รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายศุภวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนดล  หูทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายวรปรัชญ์  เฉยกลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพฤฒิพงษ์  สมใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  คารศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสุรนันท์  แว่นแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภูมิธรรม  จวงจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภัทรพงษ์  เสาเวียง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวรภพ  บุญเกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิตตินันท์  ชาติมนตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุชัญญา  สมศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตระกูลโศภิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฎฐิติกา  กาลจักร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวิริยา  อู่ไม้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวรรณกานต์  นากูล โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอารยา  บุญจันทร์ โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชุตินันท์  สูงสันเขต โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมันตะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนหอม โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวยุพารัตน์  บุญทวี โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวสุพล  พยุงวงษ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอริสรา  สีลาทะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐชา  ภูบุญลาภ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจริยา  สว่างวงษ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงภางนภา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิง้อรุณรัตน์  บุญครุฑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีมันตะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนิรัชพร  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุดาวัลย์  พรมรินทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงมานิตา  พันธ์เลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงภรรณธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศิริปัญญา  ย่างเยื้อง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลพาณิชย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกิตติมา  ผิวแดง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจักรพงค์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิรุฬห์  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกัลยานี  ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศุภกฤต  สารเพ็ชร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชุติมา  ภูจีวร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวอลิษา  ชำนิพันธ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอภิญญา  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงมณีรัช  ประทุมวัน โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวรางคณา  พันพระ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญปก โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงขวัญสุดา  กาทอง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตะนุเรือง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงภัทรดา  เสือพงค์ใหญ่ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศิริญานันท์  หวังกุลกลาง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจุฑาวงค์  หลักทอง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศิริพร  ทานะเวช โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอริสา  วรวงค์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวีระพงษ์  อกอุ่น โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเลิศณรงค์ฤทธิ์  พันอะนุ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายสรยุทธ  อิทธิเวชสกุล โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวพรชนิตย์  ผังดี โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพชรดา  ผาจำปา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายอิศวะ  ญัติกระโทก โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายเกษมศักดิ์  พรหมจารีย์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายนวโรจน์  จวบบุญ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายธีรภัทร  ปัญญายงค์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวปิยพร  เรืองสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายนิติพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวปัศนีย์  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายจักรกฤษณ์  บุญสนิท โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศิรินภา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุรางคณา  พิมพ์โยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชิตาภา  แสนศรี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชไมพร  ตอนสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนกวนัน  คุณสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนันทิดา  บุดดาบุตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวิรากานต์  ลือเรื่อง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเบญจพร  คันศร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธัญสุดา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจดำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสุขสวัสดิ์  แสวงหา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฎฐภุชิสส์  สังเกตุ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายณัฐกิตติ์  สุรินทร์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวเพ็ญพิชชา  สมดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวอริยธิดา  ยังคง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวณิชา  แสงศรี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสหัสวิน  ชัยนคร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพิภู  แฝงเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายรชานนท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสิปปกรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอัครดนัย  สมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงแทนขวัญ  โสวภาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธนพร  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนิพาดา  สันธนาคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพีรดนย์  สุริยฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอนพัทย์  บุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปราณี  พิมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตนวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายคู่บุญ  เเสนเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณภัทร  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐพล  พิมสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดเเย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิตวิมล  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนพวิทย์  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธ์ุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภูดิส  พลเหมือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวิศวะ  สองเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศิวกร  กาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกฤษณา  โคษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนภสร  อักษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปภังกร  แก้วกวย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวศิรินธร  ภูคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนันทนา  ระหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธัญญพัทธิ์  เสถียรธนรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เบ้าช้างเผือก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เต้าทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามโคตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิรินาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพชรพล  นาขาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพชร  จางไววิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปิยเชษฐ์  สอนลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปรเมท  บุตรศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปณต  มิ่งขวัญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐชนน  อินธิจักร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายจิรพิพรรธ  ทองนรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกิตติพศ  ดุสอน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายกานต์  สมไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายกันตพงศ์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภวินท์  เปาอินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศรัญญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพัชริญา  มีสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพรนิชา  ทองน้อย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปาณิศา  วิชพล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายชินพงศ์  จันทร์ทวี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอธิคุณ  หร่ายขุนทด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูมินทร์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายยศภัทร  ทองขัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายวรพงษ์  คำตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อแก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทราไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์ใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงบุษกร  โพนแดง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธิดารัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกอหญ้า  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายกฤษกรณ์  อดกลั้น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเวสารัช  คุณุรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิพรรษพร  เครือสูงเนิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงมธุริน  วรรณวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกฤติยาณี  คำบุญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพลวิชช์  สิงหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปุรเชษฐ์  ลากวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น