รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกันตพล  วิรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจิรัฏฐ์  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนภัทร  หนูแหยม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนิติธร  วงษาบุตร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภาคิน  พื้นทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวงศธร  พิไชยแพทย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายวิศณุ  กุลเลิศพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายศิวปกรณ์  ผลาทิพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิศา  อาฟัด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนภสร  จันปัญญา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วกัณหา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกัญจน์  อรรถนานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรภูวดล  พูนสุวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชนภัทร  มะเดื่อชุมพร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนิสร  เอี่ยมสุข โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธัชกร  จงกลกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพิสิษฐ์  จงอุดมทรัพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภูดิศ  เลาสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภูธเนศ  นิราชสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายเลนต์รติ  สุระเสียง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวิศรวัส  จันทร์เปรมเจริญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศุภกร  ศรีอนุชาต โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสิรวิชญ์  แซะจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอมรเทพ  ณัฐวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอัสนี  เรืองวิศิษฎ์กุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกชพร  องค์ชาญชัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกนกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธนาพร  ติรวีรขจร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปนัดดา  จันทรสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เนียมสำโรง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปิยธิดา  ลีสองชั้น โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิจิตรา  โหมสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพีรยา  ขันดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิลาสินี  เขมวิวิธ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศศธร  พลขันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศิรัญญา  อาจอินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมนอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุดกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกันตะ  แขพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  ทิพย์กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายช้างต้น  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายทินภัทร  ลีสี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนิติภูมิ  คูหาเรืองรอง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพิชชากรณ์  ศรอินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภาคิน  อาษานอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสัณหวิชญ์  เหลาสา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายสิรวิชญ์  เปรื่องกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสุนิติ  ศรีลาชัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกวิสรา  ไข่กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยกร  ผิวผา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขาววิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชลธิดา  เครือณรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชุติกาญจ์  ฉวีพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนันดา  เต็มกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนฤมล  แซมกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนีราภา  กอกกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรรณทิวา  ม่วงกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มมงคล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภฎาวดี  เครือณรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรสธร  คีมกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรินลดา  แพนไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศิริภัสสร  ขลังวิชา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอารีญา  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายกฤตภาส  พิมพ์ประพร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกิตติภูมิ  หนูแหยม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายโกวิท  ภูอ่าง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายณฐพงศ์  แซ่ส่ง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณภัทร  เยื่องกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายณัชภูมินทร์  มิตรดีตระกูล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนวัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายบารมี  ฉิ่งสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปุรพล  พิลาสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายรชต  ป้อมกฤษณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายรัชพล  แก่นทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายเวธน์วศิน  แสงจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศิวะกร  สายไพศรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายเศรษฐา  ศิลาทอง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายสุรเชษฐ์  ปิ่นหอม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายอนวัช  ด่านกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายอภิรักษ์  กับกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอมรเทพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายอาชวิน  ศุภนิทัศนาภร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวจิราพัชร  ตากิ่มนอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวเจณิสตา  พุ่มเกาะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเจนจุฬา  คงพัวะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวประภัสสร  เสรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวสาริศา  สว่างศรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวอารีรัตน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายกษิดิศ  หวังค้ำกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายก้องภพ  ตั้งประเสริฐศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายชัยณัฐ  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายชิตภูมิ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายถวัลย์วงค์  ผิวสา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายภัคพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายวิกรม  มั่นพิริยะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวินธวัช  อุดมประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายศักศรี  กาญจนะคช โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายศุภณัฐ  นาคทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมพงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงญาดา  อัศวพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดินขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวฑิฆัมพร  ไชยชิต โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวณิศชญาน์กานต์  สมวงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนันทิชา  วรเมธานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวเบญจภัค  สกุลภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปุณยวีร์  เต็มผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงรินลดา  ยอดพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวริศรา  พรหมวิจารณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสิริมนต์  เสาระโส โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 สามเณรสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวสุภาวิตา  กอยากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวอนัญญา  ดีงูเหลือม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวอักษราภัค  ทูลไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายกรวิชญ์  สวนหนองปลิง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายกวินภพ  ไชยศร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายไชยพงศ์  หมื่นสวัสดิกูร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณภัทร  คณะนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณภูเมศวร์  ในกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฐนนท์  มุ่งพันกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายณัฐิวุฒิ  จันปัญญา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนพนธ์  สมการ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายธนภัทร  ชาญวิศิษฏ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายนนทพัทธ์  ศิริกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นายปัณณธร  บุญญาพิจิตร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพรชัย  มหาวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์การุณ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายพุฒิเมธ  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายรัฐรวี  ธูปอ่อน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวงศพัทธ์  สุพรม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายศุภกร  จองรัตนวนิช โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจตุพร  ชูนอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวจุฬารัตน์  หีบโคกสูง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวชรินรัตน์  คร่ำกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวชัชฎา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัชชา  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณิษา  ปล่องกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวธันยารัตน์  กว้างไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สมนอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริรักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวพลอยไพริน  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวพัณพษา  ฤทธิวัชร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัทรวดี  วอนสุข โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวรัตนาพร  ยุทธโยธิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไตรศร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริเริญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิริวิมล  สุดตาชาติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวสุจิตรา  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายเขมชาติ  วงศ์จรัสรวี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายชาญณรงค์  วังราช โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุขกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายทักษ์ดนัย  บาตกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนพัฒน์  สิงโห โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปารมีย์  หริ่งกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพงษกร  ทิพย์รักษา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญฤกษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายฤทธิรงค์  เตื่อยสีชัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายวิศลย์  ลำใย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศุภศิษฏ์  พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสุรดิษ  กร่อยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกชกร  ธนพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธนพร  ไม้สูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสรณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปพิชญา  บัวคำโคก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปริญรัตน์  รัตนสุข โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรนภา  พจน์พิศิษฐ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพรวิจารณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายณัฐภัทร  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภาวริสฏ์  ญาตินิยม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายจักรฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกันติทัต  กุยแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายรัชพล  สิมนาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายชณพล  แนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกวีวินท์  หวลกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณวัฒน์  สระขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกษิดิ์เดช  คูณแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชุณห์  สุวิชาเชิดชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนบดี  มีหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนิรมิต  กาญจนบรรจง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายอธิป  สมิธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นายเตชินท์  กุกำจัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายปวริศ  ดาวฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูริ  วริศรางกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายชยาบดินทร์  ดีปู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายธีรนันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายพชรพล  พรหมพิริยะมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายภูดิท  วงศ์หทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายธนากฤต  ลักษณะเลขา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายดลภัทร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายอภิวัฒน์  สีหปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภูผา  ภูมิภู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายภูริ  จรรยาเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายกิตติภณ  โชตินอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายวรเมธ  ดีคณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายเชาวรินทร์  ขันติโกมล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายณัฐภัทร  กระแสโสม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายเมืองไท  ทองนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธนภัทร  ราชวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นายกฤตเมธ  ริยะจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายก้องภพ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายธนบดี  ศิริจานุสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายสิรภพ  พูนแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายเอกพิสิษฐ์  บุญธนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายชวานนท์  จันทร์สะอาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปัณณพงศ์  วิสัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายลัญฉกร  พุทธานุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพฤกษ์  คงจิตรค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปภังกร  ชีจะโป๊ะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกษิดิส  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณภัทร  จ่ามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธนกฤต  แสงพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายปิยพัทธ์  หาญอนุชน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายศุภณัฎฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายคชาชาญ  จันทร์ดวง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายปรัชญา  บุรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพงศ์พล  แซ่คู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรชต  ภักดีศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกษิดิศ  โสมาบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เวียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายจิรกร  นิลวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐสิทธ์  สันติวัฒนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายญาณภัทร  กษิณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสิริภูมิ  คมขำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเนติธร  แดขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายเจษฎา  อังสนันทวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายคณิศร  พรหมดิเรก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธนธรณ์  อัศววิมลนันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศุภกร  ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพงศ์ปณต  เลิศไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายทิภากร  เพชรทัต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสิปปกร  เอกรุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายเกรียงไกร  ขวางกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนธัส  พุทธพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายนนทพัทธ์  พ่วงรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสองเอก  สักบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายธนภูมิ  สมศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายอัครวินท์  คงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายหลักการ  ลิ้นแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายณัฐพัชร์  ริมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายณัฐนัย  สีจุ้ย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายอชิตะ  ทำเลนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายธีรเมธ  วงศ์เตชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายภูวิช  มากชุมแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายนราวิชญ์  มรกต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายภูเมธ  เมธาธิรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายกิตติธร  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายวัชรพร  ยันสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายธนพล  เชวงมงคลกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายศุภณัฐ  สิงหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายรพีภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายชยานนท์  ภูสิลิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายณฐกร  กุลจิรภัทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายณฐนน  ชาประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธนภัทร  จันทธวัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนภูมิ  ฮอหรินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายธนวัฒณ์  ยนต์สถิตย์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายปิยพัทธ์  เย็นรักษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพิทวัส  วงศ์ธนสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภูดิท  รวมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายรังสี  เทียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวรเมธ  สมนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายสถาพร  บุญรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายสุระยุทธ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายสุรภัส  ธัญญรัฐกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณฐกร  พุทธรวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายพชร  วาสสามัคคี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายรชต  กิ่งนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภัทรพล  เขียวปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายทวีศักดิ์  สีเหลี่อม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธนาธิป  อามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธาม  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายนพภาณุ  รักวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพงศ์ปณต  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภูรินทร์  อาษาพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายวรภพ  มีวาสนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายโอบนิธิ  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายอเนชา  คำสิงห์นอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายธนบัญฑิตย์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปุณณวิชญ์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายจิรวิชญ์  บุณยฤทธิชัยกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทวยหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายสุวิจักขณ์  โภคชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายนภัสวัต  บรรเทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพชรกร  คำฤาเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายรัชพล  รัตนผดุงกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนภัทร  พวกจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอัมรินทร์  จิมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนกฤต  ศรีโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัฐฐินันนท์  เที่ยงสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกฤษชกรณ์  พยัคฆ์เดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธีรภัทร์  ธนกิจเสถียรชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพีรธัช  หวังชิดกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภูวสิษฎ์  มังกะโรทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายจิรันธนิน  ราชติกา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายเจษฎากร  หาญอาวุธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายณธน  เบญจกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายเทวัญ  รอดจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายมโนรัฐ  หอมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายศตานนท์  คำกอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายสุธางค์  สุขเรืองกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเดชาธร  หูสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงชญษกร  พันธุ์บุตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธัญภัค  นามศิริพงศ์พันธุ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวคีรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนวพร  จันทรวรากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวอริยภา  อริยานุชิตกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวสิริยากร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาววีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวณิชา  สีหานาวี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุเเก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษาแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงลักษยา  ยันต์สำโรง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวภัสส์มณฑ์  จันทองเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวภัทรพร  โควสุภัทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายกัณตภณ  ธิติบุณยกร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายพงศภัค  ยิ่งดัง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 นายกิจจาวุฒิ  เดชานุภากรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นายชิษณุพงศ์  โครมกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายฐิฏิวีร์  วงคำเหลา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายปราเมศ  กกกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายพีรดลย์  แก่นกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายภูธิป  พาชัย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายสรยุทธ  บิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวคณิตตา  สุระธรรม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวจิรัชยา  กอกกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวเจตธิดานุช  มนต์กลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวญาณิศา  บำขุนทด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงฐิติมา  สีสนอง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจตนา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวณัฐวิภา  นุชกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวเนติพร  พจน์ปริญญา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวเบญญา  หมายกลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพริริสา  จันทา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวภรพิมล  กองกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองคง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวมิรันตรี  แคลนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาววรรณวิษา  หมั่นทองหลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เดือดขุนทด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายกันต์กวี  พิพัฒน์เสวิกุล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายกันตพงศ์  ฆ้องเดช โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายจิราวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายนิติภัทร  ทองนาคมะดัน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายปฏิภาณ  อ่องพิมาย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายภครเมฆินทร์  เปรื่องกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภูพิรัฐ  เชิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายมังกร  แตะกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายมิ่งแมน  แก่นกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายศิรชัช  วงศ์พล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายศุภณัฐ  บุญศรีรัตนะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกรรณิการ์  ก่อแก้ว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกาญจนา  วันนู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนพุดซา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐนันท์  จรัสพรโสภณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพรนภา  ละมุลครบุรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพรนารา  จั่นทอง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พลแสน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยิ่งเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเรือนทิพย์  โคกเกษม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชิดกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงศิริวรรณ  เปลื้องกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสกุลยา  โสวะตระกูล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐเมืองปัก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชนาธิป  ศรีเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณฐกร  อาจยัง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธนภูมิ  พวงเขียว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายภาณุวัฒน์  เปรี้ยวกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกรกช  สนใบ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงขวัญรัตน์  โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงจันทิมา  ชิดโสดา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐชยา  มิตรกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงณัฐนิชา  ครุฑวิชิต โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงถิรดา  แก้วกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงธนพร  อารีวัติ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธัญชนก  เลื่อนลอย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปรียนันท์  แย้มกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปาณิสา  แพวตะคุ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภคพร  แสวงดี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงภูสุดา  แรมจะบก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงรัตนประภา  เกี้ยวกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงวริศรา  โชคพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศุจินทราภัทร  บัวขม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสภาวิกา  บัวศรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสโรชา  เชิดสระน้อย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอรปรียา  อดทน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แย้มศิลา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอิสรียะ  บุญเต็ม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายจักรกฤษ  เดชา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนริศรา  กุลแจทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงสิริกัลยา  ศรภูมิ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายณฐพร  มัสแมน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกรรนญพรรธ  ยาคำ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายณัฐพล  ชมทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายอนุชา  ฉ่ำกลิ่น โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายธนาธิป  กริชพัฒนา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายกิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายจักริน  ขยายวงค์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงรัญชิดา  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยวงษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายอฐิษฐ์  นาทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวปรมาพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายกานต์ธีรา  คิมขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายพชธกร  ไพพร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณัฏฐพล  ยอดจะบก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวธัญญา  ใจลักษณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวธัญธร  อริยเจริญวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายอินทรี  ท้าวเพชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายเล็กชิงตัน  กาลาน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนม์ชนัส  รอดทรัพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายภานุพงษ์  ประสพหมู่ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีโชติ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นายปุญณพัฒน์  วาทโยธา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวญานิศา  แก่นเขียว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปัณยตา  นานอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณัฐทพงษ์  วงศ์จิตไพทูรย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงเนตรนัดดา  รักเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวชนิกานต์  แดงประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธนกฤต  ทองนวน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงแคทเธอลีน  สุดวีระเศรษฐ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายวศิน  นวลโพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีสิริ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองนวล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวธัญชนก  พอกกลาง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีเขียวตระกูล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คัมภิรา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐชิตา  รู้งาน โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกันตภณ  รักกุศล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพีรดา  บุญเครื่อง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขมา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายเนติรัช  โด่งพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงเบญจพร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายภูวดล  ตลอดไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงศิรัชญา  อยู่ชาติประเสริฐ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงบัณฑิตา  จวง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวรรณชนก  จี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐธิยา  นิ่มอนุสรณ์กุล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น