รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกันตินนท์  ศรีพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณัชพล  โสพิลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงธิษณามดี  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอนเชื้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนครินทร์  เข็มกลัดมุกต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพัทธนันท์  เตมินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภาคภูมิ  พลชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์แก่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชตินวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปริตรา  จันทชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปาณิศา  บำรุงสงฆ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพัทรินทร์  ถิ่นสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอรปรียา  อาราษฎร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอัญมณี  ต่อโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชนะชัย  เทียมแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายทินกร  ชาวประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปาณิสรา  จวงเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายบุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภานุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกฤติน  ไตรศิวะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายก้องภพ  เทศสนั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายจิรายุ  เตือนสายออ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายฐานธนินพ์  เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนดล  ทวีชีพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนภัทร  สมานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพิชชากร  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนงนภัส  จามิเคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทเชื่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชานิสา  อาสายุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณิฌานันท์  วรรณศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธนัชชา  แย้มเสมอ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนภัสชล  ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปทิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพนิดา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพรชิตา  มีมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงมินทร์ชนก  สุขเลิศกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอนันตญา  สมสนุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอภิสุตา  ฟักสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภูวเดช  โพธิ์เงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปฐมรุ้ง  เผื่อนพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศันศนีย์  มีเปี่ยม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงขวัญนภา  ป้องขันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิรนุช  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพียรธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐรุจา  อินนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนุชนารถ  มนัสสา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปัณฑิตา  รัตนพรหม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพิกา  จงปลูกกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรัฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงรินรดา  คณาธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงศิขรินทร์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุธาสินี  โครตภักดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมสระน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทมาตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชญาภา  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งรัตน์กิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรรณชนกนาถ  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปณิดา  กล้วยน้ำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวณัฐกานต์มณี  สุริยาวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิชญาภา  คำบุญเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัณธิยากรณ์  คำพิโลชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธาวินี  คงกันกง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปุณญาพร  โคตรนาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวราภรณ์  หารโยธี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงหทัยชนก  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมีสง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปุณฑริก  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวิชุดา  ต่อชีพ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญพา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศศิวิมล  ภิรมย์ศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศิริภัสสร  พิกุลขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสมปรารถนา  รักจันอัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสิริมา  สมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอาภารัศมี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชะวิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงบุณยธร  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปวริศา  ชาลีวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิชชาลักษณ์  วรรณชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิมพิศา  นาคเสนีย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภทรมน  แปลงกระโทก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรังสิมา  เติมวุฒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงห์วงศ์เด่น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยมงคล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงลักษณ์สุดา  บุญโสม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศุภพัชร  แดงโชติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสิทธาสินี  แก้ววิจิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุธาสินี  ลุนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอรวรรยา  ไทยสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอาทิตฏิญา  ภักดีกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอิสริยา  ฉลองภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นทองขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนัท  มิตรสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธนาดุล  สบายวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพีระภัทร  ไชยมาต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันธุ์ชาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจรีพร  คำจันทน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชนัญญา  อภิเดชธนรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชนาภา  อึ้งปริยวัฒน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงญาณภัทร  พิไลวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธนภร  สิทธิวงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธัญชนก  ดังโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนิศรา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปุญธินันต์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพุทธรักษา  เตชากูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญปลื้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จักษุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คำโบราญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวรกมล  ท้องโคกสูง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศิริญากร  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่กี้ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสิริยากร  คำยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุวภัทร  หาญปัญญา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐพล  บุญมีเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูรินท์  รับสันเทียะ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์วิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวกนกพร  อินเคน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายอนุกูล  จันคำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายกิตติพงษ์  เสาะสาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายชัยยุทธ์  โชติประทุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายวีรวัชร์  เอกอริยศิริโชติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายฐานตะวัน  แตงทรัพย์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายวุฒิชัย  เสียงใส โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายศิวนารถ  นิลวัฒน์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายเพชรภูมิ  อ่างคำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายสิรภพ  ศรีไตรภพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปวีณา  อัฐวงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวศิริรัตน์  รูปสะอาด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาววนิดา  คลังชำนาญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวธัญมน  วงศ์สนั่น โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาววรางคณา  วิไลชนม์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายพงษ์ธิสิทธิ์  ไชยวัน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวศิริลักษณ์  เงินงอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงจิตรลดา  วงษ์นันท์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยมณี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชุติมา  งามพลกรัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงระพีพรรณ  พันธุ์ชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวสุณัฏฐา  บุตรหล่อ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวศุภิตา  เกตุอยู่ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายกษิดิศ  เดชยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวธัญญารัตน์  ขวัญวิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายรัฐฉัตร  ถนอมพันธ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายวัชรพงษ์  โคตะแก่นทราย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอริสรา  เลื่อนชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวไหมเเก้ว  สิงห์เหม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวอพัชา  ยางนอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวกรรทรกานต์  ชะนะกูล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายนพวิทย์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพนิตพิชา  อมรสันต์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปวีณา  โคบาล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายจีรายุ  จูมพลพงษ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทาม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศิกษกะ  ศิริชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสิรภพ  ปราบวารินทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณภัทร  ทองดอนดู่ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายไอศูรย์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาววิจิตรา  แก้วศิลา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวอรวรรณ  จันสม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวฤทัยรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวภารดี  คิดเข่ม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวจันทร์ฤดี  หล่อดงบัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวโสภิตา  สุขสงวน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวรัญญาภรณ์  สารมะโน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายพาสุกรี  ชาติชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวศศิธร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงแพรวา  ลาเสน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวจิรนันท์  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอนัญญา  ปานสมุทร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวเกวลิน  กุลอุปฮาด โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวนริศรา  เติมผล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายกฤตชัย  มีชัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายจักรกฤษ  ระภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายภูสิต  สายจันทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายระพิภัทร์  พรรคพล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวสันต์  พลฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผือโย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชาริสา  สำราญพิศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงฐิติวรดา  หล้าเพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาติขยัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปัทมพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปิ่นมุก  กล้ารบ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุชาวดี  หมู่โสภณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอชิรยา  กล้าศึก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนเทพ  กิ่งเเฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกิตติยาณี  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพัชรพร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายปวริศ  กุลเเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายพีรพัฒน์  เเนวถาวร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธนพร  โล่คำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภูริวัต  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมเเหลม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธิติยาพร  พลนิกร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาววรรณภา  บำรุงเกาะ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวจรรยารักษ์  ทีดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวขวัญชนก  ธรรมศิลป์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาววิไลลักษณ์  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงญาณิษา  โพธิ์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายวชิราวุฒิ  สุปะมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น