รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวนฤมล  บุญจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวชนภัทร  นุโยนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายธนาสิทธิ์  หัดไทยทระ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายปิติกร  ศิริสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพันธกานต์  มั่นยืน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายณัฐวุติ  การกระสัง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวชลธิชา  ศิลากุล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝอยจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายศตวรรษ  ทองนำ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภูวนัตก์  ภู่มณ๊ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายศักดิ์สิทธิ์  จิตสัตย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวปทิตตา  นิพันรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวธนัชชา  พิมพ์น้อย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวธัญพร  ในจิตต์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวาสนา  จริตรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกนกวรรณ  นิรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชมพูนุท  พรมบตร โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวสุนิสา  เชิดไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวชัชฎาภร  วงศ์งาน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปวีณา  ผลบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวปริชญา  มะนารัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพิชญธิดา  สุมานิตย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวปาริชาติ  พิศเพ่ง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจักราวุธ​  เอกา โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชนัญธิดา  เหมพลชม โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอารยา  โททอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายรัฐภูมิ  อาภรณ์เลิศวิไล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเจษฎ์สุดา  สามพิมพ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนะรินีพร  ผิวขำ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสิริญญา  มีทรัพย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรสิตรา  นามชัย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสุริยา  ปะลุวันรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเยาวลักษณ์​  บุญสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริวิชา โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขน้อย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชญาดา  กุ้งมะเริง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุภัสสรา​  อุทาหรณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสุธิดา  สุขเกษม โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกมนธิดา  ปานทอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปฏิวัติ​  อ่อนศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงศิรีรัตน์  นิสัยรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวรางคณา  เดชเดชะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกรรณิกา  จริรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มเอม โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงไปรยา  วงค์จันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุพิชญา  ละออง​ดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรัญชิดา  สุทธาบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายภควัฒน์  แก้วไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายฐปนกร  สิงห์ลอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปัณณทัต  เเก้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอมรเทพ  จันทะดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสิรภัทร  นามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายอนุพงศ์  เรืองศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ชัยชนะไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจีรนันท์​  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวอรุณรัตน์  ยางงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวศศิวิมล  บินไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวอนันตญา  สีเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวกุลธิดา  เกตุวิฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวเชษฐ์สุดา  โทอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทะจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงมณฑกานต์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงช่อเพชร  ธนามีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชาลิศา  ตาปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สมคะเน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพัสกร  ยืนยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฑิฆัมพร​  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายยุติพงษ์  คำมอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตติพิชญ์  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพชร  อินทร์เพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ลาลุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเมธาวี  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงมธุรดา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชาว์จันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนพวรรณ  ทีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภาคีอิสระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงรมิตา  เสนานุฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงบัวสวรรค์  วัดตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรรณาพร  ซึมรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนภัทร  ยิบไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธันย์นิชา​  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกมลลักษณ์​  คำเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวาสนา  นาคชลธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวิชญา​รัตน์​  มาลีหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศิริรัตน์​  บางประสิทธิ์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวิภูษิต  สุระพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภัคพล  อาจบุราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเนติธร  จองโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวทั โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธีรภัทร​  จันทร์ฉายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นายณัฐ​ชัย  ชัยดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แดงสี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จินดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มหรรฆสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรรณจิรา  วรรณสุรชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวชวิศา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวนภสร  จงกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาววรรัตน์  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอชิรญา  เต็กจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายบุญปวีณ  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายบวร  แช่เตีย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกมลชนก  ดองโพธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัฒนาวงศ์เสถียร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีป โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูริ  เสาร์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอธิษฐ์  คงลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธันยาภรณ์  วุฒิคุณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธรรมวิท  ถือชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นายไธพัตย์  ธนยศจินดารัชต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวอารยา  ชัยกิตติพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายพุฒิพงศ์  วงค์ตาทำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนิธิดา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายกษิดิศ  บำรุงไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เภสัชชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวภิญญดา  ขวางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทมาส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณฐิตาภา  พันธุลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวณิชมน  แสนจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวณัฐนันท์  เมธีปิยะพัชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวศศิญา  สถิตย์สุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวมิ่งขวัญ  จันทร์แดง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวมาริษา  กระแสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนภัทร  มหาสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวบุณยนันท์  ปทุมทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวกนกพร  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายศรรวริศ  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น