รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชญษกร  พันธุ์บุตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธัญภัค  นามศิริพงศ์พันธุ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวคีรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนวพร  จันทรวรากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวอริยภา  อริยานุชิตกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวสิริยากร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาววีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณิชา  สีหานาวี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงิวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุเเก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษาแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวรภิญญา  ิกิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงลักษยา  ยันต์สำโรง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวภัสส์มณฑ์  จันทองเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวภัทรพร  โควสุภัทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายจักรกฤษ  เดชา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณฐพร  มัสแมน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกรรนญพรรธ  ยาคำ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐพล  ชมทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอนุชา  ฉ่ำกลิ่น โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนาธิป  กริชพัฒนา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจักริน  ขยายวงค์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรัญชิดา  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยวงษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอฐิษฐ์  นาทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวปรมาพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกานต์ธีรา  คิมขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพชธกร  ไพพร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณัฏฐพล  ยอดจะบก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวธัญญา  ใจลักษณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวธัญธร  อริยเจริญวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายอินทรี  ท้าวเพชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเล็กชิงตัน  กาลาน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนม์ชนัส  รอดทรัพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภานุพงษ์  ประสพหมู่ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีโชติ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายปุณณพัฒน์  วาท โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวญานิศา  แก่นเขียว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปัณยตา  นานอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฐทพงษ์  วงศ์จิตไพทูรย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงเนตรนัดดา  รักเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวชนิกานต์  แดงประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น