รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวภูฟ้า  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายสิงหภณ  ขันประมาณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาววิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายชนกนันทน์  โยคะสิงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวเอมิตรา  ลีใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปภาวรินท์  พูนกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวฐณิตา  ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววิกานดา  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวอภิชญา  คุ้มกุดลุง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายกฤษฎี  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสุกัญญา  สุรียพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรายุ  อุดมรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจินตนา  ปานกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเรียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญธิษา  การกัณหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชยภัทร  รัตนธารทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายคัมภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิราญุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเจตินัย  บุตตัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเตชิด  บัญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพงษ์สิทธฺ์  วรสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพีรธัช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกอร  อันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายภาวัต  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวระวิวรรณ  ถนอมภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายต้นหนาว  ฐานสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสิริมา  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายศุภชัย  ศรีแพงมล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวปิยพร  จุลบุรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวอพัชชา  เเผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายมารุต  บุญทิพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกริช  ตู้ธีระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายยศวศิน  มณีวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายวัชรพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวกรวิภา  จำเริญสาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายภาคภูมิ  ธุระงาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวนันทิกานต์  คำนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวชญาดา  ปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรินธร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเปรมชนันท์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชลลดา  วันแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมโนนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวณัฐพร  เสวรรณา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวรวีพร  อิ่มถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาววิภาพร  จันทะนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกมลชนก  ศรีวรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำจันทร์ดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายวรานนท์  ภูปุย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายชาญณรงค์  ทบแป โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายณภัทร  อุปนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวอนรุดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวอพัชชา  แผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวอาทิตยา  กิตติกา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวมินตรา  ผายสียวน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวเปรมกมล  อุดมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวทิพย์ญาดา  โพระกัน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวอรอนงค์​  แก่นพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวนิชา  ฝาระกรรณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวอมรรัตน์  จรศรชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวอภิรดา  จันทะดวง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวณัฐริกา  พละปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีบัว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาววชิราภรณ์​  ปรีการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกิตติชัย  อุทานิตย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายธรรมนูญ  เขาวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวสุชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายอดิศักดิ์  วรรณสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวจิตรดา  พลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาววรัชยา  โป๊ะตะคาร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวอริสรา  พิมพ์เวิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวชนม์นิภา  ทองแดง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวนวลพรรณ  สูงกรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายธนาฒย์  ตั้งเพียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวอชิรญา  ผลช่วย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวสาวินี  สมมิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวสุธิดา  นาสีแสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายณัฐพงษ์  มาตสะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวจิราพร  มูลคำศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายเกษมทรัพย์  งามสนิท โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธันยพร  กัสมัง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวพิทยดา  ดลรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวสุนันทา  สีดามน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวชลตะวัน  คำไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงดุสิตา  พงษ์เพชรแจ้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวรรณกร  คำก้อน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวพรรณนิพา  อู่อ้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพณณกร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวไพรวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอภิษฎา  ศิริเกษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาววราภรณ์  วาเรืองศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาววรรณภรณ์  สกุลโพน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายนิติกร  มรรควิจิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นาจันทอง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายสถาพร  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายกนก  นพคุณ​ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายศุภโชค  ภูศรีโสม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายพงศธร  เพียจุน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวจาวรี  คำไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายทินกร  กันยานุช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวภัทรวดี  สีแสด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายชนะชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายสุรนันท์  มุงคุณคำชาว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวทิฆัมพร  ศรีมาศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวโชติรัตน์  มูลคา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิรภิญญา​  เจริญศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายชนชน  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายชณณ  วิจิตรศิลปิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภัทรพงศ์  วงศ์ศิริพานิช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายภูมินทร์  พิมมะโส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวณิชากร  บุริขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงฐิตารีย์  จักรเเก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวกรกนก  กุนณา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกมลชนก  ปรีกาล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวณัฐธิชา  ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายจักรภพ  สารผล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวสุภัชชา  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายจักรรินทร์  โสภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวปนัดดา  ศรเงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายสุทธิพงศ์  อุตพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนิภาพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวอัญญมณี  ทองการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายวัชรินทร์  แลศิลา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายเจษฎา  เถื่อนบัวระบัตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายอภิเดช  ดีเสมอ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายสรยุทธ  เพ็ชรบุรมย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวจันทิมา  แคล้วภัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวกุลณัฐ  กันทะเนตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายธนพนธ์  ศรีเเก่นทราย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายนันทพงศ์  ยศนันท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธนพร  เขตร์สมัคร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวศิริพร  จันทร์สะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายภูมินทร์  แก้วสระเเสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวฐิติยาภรณ์​  เรืองอุไร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิยดา  อารีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัฐครินทร์  ชูสงฆ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายนาย ภาณุเดช  เหรียญโมรา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวนัณติชา  การกันหา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชนากานต์  เทพศรีหะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวจุรีรัตน์  แสนชมภู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวธิดารัตน์  ทอนเสาร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายปฏิภาณ  ศรีบานชื่น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายกิตติพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวเนตรทิพย์  คำพิละ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวกานติมา  แสนแก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชวิศา  สุขเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นายรัชชานนท์  ดอนแถลง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายฉัตรมงคล  คงประพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายณัฐพัฒน์  แสนตรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายอภิสิทธิ์  ตุ่มพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกรกนก  หัดรัดชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเกล้านภา  โยธารส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายจักรทิพย์  บุญอุ้ม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายเทพนรินทร์  วินทะไชย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิมพ์รวี  มะระสี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนดล  พลชิวา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายโยธิน  อรัญทอง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวมัญฑนากร  ขนานแข็ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนิธิวดี  เย็นเกษม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวอภิสรา  คำโพนรัตน์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวอารยา  ธารารมย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชูศรีวาส โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายประดิพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวศิริพร  สนั่นเอื้อ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสุริยา  รังนาแพง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวพิมพ์ญาดา  รัฐถาวร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวชนัญธิดา  ผัดเป้ง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายทวีวัฒน์  ปัญจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวผกามาศ  อุ่นอุดม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงญาดา  จันทชำนิ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศรัญญา  วรัญญานนท์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวกาญจนา  เยาวกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวสริยาภรณ์  ดุจประสงค์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายศาศวัฒน์  ศิริธรรมจักร โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายวัชรพงษ์  แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวสิตานันท์  งามเสริฐ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวสุภาพร  ผดุงรัตน์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวอภิสรา  โพธิ์กุดศรี โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวลลิตวดี  ศรีคำ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศุภารักษ์  รักพุทรา โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายสรภัทร  กมลผาด โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายสกลสินธุ์  ยุบลชิต โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวชนกนินาถ  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพรพิมล  คำศรีนวน โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวสุวานิตย์  กมลช่วง โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายสุรพิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงโยษิตา  นันทดิลก โรงเรียนร่องคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัณฐิกา  โต๊ะงาม โรงเรียนร่องคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายฉัตรมงคล  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทักโม้ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายนพรัตน์  พลราชม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายนพฤทธิ์  ยันตะบุศย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนิติธร  ไร่บูลย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปฐมกานต์  ใจทาน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปภังกร  สุเทวี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายรัชพล  อ่อนคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาติชำนิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองรุ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจรัญญา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงจรีภรณ์  สมพมิตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณภัทร  ปัตลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบุญยวีร์  เกตุชาติ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปัณชนิตถ์  อุทัยแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  บูรวัตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  รังรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงยศวดี  ขันธิวัตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงลลิตา  สำราญออง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสรัสวดี  วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายกฤษณ  ทำนาสุข โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายชรภัทรกุล  คาดีวี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายพีระพัฒน์  เนานวน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายภูตะวัน  สายสมบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายรัชพล  ธนาปฏิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวิสิษฎ์  ศรีอดิศักดิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายศุภกร  ไชยคีรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายสิรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายสุชาติ  ชาญกว้าง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอนันต์ยศ  พลสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวกฤษติกา  เกลี้ยงรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวจิดาภา  สุทธิอมร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวฉัตรดาว  วรชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชญาดา  งาดี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวณัฏฐกาล  พลนาคู โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนวิยา  ผาพรม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิริยาพร  เพ็ชรภา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวมนฤทัย  ศึกขยาด โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษณะสาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวมุทิตา  ปามีชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวนมน  ไชยโสดา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววิชิดา  บัวสาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาววิภาวี  สาขา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาววิรยา  วิเศษขลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาววิรัญญา  อาญาศูนย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวสาธิตา  ธรรมแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวสิริพรรณ  หาระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วบุดดา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวอริสา  บุษมงคล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวอารียา  แสงเพชร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายภิษณุ  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ษร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายก้องภพ  สุวิมล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวชื่นนภา  วงษ์ปรีชา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวณัฐนิชา  ขาวอ่อน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวณิชาภา  สุดประโคน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวพัชราภา  ทองประดับเพชร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายเอกพล  ภูทองโปร่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวปิยะวรรณ  อนุสนธิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวพรรณธารา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวพิมพ์ลภัทร  พลกุล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายจิรายุทธ  คุ้มทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายธนกฤต  ตาลพันธุ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายวัชรพล  ถิกาสาโล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยเดช โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวจิตติยากรณ์  ไชยทองศรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวนิราวัลย์  ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวพชรพร  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวภัทรลภา  สิโนทก โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยนา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงมณีญา  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาววรางคณา  นามเหลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาววิมลวรรณ  ศรีแนน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศิริยากร  สุพร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวสาวิตรี  พิมแสง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุธาสินี  จุลฤทธิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอนันตญา  แฝงสีคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอรปรียา  มะลิรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธีรภัทร  เดชแพง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนรินทิพย์  เพิ่มพูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสิริยา  เหมือนงาม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายเคนเนทช์  ดีครูซ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายทศพร  โอษะคลัง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปิติชาย  พัดดง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีกำพล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพรประเสริฐ  ชิณโสม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวชยุดา  โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวศศิวิมล  เทพสุระ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวทิพษร  บุญธรรม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรชฏ  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น