รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกรณิศ  เกษแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายศักชัช  เห็นสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวแตงสา  สำนักนิตย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายวิริทธิ์พล  จวงพลงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพงศ์พล  บุญประสพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพนิจนาฏ  เสียงเพราะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงค์นาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนบดี  เฉิดฉาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายปรินทร์  มหัทธนศักดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายนิธิศ  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนภัทร  สุบินดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุขนิตย์กิติกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศักดิ์รพี  ศรีแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปพิชญา  กลกิจสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงิปิยธิดา  พ่อค้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงไตรรัตน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมิ่งกมล  นามมุงคุณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภัทรธนัฐ  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพิชชานันท์  ทวงนำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณภัทรพงศ์  ตาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภาณุรัศมี์  ดีนาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์กลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนกฤต  เมืองสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกัญญาภัทร์  วงแหวน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวขวัญจิรา  ไทยากรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤตธี  เจริญชัยสงค์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายนิติภัทธ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพัชรพล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอภิรดี  ชูกล้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนภัสสรพี  โสรธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรพีพงศ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปิยกุล  หลวงยี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชาย์ภวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายืณภัทร  อินทร์ตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอภิรเดช  สุพรรณฝ่าย โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพงศ์พนธ์  พิเนตรบูรณะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธาม  อะทอยรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเตชินท์  อรไทวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธเนศวร  บุญสิงห์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงมนัสวี  สุขยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงศุภสุดา  คำภิรมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิง์นันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ทวัจรัสโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอนุภาพ  พันธ์ศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธนภรณ์  มีโชค โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คงถือมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนพล  เหรียญสมบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปาณรวัฐ  ประพานศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายปิยวัฒน์  ภัทรวงศากร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวสู่ขวัญ  การุญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายวีรภัทร  ลอดทอง โรงเรียนรัตนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายศิตภัทร  ผสมวงศ์ โรงเรียนรัตนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสันติภาพ  ทองจันทร์ โรงเรียนรัตนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจเที่ยง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกวิสรา  สมปาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาคพรม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนภัสสร  สงึมรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงประกายเดือน  จันทร์นวล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปัณทิตา  วาปีทะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพีรดา  บุญทรง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวิลาสินี  ตินานพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายคมสันต์  สุจิตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรเทพ  หาญทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรพัฒน์  มากงาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวงศกร  เชนุยาว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสิริราช  สุดจำนง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงขวัญจิรา  นราชรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐชยา  สังสมานันท์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนาภา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนิดธิดา  สุรศร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงมุกมณี  พุทธพงษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวรัญญา  วันถนอม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศิรมณี  สะเก็มวา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศุวิมล  หมายเจริญ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสายใจ  สายน้อยยาว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสิริญญา  ฉายเพชร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์อ่อน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเมลิสา  ทองเรือง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอิสระ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงโสภิตา  เมืองนาคิน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงมธุฤทัย  พื้นนวล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงแองเจิลลินา  มารี ทริพพ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนัชชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุจิรา  แสงเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกัณฑิมา  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกุลชา  ชาติสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พลโฮม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอรพรรณ  ครุฑสุวรรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวัชรพล  ประสพสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สัชชานนท์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนฤมล  คุมสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชาญวิทย์  กำจัดภัย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกฤติพร  พริ้งเพราะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพัชราภา  โพธิสันเทียะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฟารีดา  เหมือนใจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสหพล  บุตรวุธ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรวิสรา  ดาทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชยานันท์  เกตุชาติ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงมิ่งมาตา  วิริยะปัญญาชัยกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอัษฎายุธ  เมินดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงแก้วมณี  ก่อแก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนิลลดา  รัตนวงศ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงรุ่งรวี  เมินดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสิรีธร  เสพสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอรพรรณ  สายแก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายรพีภัทร  แสนภูวา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกรพินธ์  บุญสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกฤษณาพร  ศรีน้อย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงเกวลิน  อนันตสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงดาราพร  สินสร้าง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปภาวรินท์  ต่วนจะโปะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภัททิยา  เบ้าทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเมริษา  เรียงเงิน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอลิสา  บุติมาลย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรมน  ตรงใจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวราภรณ์  สร้างคำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสุธิตา  ตรีทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกิตติภพ  แทนคำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใสดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายแมทธิว  บิดเดล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชญานี  ป้องคำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธนพร  สุมรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปิยฉัตร  นาดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภัทรวดี  พระแก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภชัย  บุญทวี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกฤษติกา  สุภิษะ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงภัทรนันท์​  สุวรรณทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัชชาภัทร  เจริญพันธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงทัตพิชา  นพพันธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสุวัจน์  บึงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักพงษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายยลศักดิ์  บุญสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพีรพัฒน์​  อินทรเดช โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุดาพร  สมพริ้ง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเกวลี  เป็นยินดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิชญาพร  พรชัยธเนศกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชลธิชา  กางด้วง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชัชฎาพร  ชิ้นทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชลลดา  นามเวช โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเกษณี  ประกดสคนธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวงศ์สิริ  สุขแสวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์สระ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงบัวขวัญ  ขวัญใจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพัชริดา  ยศวิบูลย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรติวาสว์  เทียนทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอินทิรา  เวียนนอก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธัญญานุช  น่าชม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิชชา  สัญจรดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศิรดา  มะลิมาตย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอัมภาพร  ฉ่อยทะนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น