รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายภควัฒน์  แก้วไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายฐปนกร  สิงห์ลอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายปัณณทัต  เเก้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอมรเทพ  จันทะดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายสิรภัทร  นามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอนุพงศ์  เรืองศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ชัยชนะไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจีรนันท์​  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวอรุณรัตน์  ยางงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวศศิวิมล  บินไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวอนันตญา  สีเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวกุลธิดา  เกตุวิฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวเชษฐ์สุดา  โทอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทะจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงมณฑกานต์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงช่อเพชร  ธนามีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชาลิศา  ตาปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สมคะเน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพัสกร  ยืนยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฑิฆัมพร​  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แดงสี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จินดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มหรรฆสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวรรณจิรา  วรรณสุรชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวชวิศส  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวนภสร  จงกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาววรรัตน์  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอชิรญา  เต็กจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น