รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทุมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชฎาพร  อุดมมาลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรรณลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพชราพร  ไชยนิจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงมนต์สรวง  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงนันธิดาพร  วงศ์สมศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์วงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญธน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายรัชชานนท์  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกรวิชญ์  ปัญญามี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  สิมมา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชุตินันท์  แสนบุดดา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวงษ์วัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภูรินทร์  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชานน  วรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกิตติภูมิ  จิตราช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปัณณพร  เพิ่มผล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายเกียรติกานต์  ก้านจักร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายสิทธินนท์  จอมสมสา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฏฐญา  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวนิดา  คำอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงรัชนก  โสดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวิริยา  บุญล้อม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมั่นหาวงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงแพรวา  ไกรทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายคมทัช  สุนทรบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจตุพร  พาพานต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปิยพลธ์  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพอชม  วังภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพชรรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอาริสา  พลอาสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธีระพัฒน์  ไหมน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกรรณิกา  แอบสระน้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิชชภา  เจริญภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวรัญญา  ดีภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศศิกาญน์  สุทธิโสม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น