รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวญาดา  โพธิ์ล่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายนพคุณ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายพีรพัฒน์  สระวาสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายธีรวุฒิ  พิดานปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจักรภัทร  อุตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงโศรดาพร  วงศ์วาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภูดิศ  กองใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพศิน  สุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศรวณีย์  โฆษิตอำไพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอนวัช  อะถะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกฤต  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเขตต์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุชญา  เซี่ยงวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกัลยกร  ฉลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์ใจวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายทายาท  ธรรมรัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวสุพล  เค้าฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเตชินท์  ฟูเต็ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนาพร  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอรรถ  เกิดนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐภัทร  ขำดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกิตติธัช  ทองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสิรินภา  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำรงสิริคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงมนต์ทิรา  ภูสิริพัฒนานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจิรภาส  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายจิรายุ  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอโณชา  ผิวทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกุลธิดา  นาธรรมเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภูรินท์  พงษ์เกียรติก้อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสิริราช  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธมกร  มูลแขม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายจิรายุส  ปินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนกร  กันอูบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีร์กาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนกฤต  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกันตินันท์  คำใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปริยากร  จำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชวิศ  มีเอียด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกนกภูมิ  สุวรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนรีกานต์  รัตนคำพจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพบธรรม  จุลมุสิก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณัฐพัชร์  อทุมชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายณัฐกร  กิจจานุกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวรวัช  วันเพ็ญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายอัศวิน  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายภูมินทร์  แสนแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภูตะวัน  มานะกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายคณิน  เวียงดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพฤกษ์  ปัญญาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนนทพัทธ์  ธุมาญากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวจันทิมันต์  กาบทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวชญาดา  เลิศสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นายสรวิชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศุภสิน  กองศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวธมลวรรณ  ชาวคำเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาววิวรรณ  วิชิตสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายกวีวัธน์  นากาโอะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวธัญพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายฉัตรพัฒน์  สันกลกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวภูตะวัน  สุริยะคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศิญา  วัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชาลิสา  ถาเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกวีวัฒน์  ปัญญาโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายศุภโชค  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสิรินทร์ญา  พิธานวรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  แก้วกันใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสุรเศรษฐ์  สุนทรรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวพรปวีณ์  กำจรเวทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปภัสรา  ชื่นแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายนักบิน  นาคสุขศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายธนพล  มณีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฒนันท์  ศรีภูธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวกุลพิมล  ลูกผาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายบัณฑิตญากรณ์  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงรฐา  ถาวรวรากรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  คันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายบรูเออร์ เท๊ต  เฮาส์โฮลเดอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นายวโรดม  ไชยกุดฉิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายชลศิลป์  การสุทธิวิวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวธนิดา  วงษาชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอัครพล  มานารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนคำปิง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนลินทิพย์  พลประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวกุลวดี  กุลวดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บวรเลิศศักดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกรณิศ  วงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวชนกนันท์  เรือนก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐวุฒิ  พจนเสนี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธนกร  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวรธน  จันทะวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงจิดาภา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศตนันท์  สรรพบพิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงตุลยา  พวงนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 นายรัชชานนท์  มุขแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายสิรภพ  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกิตติพัทธ์  พงศ์พรรณสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงคณัสนันท์  สันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 นายจักริน  ธิสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงรมณ  คมขำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวนันท์นภัส  จันทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงขวัญหทัย  กำจร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเซคิ  อะงูนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวศรีสุวรรณ์  เชื้อชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอชิรญา  ยาประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสิรินาถ  มารังค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายนฤพน  มาออน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวเกวลิน  สุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวชนิดาภา  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวกมลชนก  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวกมลภัทร  ทิดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธนากร  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายยุรนันท์  บุญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีคำสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายธีร์  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวพีรดา  เหมือนฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายพุทธิพงศ์  ชวลิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายชนาธิป  ทำการดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายนวพล  เทพขาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวนภัสกร  อุ่นตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายชนนันท์  ชัยชนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายรชต  กายชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายสมพล  สุทธิพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวกฤติยา  ชาวโคกหม้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวปัญญาพร  ฤทธิแผลง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวอัจฉริยา  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอธิชนม์  ลิ้มเสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายศุภกฤต  คำยะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวจินต์จุฑา  จันทะกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายคีตพล  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวณิชกานต์  สุวรรณกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวชุติมา  สิริกันยาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายภฆัมพร  พึ่งหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกานต์  กาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอัครวินท์  วีระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวมนต์สิชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายนิรันดร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายโชตนา  นาคนคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายพลชล  เขื่อนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายคิดดี  สมทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายนาธาน  ฐานวิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  มะโนวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายเจษฎากร  ขันธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอธิคุณ  อุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกรภิพงศ์  บุญกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายมนัสวิณ  ถาคำติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงการ์ล่า  ทอบเบลล์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกฤตธัช  ศรีบูระเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกฤตบุญ  พรมปุระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกันตวัฒน์  ขุนห้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกฤศ  ธนินณัฐการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฐิติวรดา  เผ่าพันธุ์แปลก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจรรยพร  อินแปง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกันติชา  สีจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปริยานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายจิรายุ  พรายศรีสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วกฤษฎางค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกุลญรักษ์  ไพบูลย์ธนศาล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชาตโยดม  ชวดเปีย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีพุ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงทัตพิชา  ตะริโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกรานต์กมล  เทศจำปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณภิตชยา  คำดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชลณิชา  มากมาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงดรัลพร  อัยลาเขต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายเกริกเกียรติ  เกียรติวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงคำขิ่น  ทวยหน่อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายโชติฐกรณ์  ตะริโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์เรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสาร์คำน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิรัชญา  กันธร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงทักษพร  อินทรบงกต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายจตุรภัทร  วงษาวัตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธีรภัทร  สินหมี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธีมา  ยงค์พิทักษ์วัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรุตม์  ซุงิยามะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวงค์งาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงฉันท์สินี  อินหลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธีร์ธวัช  พงษ์ธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปราชญา  จันทร์หอม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงญาโณบล  เต๋จ๊ะใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงเนตรชนก  มาป้อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทิยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปรายฝน  ประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายปริยากร  กองสงคราม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพงษ์สิริ  อุทัยรังษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงญาณิศา  คำสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฏฐพร  กั่วพานิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพรกมล  กันทะพรหม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กุณา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงธนภรณ์  คำป๊ก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพรสวรรค์  จูเปาะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกียรติวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพัชรพล  ดวงติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  มอญแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธัญชนก  ทัศนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัสวีธิดา  รัตนหมอศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายรพีณัฐ  ฤทธิศร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันตี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธันยพร  มีคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวสันต์  แสนคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธันยรัตน์  ยอดยิ่งชนชีพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ปัญญากิตติพัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงศศิวิมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงภคพร  ทิศลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธีณธร  ยวงแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายนัทธวัฒน์  คูพันธ์ชวชาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสิริพร  ศิริเวช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปุณญพัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงใบบุญ  เทียมตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายพิชิรกร  ชาติปิระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพัชรพล  บุณยปรัตยุษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภาคิน  มูลวิจิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชัยมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชาลิสา  เวียงชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายยศพล  สิงห์ตาแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สำเภาเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงหทัยพิชญ์  คำวันดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปุญญาณี  ศรีงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอิสรีย์  อุบลวรรณศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนิน่า  บูรเช่ร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวรารัตน์  ยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายโอริ  ทาซ่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกชพร  บัวรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุภัชฌาย์  มงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายสันติสุข  อาทรทิพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุจีรา  หอมชื่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สิริพรชัยกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปฏิพล  กันธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายกฤษกร  แสนเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงขวัญกมล  พานิชอัตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุวรรณพร  สุวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดวงดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตูมมาราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายคณาธิป  แก้วบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์จักร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอารดา  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงจรรยพร  รอบรู้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายทัตเทพ  เจือละออง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจริยา  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชนาพร  จันทรยุทธ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายจักรราศี  ทองเหลือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชินาวุฒิ  บุญนนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปัญจะรัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายชยุต  วิญญาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพีรภัทร  เป็งมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเพชรใส  หน่อแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายชุติวัฒน์  โสระสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณิชชา  ไกรวัฒนาชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายภคพล  ใจยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัครมัย  ไชยงามเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายณวัฒน์  สิขัณฑกบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐกร  ศรีกุนชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฐฐิณี  กิติกุศล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภูคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมนัสดา  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายโมทนา  เลาหะตั้งสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายดนุเดชช  แสงศาสตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงตัสนีม  ช่วยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธนพร  หล้าเมละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธนัท  พชรกฤตธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายตรีสุวรรณ  เดชะกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธนาภรณ์  อรัญญี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงทอฝ้าย  รินทร์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรัตนา  นายสอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธนัฏฐา  เขียมสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงปรัชญวดี  ชมสวรรค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวนิชานันท์  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวรรษมน  พรมเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพัทธนันท์  เปนุจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองแจ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฎร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายภัทรศัย  ใจพงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายมนัสวิน  สุขเลี่ยม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงศิริรัญญา  ไชยบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงรัชนก  ไชยพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศุภกฤต  ใจดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสิริวิริยา  ศรีดารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายปรเมศวร์  สมวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสุทัดสา  พันธ์แสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศิวาพร  แหลมคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปูชิกา  อะโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสรารัล  ธนาฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสุขเกษม  วงค์ผ่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุวรักษ์  สุรินทร์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทรายเขียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์ชนาศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอมรรัตน์  ยิ่งราษฎร์สุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอรวรา  สรรสร้างความดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอิงฟ้า  สุภามณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพรหมพร  สาริกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกัลยา  ศาสนมิติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงเกษา  ศรีชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสมกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายไอลดา  ข้ามหนึ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวพุทธชาด  จุถาวร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพธิการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชาลิสา  หนั่นตะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายกวีรักษ์  แตงโสภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงชาลิสา  เสาร์คำน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกัญจหทัย  โยธาวัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายชินกริต  คงทวีบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภัทชามาศ  พันธ์อุโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชูติมณฑน์  อภัยภักดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายกิตติภพ  ไชยเมฆา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แสนคำแพวรเดชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาเครือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงเกวลิน  ต๊ะคมแข็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธนพัฒน์  ก๋าคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจีรนันท์  คำจินะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายธราธิป  ปัญญะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชญานิน  สุจันทร์ทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศิริวรรณ  เรียบปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงธารตะวัน  พุฒเทพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาลกระสินธุ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ปิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงนรมน  ไชยมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสมัชญา  หัดที โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนันทิรา  ปัญญาคุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฐชา  รัตนพฤกษาสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายสุธี  ยอดหัวใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงปณิตา  ดวงชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงหิรัณยา  สุลัยยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปพิชญา  สุพรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายปัญญาวุธ  ทนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเทียนทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายธนพงศ์  เกี๋ยงตาล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพรธมนวรรณ  กวีวุฒิพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอรวรา  สิงคะมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอามีนะ  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพัชราพร  อยู่ลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  สามเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพิมพ์อร  คีรีเกษตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพิมภรณ์  หลีกิตติพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงยามีระฮ์  จันทร์ยอด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายรวิชญ  ถนอมบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิสวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายราชพฤกษ์  ใจแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจารนัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายโรจนัสถ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลิ่มสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงเขมิกา  มณีรัมย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายฤทธิไกร  น้อยแกง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงศิรินภา  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  สมานมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจิรัชญา  รวยพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายศิวกร  ประดิษฐ์ชูสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายศุภไชย  ใจเสือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูกระบิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงจุฬา  อาบู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายใจฟ้า วงค์กันทา  วงค์กันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายสิรวิชญ์  ยวงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสิริญาธร  พันธุ์หินลาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายชยณัฐ  ขันจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายชยางกูร  การมันคี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชวัลสิรี  แก้วโต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายชัชชัย  อุ่นใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงฐิตินันท์  สมบัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภคพร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายณพพงค์  อนรรฆพฤฒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภคพล  ตัณฑนุช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงณัชชา  คำปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐชญา  อุปวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กันทรัญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ยอดคำลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์งาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเมริษา  มูลใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายรพีพงศ์  ดวงคำฟู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงดนยา  เลาหมี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายทอรุ้ง  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงรวิศริยา  นามเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลโสภณเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงรินทร์ลดา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงเปมิกา  อินทะยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายวิทยา  วงศ์ต๋าคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงวิภาวี  ไชคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพชร  คามเพ็ชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงศิกานต์  จันทาพูน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพลอยมณี  แปงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เมฆมากฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิมพิศา  คำวัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงภัณฑิรา  มูลกันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวรินทร  เฉลียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวริศรา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวิลาสินี  สันติไชยพรกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงสุพัตรา  คันธามารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงเสาร์รุ่งนภา  ฮุ่งหวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวหอมนวล  วิชิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอริสา  ชมสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงเสาวลี  ลุงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธิอิ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงสุพิชญา  กำนันตน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงอรษา  จีนอนันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ขันจันทร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงนฤสรณ์  นพคุณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกานต์มณี  พรมบาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชลธิชา  มณีโสภณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปรัสรา  ศรีวิชัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุรอังกูร โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวราสินี  อินทรกำแหง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภาณุวิชญ์  เนอิน โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปรัชญา  คำมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายณัฐพล  ใจคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉ่ำเสนาะ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวาสนา  ภูมิวรากุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอรรัมภา  ชุมภู โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายณัฐวุฒิ  ถุงเกษแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายจักรพันธ์  มหาเทพ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายชนินทร์  อนันท์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายฑัณติกร  โลภสูงเนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนากร  หน่อแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธวัลวิทย์  สล่าเหน่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์รัตนมัจฉา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายเมฆินทร์  สายใจดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นึกเร็ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกีรติพร  แซ่ห่าน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงจันทรัช  ตอนคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชมลวรรณ  แก้วระดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเพียงดาว  เรือนคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงวนิชญาพร  อิ่นใจ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงวิภา  ส่วยจา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงศุภัชญา  ทินนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสิริณาณา  สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุจิตรา  ปิ่นเงิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธนภูมิ  ถุงแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทะมาตย์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดนสีแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงกชกร  ไอ่โป โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศุภามาศ  แก้วตา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอภิญญา  บุญชาติ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปาริชาติ  ตาดเพ็ชร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายจิราวัฒน์  เฉลิมคราม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุชยา  อินทรส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสรชา  สินเรืองวุฒิ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงชนกฐิมาศ  ดวงสเก็ด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสุชญา  มาละแซม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปิยนุช  อ่อนเพ็ชร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชลญารัตน์  หน่อขัด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงนพมาศ  มณีวรรณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 นายอัมรินทร์  อายุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธนภัทร  หมอยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายกษิดิศ  เพ็งรัตนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวณัฐวดี  เวชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นางสาวดุจกมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวนันท์นภัส  วัชราวดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวอลีนา  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงเอสเธอร์  ตระกุลพรประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวภัทรวดี  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาววรรณภรณ์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาววันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงเข็มจิรา  ธนกรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงโสภา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาววรัญญา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวอริสา  ยอดพนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวมาริษา  อินงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวชิดชนก  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวพลอย  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอภิชญา  พรรณสิทธิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายจันทร์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงศิริพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงอุบล  ฆัณฑรมาต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายศุภกฤต  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายอ่องจิ่ง  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงหมู  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายมงคล  นาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายไทยสรรค์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงมณฑิรา  ภูริสิทธาโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุภา  อภิโชควัชรศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนิภาพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โมภัทรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสิดาพร  เดือนแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงศิรดา  ศิริพิมุกต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชฎาพร  นิลอัมพรพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงปณัฏฎา  มนทนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงกัลยกร  ไพรภารชนะกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอรพินท์  โนรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงศตพร  โสภาวิวัตน์ธนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงภาวิกา  ลือนาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงวาสนา  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงพรพรรณ  สง่าบารมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนวล  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธนู  กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายธันยา  กอดู่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวณัฐวดี  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวกุลธิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชนนิกานต์  เมฆสีสวย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงอภิญชญา  อินต๊ะสาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายอภิศักดิ์  ภีระ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงรัตมณี  กิจทาทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายอนุรักษ์  โรจน์ตระกูลไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงศรินรัตน์  ชะโพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสุมาลี  เกษมสุขมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวฟ้าประทาน  กาสุนันท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวศุภนุช  อยู่เปา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงกชพร  เมืองชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 นายพัชรพล  ปร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายวศิน  สุขจิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวสุวนา  สกุลมุกดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาววิภาวี  ปราสาททราย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นายปวงชน  พุทธวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายวันณรงค์  บัณฑิตเทอดสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงช่อเเก้ว  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงกัญญาวีย์  จินดาโรจน์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาววิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวอมรรัตน์  ปลื้มปรีดากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพิชชาภา  หล้าบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายสุพัฒน์กร  เขตคีรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นายธนวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงบัวแก้ว  พิทักษ์แดนไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายปัณณธร  อัครโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 นายสรยุทธ  เครือซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น