รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชนาธิป  ทุมจีน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายนิติภูมิ  ปาสารักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภัทรพล  ผาใต้ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภาษิต  ไขสาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายศุภกร  ชัยฤกษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอิทธิ  ขาริศรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชฎาพร  นนทะนำ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงประกายปรียา  จันทรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอนัญพร  หวังสุข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชนวัตร  สิทธิสาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสินธุชา  ปราเนต โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัตตังโข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญจะรถสา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงเจียระไน  ปะวะเสนัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมสา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนันทิดา  ภิบาลจอมมี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพรธีรา  ไกรวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงศรีเคน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทรดา  อินทร์ชู โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงมนทิรา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น