รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนันธิดาพร  วงศ์สมศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์วงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธัญธน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นายรัชชานนท์  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฏฐญา  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวนิดา  คำอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรัชนก  โสดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวิริยา  บุญสม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมั่นหาวงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงแพรวา  ไกรทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายคมทัช  สุนทรบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจตุพร  พาพานต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปิยพล  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพอชม  วังภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพชรรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอาริสา  พลอาสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธีระพัฒน์  ไหทน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกรรณิกา  แอบสระน้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิชชภา  เจริญภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวรัญญา  ดีภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศศิกาญน์  สุทธิโสม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุพิ๙ญาน์  จันทรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น