รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายศุภวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนดล  หูทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายวรปรัชญ์  เฉยกลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพฤฒิพงษ์  สมใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  คารศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสุรนันท์  แว่นแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภูมิธรรม  จวงจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภัทรพงษ์  เสาเวียง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวรภพ  บุญเกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิตตินันท์  ชาติมนตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุชัญญา  สมศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตระกูลโศภิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฎฐิติกา  กาลจักร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวิริยา  อู่ไม้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นายอริญชัย  แก้วสง่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพันธิตา  พลซา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชยคุณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเรียวฟาง  กันเทพา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวอุบลทิพย์  แก้วคำรอด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวภูษนิษา  ศุภนานัย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายวีระพล  ไชยภักดี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวศุภาดา  คำกิ่ง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวรรณกานต์  นากูล โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอารยา  บุญจันทร์ โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชุตินันท์  สูงสันเขต โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมันตะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนหอม โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวยุพารัตน์  บุญทวี โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายวสุพล  พยุงวงษ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอริสรา  สีลาทะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐชา  ภูบุญลาภ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจริยา  สว่างวงษ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงภางนภา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิง้อรุณรัตน์  บุญครุฑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีมันตะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนิรัชพร  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุดาวัลย์  พรมรินทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงมานิตา  พันธ์เลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภรรณธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศิริปัญญา  ย่างเยื้อง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลพาณิชย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกิตติมา  ผิวแดง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจักรพงค์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพิรุฬห์  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัลยานี  ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายศุภกฤต  สารเพ็ชร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวชุติมา  ภูจีวร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวอลิษา  ชำนิพันธ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอภิญญา  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงมณีรัช  ประทุมวัน โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรางคณา  พันพระ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญปก โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงขวัญสุดา  กาทอง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตะนุเรือง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทรดา  เสือพงค์ใหญ่ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศิริญานันท์  หวังกุลกลาง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจุฑาวงค์  หลักทอง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศิริพร  ทานะเวช โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอริสา  วรวงค์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวีระพงษ์  อกอุ่น โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเลิศณรงค์ฤทธิ์  พันอะนุ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายสรยุทธ  อิทธิเวชสกุล โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวพรชนิตย์  ผังดี โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพชรดา  ผาจำปา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายอิศวะ  ญัติกระโทก โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายเกษมศักดิ์  พรหมจารีย์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายนวโรจน์  จวบบุญ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายธีรภัทร  ปัญญายงค์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวปิยพร  เรืองสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายนิติพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวปัศนีย์  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายจักรกฤษณ์  บุญสนิท โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศิรินภา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุรางคณา  พิมพ์โยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชิตาภา  แสนศรี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชไมพร  ตอนสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชนกวนัน  คุณสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนันทิดา  บุดดาบุตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวิรากานต์  ลือเรื่อง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเบญจพร  คันศร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธัญสุดา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจดำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสุขสวัสดิ์  แสวงหา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฎฐภุชิสส์  สังเกตุ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นายณัฐกิตติ์  สุรินทร์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวเพ็ญพิชชา  สมดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวอริยธิดา  ยังคง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวณิชา  แสงศรี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสหัสวิน  ชัยนคร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธีทัต  ถนอมศัพท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพิชัยภูษิต  สอนหอม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพีรดนย์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภูรินทร์  มาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วีสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชญานันท์  ผิวผา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐพร  ลำใย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสโรชา  รักธง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกตุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายรชพล  หอมฉวี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทริง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนกฤต  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนพล  เคนพุทธา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบวร  แก้วหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวิรุฬ  ขาววงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายสุชานนท์  เวียงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชินันพร  อินทนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสลิญาภรณ์  เกตษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายตะวัน  สุรนารถ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนพณัฐ  อารีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนฤเบศวร์  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพุทธิภูมิ  กุลคุรุอนันต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกุลยา  คำแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธัญญาดา  นามวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกฤติธี  ศรีไสย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเจษฏา  เอนสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายต้นภพ  แกล้วกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนวิชญ์  พวงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพิพัฒน์  สามสี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภคินธร  บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภูตะวัน  บุญผุย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภคพร  บุญรอด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวริศรา  ติดมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกันตภณ  สมทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายขุนเขา  มั่งมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชัยวัฒน์  พาเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายบุญยกร  อินตะนัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูวสิษฏฺ  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายรชต  โอษะคลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายสุวิจักษณ์  พวงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณิิชานาฏ  อามาตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธภัทร  พัฒนธรรมชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธารนำ้  เทนสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายชิษณูพงษ์  วอทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายรัตนศาสตร์  ปรารถนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพิภู  แฝงเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายรชานนท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสิปปกรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอัครดนัย  สมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงแทนขวัญ  โสวภาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธนพร  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอนพัทย์  บุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปราณี  พิมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายคู่บุญ  เเสนเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณภัทร  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณัฐพล  พิมสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดเเย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจิตวิมล  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนพวิทย์  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธ์ุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูดิส  พลเหมือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวิศวะ  สองเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศิวกร  กาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกฤษณา  โคษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวมณฑกานต์  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวกรรวี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวชนิตา  โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวชัญญาณี  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอติเทพ  ค้าโค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวธนพร  หงษ์ศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปราณปริยา  คำแปล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวพิชยา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงภัทรวริญฬ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาววิลาสินี  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวศรัณย์พร  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสิริลักษ์  แย้มเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวภุมรินทร์  บุญเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวธิรดา  แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวภคพร  ธรรมธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวศิตา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวอรอนงค์  ไชยนรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวขวัญจิรา  ไชยโชค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายกิติเชษฐ์  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายเจสัน  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายนราเดช  พระพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายปธานิน  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายภวิศรุจ  วุฒิวีรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายภานุพงศ์  ประมวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายอลงกรณ์  ช่างเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวกัญญาวีร์  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวจารุชา  จันทะมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวจิตรดา  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวณิชา  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวปิยาพร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวปวีณอร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพชรกนก  ขันตี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวภัทรวดี  วิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาววิชาดา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวณิชมน  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 นายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายจักรกริช  จันสีดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายวัชรเกียรติ  พิทักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายชลนาธร  ทองมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายสาริน  อาจสาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกอบกฤต  ธรรมนูญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายธนณน  ธรรมอุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายอัครเศรษฐ  สมคิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายธัชนนท์  ศรีภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายปิยชาติ  อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวกนกวรรณ  ศรีคำมุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวจารวีกร  เดชสะท้าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวขวัญแก้ว  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวจารุวรรณ  นวลสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวชนัญธิดา  จิตตำนาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวปานไพลิน  ชาญชิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวฑิฆัมพร  มูลมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายพัฒน์สิริ  รัตนประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวชวีวรรณ  เปรมาตุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวธิดารัตน์  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวนัทธมน  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายรัชพล  บัวศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวชลธิชา  อินทรากอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวทิพยาภรณ์  พงค์พิละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวประภาพร  หันวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวนริศรา  นวลศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวปวริศา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอัยการย์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนันท์นิชา  พวงเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงยลลดา  คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงขวัยฤทัย  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นางสาววรรณ์นภา  ตัดสมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจณิสตา  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์  กำจร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสุธิดา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวอมรรัตน์  บุญมาปัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวอรปรีญา  จันทะสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวอรวี  พันภูวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวอรุณี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวภัทรนันท์  ขอร่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวมลฐการ  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวฤทัยภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาววรรณพร  มารเนตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาววรรณภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาววราภรณ์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวสมัชญา  คชคีลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวอริสา  เทพวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวอลิศรา  นิรพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายกิมเล้ง  อุโลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายขันติพงษ์  ฉิมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธนกร  แสงขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธาวิน  นนท์ตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปภาวิน  โกการัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายพิชยพล  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายภาวิชญ์  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศิริราช  พลยางนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงกฤติมา  เถกิงสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเกศิณี  ไทยเดิม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจุฑามาศ  สะใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐชยา  ปูตะเลศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฐพร  ครุฑวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณิชกานต์  พวงพุ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเดือนกุมภา  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงเบญจมาศ  พันวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปัทมพร  ยะโส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปุณยพร  เชือกรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพรญาณี  เกตุมาตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ๊บกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมนัญชญา  ต้นสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวราภรณ์  วรโครต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวริศา  ฝากทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีอ่อนนิ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงศุภักษร  พงษ์พิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสุธาสินี  ประชาราษฎร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอนันญาภรณ์  ทองทั่ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายนพรัตน์  กันหะบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายณัฐนันท์  สาดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสมคบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายปฏิพล  นวลใส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายกัญจน์อมล  ตาลเยื้อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โสมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายอชิระ  โพธิโต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายเอกราช  บุญปลูก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนาคา  เขาลาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกฤษติกาล  กิ่งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกัลยกร  เล็กไพโรช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงคนัสนันท์  มนัสเกียรติกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงจณิสตา  บับภาวันดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่างทำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีหาบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงฐาปนี  รจนัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณวพร  เฉลิมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐสุดา  อินธิเดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แสกระโทก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงทักษอร  สมใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชร์แสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปรียานันต์  สายวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปางทอง  ไชยอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปีญาดา  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปุญญิศา  ชุมศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิชยดา  เขียวแพร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงลิตา  สาระรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  จันทะแสงโรจน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุพิชฌา  ภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายกฤติน  ทีงาม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณฐกร  จารัตน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงธนิดา  คุพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายกันตินันท์  ทินวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายปัณภพ  มาสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายพชฏ  มหาแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายภาณุเดช  มงคลแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายรัชพล  วิทจิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายสนธิ  นะรุน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณิชาภัทร  งามแสง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนลิน  โกศล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปวิชญา  แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพชธกร  คำศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสุนันทา  อุทธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายชยณัฐ  จูมสิมมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายนฤดม  รัตนวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาววิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวอารียา  วันเจริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มาษาโสม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ชื่นตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำแดง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มัธยม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายณัฐวรา  คูณแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อามาตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนภสร  อักษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายปภังกร  แก้วกวย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวศิรินธร  ภูคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนันทนา  ระหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธัญญพัทธิ์  เสถียรธนรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เบ้าช้างเผือก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เต้าทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามโคตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิรินาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายพชรพล  นาขาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายพชร  จางไววิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายปิยเชษฐ์  สอนลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายปรเมท  บุตรศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายปณต  มิ่งขวัญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฐชนน  อินธิจักร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายจิรพิพรรธ  ทองนรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายกิตติพศ  ดุสอน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายกานต์  สมไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกันตพงศ์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายภวินท์  เปาอินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงศรัญญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพัชริญา  มีสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพรนิชา  ทองน้อย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปาณิศา  วิชพล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายชินพงศ์  จันทร์ทวี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอธิคุณ  หร่ายขุนทด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภูมินทร์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายยศภัทร  ทองขัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายวรพงษ์  คำตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อแก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทราไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์ใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงบุษกร  โพนแดง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธิดารัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกอหญ้า  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายกฤษกรณ์  อดกลั้น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเวสารัช  คุณุรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพิพรรษพร  เครือสูงเนิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงมธุริน  วรรณวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกฤติยาณี  คำบุญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายพลวิชช์  สิงหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปุรเชษฐ์  ลากวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงไอรดา  สบเสียง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกันตชาติ  ยาวะโนภาส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายกิตติกวิน  กุลโพนเมือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐภัทร  นวลขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายเผ่าภาคิน  อาชญาทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายอลงกรณ  สันตวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายกันตินันท์  มาแสวง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียงทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูมิศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญาพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงจิรภิญญญา  ศรีใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจิรนันท์  ์ผ่องแผ้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงธัมย์ชนก  ภูมิเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพิชญาพร  นามมี่น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดตีนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงมัญชุกร  ขาวเงินยวง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตาชม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงสุวจี  พรมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงอลีนา  เเซ่เตีย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 นายพสธรณ์  ประสมศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายราชัน  บุตรโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายปัญญพัสตร์  มาคำผุย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงเพียงพอ  อมรวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญแดนไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายนนทภัทร  สุทธิสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝ่ายดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกิติยา  จำปารัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายพชร  บุตรอำคา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  มูลโต โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายยุทธชัย  มาตขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกัญญาพร  สมภักดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุษณะวัคคีย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกิติญา  ศีลโกไคย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 นายปัณณวัฒน์  งามอุไร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นายเกียรติกมล  คล่องการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุตาสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น