รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุดมเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ธรรมปัทม์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าหิบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายภานุวัฒน์  ลีนาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภานุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวรรณกร  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายศุภนัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยศแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายวชิรวิชญ์  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายพุฒิเมธ  ไชยนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายกฤติน  กมลสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายภัทรพล  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอดศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวชลิดา  ผิวยะเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนพงศ์  โพชะโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงผกาสินี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนริสา  กอบเกื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพีรพงศ์  หนูหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปุณณวัชญ์  พงษ์สาโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอนุทัย  มณีวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายยศกร  กรโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภานุพงศ์  สายสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรัญญา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปพิชญา  พิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพสธร  ปิลอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพิพัฒน์สกุล  บันเทิงใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายรัชชานนท์  คำโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสุวิจักษณ์  พารา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายชานน  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายธนพล  คุณปัญญา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายปริญญา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายอัครพล  บุญเหลือ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวเกวริน  พลอินสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปัทมพร  ยงคำชา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวพรวนัช  โหน่งที โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวมนัสนันท์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาววรัญญา  พรมตา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาววีร์ลนัส  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวเอมมิกา  ชัยหมื่่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายกฤษดา  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายทัศนะ  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายวีรภาพ  พาพรมลิก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสุทธินันท์  ดวงเคน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายอิทธิพล  ตระกูลมา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายสุริยา  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศิรินดา  กายราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายธนรักษ์  บุพศิริ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายธนัญชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายธีรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวเกวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวปภัสสร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวภัทราวรรณ  ลาโว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวสุรัตรดา  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ภูขุมดิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอภิรักษ์  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายนันธวัต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอติชาต  พรมกาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายอนวัช  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายประดิพัทธ์  โล่ห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชูศักดิ์  ซิมังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวายุ  ผลมะลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกฤษดนัย  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนัฐพงศ์  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกฤษณ  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอภิวัฒน์  ยตะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายรชตะ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายปัณณพัฒน์  เตชโรจนกิตติ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสิทธิโชค  โคตรภูเขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอรปรีญา  สุวรรณา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนภชนก  โอฬารพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนิรมล  มุลน้อยสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีตระการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสรินญา  ยิ่งถาวรสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชฎาพร  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพัชราภา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงเทพรัตน์  ประทุมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปภัสสริริย์  พันธุ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปริญญา  วงศ์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปภาสุต  นิยะนุช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนินอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชัชพล  ซองศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนิติภูมิ  บุพศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนครินทร์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภูรินท์  ไชยปัญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสิทธิพงษ์  หงิมกระโทก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพงศธร  แก้วดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนนทวัฒน์  ทาวะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนุชจิรา  งิ้วสีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศเตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกฤติกา  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวิมลพรรณ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอรทัย  ขมิ้นผง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอาภาศิริ  สังวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอิษยา  บุตราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสรวงสุดา  ทองมินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวารุณี  สูนย์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกันต์กมล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงดวงฤดี  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรธีรา  ศรวรสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเกศกนก  สุริยะภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายวีรบุรุษ  กุกำกัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายชานนท์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนกฤต  ด่านลาพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอัมรินท์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายรัตนสิริทิพย์  สุพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอานนท์  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอภินันท์  บุตตัสสะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายชวิศ  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายศรัณย์  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐพัชร์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐวุฒิ  นันชนะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายเดโชชัย  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพิษณุ  วงษ์เจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปฎิภาผร  บัวแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปนัดชา  โพธิโคตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงมินตรา  วงศรีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวนุตตา  มาลีปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอามาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  เชิดชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรมย์รัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำทะเนตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุตรดีวีระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนัฐชยา  ช่างกุดเวียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมพิกา  ตีขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปิ่นมุก  นามเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรโท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพีระยากร  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอรรธิกา  วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกวิน  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชญา  สุขรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายสรยุทธ  อักฮาดศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปฏิพันธ์  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายชนม์ชนก  ทองเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายศาสตราวุธ  กลัดกันแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงลลิตา  สายสิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธีรเดช  ภูผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอลงกรณ์  วงค์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปิยะธิดา  พวาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงไอริน  ประทุมชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปรัชญา  วงค์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนากร  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจันทกานต์  พลวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนโชติ  บุตรชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกฤตพร  ชัยยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพีรายุพงษ์  ไชยรบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวรรณษา  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนิสร  กองพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนันทิชา  หนูสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เนื่องกันยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปัญฑิตา  ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสโรชา  นันตะสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธาวิน  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศศิวิมล  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพรธิตา  ศรีจันทึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศศิธร  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายลีโอ  อุ่มมะดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสิริธาร  โถชาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงศุภนุช  ผาลม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนะชัย  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงยลดา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวิลัยพร  ใครนุ่นสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูผาสุข  ผาสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรัชชานนท์  อ้วนอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศดานันท์  พรหมพันธ์ุใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกมลชนก  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธนวัฒน์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกุลภาภร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจิรารัตน์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจุฑามาศ  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธนพล  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเอกนุตตรีย์  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกิตติขจร  สิทธิผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพศิน  มูลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอชิระ  สุประการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผิวขำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสุถาวดี  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชาติชาย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายประภังกร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปัญญาชัย  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรชฏ  นอบไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสรยุทธ  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสิปปกร  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอภิเดช  นวลตา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอภิเทพ  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกมลชนก  เชื่อมชุมพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวระบัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัชชา  นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฐพร  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนฤมล  ภูละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงน้ำเพชร  คุณระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพนิดา  วาดเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงภัคคินีย์  สุทธิวาลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวรรณิดา  ผิวอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวันวิษา  วารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงศิรดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุนิตรา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุประภาดา  อุตมูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ส่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุภาวดี  คานสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอภิสรา  คำเกาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชตุยพงศ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชัชนะกร  โคตรธรรม์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนากร  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนพรัตน์  รอบคอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝ้าย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวัชระ  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวชิรวิทย์  โยลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศิวาวุธ  ชื่นกลิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศุภเชษฐ์  พรมลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอนุชิต  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอภิรักษ์  ธนชัยภิวัฒนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพงศกร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอรัญญา  บุญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอารียา  เหี่ยมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอุมาพร  แก้วคำสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกฤษฎา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกวี  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายขจรยศพล  ศิลปษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายโชคชัย  เสนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายชิรวิทย์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวีระพงษ์  ร่วมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอภิรักษ์  สีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายอรรถพร  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายอรรถพล  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธิติสุดารัตน์  อ่อนเภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงลลิตา  สุทธสิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงโสภิตา  ยงคำสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สัมพะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายโชคอนันต์  จันทกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายนราธิป  ชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายธวัชชัย  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนที  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายปุรณินทร์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วสนิท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายรัตธพงศ์  ร่มโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวรภัทร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสมร  ดอนถวิล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ลคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายสุรวิทย์  อินทรชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงมนัสชนก  กลิ่นสุบรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกนกรชฎา  บุญคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายรัตนภูมิ  กรมชะวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเกร็ดมณี  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงทิพรัตน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธีระโชติ  บญครอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงญาธิชา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงปัญญาพร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพรนิภา  ตอนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชนาธิป  มูลคองตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพรรณทิพา  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกันต์  ใครนุ่มสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงบุษบา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพิมประภา  อาจเเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพิเชษฐ์  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวารุณี  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปริญญา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสิริลดา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงทัดดาว  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอรัญญา  พวงทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธีระศักดิ์  ภูจิกมั่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฐธัญญา  มุเขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายภานุพงศ์  ตุ่นคุ้ย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอธิป  คำถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำตลบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณริสสา  สุริยะธนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 นายชิษณุพงษ์  ขาวประภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเนตรดาว  คำชมพู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายศุภกร  ลาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอนิลธิตา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายเอกภพ  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงภาวิตา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอนุชิต  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายออมทรัพย์  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายชนาธิป  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพิมพ์ภาวดี  แก้วระคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธนากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงแพรวา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายนภสินธุ์  เจริญรส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายจักรภัทร  แสงโคตรมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายชาติดนัย  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายโสภณวิชญ์  อินธิเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายภัทรกร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายปัญญา  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนราวดี  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงรัญชิดา  มีลาดคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายอนันดา  จันทร์ลอยนภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายนภัทร  ติกขะปัญโญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูวดล  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธีระยุทธิ์  บุตรโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพชรพล  ก้องกงไกว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชัยณรงค์  โพธิ์โคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอชิตพล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวรวิทย์  ปัสวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอดิศร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตรขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนปาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่งกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนิโลบล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันคำเข้ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายภูชิช  สุดดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายทักษิณ  ปัดพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนิธิโรจน์  เสือโนนม่วง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอามาซ  อาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกรณิศ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายชัยฤทธิ์  ใหม่คามิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกันยา  ประภาวนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกุลนัดดา  อันโนนจารย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายจิตติพัฒน์  เชียรโคกกรวด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาบลาอำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกรองกาญจน์  นารินรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปนัดดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอดิเทพ  อุมิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายประภานิช  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปานดาว  สิงห์โสด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงจันทการต์  ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอภิเดช  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอารียา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอชิระ  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงมัลลิกา  ชินมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายชินวุฒิ  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายการัณยภาส  สังคาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสใบทิพย์  หลานเศษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาววนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสมบัติ  พรมพัณฑิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวนภาพร  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายอรรถพล  แดงมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชญานี  ช่างแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายนรบดี  เติมสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงฐิดารัตน์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายก้องภพ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายอนันดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวีรพันธ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายพูนทรัพย์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายชัยนิวัฒน์  ต่ายเนาดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูวดล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายเกียรติขจร  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายชินวัฒน์  พงศ์กิตติกวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณหทัย  นามวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายวายุ  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสารินทร์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงช่อทิพย์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวณิชชา  โคตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายประวันวิทย์  หัวบุญสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกนกนิธี  มณีนารถ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 นายภูผา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวรรณภาพร  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพีระศักดิ์  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิยดา  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศรัยฉัตร  หงษ์เกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยววงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปฎิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่ประเสริฐ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศศิประภา  ภูมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอนุชา  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงถนอมจิต  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพิเชฐไชย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเอกชัย  ไพจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพรเทพ  ศิลาพจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายกายสิทธิ์  สอนระวัตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนาธิป  ศรีพลภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายประภวิษณ์ุ  ปาทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวีระยุทธ  คำแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายเอกตะวัน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายทิวัตถ์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธรรมราช  ศรีจางวาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายอนุชา  โยธานัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายธาดา  ศรีพลพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชลธิชา  ขันทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกรรณิกา  สารีนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวสมบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกานติมา  จูงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปาริตา  ปิระนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพัชราภา  มุ่งชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงผกามาศ  วงศรีชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรัญญา  นวนมะณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายปัฐยาวัต  วงค์คำหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกมลวัฒน์  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพีระพัฒน์  บาลวงศา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายเมธี  เที่ยงแท้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชลลดา  จันทะโข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจันทร์จีรา  ธุระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐพงษ์  นนท์ไพวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงปาลิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายสุทธิพงศ์  ชัยศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสกลทิพย์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุนิสา  เดือยพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายธีรภทร์  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุชานาฏ  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงภรณ์ธิญา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณัฐิกา  ดวงศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกีรตา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชโลทร  ทิพวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายคิมหันต์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายชัยชนะ  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายถิรวัฒน์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปรานทิพย์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นายธีรเมธ  อรุณรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอุมากร  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปาริชตรา  ทิพจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายภัทรพงษ์  พานจรรยามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธนัญชา  ทิพย์จร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงฐิติพร  โสมภรีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนวนันท์  ผาลือคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุภมาศ  ภูมิรัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงชนันภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชรินรัตน์  นะรินรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวุฒิชัย  ใยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสิทธิกร  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณภัทร  ปิติแก่นทราย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตะประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกิริตา  ตองกิ่งแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภูริภัทธ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธิดาพร  พุทธจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอรพรรณ  ประคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธนากร  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายทิพากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอินธิกา  ภูเงินช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรัณรัตน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสุภาวิตา  คงมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปนัดดา  พองพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวังราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปนัดดา  สุราชวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายกฏษฎา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายสิรภัทร  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสุกัญญา  อุทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายจักรพัฒน์  ริกำแง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายกิตินันท์  กอราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชนินทร์  จันทะศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชนินธร  สุริยันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายชัยพฤกษ์  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณรงค์ชัย  ชารินัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนากรณ์  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธวัชชัย  หาญภูบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธรีพัฒน์  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายนพรัตน์  มงคลทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายพุฒิพงษ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายภัทรธร  ฒุณฑวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายสมยุพร  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสรวิชญ์  คำทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอธิป  บุตรแสนคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายอนุชา  พรมน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนิติกร  พรประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงเกวลิน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจิรัชญา  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงชลดา  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงเนฐิตา  ไชโย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปวีณา  มุงธิสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสโรชินี  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายวายุภัทร์  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงปุณยภา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายกฤษฎา  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพีรกานต์  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิทักษ์กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายกิติภูมิ  ศิริมาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายก้องภพ  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฐพล  ศรีคำดอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายชาตรี  ธารสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายต้นตระกานต์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายแทนคุณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายนวพล  กาละพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายปกรณ์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายปัญญากร  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายปฏิภาณ  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปัญญาฤทธิ์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายปาระมี  ปาระคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายพีรเดช  คำเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายภัทรกฤต  เชื้อสำราญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพุทธินันท์  ล่ำสัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายเพชรเอก  สมเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภัทรพงษ์  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายวรากร  ไฝเครือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายศิวพงศ์  ไกรยะสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุ่มภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอัครพล  อัคเสริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายอินทุกร  สุวรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายอัศนี  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปรวรรตน์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธนกฤต  พระสุรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงทิฆัมพร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนวพร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงชโยรส  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงชุติมา  คึ้มยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงรัศนีกร  เมืองแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงศินิทรา  มาหริน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐรดา  ลมออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนิตยา  ผาดีนวล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวิชุดา  แงวอ่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสิรินญา  รันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอธิชนัน  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอิงอร  เสนามนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายชุมพล  พิมพิเศษสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายอภิรักษ์  สำราญใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายจักรินทร์  สีดาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดารา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงชนนันท์  ดีเหมาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพิสิษฐ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายกฤษฎิ์ภวิญ์  แดงทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายมัฆวาฬ  ปัดนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายมานะ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายนราวิชญ์  สายอำไพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุุภิศรา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอนุศรา  ปานพูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงแก้วกัลยา  คำอ้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวมุกดาวรรณ  เศษมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัชชา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวรัษฎาพร  มิลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกชพร  ประกอบเกื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุดตะโน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงดลญา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายธนภูมิ  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพัชริฎา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพัชริดา  หอมแสนสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงธัญญจิรา  ทองห่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายสุรธัช  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภูริวัฒน์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายวุฒิชัย  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงอภิชญา  คณะเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เกวใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัชชา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชญานนท์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายทวีทรัพย์  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายบุริศร์  ศรีเมืองขุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธนารักษ์  หมื่นคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายประชาธิปไตย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายศิวัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายจักรี  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายสรวิศ  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายปฐมพร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายเชษฐวุฒิ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายอภิรักษ์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธนาคาร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายภาคิน  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายวงศ์ระพี  มุระชีวะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชนกวนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รามคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพัชรี  แสงทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ผาด่านแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสุธิมา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปนัดดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชีวานันท์  มงคลดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงณัฐณิชา  นีละสมิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงกนกพร  ตงศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุรางคณา  สังฆะมณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปนัดดา  พัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอรปรียา  รอดอุตม์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงบุญญพร  มะโนนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สระแจ้งตูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายภานุวัฒน์  มันยะรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงเมวดี  คอยพุฒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงจันทกานต์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงรัตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 นายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายเจตน์ชฎา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นายเดชาชาญ  นรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นายปรเมศร์  ชุมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 นายปรเมษฐ์  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นายปรวิศว์  เเก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นายพีรภัทร์  โคตะมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นายภูวนาท  ประทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นายวัชรากร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายศุภกร  มหาปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายสุดที่รัก  วงศรีชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวจิราภรณ์  เสนาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวชุติกาญจน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวนภาพร  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวปนัดดา  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวปภานัน  ตะจันทร์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวปิตินันท์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวพรรณมณี  บัวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวรัตนาพร  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาววนิดา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาววริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงศศิวิมล  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวศิโรรัตน์  นิวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวสุชาวดี  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวธิดารัตน์  ภูเเช่มโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายนคริทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวลภัสรดา  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจินดา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายกิตติคุณ  อุปฌาย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญแพง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายภานุพงศ์  เนืองทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายศตนันท์  ขุนสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายสหรัฐ  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงกนกพร  นาคน้ำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงจิราภรณ์  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงญาณสิริ  สมภาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองผลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงณัชชา  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณัฐชา  พันสุข โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงธารทิพย์  ขวากุพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงนรีกานต์  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงนิชานันท์  กุสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผิวตะศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงประณิตา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปีใหม่  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงพนิดา  วงค์ลำพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงมณีวรรณ  หอมหวล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงลินตะดารา  โพติยะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงศุภศิริ  จารุสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสิริกัลยา  ดียิ่ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงมุฑิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 นายธนวัฒน์  เมฆตั้ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายประกาศิต  รูวันมอม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาววริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาววิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอดิศักดิ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกรกนก  หล้าเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุนิษา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอนิตญา  รันชิตโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายกิตติกร  วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมเฮ้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงปิยะนุช  ปวนพา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงเกสิณี  ตุ้มคำอู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญจริง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวสุพรรษา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ระเริงจิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสิริกร  ยุระภัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเบญจา  วงศ์ธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกมนทิดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศิริมล  ฮุ่งหวล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามมั่น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกชกร  ผาอินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพนิดา  ลาภมูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกัญญ์สิณี  น้อยไกรจักร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวธิดารัตน์  ดิษฐขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวกุลยา  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงภัทรฐิตา  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงอัมพิกา  หลวงปราบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงสิริญากรณ์  เพ็งคำปัง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายฐิติวัชร์  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายปภาวิชญ์  คำกันทะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายนัฐภูมิ  จูมศรีราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายณัฐดนัย  หาญกุล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงศิริการณ์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวิรัลยุพา  หุนติราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงชวิศา  ไชยหาวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพัชรพร  ประจันทร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงบุรัสภรณ์  โมธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอัครพล  จันทวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยหมาน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายมังกร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงภัทร์ณรินทร์  นวลสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายพัทธพงศ์  วงค์สาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงชลดา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ออไธสงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เจริญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอรณิชา  สิมมาวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงชนิดา  ไชยนา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงพิกุล  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกัณธิกา  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีสมัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทธเเสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศิริประภา  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงเกวลิน  คำนาม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฐลดา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายโชคไชย  โชตเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายณัฐพล  โธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายธีรภัทร  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายธีร  แว่นเรืองรอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายพลภูมิ  คุณธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายพุฒิพงศ์  โปรดประโคน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายภทรดนัย  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงกชกร  หน่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงกชพร  นันทเขต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกมลนิตย์  เทศนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกฤติญา  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจิดาภา  มัคคีปผลานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณัฐกมล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงดวงชีวัน  แสงเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงเนตรดาว  บัวศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเบญจภรณ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงปริยากร  โฮมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงปิยพร  ศรีหาบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงภคพร  พันแพง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงวิศรุตา  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สะหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสโรชา  โภคทรัพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงสารีย์  พุุทธโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงสิริรักษ์  คำภูแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงสุธาศิณี  โคตรธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุภัสรา  พิมสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุภาวดี  ราชนิโฮง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงอนันตญาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงอภิรดา  หัสดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงอมรกานต์  สีโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงเจนจิรา  คำบุญมา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงภัคจิรา  สิทธิภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงหทัยรัตย์  เกี้ยกล่อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายคณิศร  โคตะพะภรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายฉัตรชัย  จรัสการุญวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายณัฐสิทธิ  อินรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายถิรวัฒน์  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายวีระยุทธ  หาระบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายสถาพร  แฟสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายสารินทร์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายอติวิชญ์  ผายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกิตติมา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงกุลนาถ  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงจีรนาฏ  อิมคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงจีราภรณ์  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สอนสุชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชมภูนุช  คำทะเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงโชติกา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงณัฐธิชา  มณีศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เกือทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงธนภรณ์  สมองดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงธัณญาลักณ์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงพรทิวา  ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงภัทรวดี  กงพาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงยุภารัตน์  ดาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวรัชยา  ไร่วิชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงศิริพร  วรราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  จารุภาคย์ชานนทน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสิดาพร  สายคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงสริมา  เชื้อวังคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงสุพรรษา  ชายศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอริสรา  มาตตวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงปรัชญา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิสาธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงอุมากร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงสิรินทิพย์  คำสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวิลาสินี  ธรรมศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงวรภร  บัวบาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงรุ่งราตรี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงวารุณี  กัลยาสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงมนัญยา  โคตรธาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภวิกา  ยางธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิลัยพร  ใจกว้าง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงพิมพ์อร  ใสสะอาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงพัชรินทร์  วัชรศักดิเวช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงปานตะวัน  พุฒนาวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงนงค์นภัส  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงจิราพร  ยิ้มเครือทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงขวัญธิดา  สลับเชื้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงกรกชกร  จำรูญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงกลมพร  ธงศรีนารถ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงกชกร  แฝงจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายอธิการ  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายสิทธินนท์  แขกขุนทด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสิทธิชัย  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายสัณหณัฐ  ดาวรุ่งโรจน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายศุภโชค  นิกาญจน์กูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายศุภกร  ภูหวดน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายวีรภัทร  วารีสูงเนิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายมติมนต์  งามนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายปัญญากร  บุระสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายนพรัตน์  บุตรนิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายธิวาทร  ศรีวะอุไร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายธนวัฒน์  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายณัฐภาส  แก้วมงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายคณิต  กาฬพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  สาขา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงอุรัสยา  แร้วกระโทก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอฑิติญา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุนิตา  เวียงสงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงสรญา  คำชนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาศรีคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศศิวิมล  ประมุทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ว่องไว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองจุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงปริชญา  อุดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงประภาพร  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงนิธิพร  อินโพธิสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงธนพร  กว้างขวาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณิชากร  ไพศาลธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงชลดา  เชื้อคำฮด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงกริณา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงกนกวริน  ป่งกวาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมดีราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายอธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายคุภวัชร  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายภูบดินทร์  หลอดเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายธนากร  แสนบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายธนากร  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายกิตติศักดิ  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายธนโชติ  แก้วน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายบรรทัต  ดาวรุ่งโรจท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายเอกนิษฐ์  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงฤตรีรัตน์  มูลศิลป์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงอรณิชา  สุนะเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงศันศนี  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงวริศรา  สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงมาริสา  วันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงธนภรณ์  ผาจวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สองชัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงณรินธร  พรรณการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  นาถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงชลธิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายอุเทน  โกมลสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายอภิเดช  ตรีศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายปาราเมศ  จันทะลุน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายเดชาพล  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายชัชวาลย์  ฮวดมาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายอเนชา  เดชอุ่ม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงกาญจนา  แสงกล้า โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงนิกษา  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงณัฐชนน  บุตรอินทร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงสุธิตา  วงศรีลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงผ่องมณี  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปีญารัตน์  พงช์สุวรรณ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงกันย์สุดา  เป้งคำภา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวแอนนา  สีละวงค์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาววรัญญา  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวจันทร์สุดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวนิชารีย์  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวรัตติภรณ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาววิภาดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวบุตรศรา  วาริคิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวณัฐติยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวไขนิภา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวณัฐวรรณ  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวณัฐภรณ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวจันทร์จิรา  อำมะลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวนิ่มนวล  ไทยท้าว โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวปิยมน  ไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงอรัญญา  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงณภัสชา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายกิตติวุฒิ  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายธนโชติ  พาเพียเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายธีปกร  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายรัชชานนท์  ค้ำชู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายหิรัณยกุล  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงกนกพร  อาจทุมมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิลามาศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงขวัญสุดา  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงจนิสตา  พรหมมาสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงชาลิสา  บุญเฟรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงณัฐชยา  เคนทวาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงธัญชนก  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แสงส่อง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พรหมศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงนิภาภรณ์  แสนภูมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงบุศราพร  คงนิล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงบุศกร  เดชอัคราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพัชรพร  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงภาณุมาศ  ทุมประพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงวรินธร  พลไกร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงวิราชินี  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงศรอนงค์  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงศรัญญา  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงศิรประภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงสิรินทรา  สารธะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงอุษาวดี  สีนวล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงอริสา  ขันดงลิง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงชนิศา  พรหมวิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกฤตยชญ์  หงส์สิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายจตุรมิตร  บุตรพุฒ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายชุมพล  ผิวบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายณัฐดนัย  อินธิแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายดนุเดช  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายธนวัฒน์  พัลวัล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายธนากร  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายธันวา  บุตรสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายธีรวัฒน์  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายธีระพัฒน์  ศรียืน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายภูวนัย  สีดาธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายเมธาวัธ  สาเกตุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายศิริญวัฒน์  ศิริมหาจันโท โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายศุภกรณ์  ไหปะโท โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายสิริมงคล  วิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงอุ้มบุญ  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงกุลธิดา  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงเจนจิรา  ขำกิ่ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงจันทัปปภา  ต้นสิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุรินทะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีเจริญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงนรินทร  โพธิ์ดอกไม้ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงปนัดดา  ลีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงปริศนา  อุปสรรค โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงปิ่นธิดา  ภูผาเงิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงแพรวา  คำมุงคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงพลชา  มะลิซ้อน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วคำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงวรรณวิษา  บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปัญญาคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงศศิกานต์  สูตรไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงศิรประภา  เทพวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงศภากร  เมืองขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงสุกัลยา  เหล่าบัว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายทิวากร  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายชาญยุทธ์  สุพินิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ธงชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายทศพล  ราชชมพู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายธนโชติ  เปลี่ยนสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายธนาทรัพย์  บุรมย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายธีรภัทร  มีเสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายนวพล  พวงสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายนัทสิทธิ์  นนดารา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายพงศธร  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายภูชิต  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายภูตะวัน  ยางสูง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายภูมิรพี  สมโชค โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายวรวุฒิ  จารุนัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายศักดิ์นฤน  ราชไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายศิวะดล  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอาทิตย์  สายทองสด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายธีรดนย์  บุตรสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายกฤษกร  ไชยชมภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงชลธิชา  พะตะเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริเตอร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงณัฐนิชา  สอนนุชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงณิภานันธุ์  สุขสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงทิพญาภรณ์  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงนันธภรณ์  ชื่นบุญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงปภัสนันท์  สินอยู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สิงห์ทองชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีนุกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  วิเศษสา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงพิชญา  นะเนตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงมัณฑิตา  พูลเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงวริยา  บุญยารมณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงสุวิสาข์  ชาวไร่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงหฤทัยชนก  ภูมิเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงอลิสา  ผิวหูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงชลดา  ผาชาตา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายเกรียงไกร  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายนรวีร์  ศรีธวุธ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายนรากร  พลสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายศราวุฒิ  เชียงแมน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายสรัล  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายอภิชาติ  อ้นวิเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายอรรถพล  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายอิทธิพล  ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงกีรณิกุล  สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงขวัญจิรา  สีดาเสถียร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศทะแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงเจนณภัทร  ไชยประเทศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงชนิสรา  ปูชาเดช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงชลธิชา  กรุณานำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงชลรินทร์  อินแตน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงช่อฟ้า  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำทะเนตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงธนพร  เทพวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงบัญจรัตน์  ดวงมุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงปิยะดา  สุวรรณเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพรนภา  ดอนโม้ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงพิสรินทร์ยา  สุรินาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงราชาวดี  ชัยล้ำเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงวรรณภา  ใครอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงศรัณญา  ริดใหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงศิราภรณ์  ไชยพะยวน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงศิริพัฒ  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงภัทรียา  ไชยนุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำโสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายไกรวิชญ์  อุตลุด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายคณิศร  แสนอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายจิรกิตต์  โสภางาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายจิลลาภัทร  พรมกุล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายธนรัตน์  จันทร์สมัคร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายนภมณฑล  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฟองชล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายพีรวัฒน์  ซาพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายศรศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายศุภชัย  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายอดิเทพ  ชุมภูแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายอิษฎา  ศรีกระหวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายธฤตวัน  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายนนทิยุต  จิตจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายประพน  ขาวสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงกรณิการ์  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริคงคา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงธนัชพร  ผิวบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงธันยชนก  หนูเหมือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงธันยพร  กลมลี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงประนัสดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงพจมาน  หัศกรรจ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงไพลิน  สีเหลือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงภควดี  นาคสะเล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงภัทรพรรณ  คำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงรักษ์สุดา  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงวรัญญา  ตาระบัตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงวันวิสา  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ศิริเวช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงศิรินันท์  ผะสม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสาวิตรี  ปาระวาสะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสิริกาญน์  เกื้อทาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงสุพัตรา  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอรปรียา  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เบาราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายชัยรัต  รัชชปัญญา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายปรมินทร์  บุญทรง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายพีรพล  ยะพลหา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายสิทธิ์รักษ์  ราชคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายณัฐติชา  เทือกอุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายพัทธพล  วงศ์ภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงหนึ่งฤหัย  ป้องปิ่น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงกนกนภัส  แถมจงหอ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงขวัญมนัส  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงชาลิสา  นนกระโทก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงชุติภา  จ้อยจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงญาณันธร  ถึงคำภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงฐิติพร  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรีพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงธีราพร  ศรีเชียงใหม่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อุปสรรค โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงปุณยวีร์  พิมพ์ศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงพัณณิตา  นรินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงพิชชาพร  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์สามารถ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงเพียงขวัญ  โมราราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  มาตราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงเรณุกา  คำกองแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงศิรดา  สุขสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ตาระบัตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ประดับศิลป์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงหทัยพร  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงอรนลิน  อินทร์ติยะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายกมลภพ  สินธุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายชญานนท์  บุญวิเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายไชยุทธ  ไมทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายธีรภัทร  แจ้งกลาง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายปวีกรณ์  สมบัติศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายพงศกร  คำบุราณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายพัชรพล  เจริญวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายพีรณัฐ  ฝั่งซ้าย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายรุ่งโรจน์  ปัญญาคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายวิธวินท์  คำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายวีระพันธ์  สุวรรณคีรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายศิริโรจน์  เดชวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายอนุวัฒน์  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายอิทธิชัย  ดาวเศรษฐ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายธนกฤต  บัววารี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงกมลชนก  แย้มยวน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงกานต์สินี  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงจิราภรณ์  โมราราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงจีรนันท์  กิ้วภาวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงชฎาณัฐ  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ละศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงตวิษา  ภาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีออน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงปาลินี  แก้ววิลัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงพรนิตรา  แก่นท้าว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงพรรณนิภา  คุณละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงมนต์นภา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงมาริษา  แสงอุบล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงวชิราพรรณ  กองพิมาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงศิริวรรณ  เผ่ามะณี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมมาสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงสิรารามย์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสุนิสา  นันทราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสภาภรณ์  พลศรีลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงหทัยภัทร  ปูชาเดช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงอภิญญา  โถทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงอัญมณี  ทุมชะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายณัฐพัฒ  นัยเนตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายธนากร  มาตราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายธีรภัทร์  กุลศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายบูรพา  อรพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายปุญญพัฒน์  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายภูวดล  สารมนิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายวริทธิ์นันท์  โยธายุทธ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายวัชเกียรติ  อนุคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายศุภกร  โพธิ์ชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายฐวรพงษ์  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายพิชิตชัย  วรรณไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงจณิสตา  พรไชยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงจารีรัตน์  สุขพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลเขต โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงญาดา  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงฐิติกานต์  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงธิญดา  ไพศาล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงธิดารัตน์  เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงนริศรา  พุ่มนาค โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงนิศารัตน์  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงปรียากร  สุวะอินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงพรไพริน  พลายคง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงรัตนวลี  วงษ์ทองคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงวรรณพร  วังสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงวรรณพร  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงวริศรา  มุลทา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงวริศรา  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงวิสุดาพร  เป้งคำภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงศิรประภา  สาขามุละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงสิริกัญญา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงสิริณทิพย์  ละศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสุปรียา  หล้าบุดดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงสุพัตรา  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงอลิตา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชื่นตา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายกฤติธี  ชูบาล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสภางาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายดลธร  กางทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายคีตกานต์  จารนัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายจิตติพัฒน์  เหมกุล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายชินาธิป  สิงห์ภูกัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายนัฐพล  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายทินพันธ์  หอวัฒนชัยเจริญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายปองพล  ฟักเหมแดง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายภัทรพล  อินคำน้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายภาราดร  การงาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายภูริภัทร  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายธนพล  บุทธิจักร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายนราวิชย์  บัวทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงตติยา  ตาระบัตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงชญาดา  ไชยยันต์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  จอกทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงธนิดา  โคตรพรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงปภาวิรินท์  สอนนุชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มีพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงภัทราวดี  พรสงวน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงศจี  เมืองแทน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงสุมิณตรา  วันนาพ่อ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงสุนิสา  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงปิ่นลดา  กุพันลำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายกฤษฎา  โจมแก้ว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ผาพรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายภัทรพล  มิ่งมิตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายรวิพล  อัคนิจ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายวันเฉลิม  ยิ่งชื่น โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายวิทวัส  มีเหมือน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายสรวิชญ์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิลารักษ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงขวัญชนก  แปวประเสริฐ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงคิรภัสสร  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ภาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงจุรารัตน์  ทัศมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จุฬารี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงดรุณี  แสนณรงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงเทวิกา  แดงชาติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภูเงินช่อ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนโย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงนวรัตน์  คำโสภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงบุญญาพร  นาโควงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงบุษบา  เสือปู่ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงประภัสสร  สารธะวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงปวิชญา  ปาหลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปารีณา  เจริญสุข โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงพรวดี  หลักคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชนะพจน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงพิมพจี  ชานันโท โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงภาวิณี  อ่อนสุระทุม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงมะลิวรรณ  เทศแก้ว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงวราภรณ์  ตามประสี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงวิศรุตา  พรรณาการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงศรุตา  พันธ์ศิริ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงศศิธร  ระวิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงศศิวิมล เซียร์  จำปาแดง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วมุกดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงอรปรียา  พรหมภักดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายกฤตยชญ์  ไกยะล้ำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายกฤษณะ  พรวญเจริญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายณัฐดนัย  เพิ่มอาราม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายธนวัฒน์  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริโอฐ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายธรรมรัตน์  ประสานพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายศักดิ์ดาวุฒิ  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายสุเมธ  ขันละ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายอนุวัตร  ภูโคก โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงกนกรดา  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดมะลิ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงกานดา  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงเขมิกา  ภูพันธ์มี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงจริญญา  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงชลิดา  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงณิชิตา  รูขะจี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงธราภรณ์  เหมะธุลิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายกายสิทธิ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายจิรเมธ  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายจิรวัฒน์  แพงคำมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายชินวัตร  ด่างเกษี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายตรีเนตร  เกตุดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายภัทรกร  งามนาสี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายสถาพร  ยี่โสดสารี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงเกวลิน  ยิ่งเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงชลนิภา  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงณัฐพร  กุลศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูปานดำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงปลิตา  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงปาริชาต  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ไชยปัญหา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงลลิตา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงลลิตา  อินทร์โสภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงวรรณพร  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงศวิตา  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงศศิวิมล  คำพิสมัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงศศิวิมล  โสนางาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงโศภิตา  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  จรูญประโคน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงสุรียาพร  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอรยา  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงอาริสา  ล้วนวิเศษ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงวิภาวี  ภู่มะณี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงธิดารัตน์  บัณฑิตย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงนภัสสร  วาริเรือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงนันทิพร  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงบุษลา  บุญยาน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทาดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงวิจิตรา  ทำนารักษ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงวิมนยา  จอกทอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผิวดำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงสวรรค์ญา  ดวงแก้ว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงสายฝน  เมืองแทน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงสุทธิดา  ยินดีมาก โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงสุทธิตา  นิติธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงอชิรญา  จันดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงอานันตยา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงอุมารินทร์  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงวรัญญา  คำพิลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงสุธาสินี  ซอยรัมย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายธนาธิป  ไชยทองพันธํุ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายณัฏฐพล  นิลรัตนคุณ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายนวมินทร์  นาคบุตรศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายภูมิพงศ์  อาจหาญ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายภูวิศ  วิชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายวรดร  วิมลชัยฤกษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงกมลชนก  กันยะ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงจิรัชญา  เป้าจันทึก โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงขนากานต์  วารินทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงณัฐรดาทิพย์  ทับทิม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเมืองปัก โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงพิมพ์รติ  เก่งทันกาล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงภูษณิศา  ทิมินกุล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงมลฑน์กาญจน์  เหล่าอุดม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงวรินญา  ถาบุตร โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์หาญ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงศศินันธา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงศศินันยา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงศิวัชญา  สัจจาสัย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณทวี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีจันทะจร โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงอินธุอร  อ่อนละมุล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงนิศากร  ศรีสรรณ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายคุณนิธิ  จันทะศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายธีรภัทร  โหมดม่วง โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายบดินทร์  จันทะโสม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงชนัญญา  มูลขาว โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงบุรัสกรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นท้าว โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวรรณเขต โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงอารยา  นินละภาย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายสุรเดช  อุ่นแก้ว โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายไกรวิชญ์  ตั้งตระกูลชัยชนะ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายจิรภัทร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายธีรธวัช  โสภิพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายธีรวิทย์  คำแสนสุข โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายนวมินนทร์  ยาปัญยะ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายภัควัฒน์  บุญมาก โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายวรรณวัชร  ยศตะโครต โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายวสุธา  อินทร์จันทร์์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายสิทธิชัย  พันธัง โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายสุกฤษณ์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายอติวิชญ์  นามเดช โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายชนาธิป  สารบาล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์ภูวงษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดีสี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงกรวิภา  อาจศิริ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงกุลนาถ  สัจกุล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายณัฐิดา  พิมพะวะ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นวัน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงบัวชมพู  แถลงการณ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงประภานิช  ราชคำ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงพรรณิภา  บัวผัน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงพรรษมนพร  สีสถาน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงภัทรพรรณ  คิดโสดา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงภูริชญา  แสงกล้า โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์ถนอม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงสิรินุชญา  รักษานวล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงอัจฉริยา  สีโสดา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ไทย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายชยกร  สานุศิษย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายพัสกร  นามกาสา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายวรปรัชญ์  กระโจม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายวิรพัฒน์  ลักษณศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายสิรวุฒิ  นามวงษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงงามทิพย์  ฟองชน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  หนูเล็ก โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงจิราธิป  อินทะไชย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงณัฐจิรา  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ไผ่โสภา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์พร โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงศิริประภา  ใจดี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงสิริโสภา  ดาลาศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอร่าม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายเกริกชัย  ปะโกทะสังข์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายชิษณุพงษ์  แสนมณี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายณภัทร  พินารอด โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายทรงพล  วงค์ลิลา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายปรีดิ์ปราโมทย์  บรรณการกิจ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายภูมิชนก  คะโยธา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายอัครินทร์  นฤมิตร โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงกมลพร  ศรีชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเสือ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประทุมมาศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงจิรัชญา  มุรานนท์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงซูจอง  มิน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงณภัทร  อำมาตสมบัติ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงณัฐวดี  อุ่นแก้ว โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงพิชญา  สาริคา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงภณิตา  แก้วกิจ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงมารีมาศ  กาญจนจิต โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงวิจิตรา  คำมาวงษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงศศิิรญา  แสงสี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงอภิชญา  สาลากาล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงอลิชา  นนลือชา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอาทิตยา  ดนสัยสวัสดิ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงอารยา  โยปัดทุม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายสุรวัช  นามนู โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงศ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงชคันเนตร  ยุทธิกาล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงญาดา  ฤาชากุล โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพรีรนต์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงนิธินาฏ  รัตนวงศ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงเบญญาพร  นามวงศ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นใจ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงวันวิสา  ทาลุน โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงกนกพร  โสภารัตน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษเกษร โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงพรปวีณ์  คดเกี้ยว โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงณัฐวดี  สิมวงค์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงปิยมาลย์  แสนสวาท โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงธนาวดี  แก้วสมศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงปลิดา  แสงโยธา โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงชลิดา  คงแถลง โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงนฑมล  ถามะพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงศุภรัตน์  ดลชม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงปวีฬนุช  พินิจมนตรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายฐนปกร  คลังสามผง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายณัฐพงศ์  สุธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายธนกฤต  สีพั่ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรลี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายศุภกร  บุตรเพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายศุภโชติ  เทียบพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายสรวิชญ์  โชคชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายเอกลาภ  สุขกาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงจุฑาฑิพย์  สิงห์ชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มพิน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงชุติญานันท์  หูมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงฐิติญากรณ์  บัวปัดชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงฐิติมา  ตันทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงณัฐจิรา  พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงธารินทร์  นิลคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงธิติกานต์  ค้ายกับคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงนนธิญา  ไชยวงศ์คต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีมูลผา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงปาทิตตา  กรพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงปริณดา  คำพูล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงปานชนก  โอระนันท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงปาริชาติ  กลางเมืองพล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงพิชชาพร  ชายแก้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงพิยดา  จันมีแก้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงพิยะดา  วงษาราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงรวิสรา  กึ่งรังกลาง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงรัชชาภา  อันทรบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงวนัชพร  แสนพันนา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยคำจันทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงสมัญญา  พุทธมาตย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วบัวสา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงสุพิชชา  คำสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงอัจฉรา  คำดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงไอรดา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายธนกิจ  พันธุ์พินิจ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายเกรียงไกร  ภาดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายคณศร  หมายมี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายโชค  ทองหล้า โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายณัฐกมล  มะโนนึก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายไตรภพ  ภู่เจริญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายทวีชัย  มายอด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายธนพัฒน์  ทานา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายนนทรี  สุจริต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายนาวิน  สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์ชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายพีรพัฒน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายพีรัชชัย  แวงวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายวัชรพงษ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายสรวิศ  เวชประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงชนัญญา  รู้บุญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงชินรัตน์  ตระสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงณัฎฐา  บุญโสดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงนริศรา  ยันตะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงนันทนา  กาหลง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงนิศาชล  แก้วจันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงเบญจมาศ  สัมมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงพรธีรา  บัวหอม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงพรประภา  ชินมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงเพ็ชรลดา  บุญแก้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงรวิสรา  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงรวิสรา  เกี๊ยะขุนทด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงวรัญญา  พิมพา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงวราภรณ์  สาริชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินธิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายกันตโชติ  สองศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายไชยญา  สุกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายณัฐพงษ์  สีไสสุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายทรงวุุฒิ  อินภูมี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายทัศไนย์  ผมไผ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายธีรนันท์  พลจิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายปริญญาภัทร  หล้าจันทะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายพัชฏะ  แพงหอม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายภูริทัต  พันธ์หงษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายฟิล์ม  อาแพงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายสรวิชญ์  แสนขวา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายสิทธิ  ใบธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายอลงกรณ์  พานน้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงชฎานาฏ  สีหาบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงชนาพร  ทองมีค่า โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เวียงพรมมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงธาริณี  ชลไพร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงนภัสสร  อาแพงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงนฤภัทร  สุดบางกา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงนิรมล  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงปนัดดา  สุขทั่วญาติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงปรารถนา  พวงสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงพรนิภา  จันสด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงเมษารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงระพีพรรณ  พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงวิยาดา  เรืองนุช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงสิริยากร  พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงสุกฤตา  คดเกี้ยว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงสุกัลยา  กิ่งนาคม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงอภัชรริญ  บุตรเพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงอัจฉราพร  ผ่านชมภู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เรืองริลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 นายกิตติศัพท์  ทุนิจ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 นายจิรายุทธ  งันปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นายพงศนาถ  เกษมสินธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 นายวิธวินท์  ไผ่แก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 นางสาวธนาพร  คำสิงห์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 นางสาวนุชวรา  ศรีกงพาน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 นางสาวพลอยชมพู  สีละพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 นางสาวพัชรินทร์  ใยโพธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 นางสาวพิมพ์ยาดา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 นางสาวลลิตา  ไกรยะราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 นางสาวสุวิจักขณ์  ผายทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 นางสาวรัญชนา  บุญชาญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 นายสุรเชษฐ์  ราชสุภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 นายชัยมงคล  ใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 นายธนกร  แสนสามารถ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 นายนันทวัธน์  ภูตีกา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 นายพุฒิธร  ตุพิลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 นายวัชรพงษ์  ใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 นายสิทธิชัย  ท่าหาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งหนองกระดี่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 นายสิรภพ  อินธิสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 นางสาวกรรณิการ์  เหมือยพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาวกรวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 นางสาวนิติชา  ธุไชยศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 นางสาวบุษบา  โสมสุพิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2098 นางสาวปรางวลัย  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงภัทรสุดาพร  นาขมิ้น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 นางสาววรรณวิสา  สุทธสนธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 นางสาววริญญา  อุณาพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาววิลัยพร  สายฝน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 นางสาววรรณิศา  ดันมีแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 นายไกรกมลภพ  แง่มสุราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 นางสาวกนกกร  ยามะณี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทาเทพ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 นางสาวชนกพร  โพธิ์ละคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 นางสาวชนิสรา  โพชราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 นางสาวนันท์นภัส  เดชโฮม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงปณิตา  ผาน้อย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาวปิยวรรณ  เหมือยพรหม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 นางสาวพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นางสาวเยาวลักษณ์  ถอนลาไตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 นางสาววิจิตชฎา  ฝ่ายลี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นางสาวศุภาวรรณ  จันดาแดง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 นางสาวสุนิดา  งิ้วโสม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 นางสาวอทิตยา  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 นางสาวนราธิป  พรมเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 นางสาวขนิษฐา  พันธ์จำปา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายทวีทรัพย์  สกุลรักษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายธนรัตน์  คุณบุราณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายธัณวัฒน์  ริยะบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายธีรเมธ  ทองนู โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายเนติ  นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายภานุวัฒน์  เตระนะกาโย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายเมธี  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายศรยุทธ  คชราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายศักดิ์ศิริ  แก้วก่า โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายเอกบุรุษ  แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงกฤติกา  จองลีพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงเก็จมณี  คุ้มหนองแดง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงชลนิภา  แก้วดวงดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงดาว  แง่นาเหนือ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงธัญภัส  เข็มทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงบงกช  ลือประสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงปิยนันท์  อินพไล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงศตพร  ตะปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงสายใจ  ตุ่ยไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงสุวิชาดา  นามทมาตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงอรัญญา  ใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายนัฐวุฒิ  เพริศแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กชายธีระวัฒ  ทันชื่น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายปัญจพล  วันทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงกัณฐมณี  ดันมีแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีเมือง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญยืน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายธนาพิพัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายพีรพัฒน์  ผานะวงศ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงนฤมล  บุตรราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2151 นายพงศธร  ชายคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 นางสาวกัลยา  สิงห์ทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุดอุทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 นางสาวณัฐธยาน์  แก้วยก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2155 นางสาวศรัญญา  อินธิสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2156 นางสาววราพร  ไตรสุ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวภคพร  ฉอสวัสดิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 นางสาวนภาพร  สอระพิมพ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กหญิงธิติกาญจน์  หัตถสาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กหญิงธัญรดา  พวงแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กหญิงธนัญญา  อริยชาติ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กหญิงณิภาพร  วิลามาตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กหญิงฉัตรธิดา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 นางสาวปภาดา  ขวาวงษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กหญิงพรรพษา  ยัน