รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกฤษฎี  พาระพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายจิตร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพัทธดนย์  ดงเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายศักดินันท์  ชำปฏิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศิวกร  เหล่าพิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสิทธิโชค  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวกัญญภัส  ราชสุวอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวครองขวัญ  ซาสร้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชลิสรา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวธัญภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวปลายฟ้า  เสากุดแคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพรย่า  ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวอภิสรา  คำเชียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอรวรา  รัตนพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกุลกิตติ์  ลาภโนนเขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายกิตติกูล  มุลมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเจตน์  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายศิวกร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวฐิฎานันท์  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวอริศรา  โรจน์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอัณศยา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายศุภวิชญ์  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายสิงหโรจน์  วีระมโนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายอชิตพล  นามวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายณัฐพงศ์  ปัฏธรรมวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรัตถยา  สิมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคณาธิป  สมวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายจักรกฤษ  นามจูม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายณัฐิวุฒิ  กรองไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธฤต  ชนะภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุกร์ไชย  ลีศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวกฤติกา  มั่งมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวศุภนุช  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริพิชญา  ลีลานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวธัญจิรา  ปัญญาสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเจษฎากร  กองทรายมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเตชสิทธิ์  เรนชนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายทรัพโยดม  ทวีชีพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์วิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธีระเทพ  พรมดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปุณณปัตต์  ดลภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพัชรพล  พลหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพีรัช  สุรพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายภัทรชัย  ตาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายรพีพงศ์  คำอ้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวริศ  คำสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวศิน  ตีระสุชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศิลปกร  แก้วดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์โตหิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกัณณิกา  สอนถม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพลอยลักษญ์  เพ็งวิชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวันวิสา  วงค์แสงจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเอมวิตา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเลออน  เซ็ค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอภิณห์จันท์  ธนัตพรภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายปภังกร  กิตติศิริวัฒนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายรณกร  นามสีลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวงศธร  สายธารพรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายหาญวิสิฐ  เลืองยวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชุตินันต์  ภู่ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปุณยนุช  ผาภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมุนินท์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวิชญ  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโญวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายประณต  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายพชรกร  สวัสดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพีรดนย์  นูเร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชนากานต์  รู้จัก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณิชาภัทร  ถีอาสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเมธาวี  บัวขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เป็นสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเฉลิมวิชย์  สีดาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงฉันทนา  ปณิทานะโต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  บุษราคัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทราพร  กันทะใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายจิตรทิวัส  ตรีศุภการต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจุฬา  ราชบัณฑิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนเนนย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนนรพัชร์  โกฑัญญะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนิติ  กองเกิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปัญญากร  สีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพรรษวุฒิ  แถนสีแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภาคภูมิ  คงแตง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายยินดี  ชมภูพาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายรณกร  สีหวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายศตายุ  ปรีดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเหมันต์  แสงศรีเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายอติวิชญ์  นิราราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิมพ์นฎา  ชาติรัมย์ฐิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปุณยาภา  อ้นทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพรหมรักษา  ขาวจุ้ย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวริศรา  ใจเบา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศิริภารดา  ขุมรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีทน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายคมธนิช  นิลจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายจิตติพัทธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเทพรักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธราธิป  ดาวกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพชร  พิมพ์ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายรชต  เต็งคิว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวทัญญู  สิงห์น้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุตรราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอาณกร  พรมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกฤติยากร  ภูบรรทัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชญาดา  ภูครองทุ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปณาลี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภภาษุภ  สายพันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุภัทริญาดา  กองกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงฐิติมา  อิพงษ์ประภัสสร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงนาตยา  มาจรูญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพลอย  พระตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอมรัตน์  สุขเพสน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกุลธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพลแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจินนไมย  พานสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธีรดา  อัศวพัฒนากูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรธร  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชนัดดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงคุนัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์แสงจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์บำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิชาติสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวพิราภรณ์  คำภีระมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอริญชยา  ศิริไกรวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธันย์ชนก  นะชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุ่มเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศศิวิมล  ลาลุด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอัศจรรย์  จันอุป โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสุรพจน์  หินศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุริยวงศ์  พรมทองมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายรัชพล  เรืองสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุริชญาน์  นามพรหม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอริย์เมตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสกลสุภานี  ตรีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอนัญพร  หมื่นพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอรวรา  ชาเนตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอธิตยา  ขันนามสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุรัตติยา  ด้วงลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูริมนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปนัดดา  พิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิถี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิรประภาเดโช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวิชญ์พล  บำรุงรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวรกานต์  ลาม่วง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพุฒิธร  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวชิระ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอาระดิน  สีสุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปฏิภาณ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนัฐพล  ดวงวันทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศิวัฒน์  ปุสารัมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพีระวัฒน์  ปิยะขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธีรภัทร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายภิษณัชย์  จันทร์สิงค์โท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชัยมงคล  ม่วงนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายชาตโยดม  ทาหนองค้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศุภิสรา  เสนีย์โกศล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทะวิชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอุษา  คุณกันหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศิรินภา  เหล่าสะพาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปริญาภรณ์  วิลัยปาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาษพินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกัลยาพร  กางจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศุภามาษ  เอื้อกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลางค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณาพิฏฏา  ชายขาว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอินทุอร  พิมพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอาภาสินี  จันตะคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีธรรมบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวรกานต์  สีไว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชุติญา  แลหน้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกฤติยา  ภูมิโสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์นาฝาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอนันตา  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนาธิบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงโศภิตนภา  งามวณิชวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพรรษา  ปิ่นแคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นักรำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวรณัน  สีพลเละ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนัตติกาล  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงจิรัสยา  ผาพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสรัสนันท์  จันทร์ลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนลธิณี  ชื่นอารมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายชลธิศ  พิมพิสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชยานันต์  อิ่มพิมาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายชนะ  ม่วงคร้าม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เวชยางกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวริศรา  รวยสันเทียะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอักษราภัค  โกมินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปุณณดา  ธราสุขโสภณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พิณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปริญญ์ลดา  ยามี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอริยา  แสงกล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพลพล  ทองคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพชรพล  ไตรคุ้มกัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฐนัย  บาทชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุดารัตน์  พาลีบัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชนาภา  สกุลพรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐวพร  สมานสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกฤติยาณี  อุปมะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธาริณีย์  เลิศรัชตะศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนกฤต  สมานทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสมชาย  แซ่หวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายรัฐศาสตร์  มีเงินราช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐศญาพร  พงศ์นภารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวรรณษา  สีดากูด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสาริศา  วัฒนเจริญพร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แอบอิง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสุพิชญา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสุภวรรณ  มะสาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุภาวดี  ตรีเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สิทธิจันทเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงหยกสมุทร  อรุณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทจร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอัญมณี  เกื้อกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลาศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายไชยพงศ์  ไชยสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธนณัฐ  สุวอ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธนพนธ์  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนภัทร  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธนัท  โลหะมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปฏิพล  บุตรวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวัจน์กร  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวรินทร  อุปถัมภ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีลามา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงฐานวรรณ  นาถวิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงทริกา  บุญวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธัญชนก  ลุนจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงเมธาวี  นามบ้านผือ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศิรประภา  นาหนองตูม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แร่ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศิลปษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณิชา  มีชิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศิริกานดา  ทับเกตุแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับบุรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสรวิศ  มูลชะนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประทุมสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงขวัญชนก  สมภาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงทิพภาพร  คำสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธัญชนก  อมรสิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนิรดา  เฟื่องประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยทุมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยะสาธโร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์กรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภคนันท์  หมั่นทำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภริตาภรณ์  ละคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัควรรณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคทั่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงเมย์  บิว แคน นัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวรนุช  โพนกลางสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสใบทิพย์  สาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสิริรดา  หงษ์แสงไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุกัญญา  วรบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุวิพร  เครือมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยธรรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอิงควรรณ  พิศนุย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายมงคล  มุงคุณคำซาว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ทองขวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนัสนันท์  เจริญธนสัจจะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปณิตา  นาชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปิณฑิรา  ธรรมโหร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เอี่ยมเวียง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภาษี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวรกร  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวิราสินี  ตรีศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสิริวรรณดี  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอริสา  รัตนขันแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเบญญาภา  โกมุทธพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนมานิตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมประภาพร  แสงสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงโภไคย  อุดมวนิช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวรัญญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอริสา  แสงกล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเสาวภา  วรรณมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปิยะพร  พรทิพย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกิติมา  ชาติเผือก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกนกพร  บุตรพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสาริศา  มั่นเหมาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอลิสา  หิรัญอร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิชญานิน  จาริชานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สูงเนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอรรวินท์  จันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผานิช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนวลอัปสร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอาสยา  ห่มสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอาทิตยา  โสรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายณัฐพล  พลช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพลภูมิ  ปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพลวัตร  บัวพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญคง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภูฬิชญา  สุนีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงเวธกา  ผุยชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศิรินญา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสวรรยา  พลหมอ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุธีรา  ใสโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอติมา  ศรีภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอนัญญา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายจักรภัทร  ดวงใจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภูมิชัย  ชาวระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวรายุทธ์  คงประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิรวตานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายศิรวิทย์  ทิพชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายอธิชัย  สิงห์บุญมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ไชยศล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัชชา  ชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธนัญญา  วิสิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงบชกร  จำพร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปณิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปิยะพร  วงศ์มณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพัชราพรรณ  คำทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวราพร  หาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริอมรผล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสิกิตติ์ตรี  ศรีโนนชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอภิชญา  ประชาโรจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอภัสรา  รักษาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกานต์ชนิท  เกศคำขวา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศุภามน  กึกก้อง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายฐาปกรณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธีรเมธ  สมสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกัญญานุช  กองจันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงเบญญาภา  คัดทะสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศิริธิดา  ชาสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกรกมล  มีศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงจันทวรรณ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชญานิศ  สุธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  การสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงเบญญาภา  โม้กุดแอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปุณณภา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพุทธธิดา  วิชาธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงภัทรภร  หินเธาร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงศิรภัสสร  นิโครธางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศิริวิมล  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงณัชชา  พิมพ์โสดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนฤมล  นระแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงศิรินภา  คำหงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงศุภนัน  เหลี่ยมดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ชีลอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสิริชัย  เหล่ามะลอ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสุพศิน  นาคโนนหัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกชพร  บุริจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงกันตนิษฐ์  นพพระโสก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเกษมณี  บุตรลานช้าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธัญชนก  จำปาวัตตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงนภัสสร  แก่นบุดดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงปวีณา  ชาติดร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายวิชญาดา  แต่งแดน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงนนธิชา  อาษาศึก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพรหมทิพย์  พรหมเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญเขื่อง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอาธิตา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายนที  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปาราเมศ  นามบุบผา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระครศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเกษสุนีย์  ปัญญาสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนวนันท์  โกกอุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนิรินธนา  มั่นคง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพรกนก  สืบสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภัทรวดี  สิวิเส็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัทราพร  จันทมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาถ  ยะนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงอรอมล  มาปะโท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐชยา  นามวันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกรประวี  เพ็งหลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพัชรธิดา  วิเศษธร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เปี้ย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอภิสรา  คำสอนทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  เหล่าพิลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจิรภัทร  บุญกลิ่นขจร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายฐากูร  มูลวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภูมิภัทร  เตโช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายวรากร  ทิพย์มณฑา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายศักรชาติ  สารแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายศิวพล  ภูมิบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสิปปกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอนุชิต  แพงสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายเจษฏา  ชูตระกูลกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกัญนิภาฏี  พันแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วบับภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์สนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชลิตา  อุ่นทองดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธนัชชา  บุตรสิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายศตวรรษ  สอนนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนภสร  จันทร์สีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ประกอบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงศิริขวัญ  บุตราศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุนิษา  อุดมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงไอยรา  บัวแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายศุภวัฒน์  ไสยกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถมคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงรุ่งประกาย  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงธิมาพร  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปณัสญา  จันทมุลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชนะโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวชิราพร  ภูจำเริญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวราภรณ์  ปาฐวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดขุนทด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงศศิวิมล  มานะสุจริตกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงศิล์ปรยา  หิรัญเขว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงศุภัทษร  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงสุธารินี  ธีรพงศ์สุชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงกระจาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภวัต  แพงโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภูธิป  แช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายสหรัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายสิทธินนท์  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชลธาร  โคตรนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนพรดา  ไชยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนภัสกร  พละสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงวริยา  บุตรแดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวิภาวินี  โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศศิประภา  ทัพศิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงอักษราภัค  พระเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายชินพัฒน์  เฮงพระธานี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณวัฒน์  โคตรจันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายนิปุณ  เดชธนาเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปองคุณ  ผิวขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายปัญญากร  อินทะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายพงศ์ภูวนาถ  ไก่แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายภูมิภัทร  ด่านซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายอนพัช  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงขวัญทณัฐดา  ปลาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายแทนคุณ  นึกชอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงนัทธมน  แสนกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงปรียานิตย์  เพลินจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธนกฤต  นางทะราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพราวปภัส  หงอกภิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธนิตา  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ชินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอมราพร  พัสลัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายณัฐภัทร  หมื่นคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 นายพงศ์พิทักษ์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 นายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายอภิมุข  เพียสักขา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายคำแท้  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นางสาวกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายธนาธรณ์  ปลัดคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวณิชนันท์  เขียวสด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวเบญญาภา  ธรรมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวพรรณธร  คำลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวภัทรสุดา  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 นายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาววิรัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พรมจรูญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงสุชานันท์  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 นายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงกมลชนก  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายทัฬหพงศ์  พลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวสิริวิมล  พิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายธนกฤต  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายพิรพัฒน์​  แสนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวศุภวิภา  อันชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวลภาภัทร  สีเกิ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายวริศ  ลักษิตานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวปริม  โชติศิริรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวจิรชญา  โนนทิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวบุณยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวณัฐณิชา  สารนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวพร​รณพษ​า  แก้วอ้วน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาวธนพร  จันทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายกวินภัทร  พลค้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายกิตติคุณ  สังฆะวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายชยากร  ร่มจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายชินวัตร  สุขีเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายณัฐพล  หอมหวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอนิวรรตน์  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอินทนนท์  ผุยทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงภิญญามาศ  จาดเสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวริศรา  คัณทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงเวธกา  ดาหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสิตานันท์  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวอภิชญา  เต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายตฤณกร  สีขุนฮาต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงธนพร  บุญหรอ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสิรินญฉัตร  สาฆ้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสุทัตตา  แสนเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมพูแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยรากหญ้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายกฤติพงษ์  สีแก้วนิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายคณิศร  มาประจักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายธนดล  สายสุด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายธนาธิป  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายพิพัฒน์  จุลลาบุตดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายมติมนต์  เถื่อนแก้วสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายวัชรินทร์  ศรีเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายอธิป  อักษรศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงชัญญานุช  ภูแท่งแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงชุติญา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฐญา  นามปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงธนิดา  สายงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงธัญญพร  เคนโคก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนาฏฐิยา  ทะหวัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีไชยแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงปวีณวรรณ  ศรีสวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปิ่นสิริ  ช่วยมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงโท้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงพรนภา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงพัชรีวัลย์  ระดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพาทินธิดา  บุญเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุสดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงลีน่า  ภูมิ่งคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงวรกมล  สมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอภิศรา  ศิลมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงอารีรัตน์  โสสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงณัฏฐนิช  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงอัจฉราพร  คำสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวเกวลิน  ไชยนาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวจุฑามาศ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายนครินทร์  ไชยสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายภูริทัตต์  ตาดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายรณยุทธ  กาญจนคช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายวรากร  พาละเอ็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  คงเลิศกิตติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายศิวกร  หาชานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายอชิตพล  มาทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยมะบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทิบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงกิดาการ  สายประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงชญาภา  ป้องคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงทิพธนา  เฉลิมชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมืองวุฒทานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงน้ำบุษ  คมวิชายั่งยืน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงประภาศิริ  ทิพย์นาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีอัดชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงปาลิตา  พวกพระลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงพพันวัสสา  พัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพรชิตา  ชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงแพรวพรว  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงภาวิภัทร  พงษ์พูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงยศวดี  ศรีจันทร์ดำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงรินรดา  หาญปี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงวรัญญา  นามปากดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงวริษา  ด้วงนิล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงศศิกานต์  นามภู่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงศศิวรรณ  วรรณโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงศิรัญญา  สังฆธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยประสานสินธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสมิตานัน  คำสาแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงสิรดาวัน  จำปาศรีขวัญสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงสุกฤตา  กาญจนหงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสุธาภิมณฑ์  เลพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงหทัยชนก  สินประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงอัจฉรา  ชารีนาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอารียารัตน์  มาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงฮาน่าไมยา  ฮอร์วาร์ด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายฉัตรปกรณ์  คงศรีสรรค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นายกันตภณ  มัคคะน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายกันตวิชญ์  สุริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายปพนศักดิ์  วราเสฏฐานนน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แสงโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายชนน์กาานต์  สืบสวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายคณาพงษ์  พิมพ์คำไหล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายชัชรินทร์  ชินเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายคณิตวงศ์  ภาระพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายโชติบดินทร์  ศิริพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายจักรภัทร  กูดอั้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายธนภัทร  นวลนก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายชลธาร  กาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายธีระวัฒน์  โชติอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพีรดนย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายภรตกรกช  ดรหมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายภัทรธร  ไผ่สีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นายภูบดินทร์  จึงตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายศุภวิชญ์  บุปผเวส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวกนกวรรณ  ชาหล่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นายอภิชาติ  อนุสาสชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวกัญญารัตน์  พลขันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอภิรักษ์  ชินราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงกิตติวรกานต์  ภูคัสมาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายเอกราช  คำภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงกชพร  ปลัดขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวเกศรินทร์  ศิริคูณทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวกนกนิภา  พัฒนศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาวจิรพันธุ์  แถนสีแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงกันยารัตน์  เถื่อนโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวจิรัชญา  บุญประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงกัลยากร  พรนิคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวจุฑารัตน์  สารบรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจารวี  เชียงใต้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวเจตปรียา  ร่มภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงชนม์ชนก  เล้าเจริญชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงชาลิสา  พันนุฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงชนัญชิดา  แช่มช้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงชามา  โพธิ์สิทธิสีดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นางสาวฐิดาพร  ทองเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงฐิตาภา  สุขอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวญาณธิชา  สนโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวณัชรดี  เดชโยธิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 นางสาวณัฏฐธิดา  ช่วยหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวณัฐธิชา  ละมูลมอญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณัฐธิยา  ชาแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงทักษิณา  จันทวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงต้นฝน  วงษ์สังข์ศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงนภาภัทร  ยิ้มละมัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงน้ำเพชร  คำผาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 นางสาวแพรหยก  ลาสอาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 นางสาวภัณฑิรา  นามวันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 นางสาวรัตติกาล  สุดสอาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาววรพรรณ  มณีภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาววิชญาพร  แก่นทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศศิกานต์  นุราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวสไบทิพย์  ปัตตาเทศา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวสาธิดา  บำรุงนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวสุกัญญา  เบ้านามโฮง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวสุชาดา  บุญเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวอรรญา  มหาอุตม์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงธัญชนก  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์วรรธณ์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงประภาสิริ  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุทธิประภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวปวีณ์สุดา  หมั่นเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปานไพลิน  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงพรนิภา  แจ้งอรัญญิก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมภูผิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวพิชกานต์  ประสมพืช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปยาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สำนัก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวแพทภัทรธิดา  อนุพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงเมธินี  คำมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวรัญญา  สีคำหารณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงศิริขวัญ  นาสำแดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวศิริรัตน์  ไทยทองหลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวศุภิสรา  สุขแสงรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวสุนิตา  สะตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวสุนิสา  นามแดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงอภิญญา  นาโพนทัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงอรทัย  ชินนะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวอรัญญา  ดวงราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นายกันต์ธีร์  แข้คำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายจิรโชติ  ลุนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขุ่มด้วง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นายฑีฆายุ  คำตานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นายต่อตระกูล  บุญรวม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นายธนธรรพ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายธีทัต  ทับปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายธีรศักดิ์  แดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายภูมิภัทร  แถมพรมศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายวรชัย  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นายอภิสิทธิ์  ต้นกันยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวกรวินท์  วรรณศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวกรวิภา  หนองแก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวเขมนรินทร์  ดวงดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวจิณณพัต  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวจิณห์จุฑา  จโนภาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวชลธิชา  ศรีเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงชลวรรณ  มีพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวชวัลรัตน์  อัครโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวชัญญานุช  วงษ์พัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวดวงชนก  รัตนบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงดาวิกา  หอมจันทน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงธัญชนก  เตียสุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงธารทอง  เพ็งหยวก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวธีรา  ปะวะโน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวนภาพร  พันธุ์แสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงนเรศิกาญจน์  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงภักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปวริศา  บูโฮม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงปานตะวัน  วิชาธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวปิยากร  ย่อยไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวปิยาภรณ์  ศรีกุตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวพรทิพย์  ชาหล่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงพรรณวษา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงพรรษชล  สีกา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวภัสริยาพร  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนเหวิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงมัทมา  ชาญฉลาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาววนิดา  โพธิ์ตาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงวรัญญา  เมฆะวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงวสุกิจา  รุจิมัตตัญญุตกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงศศิกานต์  ด่านรุ่งเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวศิรประภา  ไขกัณหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงสิริรัชเกล้า  แซ่จง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวอนัญญา  นนฤาชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงอัจฉรา  สีลาโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายพบธรรม  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายพัฒนพล  นพพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงแพรวา  สมบัติพูนศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอัญมณี  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายชนาธิป  เพียรลำพัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายทวีพูล  มันหาท้าว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายนพกร  โคตะมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทร์ขันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายวรัญญู  โม้วงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายวัจน์กร  เพียโคกแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายศุภณัฐ  วิสาสังข์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายสกุลวัฒน์  ไชยมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงกมลพร  ขันตี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงกฤษณา  สุขรมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงจุไรวรรณ  จำปาพรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงญาราภรณ์  วงค์ละคร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงเตชินี  ผิวงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงธนัชพร  บุญลือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงธิดา  ผลยังส่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงนันท์สินี  จังพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงปทิตตา  ลือคำหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงปนัดดา  เกตทองมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปวริศา  แผลงศาสตรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงพิยดา  ดีเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพีชาณิการ์  นามวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โม้วงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อรจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงภาวินี  โม้แซง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงมยุรี  บัวจาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงรวิพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงลักษถาวิลัย  ศรีนวลแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวิจิตตรา  เพชรอรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงวิภาวี  บัวภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุชาวดี  ประภาเวสัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้านขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงโสภิตา  น้อยผาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงอนัตตา  สำกำปัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงอภิญญา  ป้อมโคก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงอัยญาฎา  เชื่อคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงอารียา  กิจวัฒนาวิวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายชยางกูร  เกื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายชยิน  ประทุมวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายธนัศวิน  รุ่งโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายปฐวี  แสนอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายพิชญะ  โคตะมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายภัทรพล  กาบบัวลอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายภูตินันท์  โม้ชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายศุภณัฐ  แสนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายเศรษฐวุฒ  มาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายสหรัฐ  วังคีรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงกชกร  จันทร์โสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงกชพรรณ  หนูนามเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงกนกรรณ  ศรีสถิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงกฤตพร  ทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงคันธารัตน์  มีคำทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ลานขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงจิราพร  แซ่จึง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญลักษณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทะปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงชุติดาภา  พลศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงธณศร  กำลังเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงธมน  ศิริพากุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงนริสรา  ลาสุนนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงพรรณชนก  เข็มพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพิชญ์ลลิตภัทร  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูตีนผา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงมาตุพร  นามไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงรัชช์นันท์  เกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศักขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงสมิตานัน  อิงภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงสิรภัทร  มหิสนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงสิริยากร  สักขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงสุจิตรา  เอาะน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงสุชาวดี  กาศโอสถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงสุวรินทร์  เจริญสุระสถล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงหยกอันตรา  วชิระพัฒนพงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงอาทิตยา  พิสถาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายรุ่งเพชร  เชยชม โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายรัฐภูมิ  แพนแสง โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวสุวิภา  เมืองปัญญา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นายศุภวิชญ์  เคนจันทา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นายนิติภูมิ  ยุระรัช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงวรรัตน์  มาวัน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกนกกร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายธนกร  ศิริวงศ์ไฟศาล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาวเตือนใจ  นามนวด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวลินวันนา  ประภูชะกา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงมนัสชนันท์  น้อยแย้ม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวรุจิรา  สิมมาคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาวศุภธิดา  บุญจวง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 นางสาวขวัญหิรัญ  ท่าหาญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงธนภร  ป้องบ้านเรือ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อิ่มใจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงทธภรณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงจิรประภา  สีหานารถ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายสงวนวงศ์  พวงเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายวัชรพล  ทาระสา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายปราการ  บังลาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงกุลนัดดา  ลำเพยพล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทรงศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายณัชนพ  ธนศักดิพัฒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงปนัดดา  สุขมหาหลวง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศปรีชา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายกฤษฎา  ตันเจียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายชานน  นาสมโภชน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ทับบุญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยมสุข โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวเกสรา  อินทนันต์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 นางสาวนภัสสร  พันธ์พานิช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 นางสาวจิรัฐพร  ศรีกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายพีรพงษ์  นามจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวมุกมณี  ใจดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นายอรรถสิทธิ์  ชูกร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงสุจิตตา  ชิงหนู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายสุทธิรักษ์  เหลาเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นายปราบดา  พรมเมืองขวา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวกมลทิพย์  น้อยคำมูล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายปัญญพัฒน์  ยานะสาร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงสุนิสา  เห็มกอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงสุกานดา  คุณธรรม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงกนกอร  ทองที โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงชุติพร  สุขขาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงภูฟ้า  พิณพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กาศสันเทียะ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงพรชนก  ดอนกันหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายนิพัทธ์  ราชาวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงสุภาวดี  พิลาคง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุตรศิริ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายอหิงสา  สร้อยคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงวรวรรณ  มั่งคั่ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูมิเวียงศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงรัตน์ติยา  ทึงสร้างแป้น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนรีกานต์  ยิ่งยืน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงศิรภัสสร  อเนกา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงภัทรวดี  ณ นคร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายศักรินทร์  พิทักษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงนัชชา  วามิล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงปิยธิดา  นามวิชิต โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงปาริฉัตร  แดนสีแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงคุณากร  มาลาเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงหยกผกา  เมน้อย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พลเทพา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงปภัสรา  เหลาเกตุ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวจิรัญญา  พาลี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายรพีภัทร  แก้วคูณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายกิตตพัฒน์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 นายนรินทร  การะพันธ์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวปาลิกา  ทองแก้ว โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น