รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวพรรณกร  แสงคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวจิดาภา  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภูมิมฤทธิ์  จำปีกาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายพรพิพัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปุญญิศา  แสงทิพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพรชพร  คันทะพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นายณัฐพล  ศรีน้อยขาว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปกิรณันท์  รัตนประภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นายธนภัทร  อุ่นพิกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงลักษิกา  นพเก้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพัชราภา  อุดมเดช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันทะสีมา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธนาวดี  จันทะกา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนมาก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวจิรัชยา  นามโส โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงริญญารัตน์  ภูสิงสิบฐานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปราชญ์  วิริยเมธางกูร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  โสมาโสด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายอนันเทพฬ์  เจริญไกร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายจตุรนต์ชัย  พัฒเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวพรชนก  รัฐหนองขี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวศิริญากร  หนันดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวศศลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณภัทร  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนวลนภัสสร  กุลเกษม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกมลทิพย์  สุนทรวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศึกษิต  คชสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิศา  ปานนาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบุญญาพร  จิตรมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอมรเทพ  เทพชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาววีร์สุดา  นดานุเคราะห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปราณปรียา  สอนแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นายสิรวิชญ์  ราชอาณาจักร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกิตติยาพร  ถามุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณรงค์ธร  ภูผาคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายยศวรรธน์  วงษ์จำปา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายเขตโสภณ  ไชยบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชวนากร  คำชาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นางสาววัชราภรณ์  ลันขุนทด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวภาวัชญา  ศรีดาชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนภัทร  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปวีร์  อินศร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนพร  จิตตกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน  แก้วแสนเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวพัชริดา  อันพันลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายพศวีร์  ไชยบุดดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณิชนันท์  ทำดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงไปรยา  อันพันลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวภัทธ์ธีรา  ดีใจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวน้ำผึ้ง  ทินช่วย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปฏิพัทธ์  ภานุรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกันตภณ  ระลิโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปริมประภา  ศรีปัดถา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายธนชาติ  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวรังษิยา  อุทัยใจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวสุกัญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายวีรลักษ์  ออมสิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวอังคณา  ศรียศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวกุลณัฐ  นักภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวอัจฉรา  ศรียศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวชนิสรา  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรินทร  มาสำราญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกมนรัตน์  วชิรัตนพงษ์เมธี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุชัญญา  ชำกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวสุกันญา  โหวดนอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวธนิกานต์  ดอนพลัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวสาธิญา  รอดเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวอริสรา  ทาน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวนราทิพย์  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวอนันตญา  อันพันธ์ลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกัลยรัตน์  บุญใบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวอิสริยา  ไชยสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาววันวิษา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวปริยากร  ขันถม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสิริกร  งานฉมัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวปวีณา  นูวบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเจตปรียา  ภูสำรอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวณัฏณิชา  วงค์ชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวพรพิมล  สีทาหงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัชรรินทร์  ขันถม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายรชต  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูวนารถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายธีรพงศ์  วรรณคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายพงศธร  ธรรมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวภัทรวดี  แก้วบุดดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตะวัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายคณาธิป  ทองภูธรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวปรียาพร  โพธิ์ละเดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวอรปรียา  พรดอนก่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายคมกฤษ  มหาโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวศุภธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวกมลวรรณ  จันปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาววรวรรณี  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่าเคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวมธุฤทัย  ศรีโยวงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายณภัทร  นามวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวยุวดี  ภูยอดนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวพุทธธารา  มาศยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวพิชญาวี  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวพิชญา  นนตะสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวปรียาพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวปริชญา  เอ่นแคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวญดาวรรณ  ศรีดรซ้าย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวจิรวรรณ  วรรณขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายวีระวัฒน์  ปัตธุลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายภัทรกูล  คำสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนิจรดา  อันเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวเบญญาภา  ไชยผง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวสุภาวิดา  พลยะเธศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายกฤษฎา  ศิริตื้นลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกนกรัตน์  สำเภาทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพลากร  วงษาสืบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวภัทรียา  หงษ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายรัตนพัทธ์  ปะสาธิบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวเนตรนิสา  งาสีแดง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวพิชญาภรณ์  เสนาพร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงบุณยกร  ไชยสมคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวจุฑาทิพย์  ศิลปักษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงยศรินทร์  ยศพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวศศิธร  จันทร์เสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวศวรรยา  ศิริมูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธณอร  ไชยสงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปาลิตา  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายศุภกร  สุนาอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงอาราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายสรวิชญ์  โพธิ์นิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงรัตน์วรา  นาสมวา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นายพีรภัทร  โปสาวาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณิชากร  สอนภิรมณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปฏิมา  ดอกไม้ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวศิริรักษ์  นารีนวล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวณัฏฐธิดา  เฉตระการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวศศิวรรณ  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกชมน  บัวสาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธฤดี  อุตวัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชิตพร  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพรกนก  อ่อนด้วง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพัชชา  วงษาวัตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายพงศธร  จรรยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรศรีสุราช โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงฉัตรชนก  รัดสีสม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิรุกข์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐธพงษ์  ทองก้านเกลือง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนภัทร  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธีรภัทร  ไชยมาตย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพรรษกร  อ่อนน่วม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนพัตร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฎฐพงศ์  เมฆาพิมาย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอภิญญา  สีกู่กา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายหยุด โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอภิชัจจ์  ภูตาเพลิด โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภัทรธิดา  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวนิติสกุล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงคีตานันท์  ทวดอาจ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวทไธสง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปภาดา  การะเกตุ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  เหลาพร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจิรชยา  ผายพิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุธนี  ราตรีสุข โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเรณุกา  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชินพัฒน์  สุริโย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพัสกร  อินทรผล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจันทรกานต์  ใหม่คามิ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายรัชพงษ์  คเณราช โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงมินทร์นภา  โคตรประทุม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปรียารัตน์  เพ็งคุณ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาแดง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงฤทัยศิริ  สุราราช โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวิลาสิณี  เชียงพฤกษ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ศรีชมชื่น โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงทินมณี  ขานวงศ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุรตา  บัวจาน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองภู โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงราชาวลี  แก้วสีจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปวริศา  ถิ่นสุข โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศิริวิมล  เหมือนสิงห์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเพชรรินทร์  กินชะโร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวนีลตา  อ่อนลมุน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัชราภา  อุทัยนาง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเทพ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูแดนแก่ง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสิโรรัตน์  ทุมเสน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทอปัด  พานิชปฐม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองเฟื่อง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนวพรรษ  ทัดแก้ว โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุภัคสร  คงศิลา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภัสรา  ศรีอ้น โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงขนิษฐา  แฝงเมืองคุก โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิชัย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชลธิชา  ตะนะสอน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงรัชนีกร  อินละคร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองมณี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธณิชา  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปัทมาพร  ภูพานไร่ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัลยารัตน์  มะโนวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์  เพชรไพฑรูย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  อมรศรีรัตนชัย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนวรัตน์  ชุ่มอภัย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภัทรพล  นามเหลา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายคุณากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกนกพร  มัชปาโต โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปพิชญา  ประเสริฐสัง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวจิระนันท์  คำบุญเกิด โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวพุทธิดา  อุ่นเจริญ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงคณาพร  ภูมิสัตยากร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวปาริษา  มณีแสน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายพงษ์ศิริ  พลเสน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวชนาภา  ลีลา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวปภาวรินท์  กางแม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกฤษฎานนท์  เถาว์ชาลี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวปิยภัทร  นิตย์วัน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวณัฐธิชา  ตาแสงทอง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวจิรัชญา  เกตุร่วง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวมณีรัตน์  สุระป้อง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจุลีลักษณ์  ลีนาแค โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไรยดี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนภาพร  ดวงใจสดชื่น โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเมือง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนันทิยา  กัณหาพันธุ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นายประชารัฐ  เพียชำนิ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชลลดา  วันบัวแดง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวศรัณญา  ชินนะศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพชรกร  ทาบุดา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปภินดา  ศรีละพล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พึ่งจักกรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวสุพิชญา  อุทัยหลาขะ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอภิสรา  รักภักดี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงมุกลดา  งิ้วงาม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศิรินทร  ทุมพิลา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวกนกพร  พรมศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวอภัชชา  เศษรักษา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพรรภษา  โรมเมือง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนากร  โสมมะนาวัด โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณัฐพล  มาพร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณัฐภูมิ  แฝงเมืองคุก โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปาริตา  กลำเงิน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงมาลีน  รสโสดา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เฉนียง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศิรินทิพย์  วันวาน โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  แพงวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชนิดา  อันบาพรหม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสโรชา  ไชยกองชา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายถิรคุณ  อัคษร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วผล โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกรวิกา  มาตรา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธาวิตา  เศษภักดี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปาริชาติ  มุลี โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอชิรญา  จำเริญสม โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงลีลาวดี  สำราญรื่น โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงนันทิกานต์  จรรยา โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสุภัทรา  อันทะระ โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชลณิชา  มหาอ้น โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงมรกต  มูลสาร โรงเรียนผดุงนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชนาธิป  ทุมจีน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายนิติภูมิ  ปาสารักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภัทรพล  ผาใต้ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภาษิต  ไขสาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศุภกร  ชัยฤกษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอิทธิ  ขาริศรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงชฎาพร  นนทะนำ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงประกายปรียา  จันทรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอนัญพร  หวังสุข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายชนวัตร  สิทธิสาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสินธุชา  ปราเนต โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัตตังโข โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญจะรถสา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเจียระไน  ปะวะเสนัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมสา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนันทิดา  ภิบาลจอมมี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพรธีรา  ไกรวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงศรีเคน โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงภัทรดา  อินทร์ชู โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงมนทิรา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอนัญญา  อันปัญญา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายคฑากร  เล้ารัตนอารีย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 นายบุญญฤทธิ์  ไกรงาม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวจีระภา  หนูพร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น