รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายเตชณัฐ  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงทิพยาการณ์  สันพนาวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายศุกณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตตินันท์  สายเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปิยสิทธ  เตียกระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกียรติภูมิ  ตรีผลพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยึน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายทีปกร  ธรลีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธีรเมธ  เริ่มน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพรรษพฤกษ์  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์กาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายรัฐธนินท์  สนธิเจริญฤทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวณัฐ  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนภัทร  ส่องแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกรกพร  ตัณฑชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายอัษฎายุร  อินญาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกรกริณ  เจตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภัทรภร  โพิธิ์โม้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสุภัคญดาพร  กงแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โครตมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายญาณากร  ดาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐฏชัย  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอิจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายบุริศร์  วังอนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธานษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสิรภพ  พัธ์ผูก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันทพันธ์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสิงห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวินิธา  จึงวิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายคณพศ  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายวิภู  หมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกนกพร  ผลทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวปริยากร  พรมลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวรินรชา  บุญเสียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวสุราสินี  สายสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศตรูพ่าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายอิษฎา  เกิดมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายธนกฤต  ชลธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายคุณานนต์  หาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงทอผัน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายเมธัส  พิศาลปารกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายทัพพ์  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชัยวลัญช์  ตันสุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภพ  จันทร์พัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุชานันท์  มุลทาเย็น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอริญชยา  บรรเทิงสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูมินันท์  จรสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธัชชัย  คำแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายธนากร  วงชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิรประภา  พานทองศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกัญจนพร  เลขมาศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวกมลพร  สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาววรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาววาศิณี  กางทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศิริพิชญ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายชลธิศ  นาคแนวดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชินาธิป  หวานใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอติกานต์  พรมศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเชษฐ  สมสวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวายุภักดิ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณิชา  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภิราญา  นาคช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิริวัลย์  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนวัฒน์  สายศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธีรกานต์  เกษหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายนราธิป  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกฤษดา  การกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายกิตติพงษ์  พานเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชัยชนะ  อ่อนรีตน์์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายฐปนนท์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐดนัย  คำสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกลม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสหรัฐ  อ่อนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสิรภพ  ส่องแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายอธิสิทธิ์  ศรีรังกููร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกชมน  แสนรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขหล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเนตรดาว  แสงเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงบุษยมาศ  เนืองเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวรัชยา  สีปานแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวิภารัตน์  ยุบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวีริยาพร  แสนสวาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงธันยพร  ครองยุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศุภานัน  พรมทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุพัตรา  มักครินท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสูู่ขวัญ  สิมมาเคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอนันตยา  พันธ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอุมาพร  โชคสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชนะศึก  เหล่ากสิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพรรณ์พษา  โสดามรรค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกฤตนัย  ไวยุกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกิตตินันท์  หกพันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณภัทรสพล  เหล่าสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนกฤต  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปัญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐศุกิตติ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศุภโชค  สาขี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายเขมวัฒน์  ตะใบดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกิตติภัทธ์  สายรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพุทธิภัสส์  คณากรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัญญณัช  การะเกต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายกิตดนัย  รมวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงจิดาภา  บุญประกอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิราพร  พิมพกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจุฑามณี  คุณวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนันทิยา  หนูแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงบุญมณี  ทรงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงปาริฉัตร  พรพรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพัชรา  คุณมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ภูนาเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพานรินทร์  รัตนบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภาณิชา  พลอำนวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงยลธิดา  ริปันโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงยุพิน  สีม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงโสภิดา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฏฐิเดช  หอมหวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธนกร  พื้นทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธนากร  หวลหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธนาธร  นามโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายปกป้อง  บุญรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายภคพล  อาจจนรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายภัทรพงศ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธีร์ปพน  เทศาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภูวดล  สมศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายยุทธศาสตร์  กุลวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายปฏิภาน  วิลาวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพิสิษฐ์  หน่อคำผุย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ผลดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายกันตพงษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายศรวิษฐ์  ศิรินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายหณุมาศ  บรรจงศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายอดามี่  พิมพลา มาลัค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจอมสุดา  เทียมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงจิดาภา  สุขคุ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจิรภัทร์  พวงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤษชณัช  ชาติประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญโสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชญาพร  กันยวิมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชนกนาฎ  บัวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดีพลงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายองคมนตรี  สินทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงญาดาวดี  นาหัวนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอิศรวิทย์  ถามูลตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอุดมพร  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนัญญา  สาเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกานติมา  แก้วฉลาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธันยพร  ถาวรเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจันทกานต์  เสาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอกศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธีระนันท์  คมขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนิชมน  สนร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเบญญา  บุญแจ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปณิตา  สุขไผ่ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เสมอหัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฐนฬาลักษณ์  แผนภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปองธารธรรม  ทองสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฐวดี  หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวรรณวรี  พันธ์กว้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศุภิสรา  ต้นเกษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงถิรนันท์  ผิวอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์อุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธัญญา  ถีระโคตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุทธิญาณ์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอรวี  กองกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอุมาพร  ธุระโส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอิสริยา  มาตย์เมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงภรณัชนก  เวฬุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงลักขณาวดี  เกษมวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจือสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธนภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปรีชา  สาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสราธร  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอนุภาพ  กลมเกลียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปณิธาน  มะลิศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนภัทร  สายแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเป็นหนึ่ง  มัศยามาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนชาติ  วันหนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกชกร  สารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกชนันท์  เขียวอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงโกมล  ผิวทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจีรประภา  คุณศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจุฑาสิณี  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขท่าพูด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชรินรัตน์  สุหงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงช่อฟ้า  วงศ์โสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงฐิตวันต์  โสรสจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธนัชชา  สุขอ้วน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธนัชพร  ขันทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธีนัฐชากร  แซ่จ๋าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนริศรา  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนิธิพร  พุดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปราณปริยา  คงอุดมเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปราณปรียา  เจริญชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรน้ำมนต์  หลักทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพลอยชมพู่  กองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพัชรินทร์  คุณมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนท์ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเพชรชริญา  สุขเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงรุ้งมณีวัลย์  ภาษาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงเมญาวี  เงาเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงรุจิราพร  แซ่เล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุชานุช  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุดารัตน์  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกวินธิดา  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกัญญาพร  สมบัติมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงญาดา  เคนบุบผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอมิตา  วัฒนศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายศิริพงศ์  กันตะพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายณัฐภูมิ  ดีสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายวีรวุธ  แพงศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายณรงค์ศักดิ์  บุญศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายสุรบดี  คำตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวรินทร  สุวรรณทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวณัฐชา  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายอารุโณชัย  หอมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายสุริพงศ์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวริษฐา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวสุฐิตา  สุดถนอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายอนุวรรตน์  บุตรสง่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปริญ  พินิจกุลณสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายธนโชติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงโชติญาดา  บุญทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวพัชรวรรณ  สว่างสุรีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวศุพัชรา  ธรรมคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายศักรินทร์  ชูญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แสนมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวรักษิตาวรรณ  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวศิริประภา  วิลัยคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอติมา  ทวีกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาววราภรณ์  วงศา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพันธิตรา  จาระคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายนภาพร  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวธิดารัตน์  บุญสุภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรณแสนทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปวริศา  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวรินรำไพ  สมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวกนกวรรณ  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายกษิดิ์เดช  คำประวัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกิตติพศ  ชนะพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายกิตติศักดิ์  หลุมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายจีรตินนท์  ชนะพจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายเจษฎากร  ภูจอมนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายฉัตรพล  แก้วกนก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายณัฐนันท์  สุขเสริม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายธีรภัทร  ปริกัมศีล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายนิติพงษ์  ทองถม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภัทรดนัย  เมฆทับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายพีรพัฒน์  อินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภัทรธร  อวยพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายลานนา  เกณทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายวิทยาธร  ดวงประภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายรพีรัฐ  ประชุมแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาววรนุช  ต้นสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายดุษฎี  จันทวลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายณัทชัย  ชัยกาญจนคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายธนกฤต  ศรีสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายธเนษฐ  ชยาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายธราเทพ  แว่นแคว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายธีรพล  บุญดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายธีรพัฒน์  ศิริสังข์สุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายนพรุจ  เอื้อพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายนราวิชญ์  กินรีโดน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายภัทรดนัย  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายวรวุธ  สุภะโกศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวุฒิภัทร  เจียรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายศุภณัฐ  อุปมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสุรชัย  นามแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายอัฐภูมิ  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายเอกพล  โสดาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวโกลัญญา  คุณภาที โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวฐิติมา  กุลโพนเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงตลับพร  พรหมวาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวธัญญาณี  สุพัฒนวรางกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวเณธรฐา  กองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปภาดา  ผ่านสำแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพัชราวลี  บรรพต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงฟาติมา  ภูมิฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวเยาวภา  แข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวิยธิดา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวเสาวนีย์  เชียรเทียนทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอนัญพร  มายาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวอภัสรา  โพธิขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวอรเทพิน  ส่องแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวอารณีย์  ศรีวะวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัฐชราภา  กันทะมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกิตติภัทร  เคนผาจิตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายปุณยวิชญ์  ศรีวะอุไร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงชนิตาภา  พินธุเอก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงรตนกร  บุญเนตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายณัชพล  จันทรอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นายจักรินทร์  กาฬเนตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นายชิษณุพงศ์  มงคลการ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายศตนันทน์  กากแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายคณภัทร  วงศ์ชาลี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายศิโรโรจน์  มั่งคั่ง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายนันธวัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวสุพล  สุขวิลัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายสิริเทพ  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกานต์กีรติ  ธานี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกุศลาภรณ์  กองทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายคุณแสน  คุณแสนใส โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายพงพิพัฒน์  หอมหวล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  จำนงใจ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนาทิพย์  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายบุญปลื้ม  เเก้วประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปรเมศวร์  ฟุ้งยอดคีรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชนภัทร  ทองล้วน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพิทยาพล  พูลผล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายเรวัตร  พานิชเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายจักริน  สุภะนามัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวสิริยากร  ดีการกล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายชำนาญ  สมพานนอก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายวชิรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเจนวิทย์  แม่นทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพิทยาพล  พูลพล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชาลินี  อุดมแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายประกาศิต  สุขเกษม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายอัครพล  เทียมทัด โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายเดชดนัย  เจียรกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายสหรัฐ  งามเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณวีร์  อุทธสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพันนา  วิชาพูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวิลาสินี  หาญชนะ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเมธัส  ผดุงพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสิทธินนท์  มังคละพลัง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนกฤต  คำลุน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญทัศน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยื่อใย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายพีรวิชญ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นายกิตติชาติ  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุนะ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกานติมา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพิฆเนศ  วงษ์อุ่น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวราภรณ์  สายบัว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปณตพงศ์  คำสี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเอกสุวรรณชาติ  ดาราราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 นายภากร  กิจทวีชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชนัญชิตา  นามศิริ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาววรัญญา  หอมหวล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสิน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายเธียรธรรม  อสุรา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเจษฎา  กลางถิ่น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิยปาณ  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาคแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายวิทวัส  แซ่ตั้ง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชาลิสา  นามมั่น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายเอกสุวรรณชาติ  ดาราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายยศภัทร  ปราสาทศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอริศราพร  ศรีแนน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวริศรา  ตัวงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงเเก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายตฤษนันท์  ฐิตินันทน์สกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายวุฒิชัย  เย็นใจ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 นายศุณัฐพงศ์  สารพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายจตุพร  วันทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถียร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวศศิวิมล  บุญมา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลวยศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายอริย์ธัช  แสงโชติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงเฌอมาฬย์  สินธุ์งาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สิวห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายจักรีพร  กุลเกลี้ยง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวญาณิศา  ภัทรภูมิถาวร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธนทร  พรมด้าว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัยาพร  เอื้อพัฒนาพานิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพลกฤต  พิณพาทย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นายราเมศวร์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชญาภา  ชัยโยธาพล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายนิติกร  แก้วดวงงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอิทธิการ  วันชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสิรินดา  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงเนตรชนก  รักสนิท โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปัสสา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวกมลลักษณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายบรรหาร  แก้วประกอบ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวรวงศ์  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนัช  จันทสาร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงบุญญาพร  มาลาดาษ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงทิภาพร  คำแพง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายภัทรพล  แสงติโชติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถึยร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณรินพัฒน์  กิตติ์เดชคณาพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวสิริยากร  แสงทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธัญจิรา  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายปกรณ์  ละออเอี่ยม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวครองขวัญ  ลาภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปภัสสร  พรมศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายวรธันย์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสวงวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปวรรัตน์  ฉัตรทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายธนัสถ์  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายปัณณ์วิชช์  บังศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงทรัพย์สิรี  คำนิยม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวอารีรัต  โนนใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธรรมรดี  พสุวิทยกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายวัชรากรณ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงชิดชนก  ชาภิรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพลภัทร  คล้ายชม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงประภัชรา  แสวงวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนิติพร  สำเภานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธิติมา  หมั่นจิตต์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวณัฐพร  บุญเต็ม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศุภกิจ  ศรีพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธีรโชติ  ตุ่นกลาง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธัญพิสิฐ์พงษ์  สดชื่น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงญดา  พิณศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวิชญนนท์  ชาวชายชม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงนวรัตน์  ชนีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงธนภรณ์  โชเพการ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปัทมพร  ประทาน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกันติชา  พาดไทยสงค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปาลิดา  จำลองพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นายยิ่งคุณ  อัครบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงปานไพลิน  ครองทรัพย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภิชชากร  พูลงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปุณยนุช  สง่าจิตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวรกานต์  โคตรรักษา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวปนัสยา  ชลรินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวพรทิพย์  สำราญรื่น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื่อ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายจารุวัฒน์  จงรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพรธันวา  ไหลสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศรัณย์ภร  บึงจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงลลิตา  แผ่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายสกุลชัย  สว่างงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายวริศ  ยืนยง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายธนวิชญ์  อินลี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระดาบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพัทธดนย์  ภูน้ำต้น โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญผุย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอภิชญา  จันทะรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพลอยลดา  วสุทิพย์เจริญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวาสิณี  จันทพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นายนันท์มนัส  บุญคง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวปพิชญา  คูณทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองชุม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศิรวิทย์  ชนารมย์สุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสิรภพ  โพธิลุขา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายภูวเนตร  วันสิงสู่ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพัชสุวี  เฉียวฉกรรจ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงไวริญญ์  พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุวพร  กองสา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพัณณิตา  ว่องไว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายธรณินท์  พันธ์เลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายธันวาธร  ดอนประทุม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงศนิสา  ธนินจิราธร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวภัทราพร  ยาณรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกิตติพันธ์  นิลแสง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณัฐชญา  เนื่องขันตี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายรชต  หาระชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงศศิมา  วันหลัง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธีรดนย์  สายดวง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายจักรพงศ์  สกุลจาป โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัทรธิดา  นนทบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกานต์ชนิด  ประดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอนัญญา  เกษเจริญคุณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายวัทธิกร  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวระพีพรรณ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงวทันญา  กายสิทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 นายสัมพันธ์  คงทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายเจษฎา  เฟื่องงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 นางสาววรินทร  บุญสราง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหะวนิช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวธนาภา  คงกิจปัญญา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายวิสิทธิ์  อรอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายไชยวัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกนกพร  สายเเวว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงรัตนาวลี  กัญญาสาย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กุหลาบ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ประมุขกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นายนำโชค  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวพัชราภรณ์  อินทนงค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสมัญสิตา  สีทา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงญานิภา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีรชัย  เรืองชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธนารีย์  ทุมมณี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงภวิกา  ศรีขาว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสิริญาพร  นาวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปริทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณญาดา  สารชาติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญสูง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายณัฐกิตติ์  ชำนาญเวช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมเสนาะ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายวุฒิภัทร  มูลณี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงภูสุดา  อร่ามศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายศิริมงคล  สายเนตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุภนิดา  มณีวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวอัญชิสา  บุญจรัส โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพัทธนันท์  วิชาเทพ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทับภูมิ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุรินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สุรภา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกนกพร  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงนิรดา  ลีลาวัชระ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายศุภฤกษ์  เหล็กเพชร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาววิภาวี  เจริญทัศน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธัญทิพย์  นลินไกรพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองเสริม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายสฤษฏ์พงษ์  อาธิเวช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายสิริปกรณ์  ชนะรัตนุบูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีสุริยรุ่งเรือง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายสุทธิกานต์  แจ้งจรัส โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงขวัญทนันท์  ยลพันธ์ภักค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพรธิชา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นายพิชัย  ชวนเกษม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพุฒิพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงจริญญา  จันทานี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศุภัคสิริ  บุญเรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวจันทร์จิรา  คับพวง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวนพวรรณ  สีลากุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพิชชาพร  สรรพานิช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวสุวชัช  บุญหาญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปุญญพัตน์  คำจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกรกนก  หาทวี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวิริย์จิรา  จันทร์หัวโทน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวสุชานาถ  อุ่นแดง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงแจ่มใส  พุทธเทศก์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงรดา  ภูขมัง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายปริญญา  มัธยม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีพรมรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายอนุกูล  แก่นการ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเปมิกา  นามเรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวกรณ์กนก  สุทธิกุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวอโนมา  ขวัญใจ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไชย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงสกลสุภา  คงคารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพิชญ์ภัค  มอบมิตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายอาทิตย์  เกาะสมบัติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงญานิศา  วงษ์ชมพู โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสิริยากร  นิลคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอาทิตยา  เกษมราช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวชุติมา  ศรีนภาลัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทิพย์ทาลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเยาวภา  อิสาร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอารียา  คงตางาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุธิษา  กาลาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวภัทราวดี  สุทธิพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวภิญญาดา  เต่าทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มานุช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวอิศราภรณ์  แก่นธาตุ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนภสร  มูลสาร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวศิริขวัญ  แก้วบุตรดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อาษา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายเกิดกล้า  คำแดง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนฤมล  บุษดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวศิริขวัญ  จันทร์งาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพชรพร  คำพง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นายชิณวัตร  ยืนยาว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสิริกร  โคตรวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสุรัสวดี  วรรณรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเกียรติภูมิ  สมภพ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณัฐนนท์  น้ำคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายจิรายุ  มาร์ติน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวนฌพรรณ  ทองคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงศศิตะวัน  ศรไชย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวศิระประภา  สาริบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายทาเครุ  นาคามูระ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวสุภาวดี  อาจหาญ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงนลินี  ลอยลม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวธัญธร  ชัดไธสง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสถลัชนันท์  เรืองบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 นายธีรภัทร  ศรีพลาย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงเยาวภาพร  คำจอน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขจรัสวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงปวริศา  ทองบ่อ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอนัญญา  เอื้อพัฒนาพานิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงอันนา  เขื่อนคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปรีญาพร  ปานทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพาทินธิดา  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายธีรภัทร  สงวนพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายเกียรติศิริภูมิ  ดอกอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธรกร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายธนัชศกรณ์  มุธุวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปวริศร์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภานุพงศ์  สุพล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายวงศธร  บัวขจร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายวินุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอิทธิกร  ศรีทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายนกสิทธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายภัทรกร  แคนเภาท์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายปภินวิทย์  โสตแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสุภา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายภูริณัฐ  ทานให้ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงขวัญชนก  นาโท โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปฐวีย์  ธนันโชติอนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภิตินันท์  ฐิติวัฒนพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภูฟ้า  โชคพิชิต โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกมลฉัตร  เทียมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงภัทรานี  คุณา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีดามาตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายยศพัทธ์  สุขเกษม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริขวา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงชนิษธา  หลุมทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศุจีภรณ์  นนนารถ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพิรดา  ฟุ้งสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกฤตพร  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงชนาภา  สุทธิขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสิริพรรณนิดา  สีดามาทา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงธนัญญา  สว่างงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์อนุชิต โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนวมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงอณัญญา  ยงดา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงญาณิศา  เกษแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงญาณพัฒน์  พลอยวิเศษเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงบัษบัน  บุษบงค์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงญาราภรณ์  สีหล้า โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วังทะพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธนพร  ทองพิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณัชนันท์  ประพรม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายปิลันทน์  ผลพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพชรนนท์  แสงงาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธินิดา  เจตน์เจริญสฤษฏิ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายรณเดช  ศรีโกศล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพชรมนต์  แก้วศรี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายศิวกร  ประพันธา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายเอกดนัย  ทุมมากรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลาย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายรัชชานนท์  สาระชาติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงลักษมน  อินเต็ม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงวชรวรรณ  บุญชิต โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพานิช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายวิศรุต  ภานุมนต์วาที โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงสุจิตรา  วิชาชัย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอธิชา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงดารินทร์  คำมะทา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงเขมจิรา  วันสี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอัญณนา  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงอาจรียาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายนันทวุฒิ  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณฐมนต์  เป็นวัน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธัญจิรา  ซึ่งบางยาง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงนวพร  คำสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายกัณติทัต  ภิสสาสุนทร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายจาตุรนต์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุมนารี  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงนงนภัส  เชื้อโชติ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกมลชนก  ป้องโล่ห์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนพิดา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธีร์กวิน  ยาคำ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงวนประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปัณณธร  ภูทางนา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนละมุล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงวันวิสา  จิตตระการ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงพุทธิดา  จึงประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายภาคิณ  เจือทอง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายรัชพล  ลาภยิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงวิรากานต์  สุยะรา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกฤษกร  คำบง โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงสุกัญญา  ชลายน โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายกวินธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอิษฎ์อาณิก  พันธุ์พยัคฆ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงเอมมิลี่  ศรีวะรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงจิรพรรณ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายกิตติ  ศุภอรรถกร โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกัลยกร  กาสา โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนนารีนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายวรวิช  มารมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายภัทรพล  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายณัฐพล  สายแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายรพีพัฒน์  อรอินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายวราเมธ  หมายมั่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายเจษฏา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงกุสุมา  สาริกา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงภัทรรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงวทันยา  จันแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงภัครมัย  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญจอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสุคณธร  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงอารียา  ทาระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสมปราถนา  อัคราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพัชริดา  รัตนภักดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายณัชพล  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายภัทรพงศ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายนันทกาล   บุญประภาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายภานุมาศ  สายธนู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงอรจิรัสมิ์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงอรยา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงอุไรพร  บุญสมญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงสุณัฐฏา  สมสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงรดา  สุระมณี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณดา  สร้างสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอารีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอนิสา  ทำนุ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงมลิวัลย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงณัชชา  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอาภาศิริ  ประทุมแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายจิรายุ  สำพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวภัคจิรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายจรณะ  บุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายญาณวัฒน์  จันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายนิติพล  เงินมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายวรวิทย์  ศรีบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายวรวุฒิ  สุขบุญส่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีลาทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายเตวิชย์  บุดดีวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงกมลพร  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงกิตติญา  จันทป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงชวณีย์  ศรีสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัฐจิตรา  สายลุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงธมลวรรณ  วายทุกข์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงพรรณนิภา  พยัคฆ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรทารินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงมุทิตา  ศุภผลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงรัชกร  นามราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงรัชฎากร  กิ่งแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวริยา  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงศศิธร  ลาธุลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสิลิล  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงอรจิรา  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงอาทิตาพร  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาระสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงไข่มุก  นุชพิเลน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายกฤษดา  ศรีมาบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายจักริน  สีดากรกิติกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายจิตรเทพ  จิตปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายณัฐชนน  บุญเพาะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายทวีศักดิ์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเคณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายปธานินท์  อินทะมาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายสุรวัศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงก้องกิดาภัทร  หาสอดส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีลาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หิตะรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงณัฏฐชา  อ่อนคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  โอนวัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิยดา  อุทาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  ไปยะพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไหว้พรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงเปรียบศศิธร  จันทิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงเมธาวี  ถนอมใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายกฤตมุข  ศรีโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายกิตติพงศ์  วงมาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายณัฐกรณ์  เนตรสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายติณณภพ  สาสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายทีปกร  ศรีทาบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายธราเทพ  ขันทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายพงศธร  ตันสุเทพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายสิรภัทร  มุทุกันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายอนันต์  เหลื่อมใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายอัครเดช  หาทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอิทธิมนต์  อินทนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงขวัญทิตถิยา  จันทรจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงชาธิกา  แก่นกระโทก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงณิชา  สังข์เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธัญรัตน์  นามศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงนภสร  สุทธิวรกุลพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงปภาวารินท์  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงพรธิดา  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงอฐิตยาภรณ์  ผลประดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงอาทิติยา  แสนไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายอภิโชติ  อารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายภูธเนศวร์  ภูวภาคิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตั้งหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงวัชราภา  ผึ่งมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงญาสุมินท์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอี่ยมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายผไทเทพ  สาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายบวร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายวุฒิศักดิ์  พันธ์เพียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายธนพนธ์  สามารถ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายกนต์ธร  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธนาคาร  แสนหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายอลงกต  พิมพ์บุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายรัชนาท  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายฐิติกร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายทศพล  ช่างพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายเด่นภูมิ  มาลาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายดุลยพัฒน์  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายนธวัช  ชานวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายจักรภัทร  โคพะทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาคำทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายชาญชัย  เอกศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เชื้อชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายภควัต  สุริยะศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายวริทธิ  สิทธิสาตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลสมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายคณาพงษ์  ชาวนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายออมสิน  ทองทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายกิตติธร  เหมางกูร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายทรงเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายนวพล  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายปวิช  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายวรากร  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายสมคิด  การุณยรัต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นางสาวปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวลลิตา  วรรณโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงวริศรา  มากมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 นางสาวสายป่าน  มีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวหทัยชนก  พลโยธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 นายชลทาน  อุระวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายเตชินท์  สมงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 นายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 นายอนันต์  ชัยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 นางสาวกฤษณา  กิตตินภาพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 นางสาวแก้วกัลยา  สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงชญาณี  บุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวชลธิชา  นะวะทิตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงชลิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวณัฎฐนิชา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 นางสาวธนภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวนิพิชฌาน์  จันจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นางสาวภคพร  ผิวผ่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายณฐกร  พานิชกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายเตชิต  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายสรรญชัย  ภูมิทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายอนันตสิน  รักการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวกมลรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวทิพย์ปิยะดา  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวเปรมฤทัย  ไชยโอชะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงมัฎฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงนันทิมา  สอรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 นายกิตติธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นายธนบดี  ทาจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นายธีธัช  อุทธา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาวดวงฤทัย  อัปกาญจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงเพชรลดา  ประสาทชัย โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายชัยอนันต์  อินทร์อร่าม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวอรนรินทร์  มุ่งดีดิษฐ์วรกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวนวลนภา  อุณาวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 นางสาวพัชราภา  การะทัย โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 นางสาววนัดดา  แสนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาวนุชนาฎ  เจริญศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายภัทรกร  แม่นธนู โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายณภัทร  รักไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายขจรยศ  ทองแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมูล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายจิรศักดิ์  วงศ์คำ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายชยชล  ตระการกสกิจ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายชวัลชัย  อาจวิเชียร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงภัททิยา  อุทธา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายชวินณัฐ  สุดดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายธนณัฐ  ทุมภู โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายธนากร  วงศาโรจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายธนาคาร  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายพุฒิพงษ์  สีทาเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายธีรธาดา  ทาสีงาม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายธีรัตม์  บุญมาก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายนวพล  บุตรโท โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายพลธนวัฒน์  วุฒิฉันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายสุรสิทธิ์  ดงทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูทัศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงอรัญญา  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายธนโชติ  บุญศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายเอกราช  ทองกล่ำ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 นายธนา  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 นายเฉลิมชนม์  กันภูมิ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาวจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาวรัชชฎา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 นางสาวณัฐริกา  เสนาชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 นางสาวปิ่นมนัส  ขันบุ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นางสาวคติยา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 นายอภิรักษ์  โจระสา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 นายอัมรินทร์  สุทธิสา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 นายณัฐพงศ์  โพธิ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 นายโชคชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวศิรภัสสร  คำลอย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 นางสาวณัฏฐนิช  ชาววัง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวฑิฆัมพร  กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 นางสาวรัตนวดี  ดวงศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาวปุญยาพร  ล้อมทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาวพลอยชมพู  ถุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวสุนิสา  บัวลา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวศุภวดี  สัญจรดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาวเปรมสิณี  ช่วยคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวนิลาวัลย์  สิงหา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 นางสาวญาณวิภา  ทวีพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวธิติมา  นนพละ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 นายจิรเดช  สมาน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวยลดา  ชนะพาห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวศลิษา  สิ่งสิน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวพรรณวิภา  อดทน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวฉัตรสุดา  มีศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวดารารัตน์  พิศิลป์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวศศิวิมล  ก้งซุย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวรุจิรดา  อุปมัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวณัฐริกา  ศรีด้วง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวเพาพะงา  กาทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวนิลาวรรณ  ยงประเดิม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงฐิตาพร  ภาแสน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายจักรี  ปาบุตร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายพีรวิชญ์  หลงวารี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายวีรภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายมุทาชาติ  มุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีจันทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายวชิระ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงสกาวรัตน์  ดามาพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายวรโชติ  อินลี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงชุติชาดา  ร่องบุตรศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายศุภชัย  ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายเอกราช  บุญแสง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงกฤตยา  ต้นงอ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกัลยา  ปรากฏ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงณภัทร  ศรีราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงนิลวรรณ  โสภาบุญ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงพรรณวษา  แก้วปานกัน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปามุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลอยลม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงภัทราวดี  บำเพ็ญ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงวรรณกมล  บือทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพกัณฑ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงสุธาวี  แสนสวาท โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงอมรศรี  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายรัฐภูมิ  มหาวงค์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายอภิภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงนลินนิภา  โมลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงมนัสรา  โมลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงกรกนพรรณ  เจริญวงศ์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงกัลยา  สีชาเชต โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายชลธิศ  จันทร์แรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสมิตตา  แยงส่อง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายธนศรณ์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายฐิติพงศ์  นครไพร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงกมลชนก  วังวงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงกัลยาณี  ชมาฤกษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงธันยพร  ศรีอ่อน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงนวนันท์  มุขศรี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงนัฐนันท์  เจียงคำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายกศิดิษ  ดีจิตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายเตโชดม  เชยคำดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายฐิติพงศ์  วามะชาติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายพิสิฏฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกนกอร  สิถิระบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ลุนพรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงจณิสตา  เจริญวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงปรัชญาพร  เท่าทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงปิยรัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงปุญญาวีร์  พิทักษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์ย้อย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณพิมพ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงลักษิกา  พิลาคุณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงศศิรา  ประสาร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงศิริราช  เรืองแสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายกันตินันท์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายจิรโชติ  ผลเจริญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจหาญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายทินภัทร  เพชรสมัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายนาธาร  ภาคโพธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายปรมี  โยลัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายพลวัต  ฝ่ายคำตา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายภูเพชร  ทองผาย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายวิสิษฐ์พล  อาจวิชัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตรีงาม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงโชษิตา  ดาเหลา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารีบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงธนัชญา  คนประสพ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงธารทองแท้  ชุลีกร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์แรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงปานขวัญ  กุลบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วงขึง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงศุภสรา  บุษบาล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสลินทิพย์  ท่าหาร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทร์ทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงสุพิชชา  ชายผา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วงศ์เสนา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายชนนภัทร  ปรีชาชาญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น