รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวญาดา  โพธิ์ล่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายนพคุณ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายพีรพัฒน์  สระวาสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายธีรวุฒิ  พิดานปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจักรภัทร  อุตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงโศรดาพร  วงศ์วาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภูดิศ  กองใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพศิน  สุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศรวณีย์  โฆษิตอำไพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอนวัช  อะถะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกฤต  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเขตต์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุชญา  เซี่ยงวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกัลยกร  ฉลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์ใจวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายทายาท  ธรรมรัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวสุพล  เค้าฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเตชินท์  ฟูเต็ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนาพร  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอรรถ  เกิดนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐภัทร  ขำดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกิตติธัช  ทองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสิรินภา  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำรงสิริคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงมนต์ทิรา  ภูสิริพัฒนานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจิรภาส  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายจิรายุ  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอโณชา  ผิวทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกุลธิดา  นาธรรมเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภูรินท์  พงษ์เกียรติก้อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสิริราช  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธมกร  มูลแขม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายจิรายุส  ปินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนกร  กันอูบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีร์กาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนกฤต  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกันตินันท์  คำใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปริยากร  จำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชวิศ  มีเอียด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกนกภูมิ  สุวรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นายอัมรินทร์  อายุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธนภัทร  หมอยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกษิดิศ  เพ็งรัตนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวณัฐวดี  เวชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวดุจกมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวนันท์นภัส  วัชราวดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวอลีนา  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงเอสเธอร์  ตระกุลพรประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวภัทรวดี  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาววรรณภรณ์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาววันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงเข็มจิรา  ธนกรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงโสภา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาววรัญญา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวอริสา  ยอดพนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวมาริษา  อินงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวชิดชนก  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวพลอย  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอภิชญา  พรรณสิทธิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายจันทร์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศิริพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอุบล  ฆัณฑรมาต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายศุภกฤต  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอ่องจิ่ง  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงหมู  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายมงคล  นาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายไทยสรรค์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงมณฑิรา  ภูริสิทธาโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุภา  อภิโชควัชรศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนิภาพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โมภัทรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสิดาพร  เดือนแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงศิรดา  ศิริพิมุกต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชฎาพร  นิลอัมพรพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปณัฏฎา  มนทนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกัลยกร  ไพรภารชนะกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอรพินท์  โนรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงศตพร  โสภาวิวัตน์ธนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภาวิกา  ลือนาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวาสนา  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพรพรรณ  สง่าบารมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนวล  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนู  กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธันยา  กอดู่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวณัฐวดี  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวกุลธิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชนนิกานต์  เมฆสีสวย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอภิญชญา  อินต๊ะสาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอภิศักดิ์  ภีระ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงรัตมณี  กิจทาทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอนุรักษ์  โรจน์ตระกูลไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศรินรัตน์  ชะโพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุมาลี  เกษมสุขมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวฟ้าประทาน  กาสุนันท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวศุภนุช  อยู่เปา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกชพร  เมืองชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นายพัชรพล  ปร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายวศิน  สุขจิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวสุวนา  สกุลมุกดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาววิภาวี  ปราสาททราย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายปวงชน  พุทธวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายวันณรงค์  บัณฑิตเทอดสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงช่อเเก้ว  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัญญาวีย์  จินดาโรจน์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาววิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวอมรรัตน์  ปลื้มปรีดากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิชชาภา  หล้าบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น