รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธราเทพ  แสวงผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายศิวกร  ฝั้นแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้่อกิตติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายบุญญฤทธิ์  งามขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคิระ  บู่แย้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงแพรวารินทร์  แผ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพัทธดนย์  ทำอินแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสุวภัทร  นามคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิรวรรณ  หวานแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพีร์นิธิ  ก๋าจารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพีรญา  วังชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์นาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทะชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีปรัชญ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอรวรา  แสนบัวผัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอโณทัย  เรียบรับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอัครวัฒน์  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภูรินทร์  กันหา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อธิมาตรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวกีรติกา  พุทธโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายธนบดี  แก้วชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายคณิศร  สุภานัติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวปภาพินท์  บุญเตี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายกิตติ  ช่อไชยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายภาณุวิชญ์  ยาวิละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายก้องภพ  กอไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญเกิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวแพรดา  มิเซอเรนดิโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายณัฐวุฒิ  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวธนภรณ์  พันธุ์หอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพลภฤศ  วีระยุทธการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวจิรภัทร  ภู่สำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายภูริช  คำปาเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงแพรลดา  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภูริช  เสนาสังข์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทราเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวธวัลหทัย  แลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธนาภา  ช่อธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปูสิริพงศ์สาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายญาณภัทร  แสงใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปาฏิห่ริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวรินทร  ดอนด์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนับพระพร  วรวงศ์ประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายสิรวิชญ์  คตชาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวฐิติชญา  เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายถิรวิทย์  ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวนิชานาถ  สารชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเยาว์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสิงห์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายคณิน  สินพาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายธนวัฒน์  ทองศรีนวล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายปฐวีกานต์  คุ้มโฉม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวนันท์นภัส  แสนยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวปวิตรา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวปุณยาพร  นรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวริลลดา  สมกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภัสร์ดารินทร์  จินะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายประสบโชค  ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายปริญ  มิตรเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปัณณวิชญ์  อารีพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายวชร  อินทพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายวรเมธ  ผู้ผึ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศุภกร  งามเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายสันติสุข  จงกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นายเอกรักษ์  คู่ลู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกุลธิดา  บุตรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอภิษฐา  แก้วคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวฉัตรยา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณัฐณิชา  คำเสาร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตรื โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาววรรธมน  บุญกุณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอาริสา  กามล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายภมูินันท์  สมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปัญจธีร์  จันทาพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสุภเวช  วงศ์เงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอลิสา  อโรร่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงญาณาภา  จันทร์จ๋าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายทีปกร  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุลิตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงรพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิภาสิริ  ตาเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพันธวีร์  ธรรมคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนฤมล  บุตรปะสะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฎฐากร  ยอดคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเพิ่มศักดิ์  หมื่นอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายศุภณัฐ  มังแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศศิชัญญา  โพธิ์รชตะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณญาดา  อินยาศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศุภกานต์  เนตรกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่ระกำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปรินทร  หาญกิติวัธน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รณหงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวิจิตราพร  เจนแพทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนนณภัทร  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปฏิพัตร์  ใจคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภวินท์  สิงจานุสงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกรชนก  คำโมนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนชาติ  ฤทธิยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ศรียอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุ้มคำมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุพัตรา  สุยะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรตนพร  แถมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมฆช้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอรพิมล  เวลาวุธ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิื โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายจักรพันธ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐนนท์  วังบอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนภิสาข์  สุขแยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสิริภัทร  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภูวนัย  จะมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายรัฐภูมิ  ธนพิทยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนรภัทร  มณีขัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพัสกร  ขันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวณฐกร  ดวงใจสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปิยะดา  สุทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอภิชญา  หานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ยานะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรสิตา  อ๋อมชัยกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอรัชพร  กันทะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายจริญญาวัฒน์  เรือนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกนกธรัตน์​  หมั่นดี โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวรรณรดา  ชิดวนา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิมพลอย  ชมภูทัน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น