รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธราเทพ  แสวงผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายศิวกร  ฝั้นแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้่อกิตติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายบุญญฤทธิ์  งามขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคิระ  บู่แย้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงแพรวารินทร์  แผ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพัทธดนย์  ทำอินแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสุวภัทร  นามคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิรวรรณ  หวานแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพีร์นิธิ  ก๋าจารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพีรญา  วังชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์นาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีปรัชญ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอรวรา  แสนบัวผัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอโณทัย  เรียบรับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอัครวัฒน์  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภูรินทร์  กันหา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อธิมาตรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวกีรติกา  พุทธโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายธนบดี  แก้วชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายคณิศร  สุภานัติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวปภาพินท์  บุญเตี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายกิตติ  ช่อไชยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายภาณุวิชญ์  ยาวิละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายก้องภพ  กอไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญเกิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวแพรดา  มิเซอเรนดิโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายณัฐวุฒิ  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวธนภรณ์  พันธุ์หอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพลภฤศ  วีระยุทธการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวจิรภัทร  ภู่สำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายภูริช  คำปาเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงแพรลดา  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภูริช  เสนาสังข์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวธวัลหทัย  แลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปูสิริพงศ์สาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายญาณภัทร  แสงใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวรินทร  ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนับพระพร  วรวงศ์ประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายสิรวิชญ์  คตชาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวฐิติชญา  เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายถิรวิทย์  ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวนิชานาถ  สารชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเยาว์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสิงห์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายคณิน  สินพาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายธนวัฒน์  ทองศรีนวล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายปฐวีกานต์  คุ้มโฉม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวนันท์นภัส  แสนยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวปวิตรา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวปุณยาพร  นรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวริลลดา  สมกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภัสร์ดารินทร์  จินะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายประสบโชค  ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายปริญ  มิตรเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปัณณวิชญ์  อารีพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายวชร  อินทพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายวรเมธ  ผู้ผึ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศุภกร  งามเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายสันติสุข  จงกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นายเอกรักษ์  คู่ลู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกุลธิดา  บุตรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอภิษฐา  แก้วคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวฉัตรยา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณัฐณิชา  คำเสาร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาววรรธมน  บุญกุณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอาริสา  กามล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายภูมินันท์  สมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปัญจธีร์  จันทาพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสุภเวช  วงศ์เงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอลิสา  อโรร่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงญาณาภา  จันทร์จ๋าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายทีปกร  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุลิตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิภาสิริ  ตาเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพันธวีร์  ธรรมคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนฤมล  บุตรปะสะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฎฐากร  ยอดคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเพิ่มศักดิ์  หมื่นอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายศุภณัฐ  มังแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศศิชัญญา  โพธิ์รชตะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณญาดา  อินยาศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศุภกานต์  เนตรกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปรินทร  หาญกิติวัธน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รณหงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวิจิตราพร  เจนแพทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนนณภัทร  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปฏิพัตร์  ใจคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภวินท์  สิงจานุสงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกรชนก  คำโมนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนชาติ  ฤทธิยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ศรียอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุ้มคำมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุพัตรา  สุยะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรตนพร  แถมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคะกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมณีวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงมนัชญา  คำทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพันธกานต์  ฤทธิพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนนันท์  ตันหราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนากร  บุนนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศิรโรจน์  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชวิศา  ตันติทยากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงณัฐฒ์ธัญพร  สักลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศุภากร  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงญาดา  อินนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสุทินวัฒน์  จันทรวรเชตต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอรชัญญา  เกี้ยวสกุลชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงไอริณรยา  พัฒนสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัทรศิณีย์  วิลาวัลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายรัฐภูมิ  ทาหะพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุชาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชมผกา  ทิพย์วงศา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชี่ยววานิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงล้อมพร  ประถมพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณัชวิชญ์  มีธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงทิพรดา  พิสิฐศุภลักษณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธนวิชญ์  อุตเมืองอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุทธินาถ  เสนาถี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศิริ  เชื้อสำราญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูธนิก  สุติน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดรักษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐพร  จุ่งเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณชพล  ศิริชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอาชวี  เขียวโสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์แปงเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจีราวรรณ  เล็กศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศุภัชชา  เดี่ยวรัตนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายทัศน์พล  สานอินทร์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายศุภกร  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายไกลกังวล  กันทะยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายณฐกร  มลิหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายฐิติกุล  พงษ์เพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวสิริกร  สันเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายธนกฤต  ภูรินสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงมติมันต์  กะฐิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงฐิตาพร  นาคอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพงศภัค  จิรเมธาธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพสิษฐ์  ทำไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภูผา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรังสินนท์  สุขโข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวสุวพัชร  สัญญะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายศตพรรษ  ใจละออ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวอภิชญา  ชูบาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสริตา  รินทร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงเอมวิตรา  วงค์บุญตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวเขมจิรา  เรือนแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจิราพัชร์  กันต๊ะมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวกรกมล  ยอดเพ็ชร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจิราพัชร  มีสถาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายกมลภพ  เณรรอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวปุณณภา  จารุเหตุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวชญาภา  ขระเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวณัฐญาดา  มูลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวชนมน  รุ่งกิจเลิศสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวกัลยภรณ์  พนาพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวัชรีพร  เป็นมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวญาณิดา  ธรรมสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนกฤต  ธิยาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพีรดา  สายธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นายบุญสลัก  นาแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวนัทธมน  แตงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวกมลลักษณ์  มาชม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนันท์ชนัท  ยศปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวนันท์นภัส  ชาตะโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงบุญสิตา  ดวงสนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัฐนิช  เจียรพินิจนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวปรางค์ทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปรัชญาพร  ลีลาศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  ปินตาวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวสิตา  อินใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวชนกนันท์  ตำแหน่งจีน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาววิชญาพร  สีตาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายภพธร  อนุสรณ์นรการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวสุปรียา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวปิยภรณ์  อินหลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศศิภา  วงค์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวศศิกานต์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวจิรัชยา  จันทะสุวันนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวนพรัตน์  ใจมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสรัล  แก้วเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวณฐพร  ธิใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวชลิดา  ทองใบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายคณิติน  บุญลอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอนุชา  ชุ่มธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายวรัญญู  บุญเรืองทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอธิษฐาน  สารพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนพมาศ  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวนิชาภัทร  อินฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงภัทรภร  ลาดปาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายสุวิจักขณ์  ชัยพรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปภินพิทย์  ตันปาสิริพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขัตินนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายธนดล  สีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุชานาถ  สิทธิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยเนตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวริศรา  วชิรจินดากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นายณัฐภัทร  มงคลกาวิล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายพูนทรัพย์  ทำว่อง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธนภัทร  เสรีประชารัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนภัทร  ยาสมร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทาสุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายบุณยากร  อติภัทรากูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงรุ่งเรือง  อิ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชวิศา  หรูปานวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นายสรวิศ  หยกเทียมแท้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายคิม  ศิลพรกรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงทากาเอะ  โอกาเบะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายวีรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกันต์ธีร์  เนตรวิศุทธ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปิยกานต์  แหลมคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายจักรภพ  ขัติศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายพชร  ปาละวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวเบญญทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายสิปปกร  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายพศิน  อาจิริยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธนิดา  จอมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนเเมน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงทิพย์สุดา  รัตนมณีอุดมเดช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายเปรม  ภักศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายธนากร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวพาขวัญ  ผันผาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวปิย์วรา  ทินวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 นายณัฐดนัย  ล้างป่า โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวชญานิน  ตาลกุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวธีรนารี  วรรณา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวนวพรรษ  อ่อนจิตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวศิรประภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวญารินดา  กำเพ็ชร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายศุภ  วจีกรรม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธีราพร  ศรีวิรัช โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงประรินเงิน  มาปะ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พงษ์บูรพา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สันทัด โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุพิฌาย์  พรหมพินิจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจีรนันท์  เต็มปี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิราพร  บุญเรือง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วนาติ๊บ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงรัตติกาล  เทพวัง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกนกมาศ  หน่อแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงรัตน์สุดา  พุทธะระ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสิริญากรณ์  คำโส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเอวิตรา  ต่อกัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพัชรมัย  ยิ้มพิมพ์ใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยานนท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายสรณ  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพงศ์พิช  พงษ์บ้านไร่ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทาวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงรุจิรา  พรมเทพ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจารุพักตร์  หาญณรงค์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพรปวีณ์  เครือจันต๊ะ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสาริทธิ์  สาริบุตร โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วงศ์พันธ์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมฆช้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอรพิมล  เวลาวุธ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิื โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายจักรพันธ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัฐนนท์  วังบอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนภิสาข์  สุขแยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสิริภัทร  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายภูวนัย  จะมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายรัฐภูมิ  ธนพิทยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนรภัทร  มณีขัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายพัสกร  ขันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวณฐกร  ดวงใจสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปิยะดา  สุทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอภิชญา  หานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ยานะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงรสิตา  อ๋อมชัยกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอรัชพร  กันทะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายจริญญาวัฒน์  เรือนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเกศรินทร์  นาคปลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปิยอร  ดวงไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปิยพัทธ์  กอนสีลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  คำาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายชวนากร  เจนกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวิภารัตน์  เกียรติยานุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายฉันทนิษฐิ์  ไชยวงศ์ผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอานุภาพ  อุประ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  น้อยยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชลธิชา  บุรีคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนภัทร  เก่งวานิช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวรรณนรี  ไข่แก้วณารัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายจักรพงศ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฐชนน  อินทนนท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิทธิโชค  ชัยก๋า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงจิรัชญา  ปันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวัชรากร  อินศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพีรพนธ์  เจริญอนันตกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภัทรพล  ปันทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณามิ  ธัญกิจพรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวรภพ  เกิดทองสุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวิชญาดา  จำปานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายปรัชญา  ทาจิตราวัชร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวชิรพงศ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายกิตติธัช  กันภัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพรชนิตว์  จันทร์ต๊ะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงชลดา  เกลียวตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนวมน  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวสุชานันท์  ยาวิคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายธรรมจักร  ยงยืน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงศิริษา  ใสทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนภัทร  เป็งเมืองลอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสุรนาท  เตชะพี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงจีราวรรณ  จันตาสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธีรภัทร  สอนตะพาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอัจฉรียา  โลมาสม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวรนารี  ปัญญาศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อลังกานันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมต๋า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงนิรชา  มะโนวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายปารเมศ  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเนรัญชลา  ตราเกษม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เอนก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพชรดนย์  เตจาคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเทพไท  พรหมมาเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายณภัทร  มาภาพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายภูชิต  สุภาวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกิตติญา  ธนะฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอริสา  ยุธรธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอนันตญา  โปธาพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายวรชัย  ทวีธนามงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศิริวรรณ์  สุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพฤกษ์  บุญตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายไตรทศ  อ้ายต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภาณพ  วรรณชาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายทัพกร  สุวรรณนำปน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายปฐวี  มีศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายกุลธวัช  มโนสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศิวิลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกชกร  ทองเต็ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธนภัทร  กันทะวารี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนิลยา  จันทึง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงรพีพร  ไชยรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธนกฤต  เหล่าสืบสกุลไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายชยพล  วงศ์รัตนพิทักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนรีวนันท์  สุทธิไส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวศุภกานต์  ตาขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายศิราวิชญ์  ธานีคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายวรกานต์  จี้อะทะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายณัฐพล  วุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายอัมรินทร์  เสนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวศิริประภา  สุกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวชนิดาภา  ปินไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวไกลกังวน  ตันตรา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวพรรณพษา  ศรียาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวปพิชญ์ชญา  จะงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวปานกนก  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวพิมมาดา  มาเขียว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายสรวิศ  ทิพย์เวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสรินทร์ธร  แก้วเสมอตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุพิชญา  คำออน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวณิชาภัชร์  ศรีวิจี๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวรชิญาภา  เปียงเก๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายกันตพงษ์  คำแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวพิมพ์ชนก  ปาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวพัชรพร  หน่อคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงรัชประภา  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่บุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายคิมหันต์  : ใจวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวบุญฑริกา  ปละอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงรญิดา  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอณุตรา  ทนันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงรดารัตน์  : สมกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวิตราภรณ์  คงแย้ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายชยากร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายชยางกูร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชนัญญา  เพียรชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฐชา  คำสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปัณชญาภรณ์  วังษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงศุภัชญา  เสนางาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณัฐรดา  อินใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศิริวรรณ์  วรรณหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงวรัญญา  จันทิดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงนภสร  ศรีไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายจิรายุ  รักบุตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพัสวรินทร์  พรหมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวพัชราพรรณ  ใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายนภสินธุ์  ศรีแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายธีรพิชญ์  จันทร์ดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวช่อชมพู  กองใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายพิภู  ทองน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายพิธิวิท  เนตรคำยวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นายณัฐวุฒิ  กันธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นายศิวกร  ขันแก้วผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายอชิระ  สายวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวภัทธีมา  ชัยสุริยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงดวงฤทัย  ธรรมใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวพิชชาภา  อุไรสาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวเจตปรียา  จี้สละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวธนาภรณ์  คำลือเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงแพรวา  มาตยวงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวนรีกานต์  วงศ์ธานี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชนกนันท์  กุณต๊ะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายเกียรติภูมิ  เปี้ยวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกุลิสรา  สิงห์หล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวีรวุฒิ  รัตนมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปภัสนันท์  นิลทิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงมณิชา  วงศ์กาวี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงภัสราพร  วรรณใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยอุบล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวฉันทพิชญา  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงปภาวรินท์  ยาวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายฐิติ  จอมคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายกฤษนัย  น้อยปวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงอรวรรณ  ธิอูป โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายสรยุทธ  สตางาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณภัฒน์  แสงกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกชอร  มีพงษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์แจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ขร์เวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงจิรัชญา  จ๊ะมั่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยะกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภัทรกริช  สิทธิวงค์ษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายมงคล  สายยอ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงศิวพร  ทวิศุภานิธิกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจสูง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวสาวิตรี  คุณยศยิ่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายศตวรรษ  ดวงวัฒนกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายรัฐภูมิ  ทายะติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวภูษณิศา  สว่างภักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นายกิตติธัช  นวลกสิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอินอร  ลุงติหม่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายอธิคม  ใจศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 นายกิติชัย  ฝั้นพรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวพินทุกานต์  บุญเทพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายอภิรักษ์  บุญมาลัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอณิวัฒน์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวรดาพร  บุญเป็ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายนันทพัทธ  ใหม่เฟย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์วรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวภัคจิรา  โปธาดุก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายปัทกร  ใจจิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีวิจิตต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนวนันษ์  บุญโจม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวภัทรธิดา  มณีจักร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวธัญชนก  ปันสกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวบุญสิตา  เกตะมะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  เทียนกะสิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนพร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวสายสวรรค์  กามอย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงเยาวภา  วันนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวณัฐริกา  ปวนสิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายณัฐดนัย  ยะบึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงรุจิรา  ทุนร่องช้าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธนากานต์  วรรณใหม่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวสรัลชนา  แสนธิวัง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงทิวากาล  บุญมาลา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปานตะวัน  แสงเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวพาทินธิดา  ปันธุ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงหทัยชนก  แสงสมอ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงทิพานัน  อุปธรรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพีรณัฐ  ธิวงษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นายจักริน  สมสาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธีรเมธ  ริบแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่อินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธนสร  ใหม่หล้า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอคิราภ์  เนตรผาบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาววรกมล  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวอิสริยาภรณ์  กันธิยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวปานตะวัน  เต๋จ๊ะนันท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิสุรินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวเบญญาภา  จันทร์หวา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจินตนา  ศรีมูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาววทันยา  มาละแซม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวธนพร  ปิงพยอม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปานตะวัน  ธิดุก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอัยยดา  ปัญญาวีร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวนันทกา  ประทุมทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปุณยานุช  จาติระเปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชมภูธัญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพุทธิชา  ดวงดึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นายพิจักร์  พันกันทะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายนฤเบศธ์  อินวัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรวดี  ลือศักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายฐิตพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพัชราภา  เทิดสุวรรณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายจิรายุส  รมณียอุทยาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายฉัตรดนัย  ทาสี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพีรวิชญ์  เครือแวงมน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายศุกล  ยะวงศ์แก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายชัยธวัช  ดงแสนสุข โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนพนธ์  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายรชต  ทามา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพลอยดาว  ลุงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงพิชญา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายวิศรุต  วอนว่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธนกร  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายณัชนนท์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภูวดล  ชมภู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดวงวิไล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายศรายุทธ  แสนทะนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงเยาวเรศ  ต๊ะติ๊ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายชนพัฒน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายนิรมิต  วงค์สรรศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายราชันย์  อธิสุถรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มูลมีรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายจตุพล  เสาร์สิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวรดา  พวงย้อยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ๊กต๊ะตอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงกวินทิพย์  กาโมทย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปวนสิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปัณณทัต  ครองสมบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภูมิบดินทร์  จินดาศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายมาโนช  ยุวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอชิระ  จอมขันเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ยุวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธัญพิชชา  สารกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนาธิป  คำเมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสง่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิริ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกนกธรัตน์​  หมั่นดี โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวรรณรดา  ชิดวนา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพิมพลอย  ชมภูทัน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายฐานิศร์  ปะละอ้าย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น