รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนงนภัส  จามิเคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทเชื่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชานิสา  อาสายุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิฌานันท์  วรรณศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธนัชชา  แย้มเสมอ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงนภัสชล  ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปทิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพนิดา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพรชิตา  มีมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมินทร์ชนก  สุขเลิศกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอนันตญา  สมสนุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอภิสุตา  ฟักสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายภูวเดช  โพธิ์เงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปฐมรุ้ง  เผื่อนพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศันศนีย์  มีเปี่ยม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงขวัญนภา  ป้องขันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิรนุช  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพียรธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐรุจา  อินนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนุชนารถ  มนัสสา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปัณฑิตา  รัตนพรหม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพิมพิกา  จงปลูกกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงรัฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรินรดา  คณาธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงศิขรินทร์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุธาสินี  โครตภักดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมสระน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทมาตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชญาภา  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งรัตน์กิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรรณชนกนาถ  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกฤตชัย  มีชัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจักรกฤษ  ระภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภูสิต  สายจันทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายระพิภัทร์  พรรคพล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวสันต์  พลฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผือโย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชาริสา  สำราญพิศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงฐิติวรดา  หล้าเพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาติขยัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปัทมพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปิ่นมุก  กล้ารบ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุชาวดี  หมู่โสภณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอชิรยา  กล้าศึก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนเทพ  กิ่งเเฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกิตติยาณี  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพัชรพร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปวริศ  กุลเเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพีรพัฒน์  เเนวถาวร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธนพร  โล่คำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภูริวัต  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมเเหลม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เเก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงญาณิษา  โพธิ์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวชิราวุฒิ  สุปะมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น