รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุดมเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ธรรมปัทม์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าหิบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายภานุวัฒน์  ลีนาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวรรณกร  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายศุภนัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยศแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายวชิรวิชญ์  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายพุฒิเมธ  ไชยนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายกฤติน  กมลสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายภัทรพล  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอดศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวชลิดา  ผิวยะเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนพงศ์  โพชะโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงผกาสินี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนริสา  กอบเกื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพีรพงศ์  หนูหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปุณณวัชญ์  พงษ์สาโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอนุทัย  มณีวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายยศกร  กรโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภานุพงศ์  สายสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรัญญา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปพิชญา  พิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพสธร  ปิลอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพิพัฒน์สกุล  บันเทิงใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายรัชชานนท์  คำโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสุวิจักษณ์  พารา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวกุลภัสสร์  โชตแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวกมลวรรณ  ซีมูล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวเกสรา  เพชรนิล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวจันทิมา  ดวงภูเมฆ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวจันธิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวณัฐธพัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาววราภรณ์  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวศศิกานต์  อภัยแสน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกัลญา  พรหมมหากุล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวเพ็ญนภา  เรืองชนะ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวรัชนีกร  มาตขาว โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวศิรินารถ  นารถชมสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวอาริษา  ยังแสนภู โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภัทรพล  ยาสูญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงญาณิศา  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบื้องบน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐฑิยา  ถาระสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสยศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายชานน  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายธนพล  คุณปัญญา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายปริญญา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายอัครพล  บุญเหลือ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวเกวริน  พลอินสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปัทมพร  ยงคำชา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพรวนัช  โหน่งที โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวมนัสนันท์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาววรัญญา  พรมตา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาววีร์ลนัส  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวเอมมิกา  ชัยหมื่่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นายกฤษดา  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายทัศนะ  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายวีรภาพ  พาพรมลิก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายสุทธินันท์  ดวงเคน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายอิทธิพล  ตระกูลมา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายสุริยา  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศิรินดา  กายราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายธนรักษ์  บุพศิริ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธนัญชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายธีรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวเกวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปภัสสร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวภัทราวรรณ  ลาโว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวสุรัตรดา  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจักรกริช  เชียนพลแสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายตระการ  คำตา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายทยากร  ราชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรัฐนันท์  วรรณพันธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัณฐิกา  พองดวง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธนพร  สิมพานดง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนงนภัส  จำปาราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  วิชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปวีณา  กาดอนป่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์ดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรรณิดา  สินทวี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พรหมเมือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจงกนนี  แสนเสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงคณิตรา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปัทมนันท์  พระพินิจ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงเมธาพร  คำพาสอน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกมลชนก  วรรณภักดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายวายุ  โคตรสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปกิณกะ  ชูเชาว์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพีรวิชญ์  แดงลีท่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์คำสาย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวรนุช  สมสายผล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธิดาพร  ทาแพงน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธวัฒชัย  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพิพัฒน์  โต่งกะโพง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายมณฑล  ทุมแสง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอรัญญา  รอดแป้น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัญญาณี  เทพไชย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายธีรชาติ  พันมะหา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวกุลภรณ์  จาดเพ็ง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวจุฑารัตน์  มิ่งกุล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวปวีณา  จันทะรังษี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวสุภาภรณ์  สารีธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพงศ์กร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายยศกร  พลยุทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ภูขุมดิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอภิรักษ์  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายนันธวัต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอติชาต  พรมกาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอนวัช  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายประดิพัทธ์  โล่ห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชูศักดิ์  ซิมังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวายุ  ผลมะลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤษดนัย  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายนัฐพงศ์  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤษณ  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอภิวัฒน์  ยตะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรชตะ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปัณณพัฒน์  เตชโรจนกิตติ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสิทธิโชค  โคตรภูเขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรปรีญา  สุวรรณา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนภชนก  โอฬารพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนิรมล  มุลน้อยสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีตระการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสรินญา  ยิ่งถาวรสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชฎาพร  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพัชราภา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเทพรัตน์  ประทุมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปภัสสริริย์  พันธุ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปริญญา  วงศ์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปภาสุต  นิยะนุช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนินอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายชัชพล  ซองศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายนิติภูมิ  บุพศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนครินทร์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูรินท์  ไชยปัญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายสิทธิพงษ์  หงิมกระโทก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพงศธร  แก้วดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนนทวัฒน์  ทาวะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนุชจิรา  งิ้วสีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศเตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกฤติกา  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวิมลพรรณ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอรทัย  ขมิ้นผง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอาภาศิริ  สังวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอิษยา  บุตราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสรวงสุดา  ทองมินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวารุณี  สูนย์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกันต์กมล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงดวงฤดี  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพรธีรา  ศรวรสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเกศกนก  สุริยะภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวีรบุรุษ  กุกำกัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชานนท์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนกฤต  ด่านลาพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอัมรินท์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายรัตนสิริทิพย์  สุพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอานนท์  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอภินันท์  บุตตัสสะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายชวิศ  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศรัณย์  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐพัชร์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณัฐวุฒิ  นันชนะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเดโชชัย  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพิษณุ  วงษ์เจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปฎิภาผร  บัวแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปนัดชา  โพธิโคตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมินตรา  วงศรีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวนุตตา  มาลีปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอามาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  เชิดชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรมย์รัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำทะเนตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุตรดีวีระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนัฐชยา  ช่างกุดเวียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพิกา  ตีขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปิ่นมุก  นามเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรโท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพีระยากร  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอรรธิกา  วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายกวิน  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิชญา  สุขรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสรยุทธ  อักฮาดศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปฏิพันธ์  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายชนม์ชนก  ทองเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศาสตราวุธ  กลัดกันแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงลลิตา  สายสิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธีรเดช  ภูผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอลงกรณ์  วงค์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปิยะธิดา  พวาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงไอริน  ประทุมชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปรัชญา  วงค์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนากร  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจันทกานต์  พลวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนโชติ  บุตรชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกฤตพร  ชัยยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพีรายุพงษ์  ไชยรบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรรณษา  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนิสร  กองพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนันทิชา  หนูสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เนื่องกันยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปัญฑิตา  ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสโรชา  นันตะสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธาวิน  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศศิวิมล  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพรธิตา  ศรีจันทึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศศิธร  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายลีโอ  อุ่มมะดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสิริธาร  โถชาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงศุภนุช  ผาลม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนะชัย  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงยลดา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวิลัยพร  ใครนุ่นสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภูผาสุข  ผาสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรัชชานนท์  อ้วนอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศดานันท์  พรหมพันธ์ุใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกมลชนก  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนวัฒน์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกุลภาภร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจิรารัตน์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจุฑามาศ  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธนพล  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงเอกนุตตรีย์  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกิตติขจร  สิทธิผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพศิน  มูลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอชิระ  สุประการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผิวขำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุถาวดี  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชาติชาย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายประภังกร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปัญญาชัย  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายรชฏ  นอบไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสรยุทธ  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสิปปกร  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอภิเดช  นวลตา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอภิเทพ  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกมลชนก  เชื่อมชุมพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวระบัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัชชา  นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฐพร  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงนฤมล  ภูละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงน้ำเพชร  คุณระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพนิดา  วาดเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงภัคคินีย์  สุทธิวาลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวรรณิดา  ผิวอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวันวิษา  วารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศิรดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุนิตรา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุประภาดา  อุตมูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ส่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุภาวดี  คานสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอภิสรา  คำเกาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชตุยพงศ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชัชนะกร  โคตรธรรม์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนากร  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายนพรัตน์  รอบคอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝ้าย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวัชระ  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวชิรวิทย์  โยลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศิวาวุธ  ชื่นกลิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศุภเชษฐ์  พรมลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอนุชิต  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอภิรักษ์  ธนชัยภิวัฒนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพงศกร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอรัญญา  บุญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอารียา  เหี่ยมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอุมาพร  แก้วคำสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกฤษฎา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายกวี  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายขจรยศพล  ศิลปษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายโชคชัย  เสนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายชิรวิทย์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวีระพงษ์  ร่วมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอภิรักษ์  สีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอรรถพร  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอรรถพล  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธิติสุดารัตน์  อ่อนเภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงลลิตา  สุทธสิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงโสภิตา  ยงคำสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สัมพะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายโชคอนันต์  จันทกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายนราธิป  ชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธวัชชัย  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนที  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายปุรณินทร์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วสนิท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายรัตธพงศ์  ร่มโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวรภัทร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสมร  ดอนถวิล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ลคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสุรวิทย์  อินทรชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงมนัสชนก  กลิ่นสุบรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกนกรชฎา  บุญคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายรัตนภูมิ  กรมชะวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงเกร็ดมณี  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงทิพรัตน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธีระโชติ  บญครอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงญาธิชา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปัญญาพร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพรนิภา  ตอนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายชนาธิป  มูลคองตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพรรณทิพา  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกันต์  ใครนุ่มสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงบุษบา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพิมประภา  อาจเเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพิเชษฐ์  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวารุณี  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายปริญญา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงสิริลดา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงทัดดาว  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอรัญญา  พวงทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธีระศักดิ์  ภูจิกมั่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐธัญญา  มุเขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายภานุพงศ์  ตุ่นคุ้ย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายอธิป  คำถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำตลบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณริสสา  สุริยะธนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นายชิษณุพงษ์  ขาวประภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเนตรดาว  คำชมพู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภกร  ลาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอนิลธิตา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเอกภพ  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภาวิตา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอนุชิต  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายออมทรัพย์  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชนาธิป  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพิมพ์ภาวดี  แก้วระคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงแพรวา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายนภสินธุ์  เจริญรส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายจักรภัทร  แสงโคตรมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชาติดนัย  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายโสภณวิชญ์  อินธิเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภัทรกร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายปัญญา  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนราวดี  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรัญชิดา  มีลาดคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอนันดา  จันทร์ลอยนภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนภัทร  ติกขะปัญโญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูวดล  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธีระยุทธิ์  บุตรโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพชรพล  ก้องกงไกว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายชัยณรงค์  โพธิ์โคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอชิตพล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวรวิทย์  ปัสวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอดิศร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตรขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนปาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่งกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนิโลบล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันคำเข้ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภูชิช  สุดดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายทักษิณ  ปัดพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายนิธิโรจน์  เสือโนนม่วง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอามาซ  อาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกรณิศ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชัยฤทธิ์  ใหม่คามิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกันยา  ประภาวนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกุลนัดดา  อันโนนจารย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายจิตติพัฒน์  เชียรโคกกรวด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาบลาอำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกรองกาญจน์  นารินรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปนัดดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายอดิเทพ  อุมิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายประภานิช  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปานดาว  สิงห์โสด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจันทการต์  ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอภิเดช  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอารียา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอชิระ  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมัลลิกา  ชินมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายชินวุฒิ  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายการัณยภาส  สังคาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสใบทิพย์  หลานเศษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาววนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายสมบัติ  พรมพัณฑิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวนภาพร  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายอรรถพล  แดงมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชญานี  ช่างแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายนรบดี  เติมสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงฐิดารัตน์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายก้องภพ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายอนันดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายวีรพันธ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพูนทรัพย์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชัยนิวัฒน์  ต่ายเนาดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูวดล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายเกียรติขจร  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายชินวัฒน์  พงศ์กิตติกวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณหทัย  นามวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวายุ  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสารินทร์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงช่อทิพย์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวณิชชา  โคตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายประวันวิทย์  หัวบุญสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกนกนิธี  มณีนารถ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นายภูผา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวรรณภาพร  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายพีระศักดิ์  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิยดา  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงศรัยฉัตร  หงษ์เกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยววงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปฎิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่ประเสริฐ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศศิประภา  ภูมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอนุชา  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงถนอมจิต  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพิเชฐไชย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเอกชัย  ไพจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพรเทพ  ศิลาพจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายกายสิทธิ์  สอนระวัตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนาธิป  ศรีพลภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายประภวิษณ์ุ  ปาทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวีระยุทธ  คำแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายเอกตะวัน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายทิวัตถ์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายธรรมราช  ศรีจางวาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายอนุชา  โยธานัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายธาดา  ศรีพลพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชลธิชา  ขันทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกรรณิกา  สารีนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวสมบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกานติมา  จูงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปาริตา  ปิระนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพัชราภา  มุ่งชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงผกามาศ  วงศรีชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงวรัญญา  นวนมะณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปัฐยาวัต  วงค์คำหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายกมลวัฒน์  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายพีระพัฒน์  บาลวงศา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายเมธี  เที่ยงแท้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชลลดา  จันทะโข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงจันทร์จีรา  ธุระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายณัฐพงษ์  นนท์ไพวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปาลิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสุทธิพงศ์  ชัยศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสกลทิพย์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุนิสา  เดือยพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธีรภทร์  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุชานาฏ  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงภรณ์ธิญา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัฐิกา  ดวงศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกีรตา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชโลทร  ทิพวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายคิมหันต์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายชัยชนะ  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายถิรวัฒน์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปรานทิพย์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 นายธีรเมธ  อรุณรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอุมากร  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปาริชตรา  ทิพจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภัทรพงษ์  พานจรรยามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงธนัญชา  ทิพย์จร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงฐิติพร  โสมภรีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนวนันท์  ผาลือคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสุภมาศ  ภูมิรัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชนันภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชรินรัตน์  นะรินรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายวุฒิชัย  ใยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสิทธิกร  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณภัทร  ปิติแก่นทราย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตะประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกิริตา  ตองกิ่งแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภูริภัทธ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงธิดาพร  พุทธจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอรพรรณ  ประคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนากร  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายทิพากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอินธิกา  ภูเงินช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงวรัณรัตน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุภาวิตา  คงมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปนัดดา  พองพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวังราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปนัดดา  สุราชวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฏษฎา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายสิรภัทร  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสุกัญญา  อุทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายจักรพัฒน์  ริกำแง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายกิตินันท์  กอราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชนินทร์  จันทะศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายชนินธร  สุริยันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายชัยพฤกษ์  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายณรงค์ชัย  ชารินัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธนากรณ์  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายธวัชชัย  หาญภูบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธรีพัฒน์  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายนพรัตน์  มงคลทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายพุฒิพงษ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายภัทรธร  ฒุณฑวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายสมยุพร  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายสรวิชญ์  คำทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายอธิป  บุตรแสนคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายอนุชา  พรมน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายนิติกร  พรประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงเกวลิน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงจิรัชญา  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงชลดา  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเนฐิตา  ไชโย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงปวีณา  มุงธิสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงสโรชินี  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายวายุภัทร์  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงปุณยภา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายกฤษฎา  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพีรกานต์  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิทักษ์กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายกิติภูมิ  ศิริมาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายก้องภพ  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายณัฐพล  ศรีคำดอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายชาตรี  ธารสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายต้นตระกานต์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายแทนคุณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายนวพล  กาละพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายปกรณ์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายปัญญากร  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายปฏิภาณ  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายปัญญาฤทธิ์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายปาระมี  ปาระคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพีรเดช  คำเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภัทรกฤต  เชื้อสำราญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายพุทธินันท์  ล่ำสัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายเพชรเอก  สมเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายภัทรพงษ์  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวรากร  ไฝเครือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายศิวพงศ์  ไกรยะสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุ่มภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายอัครพล  อัคเสริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายอินทุกร  สุวรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายอัศนี  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปรวรรตน์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายธนกฤต  พระสุรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงทิฆัมพร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนวพร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชโยรส  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงชุติมา  คึ้มยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงรัศนีกร  เมืองแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศินิทรา  มาหริน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณัฐรดา  ลมออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงนิตยา  ผาดีนวล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวิชุดา  แงวอ่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงสิรินญา  รันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอธิชนัน  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอิงอร  เสนามนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชุมพล  พิมพิเศษสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายอภิรักษ์  สำราญใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายจักรินทร์  สีดาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดารา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชนนันท์  ดีเหมาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายพิสิษฐ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายกฤษฎิ์ภวิญ์  แดงทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายมัฆวาฬ  ปัดนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายมานะ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายนราวิชญ์  สายอำไพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุุภิศรา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอนุศรา  ปานพูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงแก้วกัลยา  คำอ้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวมุกดาวรรณ  เศษมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัชชา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวรัษฎาพร  มิลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกชพร  ประกอบเกื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุดตะโน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงดลญา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายธนภูมิ  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพัชริฎา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพัชริดา  หอมแสนสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงธัญญจิรา  ทองห่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายสุรธัช  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภูริวัฒน์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายวุฒิชัย  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอภิชญา  คณะเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เกวใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงณัชชา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายชญานนท์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายทวีทรัพย์  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายบุริศร์  ศรีเมืองขุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธนารักษ์  หมื่นคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายประชาธิปไตย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายศิวัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายจักรี  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายสรวิศ  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปฐมพร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายเชษฐวุฒิ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายอภิรักษ์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธนาคาร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายภาคิน  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายวงศ์ระพี  มุระชีวะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงชนกวนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รามคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงพัชรี  แสงทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ผาด่านแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงสุธิมา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงปนัดดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงชีวานันท์  มงคลดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณัฐณิชา  นีละสมิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกนกพร  ตงศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงสุรางคณา  สังฆะมณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงปนัดดา  พัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายพีระพล  ศิหิริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายรณกร  แก้วพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายณพชร  ไขแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงปพิชญา  อนุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงศุภนิดา  พลชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายภควัตร  แพงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงเคน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายชยากร  เทียนไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายวีรชน  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดาบพลอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไขประกาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมสาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายจิรันธนิน  ภูต้ายผา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสิรินภา  ไชยมงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายศุกลวัฒน์  นาคช้างแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายผลิตโชค  วงษ์ษาพาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายวิศวกร  คชธานี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบตรดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชลธิชา  วิพรหมหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายเบิกฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปรัญชา  ประกอบสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอลิชศรา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธนิก  โยสุยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอัมรินทร์  ทองชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายธีรภัทร  กุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายเตวิช  รักมิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายยลินธร  ผมหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงยุวรินดา  ญาติเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายพงศกร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายศุวัฒน์ชัย  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงวนิดา  ไม่โศก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายอรรถพล  สร้อยวิไล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงมัลลิการ์  ปิระนัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายกฤษณะ  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายอดิรุจ  ทองแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายนฤเบศ  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายกิตติพันธ์  พรมสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุนิสา  ลมดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายเอกพล  กงอินทะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  หินอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายพุฒิธร  อุ่นวิเศษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายอิทธิกร  พรายแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายวิศวรุตดิ์  ผาอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอุมาพร  ถิ่นนาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงชนกวนันท์  ชินะโปดก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายฐิตินันท์  กระดานราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปานตะวัน  ไวจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพจนารจ  เรืองนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวปภัสสร  โคตจักร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงสุทธินันท์  อยู่ลำนาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาววีณัฐสนัน  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พอนิคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอรดา  แก้วมะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธนพล  ภูบึงดำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงสุวิตา  ผันพลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงนุชวรา  สายมาลัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงมินตรา  คำงาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไกยะษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงสันห์ฤทัย  หาวิลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขจร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงเคน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงธัญจิรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงนุชจรี  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิลาธรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพุทธชาติ  ผาลือคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หว่อวัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิมญาดา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวณิชยา  ปีพิมพ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงสิรินดา  พิชัยคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงชุดาภา  เต้าป้อม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 นายเทพนรินทร์  ทานาลาด โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงพิชญา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงสุพรรณษา  ไพลดำ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจินดามณี  แก้ววิหาร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวพีรดา  วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวสุจิตรา  คำเพชร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นายธนาธร  แสงวงศ์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดรพินิจ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวนฤภร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวณัฐนิชา  อุตตะวงค์สา โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอรปรียา  รอดอุตม์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงบุญญพร  มะโนนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สระแจ้งตูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายภานุวัฒน์  มันยะรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงเมวดี  คอยพุฒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงจันทกานต์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงรัตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 นายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นายเจตน์ชฎา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นายเดชาชาญ  นรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นายปรเมศร์  ชุมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 นายปรเมษฐ์  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นายปรวิศว์  เเก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นายพีรภัทร์  โคตะมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นายภูวนาท  ประทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นายวัชรากร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นายศุภกร  มหาปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นายสุดที่รัก  วงศรีชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวจิราภรณ์  เสนาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวชุติกาญจน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวนภาพร  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวปนัดดา  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวปภานัน  ตะจันทร์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวปิตินันท์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวพรรณมณี  บัวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวรัตนาพร  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาววนิดา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาววริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงศศิวิมล  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวศิโรรัตน์  นิวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวสุชาวดี  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาวสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 นางสาวธิดารัตน์  ภูเเช่มโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายนคริทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวลภัสรดา  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงสโรชา  อนันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงสวรรยา  พรมน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวมินธิลา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวณฐพร  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงอชิรญา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นางสาวนิภาภรณ์  ฉายพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นายเตชินท์  อินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวชลดา  แก้วอินธิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวมัลลิกา  ตามล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายภูรินท์  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงบัวฑิตา  จันชะล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาววชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 นายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวขวัญชนก  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาววันวิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวนิชากร  จำเริญพูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวรัตนาวดี  อุพันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวสุจิรา  สัตถาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงลลดา  จิตจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายวรเมธ  เมฆวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสุพรรษา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงจันทิมาพร  บาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปริชญา  โยชนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปริญญา  รู้ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายกฤษณะ  ราชรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวขวัญทิพย์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายพชร  นามสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายเขมเทพ  แต่งงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 นายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายจตุรวิทย์  เดชไพรศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายดนุเดช  สายสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายต้นตระกูล  ไชยประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายทัพไทย  เพ็ชราชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายทศน์พล  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายธีรภัทร  จามน้อยพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายภานุวัฒน์  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายภาวัต  วังศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายสุธีรพัฒน์  กุนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงขวัญภิรมพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงจตุรพร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงณัฐนันท์  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฐิกา  แร่ถ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงพรชนก  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงจิรนันท์  เนื้อนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพัชรนันท์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพัชราพร  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงพิมพ์สุข  ทองฟู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงอภิชญา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงอภิปรียา  เจริญไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอารียา  วุธศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธนกฤต  มะลิหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายดนัย  พนาพรสกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายอัคริน  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพนิดา  ภูสมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงปริตา  เขียดนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  จันทร์ปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธีรพงศ์  ทุ่มขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศศิธร  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงห์เชื้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงพิยดา  พานนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงชนิตา  รัตนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงวรพิชชา​  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงพรรณปพร  ดวนพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงศศิวรรณ  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงบุตรธิดา  พรมนาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงญาณกร  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงศศิกานต์  ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนัยน์ปอร  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายธีรธร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายชิณณวรรธน์  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายกิตติพงษ์  เหยิบไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงสุกัญญา  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงศาวิการ์  มุลิตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงภัทรธิดา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงกัณฑามาศ  อินโพชน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายชนะศักดิ์  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสุธินันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสมฤทัย  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายจีรายุ  นำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงธนพร  พรหมพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายมนุชาธิป​ การุญ  ฦาชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายภควัต  โพธิ์ดนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงแพรวา  กาญจนอโนทัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลอยหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายธนากร  ไชยเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงรัตน์รดา  ดีนวลพะเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงชนันญา  ปฏิโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงชฎากาญจน์  ขุนศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงนัธวดี  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอาริสา  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงณัฐหทัย  บุตรโคษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงชลดา  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงพนัชกร  ขวาละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงวิชญาพร  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเข็มอัปสร  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายด.ช.ภูวิชัย  ขันบรรจง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงรุจิรา  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายพชรพล  แซ๋โฟ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงจิราพร  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายวรัณญู  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงชลดา  วันสวัสด์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอรรนพ  ลีคำงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงญาณิศา  เสริมแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายสิทธิโชค  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายธนากร  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายเตชิน  ศรีวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายเจษฎากร  ไชยวาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายปฏิภาณ  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาววิภาวรรณ  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงจตุพร  สิมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาววรารัตน์  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวขวัญกมล  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นางสาวอรปรียา  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายทศธรรม  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงมนัชญา  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสิริญา  จันทชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงธัญญารักษ์  หล้าพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงอันดา  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงชโลธร  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงภัทราภาณ์  เจริญพืช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงสุพิชชา  มั่งขันหมาก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงมิญาาดี  วะภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวาศิณี  เนาว์ศรสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายธนภัทร  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงบุญฑาริกา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายปฏิภาณ  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงอนันธิญา  อินต๊ะวิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายวัชรพล  ทองศูนย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงเอมวิกา  ดอนทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงบุญญาดาร์  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายเจษฏากร  จีรังกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงธิดารัตน์  กรพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงภูริตา  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงศุภัทรา  ไวยพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงรมล  ยศตะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเอิบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปาณิตา  เเวววงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงนันทิชา  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงสุจิตรา  โสมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวรกาญจน์  ขุวิชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงวริศรา  ปัดถราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงสุวภัทร  ภูวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุขทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงอมิตา  ชุมเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงมัณธนา  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีโอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 นายชยานันท์  รวยทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 นางสาวสุทธิดา  ศรีหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวชนกนันท์  สกุลโพน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  คำผาเยือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายธฤตวัน  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงพีรดา  เหลาแหลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 นายกฤษฎา  ศรีคิลิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นายชินวัฒน์  ไวยาประโคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 นายณัฐดนัย  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นายธีระภัทร์  คุณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 นางสาวศรสวรรค์  พิมาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงรุ่งนภา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะเศษสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายอธิปัตย์  อนุสรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายณัฐวัตร  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงสุธิดา  เติมสุทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงศศิประภา  นัยจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายปภิณวิช  เพชรไปล่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธัญเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายธวัชชัย  ชะระแสบว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายพีระพล  เทเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายพรหมพิริยะ  มาหินกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายสินวสันต์  มณีวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายกิตติพงษ์  ละดาดาษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายทัพพสาร  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงจิราภรณ์  หลอดเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายเอกราช  บุตรรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายขจรเดช  ศศิวัฒนพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายวัชวัช  รัตนวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายต้นตระการ  ประสิทธินาวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายวงศกร  หวายนำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายปฏิภาณ  เกษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 นายณัฐวุฒิ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 นางสาวยุภาพร  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงปาฏลี  วังคะฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 นางสาวนันทิยา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงพรรณิภา  ลาสแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสัตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายธนดล  ล้นหลาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงพัชรพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายจิรภัทร์  คันทะสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายวชิรวัชร  ธารายนต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วบัณฑิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงกันยาพร  อินต๊ะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงกุลปริยา  คันธะโฮม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงชลนิภา  คนเพียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงนฤมล  นาคีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงปภินดา  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงปาริชาต  บุตรมหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมะภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงชนกวนันท์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายกรวีร์  นวนทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายกฤตเมธ  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายขจรยศ  ประจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายจักรพันธ์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงมุทิตา  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงเหล่าปั่นเนียง  ทับแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายธีรภัทร์  เสาะแสวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงลภัสรดา  หิริสมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายพิชิตชัย  หลงจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์  โฆษิตขจีวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงนุชศรา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงพรธิดา  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงศุภานันท์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงอนันตญา  อุดมบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายณเดชน์  วงศ์บาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายณัฐพล  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงอารียา  ศรีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงกรรณิกา  แสนอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงกัญญามาศ  ปราบศัตรู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงชนกนันท์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงอภัสรา  บุราคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวกมลวรรณ  สิมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวกัญญารัตน์  ประเทพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 นางสาวปริฉัตร  สุขเจริญพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวเฟื่องลดา  ทีคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นางสาวอาริษา  นาเสือวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 นายธนพล  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 นายธีระพงษ์  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นายนัฐพล  เอกทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 นายพงศ์สกล  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 นายพีรวิชญ์  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 นายศรันเวช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายศราวุธ  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 นายอัครสิทธิ์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวจิรประภา  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวจุฑาภรณ์  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวญาดา  สุวรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวณัธฐริณี  แมดมิ้งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นางสาวนนทิชา  พรมภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 นางสาวนลินรัตน์  โคตรพัรธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นางสาวพิชาดา  ขวาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาวลลนา  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 นางสาววิภาวี  ช้างแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวศรุตา  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวสุฐิตา  พิมพ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวสุพัฒตรา  ปะระทัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 นางสาวสุพิชญา  วงศรีลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 นางสาวอภิชญา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาวอรธิวา  ยั่งยืน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 นางสาวอรนิดา  ฤาชากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวอาทิตติยา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงเพชรจรีย์  คำทธเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจินดา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายกิตติคุณ  อุปฌาย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญแพง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายภานุพงศ์  เนืองทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายศตนันท์  ขุนสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายสหรัฐ  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงกนกพร  นาคน้ำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงจิราภรณ์  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงญาณสิริ  สมภาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองผลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงณัชชา  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงณัฐชา  พันสุข โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงธารทิพย์  ขวากุพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงนรีกานต์  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงนิชานันท์  กุสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผิวตะศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงประณิตา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงปีใหม่  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงพนิดา  วงค์ลำพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงมณีวรรณ  หอมหวล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงลินตะดารา  โพติยะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงศุภศิริ  จารุสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงสิริกัลยา  ดียิ่ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงมุฑิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 นายธนวัฒน์  เมฆตั้ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 นายประกาศิต  รูวันมอม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นางสาวนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 นางสาวปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาววริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาววิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 นางสาวเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายอดิศักดิ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงกรกนก  หล้าเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงสุนิษา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงอนิตญา  รันชิตโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายกิตติกร  วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นายธีระยุทธ  อ้วนอินทร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวกรพินธุ์  ชัยสิน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวชนากานต์  พิศสุวรรณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวธัญวรัตน์  อุตศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวภัคจิรา  มาตราช โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาววันวิสา  บุริเศษ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาวสลิลทิพย์  ชุมปัญญา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาววรรณพร  ปัญญาประชุม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวจีรพรรณ  ปาทะวงค์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวเปรมมิกา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นางสาวภัทรพรรณ  ไชยเทพ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวภาวินี  ไชยตมาตย์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมเฮ้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปิยะนุช  ปวนพา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงเกสิณี  ตุ้มคำอู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญจริง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 นางสาวสุพรรษา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ระเริงจิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงกมนทิดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงศิริมล  ฮุ่งหวล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามมั่น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงกชกร  ผาอินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงพนิดา  ลาภมูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงกัญญ์สิณี  น้อยไกรจักร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวธิดารัตน์  ดิษฐขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 นางสาวกุลยา  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงภัทรฐิตา  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงอัมพิกา  หลวงปราบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงสิริญากรณ์  เพ็งคำปัง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายฐิติวัชร์  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายปภาวิชญ์  คำกันทะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายนัฐภูมิ  จูมศรีราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายณัฐดนัย  หาญกุล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงศิริการณ์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงวิรัลยุพา  หุนติราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงชวิศา  ไชยหาวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงพัชรพร  ประจันทร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงบุรัสภรณ์  โมธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายอัครพล  จันทวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยหมาน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายมังกร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายนัทธพงศ์  วงค์สาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงชลดา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ออไธสงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เจริญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอรณิชา  สิมมาวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงชนิดา  ไชยนา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงพิกุล  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงกัณธิกา  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีสมัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายโชคไชย  โชตเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายณัฐพล  โธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายธีรภัทร  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายธีร  แว่นเรืองรอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายพลภูมิ  คุณธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายพุฒิพงศ์  โปรดประโคน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายภทรดนัย  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงกชกร  หน่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงกชพร  นันทเขต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงกมลนิตย์  เทศนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงกฤติญา  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงจิดาภา  มัคคีปผลานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงณัฐกมล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงดวงชีวัน  แสงเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงเนตรดาว  บัวศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงเบญจภรณ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงปริยากร  โฮมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงปิยพร  ศรีหาบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงภคพร  พันแพง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงวิศรุตา  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สะหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงสโรชา  โภคทรัพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงสารีย์  พุุทธโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงสิริรักษ์  คำภูแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงสุธาศิณี  โคตรธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงสุภัสรา  พิมสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงสุภาวดี  ราชนิโฮง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงอนันตญาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงอภิรดา  หัสดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงอมรกานต์  สีโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงเจนจิรา  คำบุญมา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงภัคจิรา  สิทธิภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงหทัยรัตย์  เกี้ยกล่อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายคณิศร  โคตะพะภรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายฉัตรชัย  จรัสการุญวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายณัฐสิทธิ  อินรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายถิรวัฒน์  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายวีระยุทธ  หาระบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายสถาพร  แฟสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายสารินทร์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายอติวิชญ์  ผายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงกิตติมา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงกุลนาถ  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงจีรนาฏ  อิมคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงจีราภรณ์  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สอนสุชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงชมภูนุช  คำทะเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงโชติกา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงณัฐธิชา  มณีศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เกือทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงธนภรณ์  สมองดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงธัณญาลักณ์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพรทิวา  ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงภัทรวดี  กงพาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงยุภารัตน์  ดาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงวรัชยา  ไร่วิชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงศิริพร  วรราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  จารุภาคย์ชานนทน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงสิดาพร  สายคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงสริมา  เชื้อวังคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสุพรรษา  ชายศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอริสรา  มาตตวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงปรัชญา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิสาธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงอุมากร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงสิรินทิพย์  คำสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงวิลาสินี  ธรรมศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงวรภร  บัวบาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงรุ่งราตรี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงวารุณี  กัลยาสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงมนัญยา  โคตรธาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงภวิกา  ยางธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงพิลัยพร  ใจกว้าง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงพิมพ์อร  ใสสะอาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงพัชรินทร์  วัชรศักดิเวช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปานตะวัน  พุฒนาวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงนงค์นภัส  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงจิราพร  ยิ้มเครือทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงขวัญธิดา  สลับเชื้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงกรกชกร  จำรูญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงกลมพร  ธงศรีนารถ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงกชกร  แฝงจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายอธิการ  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายสิทธินนท์  แขกขุนทด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายสิทธิชัย  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายสัณหณัฐ  ดาวรุ่งโรจน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายศุภโชค  นิกาญจน์กูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายศุภกร  ภูหวดน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายวีรภัทร  วารีสูงเนิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายมติมนต์  งามนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายปัญญากร  บุระสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายนพรัตน์  บุตรนิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายธิวาทร  ศรีวะอุไร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายธนวัฒน์  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายณัฐภาส  แก้วมงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายคณิต  กาฬพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  สาขา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงอุรัสยา  แร้วกระโทก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงอฑิติญา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงสุนิตา  เวียงสงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงสรญา  คำชนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาศรีคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงศศิวิมล  ประมุทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ว่องไว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองจุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงปริชญา  อุดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงประภาพร  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงนิธิพร  อินโพธิสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงธนพร  กว้างขวาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงณิชากร  ไพศาลธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงชลดา  เชื้อคำฮด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงกริณา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงกนกวริน  ป่งกวาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมดีราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายอธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายคุภวัชร  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายภูบดินทร์  หลอดเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายธนากร  แสนบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายธนากร  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายกิตติศักดิ  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายธนโชติ  แก้วน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายบรรทัต  ดาวรุ่งโรจท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายเอกนิษฐ์  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงฤตรีรัตน์  มูลศิลป์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงอรณิชา  สุนะเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงศันศนี  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงวริศรา  สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงมาริสา  วันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงธนภรณ์  ผาจวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สองชัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงณรินธร  พรรณการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  นาถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงชลธิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายอุเทน  โกมลสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายอภิเดช  ตรีศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายปาราเมศ  จันทะลุน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายเดชาพล  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายชัชวาลย์  ฮวดมาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญไสย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายชยกร  ศิริดำรงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายท้องฟ้า  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายธนาวุฒิ  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายนรุตม์ชัย  วงศ์ประทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายภานุวัฒน์  วิชะนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายภูริพงศ์  โชนอนุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายรัชพล  พลเอนก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายฤทธิกร  จันทรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายวสิษฐ์พล  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายสุภกิณฑ์  บัวขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงกัญญาพร  สาระบิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงกัลยวรัตน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าหิบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงจุฑามณี  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงชญานิศ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงชาลิสา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงญาณัทฉรา  ศิลชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงนันทภัค  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงภัทรลดา  แมดคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงวริดา  บุญคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงอาทิตยา  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงปราญชลี  ศรีพุทธา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายโชติ  ช่วยลือไทย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงสุภัชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงอนันตญา  สิงห์ชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นันทะราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงภัทรภร  ธันยาภิรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงจีราภรณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายปฏิภัทร  จงใจรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์กลุ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายธีรเดช  อัคราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายออมสิน  แก่นท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 นางสาวจรินทร์ทิพย์  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงสุธาสิณี  พรมศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงศศิประภา  สติยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 นางสาวภัฏชฎาภรณ์  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 นางสาวปัณฑิตา  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 นางสาวณัฐพร  ศรีหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาวลักขณา  เวยสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เริกชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 นางสาวสุภาภรณ์  อินปากดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 นางสาวจารุนันท์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 นางสาวพลอยไพลิน  จงวิลัยวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีดามา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงนันทัชพร  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงนันทพร  สรสัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายนรวีร์  พรมพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงยลรดี  หาญธงชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล่าบุรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงภิรมณ  สว่างวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงสุชารัตน์  จิตรีเทศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวรขันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงปภัสรา  กันยะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายเจษฎากร  สุภาพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายภารดร  ฮามวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายณภัทร์  สวนโคกกราด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 นางสาวกิตติมา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงชญาดา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงศุภวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงภัทรธิดา  สอนสำแดง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงอาทิตยา  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงปณสรณ์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงชญาตา  นันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงอินธิพร  รัตนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกลื่อนสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงนันทิชา  ดาลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงชลดา  พุทธชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 นางสาวเพชรลดา  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 นางสาวพลอยไพลิน  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 นางสาวเพชรมณี  โยตะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 นางสาวสุธิดา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาววิรัตติยา  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 นางสาวทิพมาตย์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 นางสาวพจมาน  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 นางสาวกัญญานัฐ  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 นางสาวปาลิตา  โอทาตะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 นายสุรเชษฐ์  ตาดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงอุษณีย์  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงธนารีย์  อุ่นทวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 นางสาวดาวณิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 นายนิติรัฐ  สุวรรณศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 นายภมร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 นายนราวิชญ์  จันทะรังษี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายอเนชา  เดชอุ่ม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงกาญจนา  แสงกล้า โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงนิกษา  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงณัฐชนน  บุตรอินทร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงสุธิตา  วงศรีลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงผ่องมณี  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงปีญารัตน์  พงช์สุวรรณ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงกันย์สุดา  เป้งคำภา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 นางสาวแอนนา  สีละวงค์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาววรัญญา  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวจันทร์สุดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวนิชารีย์  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 นางสาวรัตติภรณ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 นางสาววิภาดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 นางสาวบุตรศรา  วาริคิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวณัฐติยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวไขนิภา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 นางสาวณัฐวรรณ  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 นางสาวณัฐภรณ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 นางสาวจันทร์จิรา  อำมะลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 นางสาวนิ่มนวล  ไทยท้าว โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวปิยมน  ไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงวิลาวัล  จันทร์แก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายกรวุฒิ  สีหอม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายชูพงษ์  วุฒิชัย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายปรีดาวุฒ  วงศ์มา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายพีระพงษ์  ทุมรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายพีรภัทร  อิ่นอ้อย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลุนจักร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายอมร  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายฉันทกร  ถินนาวัน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายชาคริต  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายทวีชัย  มาตชัยเคน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายวันเฉลิม  หวลจิตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายอนุรัตน์  เขื่อนกองแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงพัชรลดา  ชัยชนะ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงชลิดา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงณัฐธิตา  ทองศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงกนกพร  ดันมีแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงภาวิณี  ทากิระ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงจริยนุช  โสดา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงจินนรินทร์  ผากงคำ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงชลธิชา  เถาโคตศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงณัฐสุดา  ดาพิมพ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงดวงฤดี  วงจำปา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงดารุณี  ขุนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงบุญนิภา  เถาวันเรียน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงปาริฉัตร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงปาริชาติ  สมใจเรา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงปิยะดาพร  ลาสุด โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทะลุนลัย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินโจม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงศศิทร  พิลายุทธ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงสุธัญญา  ดีจันทร์แก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงสุพรรษา  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงโสภิตา  บาลนาคม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 นางสาวอรัญญา  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 นางสาวจุฑามาศ  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาวณภัสชา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 นายกิตติพงษ์  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงอัญชลี  นิกาญจน์กูล โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงจิดาพร  อินทสุข โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงชนาพร  ฮุงหวน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วไชยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงเนาวรัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงอรวรรยา  สาโพนทัน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 นายทยากร  วะลับ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาวธิติสุดา  ป้องทอง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 นายจิรวัฒน์  ไพคํานาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 นายจีรศักดิ์  วันจะตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายธนาทิพย์  แสนคํา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายศุภกร  อินคําน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายสุกถษฏิ์  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายสุรพงษ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 นายเจษฎา  พองหรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 นายชยานันต์  สุดดาสมบูรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นหอม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 นายชิตชนะ  พละสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นางสาวกันต์กวี  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 นายชูชัย  จตุเเวง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นางสาวกุลธิดา  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 นางสาวจามิกร  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงจินตภัทร  มาตะคม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 นายณัฐพล  โพธิงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 นายทศพล  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 นายฆฤษวี  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 นายทัศวี  ผานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 นางสาวชนาพร  อนันตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายธนวัฒน์  พลหงษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 นายณัฏฐากร  คำสีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 นายธีรนัย  โถเเก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 นายทรงพล  มาตยากุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวชมพูเนกข์  ฐานะสุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายธีระชัย  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายนวมินทร์  ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 นางสาวณัฐณิชา  ปริญญาสุจิตต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 นายภูบดินทร์  ทรัพย์เติม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 นายนิเวศน์  สลางสิงห์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 นางสาวณัฐิฌา  ปลัดสงคราม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 นายรัชวุฒิ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงธนัชชา  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 นายภูมิพัฒน์  เนินสุด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กชายวิทวัส  ดาบพิมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวธนาภรณ์  โถเเก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กชายเรืองเดช  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 นายพรพนา  บุริขันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 นางสาวนิตินุช  ชาระ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 นายฤทธิเดช  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายวุฒินันท์  บรรเทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 นายวีระศักดิ์  ผาสานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กชายวีระชัย  คูวนิชชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 นายศุภกร  ดีประทีป โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 นายสมพล  โพธิชัยรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 นางสาวพรไพลิน  คำมูล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงกรกนก  ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายศิริโรจน์  จิกจักร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 นางสาวพัชรา  นามฮุง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2153 นางสาวกาญจนา  เเวงวรรณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 นางสาวกัญชลิกา  วงศ์เตชะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2155 นางสาวพัชราพร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กหญิงกานดา  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวพืมพ์ชนก  วัยเหนิดลื้อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2159 นางสาวภัทรวดี  เเพงเสง<