รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวภูฟ้า  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายสิงหภณ  ขันประมาณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาววิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายชนกนันทน์  โยคะสิงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวเอมิตรา  ลีใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปภาวรินท์  พูนกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวฐณิตา  ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววิกานดา  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวอภิชญา  คุ้มกุดลุง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายกฤษฎี  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสุกัญญา  สุรียพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรายุ  อุดมรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจินตนา  ปานกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเรียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญธิษา  การกัณหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชยภัทร  รัตนธารทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายคัมภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิราญุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเตชิด  บุญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพงษ์สิทธฺ์  วรสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพีรธัช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายภาวัต  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวระวิวรรณ  ถนอมภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายต้นหนาว  ฐานสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสิริมา  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายศุภชัย  ศรีแพงมล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวปิยพร  จุลบุรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวอพัชชา  เเผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายมารุต  บุญทิพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกริช  ตู้ธีระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายยศวศิน  มณีวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายวัชรพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวกรวิภา  จำเริญสาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายภาคภูมิ  ธุระงาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวนันทิกานต์  คำนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวชญาดา  ปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรินธร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเปรมชนันท์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชลลดา  วันแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมโนนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวณัฐพร  เสวรรณา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวรวีพร  อิ่มถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาววิภาพร  จันทะนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกมลชนก  ศรีวรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำจันทร์ดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายวรานนท์  ภูปุย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายชาญณรงค์  ทบแป โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายณภัทร  อุปนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวอนรุดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวอพัชชา  แผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงจิตรางคนางค์  ถานะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอังคณา  ฉายณิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธารใส  นันถนอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปลิตา  เกณสาคู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายเปรมสุธี  กองมณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธีรพงศ์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภูริตา  ภูปาทา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสิริกร  เฉลิมจาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเสกสรร  อนุสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปฏิมากรณ์  คำเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิรดา  จราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  วีระพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพีรภัทร  ภูอินรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศลิสา  มาตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพชรพล  พงษ์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพรไพลิน  เหิมวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงโสภิตนภา  ขัดจำปา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอัญชสา  ศิริเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายฐิติพงศ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นายรัฐเขตต์  ปาปิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณราวิชญ  คนใจบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปานรพี  ภูหัดสวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวเจนจิรา  ภูแสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนิชานันท์  เรืองสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายรัตนะโชค  ปลิกแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวศศิกาญจน์  แพ่งสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวยุคลธร  ภูชำนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวกุลนันท์  นะคะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุวรรณพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายราชัญ  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรินรดา  มาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายวัชรพล  ภูจอมนิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงชลธิชา  บุญสุรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนวัตร  แต้มแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวกุลนิดา  พุทธมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาววรดา  ศิริรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวพัชริดา  แคนสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายสิรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศศิยาพร  คงสมมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงบุญฑริก  ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายภาณุวัชร์  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายธีรโชติ  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนกฤต  วารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธนกร  ผลสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวณัฐวรา  โยทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวอภิรดี  ปัททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวปาริตา  นาถ้ำนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวรุ่งระวี  หนูเผ่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรกมล  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวรัตติกาล  เฉิดรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายฤทธิชัย  แก้วคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวศุภธวดี  ไวยเวช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกฤตภาส  ชูพรมวงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจเมตตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพ์พะันิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชนาธิป  หลักคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธีรภัทร  ทวีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูริพัฒน์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายยุทธพงษ์  ลิ้มภูสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวรชิต  โกศล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงคันธนีรา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงธาราทิพย์  รัตนธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูกิ่งดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมิ่งกมล  ภูภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  พิชัยเชิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธราธิป  สิงหพรหมสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนนทกร  ตาลสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุระพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชนานันท์  ทัพธานี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายชยางกูร  กันทำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงมาลัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวริทร  ฉายจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นายกรกนก  ภูลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศิริกนก  ศุภอุดร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธีรภัทร  แสนศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาสินพร้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวรรณษา  นันบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชลธิชา  หัสรัดชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภานุวัฒน์  ราชมนเทียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูชมชื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายรัชนนท์  ตั้นสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปัญจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิวกานต์  พิกุลหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจรพณ  จิระธีวะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพรพรหม  สอนชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายรชต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธนัญชัย  ตันฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสุชัยพร  บุษดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอติชาต  แสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอนุชา  ภูพันนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชญานินทร์  อินทรตุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิชญ์นันต์  นิติพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐภัฏ  ภูไทกัมปนาทภิญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเกษมสันต์  ศรีภพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายจิรพล  ภูมิ่งเดือน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชนันนัทธ์  พิลาเจือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนาธิป  แมดมิ่งตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนพดล  ร้อยพิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนพนันท์  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปรเมษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพชร  ผ่านสำแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภานุวัตร  ศรีแพงมน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูริพัฒน์  ถิ่นมีผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายลิขสิทธิ์  ภูจอมนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสุจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศิวัช  พรมภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอัครพงศ์  อรรคอำนวย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกนกนิภา  การรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฏฐยาน์  แดงสด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงดลมณี  ตรีเมฆ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงธัญธร  ณ นคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนัชภรณ์  ศิริกุลเบญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปฏิมากร  มาภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิมพ์พิชย์ฌา  เจียมตัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กำมะณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงฟ้าใหม่  นามวัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงรุ่งนภางค์  ฤทธิ์สยอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุกฤตา  ทัศนพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุชาดา  สุดชาดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอธิติยา  อุทัยทะวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอุมากรณ์  เพชรโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวอาทิตยา  กิตติกา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวมินตรา  ผายสียวน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวเปรมกมล  อุดมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวทิพย์ญาดา  โพระกัน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวอรอนงค์​  แก่นพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวนิชา  ฝาระกรรณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวอมรรัตน์  จรศรชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวอภิรดา  จันทะดวง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวณัฐริกา  พละปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีบัว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาววชิราภรณ์​  ปรีการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกิตติชัย  อุทานิตย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายธรรมนูญ  เขาวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวสุชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายอดิศักดิ์  วรรณสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวจิตรดา  พลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาววรัชยา  โป๊ะตะคาร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวอริสรา  พิมพ์เวิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวชนม์นิภา  ทองแดง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนวลพรรณ  สูงกรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายธนาฒย์  ตั้งเพียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวอชิรญา  ผลช่วย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวสาวินี  สมมิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวสุธิดา  นาสีแสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายณัฐพงษ์  มาตสะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวจิราพร  มูลคำศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายเกษมทรัพย์  งามสนิท โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวธันยพร  กัสมัง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวพิทยดา  ดลรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวสุนันทา  สีดามน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวชลตะวัน  คำไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงดุสิตา  พงษ์เพชรแจ้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวรรณกร  คำก้อน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวพรรณนิพา  อู่อ้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพณณกร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวไพรวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวอภิษฎา  ศิริเกษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาววราภรณ์  วาเรืองศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาววรรณภรณ์  สกุลโพน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายนิติกร  มรรควิจิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นาจันทอง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายสถาพร  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายกนก  นพคุณ​ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายศุภโชค  ภูศรีโสม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายพงศธร  เพียจุน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวจาวรี  คำไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายทินกร  กันยานุช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวภัทรวดี  สีแสด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายชนะชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายสุรนันท์  มุงคุณคำชาว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวทิฆัมพร  ศรีมาศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวโชติรัตน์  มูลคา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจิรภิญญา​  เจริญศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายชนชน  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายชณณ  วิจิตรศิลปิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภัทรพงศ์  วงศ์ศิริพานิช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายภูมินทร์  พิมมะโส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวณิชากร  บุริขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงฐิตารีย์  จักรเเก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวกรกนก  กุนณา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกมลชนก  ปรีกาล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวณัฐธิชา  ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายจักรภพ  สารผล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวสุภัชชา  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายจักรรินทร์  โสภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวปนัดดา  ศรเงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายสุทธิพงศ์  อุตพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนิภาพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวอัญญมณี  ทองการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายวัชรินทร์  แลศิลา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายเจษฎา  เถื่อนบัวระบัตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายอภิเดช  ดีเสมอ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายสรยุทธ  เพ็ชรบุรมย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวจันทิมา  แคล้วภัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวกุลณัฐ  กันทะเนตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายธนพนธ์  ศรีเเก่นทราย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายนันทพงศ์  ยศนันท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธนพร  เขตร์สมัคร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวศิริพร  จันทร์สะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายภูมินทร์  แก้วสระเเสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวฐิติยาภรณ์​  เรืองอุไร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิยดา  อารีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐครินทร์  ชูสงฆ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายนาย ภาณุเดช  เหรียญโมรา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวนัณติชา  การกันหา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวชนากานต์  เทพศรีหะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวจุรีรัตน์  แสนชมภู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวธิดารัตน์  ทอนเสาร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายปฏิภาณ  ศรีบานชื่น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายกิตติพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวเนตรทิพย์  คำพิละ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวกานติมา  แสนแก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชวิศา  สุขเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายรัชชานนท์  ดอนแถลง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายฉัตรมงคล  คงประพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายณัฐพัฒน์  แสนตรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายอภิสิทธิ์  ตุ่มพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกรกนก  หัดรัดชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเกล้านภา  โยธารส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายจักรทิพย์  บุญอุ้ม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายเทพนรินทร์  วินทะไชย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพิมพ์รวี  มะระสี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวรรณวิหวา  สุวรรณโคตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอรัญญา  โถนวาสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นายพลวัตร  ดอกพิกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปณิตา  นาพรม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปาริชาติ  เนาวะอาจ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายณัฐวุฒิ  กรีเทพ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิดาภา  ภูขะมา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีวิทยานันต์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกชกร  ธงหาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวัชระพล  ทะมานนท์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกฤติยา  เต็มไทรสงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายฉัตรชัย  สิงห์คาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพงศธร  พลโคกก่อง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพรรวษา  พงศ์มั่ง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชลลภัทร  พรรณขาม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจีรนันท์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปิ่นระพี  จันทร์สุราช โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชนินทร์  คำเรืองศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอุดมศรี  หอมพิกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสิริวัฒนา  มาตรา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุธิดา  เพราะขุนทด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นายศิริโชค  ยุบุญศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวพิมพกานต์  ชะนะบุญ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาววนิชยา  ศรีธงชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวธมกร  หามนตรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายจิรายุทธ  พลตื้อ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธิญาดา  ทระรักษ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตชา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวอิงอร  ภูผาพลอย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวพิญญากรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวญาณัจฉรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนดล  พลชิวา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายโยธิน  อรัญทอง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวมัญฑนากร  ขนานแข็ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนิธิวดี  เย็นเกษม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวอภิสรา  คำโพนรัตน์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวอารยา  ธารารมย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชยากร  จูฑามาตย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวศิริพร  สนั่นเอื้อ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสุริยา  รังนาแพง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพิมพ์ญาดา  รัฐถาวร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวชนัญธิดา  ผัดเป้ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายทวีวัฒน์  ปัญจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวผกามาศ  อุ่นอุดม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงญาดา  จันทชำนิ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงศรัญญา  วรัญญานนท์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวกาญจนา  เยาวกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายวัชรพงษ์  แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวอภิสรา  โพธิ์กุดศรี โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศุภารักษ์  รักพุทรา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายสรภัทร  กมลผาด โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายสกลสินธุ์  ยุบลชิต โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสุรพิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงโยษิตา  นันทดิลก โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงหฤทัย  วิสูงเร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุมัลตรา  คำภูแสน โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวจิราพร  ขนันแข็ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวนิรัตชา  เวียงสิมา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวกนกวรรณ  สายโรจน์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกรชนก  ผลรุ่ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวปิยะวรรณ  สุขภิบาล โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวยุวธิดา  ลาดกุดลิง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พัฒยา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เหลาชะโน โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงภัทรธิดา  ถิ่นวิลัย โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายรัฐภูมิ  แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิชญาภา  มณีแผลง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวรชาติ  บรรจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองดอนน้อย โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสิริยากร  จันดาหัวดง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงแก้วกาจน์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มลา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจียงวิเศษ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปรียาพร  มุสิกา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศุภอัญญ์  สิงขร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงทาริกา  บรรจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายไทยทวีโชค  บุระพวง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสนิฎา  ศรีเสมอ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงทวิรชา  ประชานันท์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวิชญาดา  ยะนะโชติ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุธีกานต์  นามเวช โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปัดสี โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายวีรภัทร  ขามเงิม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  เยาวเรศ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงรุ้งธิชา  สารัง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปาเป้า โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภคภัทร  แดนนาสาร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภูอาจดั้น โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชัย โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายชินบุตร  สุทธิประภา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภูรี  ประชาโรจน์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายรชต  พลเยี่ยม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพงศกร  ภูทะวัง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิมชนก  แหยมละ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุดสวรรค์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาชัยเงิน โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประกอบสุข โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงคณิตตา  กุดวิฬา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุวิมล  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงปริศนา  ช่วยศิริ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีชาติ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปวีณา  เอนเกษร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกชกร  เดชหามาตย์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชนมณี  มาตยะขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสุจิรา  ส่งเสริม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอิงลดา  เครือวรรณ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงขวัญขาว  นาชัยเวียง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงศิริกัลยาพร  แก้วพิลา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจอมขวัญ  วงศ์มาลัย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวศรี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองสุวรรณ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวรุณยุพา  พาธาณี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิราวรรณ  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธีรภัทร  ศรีค้อ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกมลวิช  ขันอาษา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปรียาภัทร  สนองเดช โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพุทธิชา  บุญหมั้น โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอภิชญา  ไหล่ประเสริฐ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวิชญาดา  นาดี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกรวรรณ  กมลช่วง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุพิชชา  ทัพธานี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงภัทรสุดา  กลยนี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกรวีร์  คุณพรม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ธะนะชัย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวธนพร  ศรีนำอ้อม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวฐฌกร  ศรีกุลคร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวพรกัลยา  อุดมรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวสิริกร  ดอนโอฬาร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาด โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวศิริกานดา  ยุบลชู โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงเฟื่องลดา  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายศิรภัทร  รูปสูง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมัณฑิรา  พุทธษาระวงษ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงดรุณี  มงคล โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์โคตร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวิระตา  ไชยเทพ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมสูงเนิน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอรุณมาศ  พลทัศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอินทิรา  เด่นสมุทร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปินะถา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอณิชา  ฟักนาค โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจิดาภา  อันทะสาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบัวทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญไสย์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงกชพร  สำราญเริง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวีนัสวรรณ  บุญไสย์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปรียานุช  งอมสงัด โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพิทวัส  อัศวีรเดช โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงขจรรินทร์  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายโอบอุ้ม  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายนรบดี  ชวนแดง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นอภัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกรกมล  จันประทัด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายณภัทร  ชาแสน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกมลรัตน์  กมลคร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายรัฐภูมิ  สาระทักษิณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธนิษฐา  บุญสนาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุดารัตน์  อินชี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฑ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนันทิมา  พะละ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายวรเชษฏฐ์  สุดาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงจิรวรินทร์  ภูเสงี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูโอบ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกมลวรรณ  ณะสาโร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ล้านพลแสน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวกมลชนก  ศรีโยธี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวกวินนา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวพัตรพิมล  นันผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวกนกอร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสง่าวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถิ่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกัลยกร  ริมสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวภัทรธิดา  ภูศรีฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกฤติพร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนัฐมล  เลิศตาช่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกิตติกา  พาลี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอุ่นเอื้อ  อุ่นพะยา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธีมาพร  บุญเสนาะ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนันธินี  รัตนะ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เยาวนิจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายโยธกานต์  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวรกานต์  สุขะเกตุ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวระนนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงรวิพร  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธนิดา  ผลเลขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชลลดา  ศรีวิสัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฆารประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสริตา  วิมาเณย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายนิติธร  กิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพรทิพย์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเปรมกมล  พลแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงรวิภา  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายบุริศร์  ทิพวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายอนุวัฒ  ผลสิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายพสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายอรรถพล  ภูผันผิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายกฤษฏา  อุทัยอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นายโชคมาดา  ยวงคำมา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายปกรณ์  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นายยุทธพงษ์  พัฒนจิรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นายสหรัฐ  ภูพานไร่ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นายสิทธิพร  ภูผาสุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกฤษณา  นามเสถียร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวธรรมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวพลอยไพลิน  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวชัชชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวทอฝัน  เช้าวันดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวประภาพร  พิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวศริยาภรณ์  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงมินตรา  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสุนิษา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวอรทัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธนพงศ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพิชชากร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงชุติกาญขน์  อำภวา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายกฤษฎา  ดีสนิท โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุรอิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงภิญญดา  ภาณผาด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวจิราพร  บัวผัน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงภัทรภร  ภิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวกฤษณา  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไร่จำนงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงชลกร  เรืองวชิรปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวอธิษฐาน  วระโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวศศริกาญาษน์  อาจเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงชมพูนุข  ทองคำ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวพรรนิชา  เปศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวรัชนีภรณ์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวณัฐณิชา  จำเริญสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นายชุติพงศ์  โชติประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสุภานัน  ปราบมาก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวนภาพร  ภูสง่า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นายพลพล  มงคลชัยภักดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวอุษา  พระมหามเตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวพัชยา  ประการัส โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกฤภธีรา  ดาราศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงวนัสนันท์  พละสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายสิปปภาส  นางาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายสุภกร  ปรีการ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงแอ็งจึล  นัน ฮอลล์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายชลสิทธิ์  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวพศิกา  มุลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นายเสถียรพงศ์  จันโทมุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นายยุพราช  จันที โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นายพุฒิพงศ์  บุตรทา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายธนดล  นารูลา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวณิชกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายโพธิกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ภูผิวเหลือง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวอรสา  อรรถประจง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวปทิตตา  ศรอำพล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวอริสรา  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวปาลิดา  เย็นใจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวสุภชา  เกียววงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวณัชปภา  บือกุศล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวกรกมล  ภูบัวจ้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวพิชญ์สิณี  ภูสงัด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวกนิกษา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธรินทร  ภูมิทิวนนท์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 นายชโนทัย  มาตศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสิริกร  บำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงชลธิชา  ไสวังเวิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพิยดา  ปฏิสันยสรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสิริพงศ์  ไวสู้ศึก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงกนกวรรณ  มโนขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงกษมา  ศักดิ์วงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงฐิติมา  ภูถาดงา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงธันรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถื่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายภคิน  จันดอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธีรยุทธ  แซ่จง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายปรินทร  โชติชูช่วง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายวรายุทธ  ภูตาโก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนภัทร  ภูน้ำเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายมังกร  ซามาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายกฤตยชญ์  ภูนาหา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายกันตธีร์  ชอบเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอังกูร  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายชวกร  ฉายเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายพิชญะ  ดีรักษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเกศินี  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพิรยา  เกษมเศรษฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเอมิกา  ลิน แอริกสัน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงธันชนก  ภารบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพณณกร  เอื้อเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ภิญโญกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงแจคเกอลีน  โอเว่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงรักษ์อักษา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงภูษณิศา  แจ่มใส โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกฤษณา  จำปาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงบุญยวีร์  สมรรถพันเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายวรพงศ์  วัชโสก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวรินยา  พันวัน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงมาริสา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนิรากร  ศรีแพงมล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายฉัตรมงคล  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทักโม้ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายนพรัตน์  พลราชม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายนพฤทธิ์  ยันตะบุศย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายนิติธร  ไร่บูลย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปฐมกานต์  ใจทาน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายปภังกร  สุเทวี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายรัชพล  อ่อนคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาติชำนิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองรุ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงจรัญญา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงจรีภรณ์  สมพมิตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณภัทร  ปัตลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงบุญยวีร์  เกตุชาติ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปัณชนิตถ์  อุทัยแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  บูรวัตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  รังรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงยศวดี  ขันธิวัตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงลลิตา  สำราญออง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงสรัสวดี  วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 นายกฤษณ  ทำนาสุข โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายชรภัทรกุล  คาดีวี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายพีระพัฒน์  เนานวน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายภูตะวัน  สายสมบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นายรัชพล  ธนาปฏิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายวิสิษฎ์  ศรีอดิศักดิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายศุภกร  ไชยคีรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นายสิรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายสุชาติ  ชาญกว้าง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอนันต์ยศ  พลสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวกฤษติกา  เกลี้ยงรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวจิดาภา  สุทธิอมร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวฉัตรดาว  วรชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชญาดา  งาดี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวณัฏฐกาล  พลนาคู โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงนวิยา  ผาพรม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพิริยาพร  เพ็ชรภา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวมนฤทัย  ศึกขยาด โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษณะสาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวมุทิตา  ปามีชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงวนมน  ไชยโสดา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาววิชิดา  บัวสาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาววิภาวี  สาขา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาววิรยา  วิเศษขลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาววิรัญญา  อาญาศูนย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวสาธิตา  ธรรมแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นางสาวสิริพรรณ  หาระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วบุดดา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวอริสา  บุษมงคล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวอารียา  แสงเพชร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นายภิษณุ  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ษร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายก้องภพ  สุวิมล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวชื่นนภา  วงษ์ปรีชา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวณัฐนิชา  ขาวอ่อน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวณิชาภา  สุดประโคน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวพัชราภา  ทองประดับเพชร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นายเอกพล  ภูทองโปร่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวปิยะวรรณ  อนุสนธิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวพรรณธารา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวพิมพ์ลภัทร  พลกุล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นายจิรายุทธ  คุ้มทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นายธนกฤต  ตาลพันธุ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นายวัชรพล  ถิกาสาโล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยเดช โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวจิตติยากรณ์  ไชยทองศรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวนิราวัลย์  ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวพชรพร  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวภัทรลภา  สิโนทก โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยนา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงมณีญา  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาววรางคณา  นามเหลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาววิมลวรรณ  ศรีแนน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงศิริยากร  สุพร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวสาวิตรี  พิมแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสุธาสินี  จุลฤทธิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวอนันตญา  แฝงสีคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอรปรียา  มะลิรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายธีรภัทร  เดชแพง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงนรินทิพย์  เพิ่มพูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสิริยา  เหมือนงาม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายเคนเนทช์  ดีครูซ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายทศพร  โอษะคลัง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายปิติชาย  พัดดง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีกำพล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายพรประเสริฐ  ชิณโสม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวชยุดา  โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวศศิวิมล  เทพสุระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวทิพษร  บุญธรรม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายรชฏ  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น