รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกฤษฎี  พาระพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายจิตร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพัทธดนย์  ดงเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายศักดินันท์  ชำปฏิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศิวกร  เหล่าพิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสิทธิโชค  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวกัญญภัส  ราชสุวอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวครองขวัญ  ซาสร้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชลิสรา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวธัญภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวปลายฟ้า  เสากุดแคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพรย่า  ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวอภิสรา  คำเชียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอรวรา  รัตนพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกุลกิตติ์  ลาภโนนเขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายกิตติกูล  มุลมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเจตน์  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายศิวกร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวฐิฎานันท์  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวอริศรา  โรจน์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอัณศยา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายศุภวิชญ์  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายสิงหโรจน์  วีระมโนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายอชิตพล  นามวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายณัฐพงศ์  ปัฏธรรมวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรัตถยา  สิมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคณาธิป  สมวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายจักรกฤษ  นามจูม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายณัฐิวุฒิ  กรองไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธฤต  ชนะภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุกร์ไชย  ลีศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวกฤติกา  มั่งมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวศุภนุช  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริพิชญา  ลีลานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุ่มเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศศิวิมล  ลาลุด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอัศจรรย์  จันอุป โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสุรพจน์  หินศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสุริยวงศ์  พรมทองมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายรัชพล  เรืองสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุริชญาน์  นามพรหม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอริย์เมตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสกลสุภานี  ตรีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอนัญพร  หมื่นพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรวรา  ชาเนตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอธิตยา  ขันนามสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุรัตติยา  ด้วงลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูริมนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปนัดดา  พิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิถี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิรประภาเดโช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวิชญ์พล  บำรุงรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวรกานต์  ลาม่วง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพุฒิธร  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวชิระ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายอาระดิน  สีสุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปฏิภาณ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนัฐพล  ดวงวันทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศิวัฒน์  ปุสารัมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพีระวัฒน์  ปิยะขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธีรภัทร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภิษณัชย์  จันทร์สิงค์โท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชัยมงคล  ม่วงนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชาตโยดม  ทาหนองค้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศุภิสรา  เสนีย์โกศล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทะวิชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอุษา  คุณกันหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศิรินภา  เหล่าสะพาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปริญาภรณ์  วิลัยปาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาษพินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกัลยาพร  กางจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงศุภามาษ  เอื้อกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลางค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณาพิฏฏา  ชายขาว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอินทุอร  พิมพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอาภาสินี  จันตะคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีธรรมบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวรกานต์  สีไว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชุติญา  แลหน้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกฤติยา  ภูมิโสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์นาฝาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอนันตา  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนาธิบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงโศภิตนภา  งามวณิชวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพรรษา  ปิ่นแคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นักรำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวรณัน  สีพลเละ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนัตติกาล  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจิรัสยา  ผาพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสรัสนันท์  จันทร์ลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนลธิณี  ชื่นอารมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายชลธิศ  พิมพิสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชยานันต์  อิ่มพิมาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชนะ  ม่วงคร้าม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เวชยางกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวริศรา  รวยสันเทียะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอักษราภัค  โกมินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปุณณดา  ธราสุขโสภณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พิณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปริญญ์ลดา  ยามี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอริยา  แสงกล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพลพล  ทองคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพชรพล  ไตรคุ้มกัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐนัย  บาทชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุดารัตน์  พาลีบัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชนาภา  สกุลพรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐวพร  สมานสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกฤติยาณี  อุปมะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธาริณีย์  เลิศรัชตะศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภวัต  แพงโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูธิป  แช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสหรัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสิทธินนท์  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชลธาร  โคตรนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนพรดา  ไชยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนภัสกร  พละสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวริยา  บุตรแดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวิภาวินี  โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงศศิประภา  ทัพศิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอักษราภัค  พระเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชินพัฒน์  เฮงพระธานี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณวัฒน์  โคตรจันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนิปุณ  เดชธนาเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปองคุณ  ผิวขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปัญญากร  อินทะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพงศ์ภูวนาถ  ไก่แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภูมิภัทร  ด่านซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอนพัช  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงขวัญทณัฐดา  ปลาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายแทนคุณ  นึกชอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนัทธมน  แสนกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปรียานิตย์  เพลินจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนกฤต  นางทะราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพราวปภัส  หงอกภิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธนิตา  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ชินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอมราพร  พัสลัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายณัฐภัทร  หมื่นคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นายพงศ์พิทักษ์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอภิมุข  เพียสักขา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายคำแท้  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนาธรณ์  ปลัดคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวณิชนันท์  เขียวสด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวเบญญาภา  ธรรมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวพรรณธร  คำลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวภัทรสุดา  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาววิรัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พรมจรูญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุชานันท์  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกมลชนก  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายทัฬหพงศ์  พลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวสิริวิมล  พิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายธนกฤต  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพิรพัฒน์​  แสนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวศุภวิภา  อันชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวลภาภัทร  สีเกิ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายวริศ  ลักษิตานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวปริม  โชติศิริรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวจิรชญา  โนนทิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวบุณยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวณัฐณิชา  สารนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพร​รณพษ​า  แก้วอ้วน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวธนพร  จันทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกวินภัทร  พลค้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกิตติคุณ  สังฆะวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชยากร  ร่มจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชินวัตร  สุขีเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐพล  หอมหวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอนิวรรตน์  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอินทนนท์  ผุยทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภิญญามาศ  จาดเสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงวริศรา  คัณทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเวธกา  ดาหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสิตานันท์  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวอภิชญา  เต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายตฤณกร  สีขุนฮาต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงธนพร  บุญหรอ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสิรินญฉัตร  สาฆ้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุทัตตา  แสนเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมพูแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยรากหญ้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายรุ่งเพชร  เชยชม โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายรัฐภูมิ  แพนแสง โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นายนรินทร  การะพันธ์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวปาลิกา  ทองแก้ว โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงฌานิภา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น