวกร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายชมลักษณ์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 นายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทอนช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายปวริศธ์  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชื่นใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายจตุพร  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 นายเจษฎา  ชัยมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชนกกานต์  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 นายดุจอรุณ  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายจักริน  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นายณัฐวุฒิ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกมลฐวัลย์  มูลเคลือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายภาคิน  แป้นช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปุณยวีย์  คำหล่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงนาราภัทร  อุระแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวลิณลณี  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงศุภิชญ์ญา  มอบเซีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวศุทธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวธัชพรรณ  สัพพัญญู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณัฐกานต์  ถาคำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวพจนาภรณ์  มิ่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกันตภณ  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพาขวัญ  สิงห์หล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายเกียรติภูมิ  พันธ์พืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพันธุ์ธัช  บุญมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายณัฐภัทร  ทรายขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธนิดา  ฐานิตกฤตภัค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงเกวลิน  เทพวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงแพรวา  ฟองจันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายอภินัทธ์  พยามะโน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธราพร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายรชตนันท์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายปัญญากร  ธรรมยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธนาภา  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพลอยไพริน  วิวัฒนพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงปาริชาต  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงอัญศิริญากร  เผ่าหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายปรวรรณ  รัตนปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายชยามร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายพิทยุตม์  ศิริทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธรวัฒน์  ธนะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายภูธเรศ  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงชนัญชิตา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงธัญรดา  ธีระพัฒน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงนรกมล  กินร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพิตะวัน  โอะฮะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงแพรพลอย  อินชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คมจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวรรณธิดา  ใจยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวิภาวี  เม่นสิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายกันตพัฒน์  สิงตะนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายคณาเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐรวิชญ์  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธนกร  วรรณสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายปรีดิ์พัทธ์  ปราชญ์อำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายภาคิน  สาระผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงกรชนก  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงณัฐภัทร  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณิฐชาภรณ์  วาระโว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธิติสุดา  ทองจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงธิติสุดา  ปรีชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภิรมย์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปรางณภัทร  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภัควลัญช์  มุสิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงศศิฌา  สุพรรณทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุฐิตา  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอรนิช  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอริญชยา  พันธุ์เสถียรพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงปภาวรินท์  วรรณพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายณภัทร  ศรีชัยบุญสูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกัลยากร  ปันซางคอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอริญชยา  บุญศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสิริพัฒน์  สมแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงปาลิตา  ทรัพย์สินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงฉัตรกมล  ณะมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงธนพร  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายไทเทียน  ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงศตพร  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายนลวัชร์  จอมทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายสรศิลป์  ศีลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงแคร์ลี  อุดคำ ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงนภัสกัลยากร  สงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงกุลปรียา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงญาณภา  ทาจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงชวัลนุช  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงจริยวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสวิชญา  มหาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงรุจิราพร  ชัยวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายเตชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์สา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกัญญาณัฎ  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงฑิตฐิตา  กันทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศิริรัตน์  เต็มใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายณัชพงศ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงสุภาวิดา  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงกิรณา  ลอยวานิชย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนสล่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุวรรณาพงศ์กร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีจันดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายจิตริน  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นายเฟรดเดอริค จิม  มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายฑีฆายุ  เผ่าอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นายปุณณวิชญ์  ฉั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นายภาณุวัฒน์  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นายเอกณัฐ  ศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาววันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายพีระพัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสิริมนต์  สารข้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายไตรจักร  ใจประการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสิระสา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายวราวุฒ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงศศิชา  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์จิราภิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงโชตินภา  เครือยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวอภิชญา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวณัฐธิณี  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพัชรศิลป์  ดวงตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวภัทรกานต์  คนสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวอรนัญ  ปัญญาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวกุลนาถ  สิงห์อ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวชัชฎาภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 นางสาวกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นางสาวปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายศิวกร  รอดดอนไพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวสุพรรณษา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายธราธร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงชญาดา  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวพัชชา  เพชรไทรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายภาณุเชษฐ์  ดุเหว่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเบญญาพร  วงค์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายวรนนท์  ธรรมชัยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงรัตนมน  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวปานวาด  วงค์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นายยศพัทธ์  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพรภิมล  ผิวแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวพรไพลิน  อินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงรวิสรา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวพัชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นายชญาภิวัฒน์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นางสาวเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอารียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาวพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวปริยาพร  พรมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวสุดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวพักพิง  สุพรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวนิภาธร  หาญปึง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวเบญญาภา  ศรีปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวณัฐนิชา  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นายอติวิชญ์ติณห์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 นายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาวรัสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงรวิปรียา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวกนกวรรณ  ใจติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงศิริประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาววรินทรา  สุภาวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาววิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนฤพร  ช่วยไว้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายชวณภัทร  อินต็ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวลภัสรดา  ฟองฟุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวปราณปริยา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวศิวะพร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาววิมลศิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายเจษฎา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายภัทรพงศ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายวนารินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายอภิชาติ  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายภูชนะ  กันทเรศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธนัชพร  พะคุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงธนันภรณ์  แสนศูนย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงวณิชยา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงวิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงโชติมา  สำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนัฐทิชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่โค้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดาวฉาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงปรารถนา  จุมปูภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงไอศิการ์  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลวนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงเรณุกา  แสนจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงณัฐวรา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงเยาวภา  วงค์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสุภานัน  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงธัญสินี  พวงศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงศิริญญา  อิสาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงอรชพร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายกวีเทพ  พิลาบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายปวริศ  หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายปีติชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายภัทรดนัย  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงืทิภาภรณ์  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงิพิชญพรรณ์  ทวิชงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพุทธิดา  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงจิณณฬต  เงินชุ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงโชติกา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  คำสุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์ศุภเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงหยาดอรุณ  วิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงกนกพร  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงเขมณณัฎฐ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณิชารีย์  วิศิษฎ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงธัญมน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เรืองพิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงรวิพร  สุขสงวน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงสุกัญญา  จ๋าวตะกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายคาเมรอน  เรย์ คลาร์ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายจินซู  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายพงศภัค  กันยานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายภูริภพ  โชติษฐยางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายยศสรัล  อาตมาตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายรัชภูมิ  ฤทธาพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายมงคลกฤตย์  พิจิตศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงขวัญเกล้า  ชัยศร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงฉันชนก  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงณิภัทรชา  โกมลโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงทิพย์พิมล  พรมเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงธัญพร  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงปาณิสรา  วันจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงพิชญ์นรี  พรหมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงพีรยา  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงรมิตา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงรักตภา  พลภัฏ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงสุชานรี  เฉพาะธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 นายพิสิษฐ์  คูณจอมเกล้าสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวสู่ขวัญ  เวยื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวจิตรลดา  ปวิณวิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาววนัชพร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวบุญสิตา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาววิไลลักษณ์  วันลับแล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงวรัชยา  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงพัชริดา  หงษาวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงณัชชา  ยศศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายภูตะวัน  แก้วแสงทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายฐิติกร  นาต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายภูมิทัศน์  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงณัฐรินีย์  รักษาสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงศุภิสรา  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงนวพร  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายธีทัต  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายพุฒิพงษ์  เรือนนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองเบ็ญญ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายปรมัตถ์  มั่งมีสิทธิโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงภัทรมน  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายคุณากร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงโยษิตา  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายธีรภัทร  หาสิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายนพคุณ  ฝั้นแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงวิลดา  ตันโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายณรรฐรักษ์  ปงก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงธักศนันท์  ปงก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงปีย์รดา  พาพิมพ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายวายุ  ทาจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายพิบูลย์ภาค  สมทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 นายศิริชัย  สมประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวอัจฉราพร  วิชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวจุฑามาศ  มหาวรรณศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวขวัญนภา  อุระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวณัฐวรา  จุละเพชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงบุญญาภา  ทาแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงครัชริทราภรณ์  เตจ๊ะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกนกวรรณ  หม่องยานะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงกัญญานี  ฉลาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธนกร  แสนฝั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายสหรัฐ  กันธะวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายรัฐภูมิ  ผลทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสิริรักษ์  ธนันชูวัฒน์ชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงทิพปภา  หงษ์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงพิริยาพร  ใจชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงฐิตาภา  งามตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงอัญจิรา  ตันกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายธีภางค์กรณ์  สายวงค์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายกฤษฎา  แก้วโน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายเกษมศุภโชค  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายจิตรภัทร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นายจิรพนธ์  อุปนวล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นายวีรพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายธีรชัย  ชุมภู โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวจิรัชญา  บุญถนอม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประจวบบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวซูไรยา  ทอแม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีหมื่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินทะรังษี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงวาสนา  วิเศษภักดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงสริลนุช  ธรรมศิริ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงแสงระวี  ธนันไชย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงปริยากร  แก้วมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายกฤษกุล  นันต๊ะสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิทธิอักษร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายชนกันต์  สีตา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชมภูทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายณัฐชานนท์  มังคลาด โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายธนกฤต  สารพัตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายปฏิพล  เปสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายกฤษฎากรณ์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายตรัยณภัทร  พสุมนต์เดโช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพิทักษ์  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายพรเทพ  ถาหล้า โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงกิตติญา  เบี่ยงทูกู่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงจันทร์นภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จงเหมือนหยก โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงเบญญาภา  อุโมงค์นำโชค โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงภานุชนาฏ  สิริแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงศรสวรรค์  ขันจันทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ากา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงฐิติมา  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงจริญา  สิงห์คำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทับทิมทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพัชรพร  วารี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายกลวัชร  บุญเรียม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายกีรพัฒน์  ปันตามูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายชุน  มุ้งทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายฐากร  มูลเพีย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์เพชรมณีโชติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายธนพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายนราวุฒิ  ใจตุ้ย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายพรศักดิ์  แพนทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายลีรวัฒน์  คำภีระ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายวัชรากร  คำยัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายศิวัช  เสนารักษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกิตติยา  คำวัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงจงรัก  จตุรวงศ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงชนิภา  ติ๊บปั๋น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครตศรีเมือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงนิชาภา  หิรัญพานิช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงพนัชกร  มาดหมั้น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวฤทัย  จรัสกาย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงวริศรา  ดวงทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงวันวิสา  สุนันท์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงโสรยา  ศุนย์กลาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงอริสา  อภัยวงษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงมณี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายวัชรชัย  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายศุภกร  พิมพิสาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายศุภชัย  มุ่งจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายสิรวิชญ์  เกนท์ทา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วปัญญา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงถิรนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงนวลวรรณ  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงปภาวรินท์  บดีรัฐ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงปรียาธร  รู้ให้ทาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงไพลิน  สมณะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงปาริชาต  กราบทูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายทัตเทพ  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายบุญธวัช  กมุทรัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายปภินวิทย์  แก้วสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายภานุวัฒน์  กันทะสอน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงชมพูพิงค์  ไชยศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงญาโณบล  บัวติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพรชนก  สบบง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 นายพีระพรรธ  ละคำมา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายอาชาครินทร์  ปินตา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวฑิตติรัตน์  บัญฑิต โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงธัญพิมล  หมอยาดี โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวนราภัทร  อินทรพล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 นางสาวพัทธวรรณ  พยัคฆ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวมุกมณี  ใจกว้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงเรืองอำไพ  จันทร์หิรัญ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวณัฐธิชา  ทิพวงค์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น