รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกานต์รวี  ทวีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณรงศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายยุทธวีร์  ปาละนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวญาสุมินทร์  คำหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุ์โพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวศริษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายอรรณพ  อินทะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพรกมล  จันทร์ชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายนันทะกูล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพิชญุตม์  ธนาไสย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวบุษบา  ทองยาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวปภาวี  อัครพินท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายณัฐธัญ  เสนาศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววณิชยา  ตันสาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายพชร  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายภัสกร  ปานเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายปิยะวัฒน์  สวัสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายชินวัตร  แก้วทองสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธีระเชษฐ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวรวิสรา  ศรีมันตะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวบัณฑิตา  สุทธิอาจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายธีรชัย  มังคละคีรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวธนัชชา  มหิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพิชญาภัค  สวนงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวณัฐณิชา  รัตโน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมปฏิภาณ  ตั้งอุปละ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวกุลธิดา  ยะโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวนวพรรษ  คำลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปันดารี  พานิชกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปัญญากร  สิทธิ์เสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายบวรทัต  อินธิโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณภัทร  แสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจารุพัจน์  ประภาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอัครวัฒน์  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายจีรพัฒณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนวรรธน์วรดร  โกพลรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวิชรวิทย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนกร  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสิรภพ  ใจศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกฤตณกร  โลกเลื่อง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวรันธร  พลสมัคร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยรบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธัชพงศ์  ถนอมธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวสุพล  พาณิชย์กิจเจริญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงศรีพัชพันธ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลาซุน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภัทรพล  นพเคราะห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญชวลิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชโยดม  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชนัดดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธาวิณี  จำปา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนภสร  กุโบลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสิริวรรณพร  ยอดสง่า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสิริยากร  เอกสะพัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจารย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สีสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกิตติพศ  วรพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปภาวดี  ชาดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธันยบูรณ์  ยุบลศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอธิชนันท์  ปัญญาชนวัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงขวัญหทัย  มูลราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชญา  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวาชิตา  สายทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวีรยา  ใสส่อง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวริศรา  กิ่งน้อย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายก้องเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดีขุนทด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงแอกเนส  ริมเมอร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปภาวี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศุภกฤต  ไชยมงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงฉัตรชนก  อุณาภาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปาริชาติ  สีหาพรหม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปรมัตถ์  สาวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภูริเดช  ไชยสุระ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปวริศ  มาธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงขจิตกาญจน์  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกฤตยา  ศุขวัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  สำเภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นอาจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพรโยษิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพรพิมทา  วณีชศิโรรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทร์เกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปภาวดี  ทิพยศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเปรม  แสนสวาท โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนาธิป  ศรีแก่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกฤตเมธ  วิชิตธนบดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอมันดา  นิรัมย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอารยา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐวรา  มีชาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชค์  กัลยาเขียว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์บุดดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงลักษิกา  วรปัสส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภูรีภัทร  ไวแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีษะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงยามีรา  ดวงดีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพัชรากร  สุพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสิรญาภรณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปฐวีย์  สิรภัทรธนาลัภย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพิชามญธ์  บรรจง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสิริมา  ถาพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุภนิดา  อินทร์คูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายศศธร  ล้ำเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพุทธชาติ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนกร  ชัยมงคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภูรินทร์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนันทกร  โนนกลาง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพิชญะ  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวรากร  โสภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภควลักษณ์  โทนทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเสกชัย  สุขดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภพล  ไชยสุระ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณภัทร  ติธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภัทรพีร์  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นายชวกร  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกฤตยชญ์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายนภสินธุ์  อาษาวัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวขวัญชีวา  มั่นจิตต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวจิราพรรณ  เพียมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพัชรพล  หลาซุน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายรพีพัทธ์  รัชอินทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิศา  สมยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายทักษธร  นอริสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวอทิตยา  ลุนลาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิมชนก  เสนศรี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจิรวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพุทธคุณ  ครโสภา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพูลอักษิภัทร  คำถา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปรียารัตน์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกิดสุวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรสุดา  ละครชัย โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพัดชากร  จวงจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพีรดา  กำคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฟาริดา  คำวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงมินญารภัทร  เชื้อพระซอง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรดามณี  สมสุขเจริญ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสมฤทัย  อบเชย โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายชลสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐชนน  แก้วสินค้า โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ญาพ่อ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนัฐพงศ์  พ่อแง่เขา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุชาตา  ดีผาง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชลธร  พ่อมูล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอุษาวดี  พรมเมือง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภัคพงษ์  ใจหวาน โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุดม โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอิทธิกร  นกแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิดาภา  คึมยะราช โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงคีตภัทร  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพัชรวัฒน์  ดีหนู โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายยศกฤต  โคตรตา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายสุรยุทธ  สว่างใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายการัณยภาส  สารีพร โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกัญญาภัค  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  ศรีสุวะ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ดีปาน โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงรัตนมน  ปวงศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุตราภัทร  บุตรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ชาเครือ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอินทราณี  หมู่แสนกอ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณภัทรพร  นานาไพร โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์บุญยัง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจิดาภา  ปุราตะโน โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชไมพร  กระวานธง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจิราพร  แก่นนา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เดชป้องหา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐวรดา  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐวดี  อุสันสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายจักรภัทร  หามวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐภาส  วังทะพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนภัทร  นาพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนวพล  ช่วงโชติ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนวพล  นามวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายปิติกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูตะวัน  ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพิพัฒน์  คำวัน โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายรพีพัฒน์  ดิถีกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายวรชิต  นานนท์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวารินทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐวิภา  วินาโล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงทักษพร  นามเพราะ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะดี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนิภาพร  แซงเกตุ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  แพงคำฮัก โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพรลดา  ตรงดี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพัชรมัย  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพุทธิดา  คำหารพล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมณฑิตา  สารเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สมใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอารียา  แสนพรม โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปนัดดา  ไก่สระแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอินออน  สุวรรณธร โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสุธรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มสุข โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอรุณรัตน์  นรชาญ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศิริพร  บุพศิริ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงทิพปภา  อินไชยยา โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอาชิตา  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ข่าขันมะลี โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนัชรินทร์  ศรีปาน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนาภา  จันทนะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสิริกมล  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงโพธิวรรณ  ทิศแดง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนคพล  มหาผล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิราเมธ  สุขวัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายณพลพัทธ์  รามางกูร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนัตถ์  ตรีพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์อุดม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายครสวรรค์  สุพรรณคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายชลวัฒน์  หนูดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกิตติธัช  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธนัชชัย  หิงไธสง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสยมภู  จันใด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกิตติภพ  หาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มจรัส โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปิติยากร  บุรีพิพิธ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอุดมโชค  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศักรินทร์  ทองดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพีรพัตร  เหลาซือ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิราพร  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชนิชา  นุสาจุฬา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรันร์ทีรา  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชอบสูงเนิน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนิชากร  กาดำดวน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิชญา  มาติยา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอริสรา  ทิพเสนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสิริมา  มะนาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงแพรไหม  ชื่นใจ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงทิพยเนตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายญาณวรุตฆ์  ดีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายนัฐพงษ์  อรรคนิตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภคพร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวิภาวี  ว่องไว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอภิชฎา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปิยพันธ์  บาดตาสาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายจักรี  ศรีนอ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกรพัส  พงศ์ปิยะไพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเจษฎา  เอกจีน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายก้องภพ  อินธิแสน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายก้องภพ  วาณะวงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายกิตติภน  พ่อไชยราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะวงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายทรงพล  ฉิมพาลี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปริวิทธิ์  ร้อยเพีย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภานุ  ชุ่มพิมาย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยเพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกันติชา  จิรายุนรากูร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงญาณิสา  ปองชัยภูมิ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณปภา  จีนบุตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัชชา  สันติพจน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทิวากรศศิธร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐชยา  เจนวิชา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณิชชาภัทร์  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนลพรรณ  ทวีวงศ์เจริญ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงประภาสิริวรรณ  สมิตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประกายเพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์มหา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปุณิกา  บุญเรืองธนทัต โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงผการัตน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิชญา  หิมพานต์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงไมนา  มาลาพัฒน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงลลิน  คำขันธ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอนันดา  เอี่ยมจิตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอรปรียา  สายสินธุ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกิตติพจน์  พรมอินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกิตติภณ  ศรีวรขาน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปณวัฒน์  สุนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพงศพัศ  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายรัฐพงษ์  คะนองแค โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายโรจนพร  มั่งสิน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอัครเดช  หนูรุ่ง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกนกพรรณ  กองสิมมะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงเกสรา  สังข์รัมย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ซุยลุย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงชลนันท์  นิยมธรรม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุติลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณฐพร  เกษแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าแสนแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงดลชิดา  คงเจริญ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนภัสสร  อรุณอมรไพศาล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปราณิสา  งากิ่ง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเปมิกา  อินนะระ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพรทิพา  กวนสี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพริมา  ทองเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภานุมาศ  ยาคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรวงข้าว  รัตนกาฬ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรสิกานต์  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวณิศา  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวรรณพร  พัศโน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศุภัสสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงหทัยชนก  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอติกานต์  สีกาลัง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอภิชญา  คำเตือนใจ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอัญชิสา  ชูดวง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอารยา  บุญเยื่อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเพลงพิณ  ประคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายบุญญพัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภูวิศ  หงคงคา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวัชระ  ตะวังทัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธัญชนก  กินรา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอมลธิรา  เขาวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายกฤษณพจน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายกำแพงเพชร  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์หลอด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีสุขโข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชโยดม  ชนยุทธ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายณัฐชัย  ฤาแรง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายธีรภัทร  สารินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนชรินทร์  บัวศรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายนิติพล  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายรพินทร์  นะราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวรัญญู  ลาดนอก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวรากรณ์  บุญรักษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายศรายุทธ  บัวชน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอุดมโชค  คำป้อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชคชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนันดา  ตีรพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวชุติมา  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวณัชชา  ทอนใจ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วมาลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธันยพร  วงค์กระโซ่ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนุสรินทร์  ชามาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวพัสตราภรณ์  มั่นสากเหล็ก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวรรณพร  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวพา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสิตา  มุจรินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวอรพินทร์  ดอนสิงห์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาววิชญาพร  ไชยมาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนุสิทธิ์  ลอยโนรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภราดา  สว่างไพศาลกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพีรพัฒน์  สาริกรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณิชมน  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตติภณ  เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายแก่นเพรช  แก่นจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายจิรเมธ  เพิ่มไพศาลสกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายชวนากร  ศรีชาหลวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายชัยพัฒน์  ทิพวัจนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธนโชติ  ดีนัก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธราดล  อินทร์ห้างหว้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายบัวทองคำ  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภูริต  โสพสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูรินท์  แก่นท้าว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายวศิน  โล้นพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำตั้งหน้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเชนเทวร์  ฟิชเชอร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงญาณิศา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงญาดา  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  กิ่งชัยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงฐิติมา  ซาซุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงทักษิณาพร  หงษาวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธัญพร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพัชรพร  ดันงา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวราพร  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิชญาพร  ไสวารี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงศิริพรรณ  โพธิชาเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสุธาทินี  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีพรวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอัยย์  ทนงหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอาภาศิริ  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายชวกร  อักขระ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายกฤติยะ  บวมขุนทศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรภัทร  พิกุลสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายเตชิต  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายไชยวัฒน์  สมยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงศรุตา  พรมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสกาวรัตน์  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนลินนิภา  หงษาวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกนิษฐา  แนวประเสริฐ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศุภษร  จิตประมูล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายเตชินท์  แสงฉาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธีรนาฎ  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกันยรัตน์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุภาศิณี  โคตะบิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปิยธิดา  เชาวนปรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายชวัลวิทย์  ธนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงระพีมาศ  ทองโพธิ์กลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงญาตาวี  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสุพรรษา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐธิดา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายนันทวัช  คำมุงคุณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายทัชชวิญญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธีรเมธ  สายคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปิยพงศ์  โพธิสาขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายศตายุ  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายทีปกร  เจริญโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายสวพล  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายสันติภพ  นาดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายวชินันท์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธันยพร  แขวงเมือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปฏิวัติ  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายปวรุตม์  ไชโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชนญ์นิภา  ปิดตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปัณณภรณ์  น้อยเมืองโพน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพีรดา  ใจช่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอริศรา  ชัยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปวีณา  โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายทศพร  เสนาช่วย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชลธิชา  เทพคำราม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธนดล  ทองสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกนกพร  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศิรประภา  บุตรติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะอุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวราลี  ศรีขว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธนพนธ์  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกฤติยา  นพอาจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงชนันภรณ์  ไชยราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงเมทินี  บุญศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธีรภัทธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนเสร็จ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายสุภัสสร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงศิริพร  มีพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงมาลัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรทะเล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายอัษฏาวุธ  ศรีสุธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงญานภัทร  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายณธีพัฒน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชลลดา  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงอุมากร  วังวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายชัชรินทร์  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนานันท์  สินธุชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัทราพร  หนันลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงเสาร์วณี  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงรัตติกาล  หงษ์สมดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นามตระการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายศรุดา  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ราชสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายจิรเดช  ชมภูนิมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนวัติ  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอริศรา   ชัยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์สมดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชไมภรณ์  คำไพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปุญณวัฒน์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงรินลมณี  น้อยวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพรรณพัสสา  คำหยุก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสุจิณณา  วิสาขะสิมพลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แป้นงาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพีรภัทร  บุตรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงขัตติยา  ปิดตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณภัสนันท์  อันชำนาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธศาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพุทธิดา  สมภาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสรัลนุช  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงทักษอร  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวรรณภา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 นางสาววยุรีณ์  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวศุภิสรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวพาณิณี  ขุนละมอ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปาณิสรา  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวคณิศร  ดาทุมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีคันชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวพิชญ์พิชา  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวสิริกร  โคตรพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวชนกนันท์  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาววิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวชลลดา  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวศุภลักษณา  มหาโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นายภัทรภณ  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวสิรภัทร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวปัณณพร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาววิมพ์วิภา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นายเดชาธร  สานุศิษย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอะเซโรลา  พ่อบำรุง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นายณัฐชนน  ใจขาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นายพลเทพ  สีกานิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวภัทรธีรา  ละมุนมอญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวภัทรญา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายกรวิชญ์  ลำทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวกรรณิการ์  คำระกาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวชลธิดา  คำภาพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฐวิภา  ด้วงโต้ด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวฟ้าฝัน  ฟองแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงวิสุตา  สุคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวชลลดารัตน์  มาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายชัยศิริ  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวปริญญา  ศรีเรือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวณัฐฑินันท์  นามพลแสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวณัฐธิดา  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวธันยพร  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวบุษยมาศ  แวดล้อม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวสโชินี  อุสังหาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกุลธิดา  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชนม์นิภา  อรรคศรีวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวพัชรพร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวพนิตนันท์  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวอุดมทรัพย์  ฉำ่ตระกูล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวพัชราภรณ์  ทำมาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวณีรนุช  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายธนวัฒน์  มุงคะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาววิรกานต์  ไชยภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวจินตนา  คำบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวชฎาภรณ์  แพงวาปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวปณิดา  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงทิฆัมพร  สีเม้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจุราลักษณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวณัฏฐนิชา  แสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวณัฐชยา  สุนะเทพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวฐิติรัตน์  นนท์ศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพีริยา  มะรุขขะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายภัทรดนัย  อ่อนศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภาคิน  ขวัญเจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสุขาวดี  นามแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายจิตติพล  แสนโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายทบดินทร์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายนวันธร  นามคง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายณัฎฐกร  อินปาว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภัคพล  ทองน้อย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุพิชญา  มีทานนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกนกวรรณ  ถานะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอพัชนิภา  ขำเปรื่องเดช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอามิน  วินทะสร้อย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนภัสกร  คล่องดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวรัญชญา  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปภาสิริ  เจริญวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกัญญานัฏ  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศิรินดา  ชาวนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปรียนันท์  กองพิลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธัญยานันท์  โชติรักษวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายนราธิป  สมศักดิ์สิริวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอธิษฐาน  เนยการุณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายวิชชากร  ประกุมมากร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงวรรณวิสา  หลิมสกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนพล  นามบุตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพงศธร  ภูมิวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปุณยาพร  พันคูณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชริดา  สมมิตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอนุวิทย์  ปัตสาลี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงรจนา  ว่องไว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกัลยา  มูลพรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายธนบดี  สดใสสิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงฐนิดา  กล้กทองคำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรชดา  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายรัฐภาค  เซียมขุนทด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเยาวพา  แก้งวัง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพนิดา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงสุขวัญ  สุขกมลศิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงคัชรินทร์  แสนคนึง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงรติมา  จำปางาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกัลยกร  แสนโสม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนลินนิภา  ท้าวพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟักเขียว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธีรเทพ  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยสัจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสิทธิกร  ล่องสินธู โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพรประเสริฐ  สุริวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงศิรภัสสร  พลสงคราม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุฐิตา  สิริสุขทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศตพร  สีสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชฎาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงถาวรีย์  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายญาญวัฒน์  สิทธิปุญญโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงกุลนิดา  รัตเนตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรงเที่ยง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเพ็ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงวิจิตรา  อุระ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงวรารัตน์  คนดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐนิชา  กิ่งเกษ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงจรรยพร  ตันตีบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวสุพัฒตรา  จันดีสาร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวนภษร  วัฒนธรรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงคัฐศวรรณ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกำไลเพชร  ขวัญศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงจารวี  คงอยู่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายชาญชัย  จำนรรค์สิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวปราถนา  เล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นายวรายุทธ  วุฒิพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวกัญญณัฐ  คำภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวขวัญชีวา  ลาโกน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายชัยพัฒน์  แสนสุภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายธชาดล  วงศ์พนิตกฤต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพีระวิชญ์  ทะรารัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายณัฐพล  พลราชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายกฤตย์  สุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงนวลณหทัย  ไท้ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายภูเบศ  ทองประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายไชยกร  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายอนรรฆ  ชวติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุพิชชา  สุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นายพีรพัฒ  อินพรมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณิชารัศม์  ธีระลักขณาภัสร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายพีรชัช  กัลลาปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายวรเมธ  ไชยเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายสกลธร  คงอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายก้องเกียรติ  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกิตติกรณ์  นาคแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายเกียรติคุณ  อนุชาติ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชลันธร  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายชัยรัตน์  ดับโศก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายณัฐชพงศ์  คนซื่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายเดชาชัย  วังวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายต้นไผ่ทอง  แก้วชูพอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธนพล  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายนิติภูมิ  ่ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายพิเชียร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภากร  บรรจง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายภุชงค์  ไชยคำพา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภูริภัทร  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายรัฐวรรณ  ดอนทองจุย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกรกมล  โพธิสาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงชนันธร  เอกธนกฤตกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณัฐพร  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงเนตรดารา  มหาอุป โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปาลิตา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพรธิดา  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชตะวัน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวิราณี  วังวงษ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงอรปรียา  วงษาโท โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงไอรินดา  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายคณุตม์  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายทนงศักดิ์  พลศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายทิมมี่  มิเชล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธนกฤต  กิติอาษา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายภิรวัฒน์  สุวะศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายศิรวิทย์  เหมหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายศุภกร  ผ่องโอภาส โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเกวลิน  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงเกสรา  รัตนวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เบ็ญมาศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์ปราณี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงจุฑามณี  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บรรเทิง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงปุญญิศา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพลอยชมพู  สลางสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุคำ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงมุกดามณี  พุ่มไสว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงระดาดวง  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงวิภา  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยปัตถา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงอมรรัตน์  จันเต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอุสรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายชยธร  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายชนะชัย  ศรีโยหะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายณัชพล  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐดนัย  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายดลรที  แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายทศวรรษ  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายธนากร  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายรัชโยธิน  จ๋ายเจริญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายอรรถเชษ  แข็งแรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายเอื้ออังกูร  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงเกษรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงจิรชยา  จันทราโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงจิรัฐฺิพร  พามโพธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธนพร  แก้วศรีนวม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงนฤมล  สุบันเทาว์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงนิจสรา  ศรีสุภาพ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพรหมพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงพิยดา  จำปา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงรัตนากร  พุทธเสน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวัชชฎาทิพย์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงลลิดา  วังหมื่น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงศลินา  บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงศศิปรียา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์นารี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น