รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปวริศร์  ัพันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกานต์รวี  ทวีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณรงศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายยุทธวีร์  ปาละนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวญาสุมินทร์  คำหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุ์โพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวศริษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายอรรณพ  อินทะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพรกมล  จันทร์ชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายนันทะกูล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพิชญุตม์  ธนาไสย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวบุษบา  ทองยาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวปภาวี  อัครพินท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายณัฐธัญ  เสนาศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพิมชนก  เสนศรี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนัชรินทร์  ศรีปาน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนาภา  จันทนะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสิริกมล  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงโพธิวรรณ  ทิศแดง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนคพล  มหาผล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิราเมธ  สุขวัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณพลพัทธ์  รามางกูร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนัตถ์  ตรีพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์อุดม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายครสวรรค์  สุพรรณคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชลวัฒน์  หนูดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกิตติธัช  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนัชชัย  หิงไธสง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสยมภู  จันใด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกิตติภพ  หาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มจรัส โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปิติยากร  บุรีพิพิธ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอุดมโชค  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายศักรินทร์  ทองดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรพัตร  เหลาซือ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิราพร  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนิชา  นุสาจุฬา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรันร์ทีรา  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชอบสูงเนิน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนิชากร  กาดำดวน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพิชญา  มาติยา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอริสรา  ทิพเสนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสิริมา  มะนาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงแพรไหม  ชื่นใจ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงทิพยเนตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายญาณวรุตฆ์  ดีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนัฐพงษ์  อรรคนิตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงภคพร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวิภาวี  ว่องไว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอภิชฎา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปิยพันธ์  บาดตาสาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจักรี  ศรีนอ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกรพัส  พงศ์ปิยะไพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเจษฎา  เอกจีน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น