รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอาภาศิริ  ประทุมแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจิรายุ  สำพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวภัคจิรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายจรณะ  บุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายญาณวัฒน์  จันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนิติพล  เงินมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวรวิทย์  ศรีบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวรวุฒิ  สุขบุญส่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีลาทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเตวิชย์  บุดดีวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกมลพร  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกิตติญา  จันทป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชวณีย์  ศรีสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐจิตรา  สายลุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธมลวรรณ  วายทุกข์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพรรณนิภา  พยัคฆ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรมารินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงมุทิตา  ศุภผลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรัชกร  นามราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงรัชฎากร  กิ่งแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงวริยา  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศศิธร  ลาธุลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสิลิล  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอรจิรา  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอาทิตาพร  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาระสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงไข่มุก  นุชพิเลน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกฤษดา  ศรีมาบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจักริน  สีดากรกิติกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจิตรเทพ  จิตปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐชนน  บุญเพาะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายทวีศักดิ์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเคณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปธานินท์  อินทะมาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสุรวัศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงก้องกิดาภัทร  หาสอดส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีลาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หิตะรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฏฐชา  อ่อนคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  โอนวัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพิยดา  อุทาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  ไปยะพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไหว้พรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเปรียบศศิธร  จันทิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเมธาวี  ถนอมใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกฤตมุข  ศรีโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกิตติพงศ์  วงมาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐกรณ์  เนตรสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายติณณภพ  สาสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทีปกร  ศรีทาบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธราเทพ  ขันทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพงศธร  ตันสุเทพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสิรภัทร  มุทุกันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอนันต์  เหลื่อมใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอัครเดช  หาทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอิทธิมนต์  อินทนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงขวัญทิตถิยา  จันทรจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชาธิกา  แก่นกระโทก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณิชา  สังข์เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธัญรัตน์  นามศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนภสร  สุทธิวรกุลพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปภาวารินท์  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพรธิดา  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอฐิตยาภรณ์  ผลประดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอาทิติยา  แสนไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอภิโชติ  อารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปพิชญส  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูธเนศวร์  ภูวภาคิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตั้งหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวัชราภา  ผึ่งมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงญาสุมินท์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอี่ยมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายผไทเทพ  สาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายบวร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวุฒิศักดิ์  พันธ์เพียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนพนธ์  สามารถ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกนต์ชร  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนาคาร  แสนหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอลงกต  พิมพ์บุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายรัชนาท  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายฐิติกร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายทศพล  ช่างพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเด่นภูมิ  มาลาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายดุลยพัฒน์  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนธวัช  ชานวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายจักรภัทร  โคพะทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาคำทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายชาญชัย  เจกศิย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เชื้อชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภควัต  สุริยะศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวริทธิ  สิทธิชาตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลสมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายคณาพงษ์  ชาวนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายออมสิน  ทองทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น